ມັທີ{ ຜັູ 9 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ຈvມkກສັfໄທ້ oAkພຽາໄບ່າ ກ່vຣແລ້J ຫາຫໝາັໄມ້ ມັໜພ້vມເຄື່vງດົD ວັໜນີ້ ຕັ້DຫາັລາDເຂັໜຮ້າຽ ມີມາຫຼາຽຫຼັາ ນັປແຕ່ເຈົ້າພັາຫ້vA ແກ້Jກູ່ອາສົໝບົf kພໄທ້ທJAຄືf ຮຸ່ງສີສvAນ້w oAຫາັອາວJຣແລ້J ຄໜີງຫJຣຫາລັູ ຈິf ກ່ຽວແກ້J ສvAນ້wບໍ່ລືໝ ຕັ້DຫາັກັDວົໜແທ້ ດvມອvຣສvAອ່vຣ ຕາ ຊທ້vຣ ສvAເບື້vງເສໝີຣມົJ ມີທັDຫົJໃຈເຕັ້ໜ ລົໝຈvຣກັໜພັາ ຕາ ບໍ່ແຈ້D ຫູOັ້ກໍ່ເລົ່າຕືD ຕັ້Dຫັາມືໜທືໜແທ້ ບາໜເບັໜບ້າບ່JA ທັDເລົ່າຫຼົງບ່າໄມ້ ທາDເຈົ້າຄົ່Jເຄີຽ ຜົໜຜຼາໄມ້ ຕາໝໄພົກີໝມາັ oAຫາັໄບທັຸມື້ ເຄີຽຫາໄດ້ງ່າຽດາຽ.

 ວັໜນີ້ ຕັ້Dຫາັຫາຽ ສູຣສ້ຽA ເບືvຽຕົJຕົ້ໜເບົ່າ oAofນ້w ໃຈຣຫ້wຫDວໝເຫົDາ Iີ ສຽມkກເຊົາຊ້າ ຂໍຄາໜກໍ່ຂຳ ເຂືvກ ຕົdແຕdຂ້Jາໝ ຫຼາຽຄັ້Dເຫໝີອຽມືໜ ທັDຫາັຫຼົງບ່າໄມ້ ທາDເກົ່າເຄີຽທຽວ ຕາoAມົJ ບໍ່ຫ່vຣເຫັໜແຈ້D ຕັ້DຫາັເລີDໆ ເຂົ້າ ທາDດຽວຫຼາຽເຫຼົ່າ ຄvAເກົ່າກ້ຽວ ຫຼາຽຖ່ຽວຕ່າJມາ ຝູAຫໝູ່ລຸກ)າຕົ້ໜ ມີຜົໜຕັ້Dແຕ່ກ່vຣ ກັປກາຽເບັໜດັvຊ້vຣ ບາໜບ້າD ຈໍ່ຈູມ ເບັໜທີ່ອັlຈັໜແທ້ ກັປກາຽເບັໜດັv ຈີ່Dນໍ ສັພ%ດJAດັvໄມ້ ພັໜບີ້ໜບົ່Dໃບ ທັDກແສສາຽພົ້າ ແດDບາໜເບັໜເລືvດ ມືf ແບfລ້າໜ ດົDໄມຫັ່JຣໄຫJ oAກໍ່ເກັປຜົໜໄດ້ ພໍຄJຣຄາໜຫາປ ຍາໝເມື່vວັໜສvດໄມ້ ແລDແລ້Jກໍ່ຕ່າJຄືໜ oAກໍ່ຄືfຮvດລັູນ້w ຊິ ຄwແມ່ກີໜນົໝ ແລນໍ ມາໜດາຫຼົງ ບ່າໄພົພwຊ້າ ລັູເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ເທJດາເຈົ້າ ໃນໄພົຫີມໝເວf ຮູ້ເຫfກ້ຳ ສvvAນ້w ດ່Jຣຫໜີ້ ເພາະວ່K ຈvມເຈືvງເຈົ້າ ບິ*ຕຸເຣfທຳທາໜ ຍໍຍັD ສvAບຸຕ*າ ແລdຍາໜດJAລ້ຳ ໃຫ້ແກ່ຕາພາໝເຖົ້າ ພາຫໜີຂຽວ ແດf ໄບແລ້Jຍາໝນີ້ ຄັໜວ່KoAຮvດຫ້ອD ຫານ້vAບໍ່ເຫັໜ ບໍ່ຈັ ວີ້Dແລ່ໜເຕັ້ໜ ໄຫ້ຫໍ່ຕJຽຕາໝ ບໍ່ເຫັໜສvAກຸມໝາໜ ຊິອ່vຣແຮD ກw ກັ້ໜ oAຈັມໍຣoມ້ຽຣ ເບັໜຜີດັປຊາfຈີDແລ້J ຄັໜວ່Kວັໜຄ່ຳແລ້J oAກໍ່ຕ່າJຄືໜມາ ເຖີDສຼາມືfມົJດົDໄມ້ oAບໍ່ໄບໝາໄດ້ ທົDສຕິ ຕັ້Dຢູ່ Iີ ຊີວິfນ້w ຍັDຫໝັ້ຣບໍ່ຕາຽ ແທ້}ວ. 

 ເມື່vOັ້ ເທJດາດ້າJ ແບDກາຽກັປເພf ລິfເດfກ້າ ທຳໄດ້ ສູ່ເຊີD ຕົໜຫໜຶ່ງ ທຳຕົJໃຫ້ ແບDເບັໜເສືvໂຄ່D ຄໂຍDແລ່ໜເຕັ້ໜ ຕັໜຫໜ້າບ່vAທາD ຕົໜຫໜື່ງທຳເບັໜເຊື້v ລາຊສີສັfໃຫຽ່ ຕັໜບvAໄວ້ ທາDຫໜ້າຮ່vມຜາ ຕົໜຫໜື່ງແບDເບັໜເຊື້v ເສືvເຫຼືອDຕົJຂໜາf ໂຜf ຜາfເຕັ້ໜ ຕັໜທ້າDບ່vAທາD 3 kກສັfພ້vມ ພາກັໜຕັໜສ່vງ ຢູ່ແຫ່D ຫ້vA ກາDດ້າJດ່າໜເຂົາ. 

 ຍາໝOັ້ ຈvບkກສັfໄທ້ ເດໜີຈvຣຈາັບ່າ ຄັໜວ່Kມາຮvດຫ້vA ເຂົາກ້າJAຫJ່າDດw ຄwເຫັໜສາໝkກສັfເຈົ້າ ຂJAທາDຮ້vAຫ່Jຣໆ oA ofຢ້າໜ ແຂDkກລ້າDຢູ່ຢືໜ ຂົໜຄີDຄ້າໝ ບາໜຕາຽຕົJສັ່ໜ kພແມ່ເຈົ້າ ລືໝເນື້vຫຼ່າຫຼົງ ຈິfຍັDຄິfກ່ຽວແກ້J ຄໜີງລັູບໝີມາຽ ວັໜວຽຣລັປ ອ່JຽແລDລົDໄມ້ ບາໜນີ້ກັໜຫາໄຫ້ ກີໜນົໝຄwແມ່ ຫຼຽວສ່vAຢ້ຽມ ຄwຖ້າແມ່ມາ ຢູ່ແລ້J ອັໜນີ້ ຫາັແມ່ໜກຳກູແທ້ ເວໜວຽຣ ມາຮvດ ຕັ້Dຫາັທັຸບໍ່ແລ້J ຍັDCຸ້ງຕື່ໝມາ ແທ້}ວ oAຈີ່Dມີສ ຕິຕັ້D ຍໍkພກvຣກົ້ໝຂາປ ຂໍkພຄລາfຜູ້ ສາໝເຈົ້າSດູ ແດ່ ທ້vຣ ນ້vAນີ້ຫາັແມ່ໜ ເມັຽມີ່Dແກ້J kພຽາເວfຊີໄພ ໄບຫາມັໜ ບ່າດwດົDກ້າJA ມາພຽຣລ້ຽA kພຈvມທຳທັDລັູ ຂໍໃຫ້kພພີ່ເວັ້ໜ ທາDໃຫ້ບ່vAໄບ ແດ່ທ້vຣ ນ້vAຈັຍໍຖJາຽໃຫ້ ຫົJມັໜບັໜແຈd ແຍdເຄື່vງໄວ້ ຫຼາໜນ້wຢູ່ຄw ພີ່ເອີຽ.

 ແມ່ໜວ່K oAວvຣໄຫ້J ແສໜທີຮ້wເລົ່າກີfແລ້J ຝູAຫໝູ່ເທເວf ເຈົ້າ ບໝີໃຫ້ບ່vAໄບ ເຖີDເມື່vວັໜສvດໄມ້ ສູຣແສDຕົdຕ່ຳ ຍາໝ ຄ່ຳແລ້J ເທJໄທ້ຈີ່Dໄບ Iີ oAkກສັfໄທ້ ຈJຣໃຈຈົໜຈັແຕd ເພາະວ່າK ຄືfເຖີDລັູນ້w ເoົຫ້vAຊິຢູ່ຄvA ແທ້}ວ oAກໍສJຽEົາ ໄດ້ ສາຽກເຊົາຫາປແລ່ໜ ນ້wຫໜື່ງເທົ້າ ທJຣແກ້Jຂ່Jງອີໜ ເຖີDແຫ່Dຫ້vງ ແກ້Jກູ່ສຼາ ບໍ່ເຫັໜສvງບຸຕ*າ ແລໜມາຄw ຕ້vຣ ອົdoAມ້າD ບາໜຕົJຕາຽສັ່ໜ ເອີ້ໜລັູນ້w ສvງຫຼ້າແມ່ມາ ລັູຢ່າເມົາມົJຫຼີ້ຣ ມາເຮືvຣມັໜຊິຄ່ຳ ແມ່ເຈົ້າມາຮvດແລ້J ມັໜໄດ້kກຕ່າເຕັໝ ລັູເອີຽ ມີທັDຜົໜຫໝັາໄມ້ ດຳດJຣຜີ ຜ່Jຣ ເພືvງຜ່າສົ້ໝ ຍົໝຫ້Jາເວີ່oJ ລັູສັDoໜມາແທ້ ກີໜນົໝດvມແມ່ oAກໍ່ຮ້vງຮຽກເອີ້ໜ ສvAນ້wຢູ່ເຢັໜ.

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfແຄ້ໜ ເດີໜຕາໝຮ້vAຮຽກ ຫີJຫvດກັ້ໜ ທັDໃຫ້ ຮ່ຳຫາ ແມ່ຫາັມາເຖີDແລ້J ຫາມັໜມາຜາັ ທັDຫໝາັໄມ້ ຫJາໜສົ້ໝຄູ່ອັໜ ກັໜຫາແກ້J ຊາລີລີ້ຊ່vຣ ສັDນໍ ມາໃຫ້ແມ່ຈູບແກ້ໝ ກີໜຈູ້ກ່vມນ້vຣ ແມ່ທ້vຣ ນັປແຕ່oAຮ້vAໄຫ້ ເອີ້ໜ ລັູເoົoໜ ກໍ່ບໝີສຽAຂາໜ ງຽບໄພເຢັໜສໝີ້ງ ຕັ້Dຫາັຜິf kກບJຣ ແທ້ ແບບJຣເບັໜຫຼາັ ແມ່ກໍ່ໄບທັຸມື້ ມາຕ້vຣທີ່ທາD ລັູເອີຽ.

ອັໜນີ້ ຈັວ່Kເບັໜຕາຽແທ້ ທັDສvAສູຣຄາປເສັຽນໍ kພແມ່ ໄຫ້ ຫີJແຄ້ໜຄັ່DທJA oAຈີ່Dໄບທູຣເຝົ້າ ສົໝພ%າໜເພິທາຣາf ອັໜວ່K ລັູອ່vຣນ້w ສອDເຈົ້າກໍ່ເລົ່າຫາຽ kພເອີຽ ຂໍໃຫ້kພອົDເກື້v ເຍື້vຣໂຜfບານີ ນ້vAທ້vຣ ຂໍkພກູoຜາຽ ໄຄຄwຄຳແຈ້D Iີ ກຸມໝາໜນ້w ທັDສvAສູຣຄາປ ຈິDນໍ ມັໜຈັເບັໜເຫfຮ້າຽ ໃດແທ້Sດູ ນ້vAທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ໂພທິສັfເຈົ້າ ບໝີຈາຕ້າໜບັາ ສDົບຢູ່ນີ້D ບໝີເອື້v ອ່າJພ<D ຫັໜຫຼັງສູ້ ບໝີຈາຕ້າໜບັາ oAຫາັທູຣເລົ່າຊ້ຳ ຫຼາຽ ຄັ້Dກໍ່ບໍ່ຈາ ແທ້}ວ oAກໍ່ເສາກາເສົ້າ ຫຼາຽkບກາໜເຕັໝຕື່ໝ ທັຸທໍ່ພົ້າ ກwກັ້ໜເຫື່vໄຫຼ ເທາມນັDແຄ້ໜ ບາໜຕາຽຕvບໂສd ຄືfຮvດລັູອ່vຣນ້w ບາໜພົ້າລັ່ໜເຕັD ອັໜຫໜື່ງ ເບັໜດັ່DເຂົາຫຼວA ກ້າJA kພສຸເມໜຂJຳໂຄ່ໜ ລົ້ໝທັປເຈົ້າ ແດດີ້ໜບໍ່ຕີD ໄດ້ແລ້J ແຕ່ວ່K ວິບັາເບື້vງ ພໍບັາເບັໜສຽA ທູຣຜົJຂັJຣ ຮ່ຳຮvຣໄຂຂໍ້ ບັfນີ້ ຂ້າຈັມໍຣoມ້ຽຣ ເບັໜຜີຕາຽຈາັ kພອົDແລ້J ຄັໜບໍ່ເຫັໜລັູນ້w ສvAເຈົ້າສ່Jຣຊິຕາຽ ແນ່ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ ດູkກບJຣເຫັໜຮູບ ກົJແຈ່ໝເຈົ້າ kພ oAນ້vA ຊິຖ່າJຕາຽ ຄJຣທີ່ເຮົາ Eບປາຽແກ້ ກາໜເກາະຫາ ເຫf ທຳໃຫ້oAໂກfແຄ້ໜ ຊິລືໝຫຼ້ອໜລັູຕົໜ ແທ້}ວ ຄvບວ່K kພ ຮ່ຳແລ້J ແຍ້ໝkພໂອfຈຽມຈາ ຊື່Jາ ມາໜຍາຍີD ເດfkກບJຣ ຫຼາຽຊັ້ໜ ທຳກົຣຊ້vຣ ແຖຼAຈາແບDເພf ໃຜບໍ່ເຫັໜມໍ່ຕື້ໜ ຊິ ກຸມຍ້vAວ່Kດີ ແທ້}ວ oAຫາັໄບໃນດ້າJ ດົDດwເດີໜເຖື່vຣ ຫາເພື່vຣພ້vມ oໍສົ້ໜກໍ່ບໝີນ້vAເອີຽ ໃຜຊິເຫັໜoໍດ້Jຽ ດvມkພ oAໄບ່າ ຝູAຫໝູ່ຄົໜຄົ່Jເນື້v ພາໜຫໜ້າຢູ່ດvຣ ຄົໜຫາັມາຈvຣເຂົ້າ ດົDເຂົາບໝີຂາf ຝູAຫໝູ່ບໍຣີສາfເຊື້v ຣັfສີເຈົ້າທ່າໜທvຣ oAຫັາ ໄບຈvຣດັ້ໜ ທັDວັໜເທົ່າຄ່ຳ ເຂົ້າແລoໍ້ ວາDໄວ້ກໍ່ອໝີເອD ລົ ນໍ ນ້vAຫັາແມ່ໜ ພົDພັໜເຊື້v kກສັfມັທ{ຣາf ຕັ້Dຫັາງາໝເລີfລ້ຳ ດູຣຫ້wຮູບຂຽຣ ຄັໜວ່K ໃຜແລແລ້J ລືໝຕົໜສໝີ້ງເມື່vຽ ທັD ມັdທັDຢັາໄດ້ kພດຽAຕ້າໜຫໍ່ຮຽA ວັໜນີ້ນ້vAຫາັໄບ ສໜູກຫຼີ້ຣ ດົD ຫຼAວຫີມໝເວf ລືໝລັູນ້w ພົDເຊື້vເຜົ່າຜົJ ແທ້}ວ.

 ຄັໜເຖີDຍາໝເດີdແລ້J ທຳແຖຼAຫາລັູ Eບປໂຫຼກເວົ້າ ສvA ນ້wວ່Kບໍ່ເຫັໜ ຕິແຖຼAໃຫ້ ເຮຮົໜຮ້vAຮ່ຳ ທຳເດfລ້ຽວ ຫາຂໍ້ ສ່vAກບJຣ ໃຜຊິເຫັໜດີດ້Jຽ ກົໜoAເລ້ຫຼ່ຽມ ຕົJຫາັລືໝລັູນ້w ຫຼົງຫຼີ້ຣເລື່vງກາໝ ແທ້}ວ ຖ້າພີ່ຍັDຢູ່ຫ້vງ ເສີJຽຣາfເບັໜ kກສັf oAຊິມາດູແຄໜ ມີ່ໜກບJຣບາໜນີ້ ພີ່ຈັພັໜຄໍຂ້າ ທັໜໃດໂດຽໂກf ໂທfຫໝ່ອໝນ້vA ທຳນີ້ບໍ່ຄJຣຢູ່ແລ້J ຄvບວ່K kພ ກຼ່າJແລ້J ສDົບຢູ່ເຢັໜໃຈ oAມທ{ທູຣ ກໍ່ບໍ່ຈາຈົDຕ້າໜ ບາໜ ດັ່Dສີລາກ້vຣ ບໝີຕີDຕັ້Dທ້ຽA oAofເຈົ້າ ທູຣໄດ້ກໍ່ບໍ່ຈາ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ ໄຂຄຳແຖຼAເຫf ບົໜບັvເບື້vງ ລາD ຮ້າຽຫ່vມເບັໜ ວັໜນີ້ນ້vAຫາັ ເດີໜດົDກ້າJA ຫາມັໜໃນເຖື່vຣ ທັD ຫໝາັໄມ້ ໃນດ້າJຍາັແຄໜ kພເອີຽ ຕັ້Dຫາັສາຣວົໜແທ້ ວີໜ ວຽຣມົJມືf ທັDເລົ່າຫຼົງບ່າໄມ້ ໄບແລ້Jຕ່າJເລີD Iີ ຝູAຫໝູ່ຜົໜ ຜຼາໄມ້ ໃນໄພກໍ່ຫາຍາັ ດູຫຼາັລົ້ໜ ເບືvຽຕົ້ໜເບົ່າດາຽ ນ້vA ກໍ່ພຽຣເກັປໄດ້ ເຕັໝkກເຊົາແລ້Jຕ່າJ ຄັໜວ່K ມາຮvດຫ້vA ເຂົາກ້າJAຫ່JາDດw ມີຫໝູ່ສາDເສືvຮ້າຽ ຣາຊສີຂJAທ່າ ຫາບ່vAເວັ້ໜ ໄບໄດ້ກໍ່ບໝີ kພເອີຽ ເພາະວ່K ທີ່Oັ້ເບັໜທາDນ້w ຮີໝເຫJເຂົາແຂປ ນ້vAຢ່vຣຢ້າໜ kບນົໝໄຫ້Jແອ່Jວvຣ ມັໜບໍ່ເອື້v ຈົໜ ຄ່ຳສູຣແສD ກໍ່ຈີ່Dພາກັໜຫໜີ ຜີdທາDມາໄດ້ ນ້vAບໍ່ໄດ້ ໄບ ຫາຫຼີ້ຣ ຊົໝຊາຽໃນບ່າ ຕັ້DຫາັຫJັງເພີ່Dເຈົ້າ ບູຣກ້າJAກໍ່ຈີ່D ຕາໝ ແທ້ແລ້J.

 ນ້vAນີ້ເຄີຽຢູ່ຫ້vA ເບັໜຍvດຍີ່D ຍີDkກສັf ບໍ່ແມ່ໜຍິDສາມາໜ ຫໝູ່ຖົDແຖຼAຕື້ໜ ຈີ່Dໄດ້ຕາໝ kພອົDເຂົ້າ ຄີລີລັ້ໜເຖື່vຣ ທັຸຍັາເຍື້vຣ kພອJຣນ້vA ຊິແອ່Jຕາໝ ແມ່ໜວ່KກາໜຫໜັກCຸ້A ແສໜທີແວໜຍາັ ນ້vAບໍ່ໄດ້ບາັຕ້າໜ ກາໜCຸ້ງຍັາສັD kພເອີຽ ນັປແຕ່ ນ້vA ໄດ້ມາເບັໜຂ້າ ທຽມອົDພູວof ຄJາໝkບຫຼາfດື້D ລJຣເຈົ້າ ກໍ່ບໝີ ຍາໝເມື່vສັຸຢູ່ຫ້vງ ຍັDໄບເບັໜໂພຽ ກີfທ້vຣ ຄັໜມທີ{oD ທຳຜິf ລ່JAຄvAຂໍແຈ້D ຜີ່າJ ຂ້າຫັາມີໃຈລ້ຽວ ຍາຫຼອໜລ້ຽA ຕໍ່ ໄບທ້vຣ ຂໍໃຫ້kພພັໜມvດມ້ຽຣ ຢ່າແພDໄວ້ອັ່Dດີໜ kພເອີຽ ແມ່ໜວ່K oAທູຣທ້າJ ພັໜທີຮ້wເລົ່າ ກີfແລ້J kພບໝີບາັ ຕ້າໜ ຈານ້vAຖ່vງຄJາໝ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ້ ບາໜເບັໜບ້າບ່Jງ ອົdອັ່Dແຄ້ໜ ໄພົໄຫໝ້ ຫໝື່ຣກvA ເຈົ້າເອີຽ ເພາະວ່K ພູບາໜເຈົ້າ ບໝີຈາຕ້າໜບາັ oA ຫາັທັຸບໍ່ແລ້J ຫີJໄຫ້ບ່JAໄບ kພໄທທJAແຄ້ໜ ເດີໜດົDຮ້vAກັູ ເອີ້ໜ ລັູນ້w ສvAເຈົ້າແມ່ມາ ແດ່ທ້vຣ ລັູຊິລແມ່ໄວ້ ເຈັຽລ ຈາັໄບໄກ ແລນໍ ມາໜດາຫັJA ໄຄ່ຄwເຫັໜຫ້ໜາ ກັໜຫາເຈົ້າ ຊາລີລັູແມ່ ມາເຢີ ພໍໃຫ້ແມ່ຈູບແກ້ໝ ເຫັໜຫໜ້າອ່vຣໃຈ ແມ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ສvAkກສັfເຈົ້າ ບຸຣກັໜກຳເກີf ມາຢູ່ສ້າD ບາDກ້າJAຂ່JAອີໜ ແມ່ທ້vຣ ອັໜນີ້ ເບັໜດົDຊ້າD ເສືvສາDເບົ້າບ່າ ລັູຢ່າໄດ້ຢູ່ຊ້າ ຍຸAຮີ້ໜແຫ່Dຕvມ ແມ່ແລ້J 

 ຄvບວ່Kແລ້J oAເລົ່າຫາຮw ຕາໝດົDຫຼAວ ບ່າໂຂDເຂົາເງືvມ ໄພົພໜອໝດ້າJ ຫີມໝພ%າໜມົJມືf ຝູAຫໝູ່ ສັfຕື່ໜເຕັ້ໜ ໂຕໜເຂົ້າ ຫJ່າDເຂົາ ສັdກຸoເຄົ້າ ເຈັຽໂກໜແກໝຫJ່າD ລີDຄ່າDເຕັ້ໜ ໂຕໜໄມ້ຕື່ໜoA kພແມ່ເຈົ້າ ຫໝົ້ຣບ່າໂຄໝຫໜາໝ ຄຸມຄາໝໂຄໝພຸ່ມ ຄ່wຄາໜໄບຫໜ້າ oAກໍ່ຕາໝຫາເຈົ້າ ສvAໃຈຈvມລັູ ລັfແລ່ໜ ຕ້vຣ ສvAເຈົ້າບໍ່ເຊົາ ຫາຮwເຈົ້າ ບັDອvຣລັູອ່vຣ ກໍ່ບໍ່ເຫັໜ ບ່vຣເບື້vງ ທາDເສົ້າເບົ່າແບໜ ແທ້}ວ ນັປແຕ່ໃນດົDກ້າJA oAວົໜຫຼາຽເລົ່າ ທາDເກົ່າກ້ຽວ ຫຼາຽຖ້ຽວຄົ່Jຫາ ແມ່ໜຈັນັປເບັໜເສັ້ໜ ທາDໄກ ສີປຫ້າໂຍf kພແມ່ເຈົ້າ ຜັໜຜ້າຽຜູ້ດຽວ ວັ້ໜOັ້ ເດືvຣຫDາຽແຈ້D ເພັDແສDສ່JາDໂລd ແລເຫັໜເມdມ່າຽພົ້າ ແສDສີ້Jຊໍ່ເຫຼືອD ເຫຼື່ອໜໆ ລ້vມ ແຝDຜ່າDkພຈັໜເທາ ພຸ້ຣເຢີ kພພາຽພົໝພັf ກີໜຈJAຈັໜຄູ້ ຝູAຫໝູ່ມາລາສ້ຽວ ຫvມສເທືvຣໃນ ເຖື່vຣ kພແມ່ເຍື້vຣ ຍາໝCຸ້ງໄຄ່ຄw oAກໍ່ຄືfຮvດລັູນ້w ຈົໜຫຼ່າຫຼົງຈີf ຂເຈົາໃຈຄືf ຮ່ຳໄຮກwກັ້ໜ ເທທJAມ້າD ມເoກຳກັໜສJາf ອົdອັ່Dແຄ້ໜ ຫີJໄຫ້ຄົ່Jໄບ ທັຸເຖື່vຣຖ້ຳ ເງື້vມແງ່ເຫJຫີໜ ພູເຂົາຄັປ ບ່vAທຽວທາDນ້w oAກໍ່ກwໃຈດັ້ໜ ພູຊັໜຕາໝຕາf ເຫJຮ່vມຫ້Jຽ ຫຼາຽຊັ້ໜຊັvຫາ ບົປບ່JAເຕັ້ໜ ຮ້vAຮຽກຮຽAຄJາໝ ວvຣສvAສີ ແມ່ມາເມືvຫ້vA ມາເຢີ ສອDສີສ້w ສາຽໃຈລັູແມ່ ມາທ້vຣ ພາກັໜຫຼົງບ່າໄມ້ ໄພົກ້າJAບ່າພາຽ ແລນໍ ຫຼືວ່K ງູຊJAຮ້າຽ ເຫຼືອໝລາຽຄາປແກ່ Eົາແຈ່ໝເຈົ້າ ໄບຖ້ຳເຖື່vຣຜາ ຫຼືວ່K ເສືvສາDຮ້າຽ ຣາຊສີສັfບ່າ ມາຄາປເຈົ້າ ກີໜແລ້Jດ່Jຣຫໜີ ແມ່ລື ຫຼືວ່K ອີໜຊີເຊື້v ສັ່dກຸo ນົdໃຫຽ່ ໃນບ່າໄມ້ ບີໜຊ້າແສ່JEົາ ແມ່ລື ຫຼືວ່K ຜີເຫJ ຫ້Jຽ ໃນດົDກ່vAກ່w ສໝ່wດ້າJ ສູຣເຈົ້າບ່JAໄບ ເບັໜ kບກາໜໃດ ແທ້ ທັDສvAເສັຽຄາປ ອັໜວ່K ຮwຜ່າໜພື້ໜ ແຜJຜ້ຽຣເບົ່າແບໜ ຈັວ່K ຝູAສັfຮ້າຽ ຊົລ}ທາໃນຖ່າ ມາຄາປເຈົ້າ ລົDoໍ້ຈຸ່ມ ວັD ແລນໍ ອັໜແຕ່ໃນຊພັDoໍ້ ບໝີທາDດືDແກ່ ແມ່ກໍ່ເລາະ ລຽບແລ້J ຮwເຈົ້າກໍ່ບໝີ ຄັໜຫາັຕາຽຈີDແທ້ ບໝີສູຣເສັຽ ຄາປ ຈິDແລ້J kກດັູລົເລືvດເນື້v ຊິເຫຼືອຄ້າDແຜ່ໜດີໜ ອັໜນີ້ ຕັ້Dຫາັຫາຽສູຣຊີ້ໜ ທັມໝດາດູແບdຈີDນໍ ສົປຊັາເຈົ້າ ເຫຼືອ ໄວ້ກໍ່ບໝີ ແມ່ແລ້J.

 Iີ oAມທີ{ໄຫ້ ຫີJຕາຽດvມລັູ ຈີfຫຼ່າຫຼົ້ງ ຫຼົງລືໝບ້າໜ ບໍ່ບາໜ oAຄາໜເຈົ້າ ມືໜທືໜທຽວເຖື່v oAກໍ່ເລື່vຣໆoໍ້ ຕາໄຫ້ ຫຸ່Aຫາ ສັDມາເສັຽດາຽເຈົ້າ ຈvມໃຈເຈັຽຣຈັາ ຂໍໃຫ້Eົາ ແມ່ມ້ຽຣ ຕາຽຊ້ຳສ່JາDກໍ່ໃຈ ແມ່ທ້vຣ ແມ່ນີ້ຈັທົໜຢູ່ໄດ້ ລຳບັາທົDທັຸ ຂໍໃຫ້ເທJດາດົໜ ພ່ຳມJຣມາມ້ຽຣ ຢ່າໃຫ້ຍັD ຊີວKໄວ້ ເທທJAທົໜຍັາ ຄັໜບໍ່ເຫັໜອ່vຣນ້w ຂໍຂ້າມvດຊີວັD ແດ່ທ້vຣ.

 ແມ່ກໍ່ ຫJັງເພີ່Dເຈົ້າ ຈvມເກfເສໜຫາ ລັູສ່າDໄລມາໜ ດາ ຢູ່ດົDດvຣໄມ້ ໃຜຊິມາຮຽAຂ້າD ກີໜນົໝນvຣແນປ ໃຜ ຊິC້ຳເຂົ້າບ້vຣ ເດີໜຫຼີ້ຣແອ່Jນົໝ ແມ່ນໍ ໃຜຊິຫາຜືໜຜ້າ ມາບູແຂໜອູ່ ກJຽແຈ່ໝເຈົ້າ ວີໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ແມ່ເດ ຝູAຫໝູ່ຍູAຍvA ຮີ້ໜ ຕvມຕົJໃຜຊິໄລ່ ທັDຫໝາັໄມ້ ໃຜຊິບ້vຣຕື່ໜນvຣ ແມ່ນໍ ກັໜຫາແກ້J ຊາລີຫໜີຈາັ ເຈົ້າຊິພັາແມ່ໄວ້ ໄບຄ້າDຫJ່າD ໃດ ແມ່ເດ ຫຼືວ່K ພາກັໜດັປຂັໜມ້ຽຣ ເມືvແມໜໄລແມ່ ໄບ ເກີfກ້ຳ ສJັຣພົ້າບໍຄw ແມ່ນໍ.

 ນັປແຕ່ແມ່ຫvດໄຫ້ ຄໜີງລັູໂລໝຂັJຣ ຄືດັ່DຕົJຕາຽໄບ ສ່JAແຮDໂຮຽສ້Jຽ kພກາຽຍາເຍື້vຣ ເສໂທທົDອາປ ຄືfຮvດ ລັູນ້w ກ້wກັ້ຣເກື່vຣກຫາຽ oAກໍ່ທູຣເຖີDໄທ້ ເທພ%າພົDເຖື່vຣ ຂໍໃຫ້ຫຼີງລ່ຳຢ້ຽມ ແຍDຂ້າເມື່vພw ແດ່ແມ.

 ເທື່vນີ້ ລັູແກ່ໜແກ້J ທັDຄູ່ສູຣຫາຽ ຈັວ່KເບັໜຕາຽຍັD ເບົາ ແບໜບາDເສົ້າ ຊເຈົາໃຈແຄ້ໜ ໃຜEົາອູ້ມອ່vຣໄບນໍ ລັູ ສ່າDລແມ່ໄວ້ ໄພກ້າJAຜູ້ດຽວ ຂໍແກ່ເທພ%ເຈົ້າ ທົDຍາໜເຍືvຣໂຜf ຕາຽໃຫ້ຮູ້ ຍັDຄ້າDຜ່າຽໃດ ນັປແຕ່ແມ່ຫvດໄຫ້ ວvຣວ່KແຖໝເຖີD ເບັໜບາDທັຸ ທໍ່ແດໜດີໜພົ້າ ຊົລ}ໄຫ້ ຫາຮwຮ້vAກັູ ເອີໜລັູນ້w ສvAຫຼ້າຜ່າດvຣ oAກໍ່ໄບສກັfຕ້vຣ ຕີໜເຂົາຫຼາຽເລົ່າ ທາDເກົ່າກ້ຽວ ຫຼາຽຖ້ຽວລ່ຳຮw oAກໍ່ ກwໃຈດັ້ໜ ຂຽວຄືໜຄາJເຄັ່D ລັfເລັ່Dຜ້າຽ ດົDຊ້າDບ່າເສືv Iີ oAkກສັfໄທ້ ຫີJແຄ້ໜຄາJອ່vຣ ກໍ່ບໍ່ພັdຜ່vຣຍັ້D ຍາໝນ້wແມ່ໜ ບໝີ ເຖີDເມື່vລາຕີຂ້vຣ ວັໜວຽຣແຈ້Dສ່vງ ມາແລ້J.

 Iີ kພແມ່ເຈົ້າ ຄືໜໜເຂົ້າສູ່ບາD ສາລາກ້າJA kພSoທ ທາໜທvດ ຄັໜວ່K oAຮvດແລ້J ທູຣທ້າJທີ່ຢຳ ອັໜວ່K ສອDສີສ້w ທາຣກາລັູອ່vຣ kພອົDOັ້ ກໍ່ບໍ່ເຫັໜບ່vຣເບື້vງ ຫາຽແທ້ທ່ຽAຈີD kພເອີຽ ນັປແຕ່ຂ້າຊັvດ້າJ ແດໜບ່າໄພົຫໜາ ທັD ຫາຮw ຮຽກແຮDຕາໝເອີ້ໜ ນ້vAຫາັວົໜວຽຣອ້vມ ຫີໝພ%າໜຫຼາຽເລົ່າ ກໍ່ບໍ່ເຫັໜອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າເບົ່າແບໜ kພເອີຽ ຈັວ່K ເບັໜຕາຽແທ້ ກລຸOາຊີ້ສ່vA ພໍໃຫ້ຮູ້ບ່vAເບື້vງ kພອJຣນ້vA ຊິແອ່Jຕາໝ ແທ້ແລ້J ຖ້າບໍ່ໄດ້ລັູນ້w ພາັແມ່ມາມື ເມື່vໃດ ນ້vAຈັມໍຣoຕາຽ ຈັາkພອົDຈີDແທ້.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ບໝີຈາຕ້າໜບັາ oAກໍ່ທູຣຈ້wໆ kພອົDເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຈາ ແທ້}ວ oDກໍ່ເສາກາເສົ້າ ຫີJແຮDມືໜເມື່ອຽ ທັDເມື່vຽລ້າ ຫານ້wຕຼອfຄືໜ oAບໍ່ຢືໜນvຣໄດ້ ເຊົາແຮD ນvຣເoົນັ່D oDພັ່Dພ້າJ ເບັໜບ້າບJ່ງໄບ kພເອີຽ kພ ກາຽຍາຮ້vຣ ໄພົຂັໜເຜົາທາf oAofນ້w ກwກັ້ໜເຫື່vໄຫຼ ພີf ພຸ່Aເທົ້າ ຮ້vຣຍີ່DຫຼາໝເລີD ຄືດັ່Dອັຄີ&ຄJຣ ຫໝື່ຣກvAສຸມເນື້v ເຕ ໂຊກ້າ ໄພົຂັໜກັປເກີf ລັຸລJບໄຫ້ໝ ເຜົາເຈົ້າຢູ່ເລີD ແທ້}ວ ມີທັDວKຍູຍູ້ ລົໝພາໜອັlJາf ຄືດັ່Dສູຣຂາfແລ້J ກັມໝຈvຣເຈົ້າ ກໍ່ບໍ່ເດີໜ oAkກສັfເຈົາ ໂລເລລືໝເພf ຄືfຈັທູຣສັ່Dເຈົ້າ ວີໜສໝ່wຖ່າJລົD ຫົJສົປເທົ້າ ທໍຣນີລົ້ໝຖ່າJ ຕາກດ້າD oAເຈົ້າກໍ່ເລົ່າແຂD ຈvມແພDລົ້ໝ ຫໝົດລົໝມໍຣof ໃຈຂາfມ້ຽຣ ນvຣກົ້Jຝຸ່ຣດີໜ ແທ້}ວ.

 ວິສັໜຍີລົ້ໝ ສຼົບຕາຽຊv້Akພເນf ເມື່vOັ້ kພຽາເວfເຈົ້າ ເຫັໜ ເຫົ້DາມvດຊີວັD kພໄທທJAແຄ້ໜ ບາໜບືໜສvຣສຽບ ເສັfດສູ່ນ້vA ແລແລ້Jຮ່ຳໄຮ kພບາfເຈົ້າ ກັ້ໜໂສdໂສກາ ຊົລ}ທາໄຫຼ ລັ່DລົDກwກັ້ໜ ບັfນີ້ ກັລ}ຍານ້vA ມໍຣoຕາຽຈາັ ເຈົ້າຊິພັາ ພີ່ໄວ້ ໄພກ້າJAຜູ້ດຽວ ແລນໍ ພີ່ຫາັສົDສາໜເຈົ້າ ຈvມໃຈ ມັທ{ີຣາf oAຫາັມໍຣofມ້ຽຣ ຕາຽຄ້າDແກ່ໄພ ໃຜຊິມາແບDສ້າD kພເມໝຫຼAວເຜົາຄາປ kພoAນໍ ອັໜນີ້ຕັ້Dເບັໜບ່າໄມ້ ໄພກ້າJAດ່າໜດົໜ oAຫາັພwເມືvງບ້າໜ ມາຕາຽກາDບ່າ ຫາພີ່ນ້vງ ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ພີ່ແລ້J ຖ້າພີ່ຍັDຢູ່ຫ້vA ຄvAນຄvຣຄືເກົ່າ ອັໜວ່K ສົປຄາປເຈົ້າ kພoAນ້vAໂກfທvA ພີ່ແລ້J.

 ພີ່ຈັແບDkພນົໝກ້າJA ເສົາສູAເສທາf ມຸAມາfເຫຼື້ອໝ ແສDແກ້Jສ່vAເງົາ ເສົາkພເມໝລົ້J ດJAບີແກ້Jພໍ່ ຍvດຊໍ່ພົ້າ ແຂໜ ຫ້wຫີ່DກດີD ເຮືvງຮຸ່Aແກ້J ລຽຣລັູແສໜແສD ມນີໂຊໄສ ດັ່DດາJໃນພົ້າ kພນົໝຫຼAວຕັ້D ກາDນຄvຣຄົໜຄັ່D kບດັປດvັໄມ້ Oີບ້າDແບ່Dສີ ແບDເບັໜຖ້າໜ ກົມໝລຽຣລັູຕີ່D kບດັປດັvພົ້າ ໂຄໝແກ້Jສ່vAແສD Iີ ພາຽບົໜແຕ້ໝ ລາຽເຄືvຄຸດoັ ຈັກdພາປ ພ້vມ ຊົໝຊູ່ຫ່Jຣຄvຣ ລົເຢີ.

 ຝູAຫໝູ່ ກີOລvຣຫຼີ້ຣ ທJຽຫາDເຫີໜບີd ຄຫຽັບຫໝ່າຽພ້vຣ ລົD ຫຼີ້ຣຂ່AJໄພ ພາຽຂົJເບື້vງ ບົJລພ%າ ຊິແຕ້ໝຕໍ່ ຮູບoັoໍ້ ຊົໝແກ້Dກ່າຽວັD ຫຼາຽຕົJກ້ຽວ ກຸມກັໜກາDແກ້D ພີ່ຊິຕົdແຕ່Dໃຫ້ ສົໝເຈົ້າເພົ່າຊກຸຣ ນ້vAເອີຽ.

 Iີ ອາຄເນແຕ້ໝ ມvມສີDສັfບ່າ ອັvທ່າເຕັ້ໜ ຊົໝຊູ້ມ່າຽເມັຽ ທັdຂີໜກ້ຳ ຫໍຣດີດ່າໜຕ່ຳ ພີ່ຊິພຽຣພ່ຳແຕ້ໝ oAພົ້າ ອເນdນvA ຖືທຸAເບື້vງ ຈຳມvຣພ້vຣມ່າຽ kບດັປຂ່າຽແກ້J ມ ນີ້ເຂັ້ໝຄ່າຄາໝ ບັfສີໝເບື້vງ oຄາທຽວທ່າ ພີ່ຊິແຕ້ໝ ພົໝ ສີຫໜ້າ ຖືແກ້Jແກ່JAkພຂັໜ Sສາໜກ້ຳ ງົJທvAທຽວເຖື່vຣ ພີ່ຊິແຕ້ໝຮູບມ້າ ອີໜເຈົ້າຂີ່ທຽາໜ ຖືສvຣແກ້J ທນູທvAທຳເດf ມ້າເທfທ້າJ ພາຜ້າຽຕ່າDນຄvຣ Iີ Eດvຣກ້ຳ ພາຽຄຳຂາJເຜືvກກີfແລ້J ພີ່ຊິແຕ້ໝຮູບຊ້າD ສາໝຫໜ້າສີ່ສຽຣ ບາ ທາເທົ້າ ມນີເຊາແກ້Jກ່າໜ ທຽາໜມ່າຽເຕັ້ໜ ງJAໃຊ້ແສ່JດາJ ອັlຈັໜໃຕ້ ທໍຣນີ ຊິແຕ້ໝຕໍ່ ຫຼາຽຊໍ່ຊັ້ໜ ພັໜຫ້vAຄາປທ້vA ບໍ່ໃຫ້ຫໜອDສູຣເສົ້າ ຕົJkພoDກົ້Jຝຸ່ຣ ຄັໜພີ່ເoົຢູ່ຫ້vງ ນ ຄvຣກ້າJAດັ່Dເດີໝ ພີ່ຊິທຳສົໝຫໜ້າ oAkພຽາໃຫ້ລືໂລd ຍາໝເມື່vແກ່ໂກfເຈົ້າ kພoAເຂົ້າສູພເມໝ ຈັໃຫ້ມີໂຂໜຫຼີ້ຣ ເພັD ຣບຳທັຸຄ່ຳ ຫໜັງໃຕ່ເຕັ້ໜ ນຄvຣຫຼີ້ຣລິເກ ມີທັDເສພ%າ ຮ້vງ ມໂຫລີຂັປກ່vມ ພີໜດີfຕ້vງ ຕີຣຫ້wເບົ່າສັD ມີທັDກvA ຕໂພໜພ້vມ ແກວົDວາDລvບ ຝູAຫໝູ່ອາມາfພ້vມ ໄທທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ ຂຸຣoAຫຼີ້ຣ ສຫໜາໝໃຊ້ຊ່wຊື່ໜ ຍາໝເມື່vແກ່ໂກfເຈົ້າ ດັ່Dຊທ້າໜທົ່Jແດໜ ຍູທ່າDທຳບຸຣສ້າD ມຫາທາໜກາໜໃຫຽ່ ທີ່ນີ້ເບັໜບ່າໄມ້ ໄກພົ້ໜkບເທfຄົໜ ມີແຕ່ຕົໜດຽວຂ້w ຕົdພw ຄາJຍັາ ວິບັາເຈົ້າ ແສໜຊັ້ໜSດູນ້vAເດ. 

 ໃຜຊິມາຫາໄມ້ ຫຼັກສກvຣທ້vຣຝຸ່ຣ kພoAນໍ ໃຜ ຊິມາ ອຸ່ຣoໍ້ຮ້vຣ ສີລ້າDເຫື່vໄຄ ກໍ່ບໝີໃຜແທ້ ພໍສvAເບັໜ ຄູ່ ມາຢູ່ເຝົ້າ oໍເຈົ້າສົ່Dຊກາໜ ເບັໜທີ່ກຳສຸດແທ້ ຈົໜໃຈ ສຽມຊິກົ່ໜ ບໝີແລ້J ກັປທັDມີfແລພ້າ ຊິຫາໄດ້ທີ່ໃດ ພີ່ ເດ ພໍຊິໄບຕັfໄມ້ ພັໜພືໜໃຫ້ເບັໜທ່vຣ ບ່vຣຊິເຜົາແຈ່ໝເຈົ້າ ໃຜຊິສ້າDຊ່wຖາD ນ້vງເອີຽ ໄຜຊິມາໂຈໝເຈົ້າ ຈvມkພoA ຊູຊ່w ອູ້ມອ່Jຽເຈົ້າ ດwໃຫ້ແມ່ໜທາD ໃຜຊິຍໍoAຂື້ໜ ຫາໝໄບ ບົDບ່າ ຫາຜູ້ມາຜ່າໄມ້ ເຜົາເຈົ້າກໍ່ບໝີ ພີ່ວ່KoAມທີ{ເຈົ້າ ເມືvເມືvງເກົ່າ ບູ່ຍາເຈົ້າ ພົDເຊື້vຊື່ໜບາໜ ກໍ່ຈັທຳກາໜສ້າD kພເມັໝຫຼAວຫຼັAໃຫຽ່ ຝູງຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜໄຕ ໃນກຸA ກ້າJA kບເຊໄຊ ນັຄ&ເລf ສໜຸກມ່Jຣແມ້D ລົDຫຼີ້ຣຂ່JAໂຂໜ ຍູ ທ່າDທຳບຸຣສ້າD ຫາoAຕາຽຈັາ ນ້vງຫາັລຊັາແລ້J ເມືv ພ້າຢູ່ສັJຣ ແທ້}ວ.

 ຄາJນີ້ເບັໜບາDຮ້vຣ ເຕັDຕົJຫູຽAໃຫຽ່ ໄກພີ່ນ້vງ ຊິຫຼຽວຫໜ້າເບີ່Dໃຜ ທັDບໍ່ມີໂຄໝໄຕ້ ຕົໜດຽວດົDມືf ພີ່ຫາັEົາຫໝູ່ເນື້v ເບັໜເພື່vຣຫໝູ່ຝູງ EົາເດືvຣດາJພົ້າ ຕາDທຽຣດJງkບທີປ Eົາ ຕົ້ໜໄມ້ ເບັໜເຄົາເຄື່vງkພເມັໝ Eົາຫໝູ່ເລໄລຮ້vງ ຕາDກvAຕີເສປ Eົາຫໝູ່ນົdຮ່ຳຮ້vງ ບາຽໄມ້ວ່າເພັD EົາສຽAລົໝພາໜຕ້vA ຕາD ບີ່ຫwສັD Eົຊນີຮ່ຳຮ້vA ບາຽໄມ້ວ່KເພັD oAຊິEົາໃບໄມ້ ຕvA ຕາຽຕ່າDຕູບ ເສັຽນໍ oໍ້ຫໝອdຄ້າD ຕາDຄູ້ກີໜຈັໜ ອັໜນີ້ຫາັແມ່ໜ ເວໜຫຼັງນ້vA ມາkບຈົໜຈຳຈັາ ພາັລັູແກ້J ຕົJເຈົ້າກໍ່ເລົ່າຕາຽ ແລນໍ kພກໍ່ໄບດູນ້vA ຄຳຄີDຍັDອຸ່ຣໆ ຜິfkບຫຼາfແທ້ kກບJຣເບີ້vງ ວ່Kບໍ່ຕາຽ kພກໍ່ອູ້ມອ່vຣແກ້J ນ້vAແນປນvຣ ຕັd kພກvຣຄຳຄີD ຊີປkພຈvຣເດີໜເຕັ້ໜ ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົDໄສສvAພາັ ຮ້wທີ່oAofເຫົ້Dາ ມັທີ{ເຈົ້າບໍ່ຕາຽ ແທ້}ວ.

 kພກໍ່ບາຽEົາແກ້J ວKລີອົໝເບົ່າ ຫົfຫໜໍ່ເຈົ້າ ທັDຊ້ຳເບົ່າຫົJ ເມື່vOັ້ oAofເຈົ້າ ຮູ້ເມື່vມົJກຫາຽ ເບັໜດັ່D ນvຣຫຼັບຜັໜ ຕື່ໜຕົJຕົໜຊດຸ້A ເoົນvຣຄ້າD ເຫໜືອເພົາເພິທາຣາf kພບາfເຈົ້າ ໂຈໝນ້vງຫ່າຫົJ oDກໍ່ກົJອາຽແທ້ ເທພ%າຫຼີງລຳ ກູນີ້ທຳ ມໍ່ຕຶ້ໜ ນvຣກີ້Dກ່າຽkພອົD ແທ້}ວ ນັປແຕ່ວິບັາເບື້vງ ເຈັຽ ຣຈັາເມືvງມາ ເoົໃນສາລາ ທີ່ອີໜແບDໃຫ້ ຕັ້Dຫາັເຈັf ເດືvຣໄດ້ ທຳພຽຣທົDkພຫໜວf ຍາໝເມື່vເຈົ້າບJດແລ້J ບໝີໄກ້ ກ່ຽວກາໝ ອັໜວ່KຄvAຜົJໄວ້ ຄvAເມັຽເວັ້ໜຂາf ບໍ່ໃຫ້ຈັປຖືdນ້vA ມັທີ{ ເຈົ້າລ່JAຄvA ແທ້}ວ ຄາJນີ້ຈຳເບັໜແທ້ ອົໜຕາຽບັDເກີf ເພິທາຣາfເຈົ້າ ລືໝເນື້vລ່າຫຼົງ ກໍຈີ່DທJຽທົDອູ້ມ ຍໍoAມາເບົ່າ kພ ແມ່ເຈົ້າ ເລີຽຊດຸ້Aຕື່ໜຄີD ເມື່vOັ້ oAກໍ່ຕີDຕົໜໄດ້ ຖາໝຫາບຸຕ*າຣາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJASດູ ແດ່ທ້vຣ ອັໜວ່K ລັູອ່vຣນ້w ທັDຄູ່ສູຣຫາຽ ຈັວ່Kເບັໜຕາຽຫຽັງ ໄຄ່ຄwຂໍແຈ້D ແດ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ ແຖຼAຈາແກ້ເງື່vຣ ບົໜບັvນ້vA ໄຂຂໍ້ບໍ່ບັD Iີ ສvAອ່vຣນ້w ລັູເກີfໃນອົd ເຫໝືອໜດັ່DດJAຕາຕົໜ ພີ່ແພD ພຽຣຕຸ້ມ ຍາໝເມື່vພwເມືvງບ້າໜ ເດີໜດົDອູ້ມອ່vຣ ແມ່ໜວ່K ຫີJແດfຮ້vຣ kກຫາຽoໍ້ ພໍ່ຄ່wພຽຣ ພີ່ແລ້J ພາກັໜມາຢູ່ສ້າD ກາDບ່າໃນຜາ ເຫັໜແຕ່ສvAບຸຕ*າ ເພື່vຣພwຄາJແຄ້ໜ ຕັ້Dຫັາແສໜຮັdແທ້ ແສໜພຽຣບາໜkພເນf ແມ່ໜວ່Kຮັdນ້vAແກ້J ມັທີ{ເຈົ້າ ກໍ່ບໍ່ບາໜລັູແລ້J ແຕ່ວ່K ຍັDບໍ່ບາໜຮັdແກ້J ດJAຍvດ ສັພ%pູ ພີ່kບສົDໂຄດົໝ ຊາfຊິມາພາຽຫໜ້າ ຍັDມີຕາພາໝເຖົ້າ ເດີໜດົDມາຮvດ ແລ້Jຈີ່Dຂໍຍvດແກ້J ສvAນ້wລັູລູຣ ພີ່ໄດ້ທຳບູຣແລ້J ຍໍທາໜທັDຄູ່ ນ້vAຫາັເບັໜຜູ້ຮູ້ ເຫັໜເບື້vງຝ່າຽ ບຸຣ ພີ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ້ ທູຣໄຂຂາໜຊvບ ຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ທັDໄຫ້ຈົ່ໝຈາ ເດີໝແຕ່ຫົJທີພຸ້ຣ ມັທີ{ທູຣຫຼາຽເລົ່າ kພບາf ເຈົ້າ ບໝີເອື້vອ່າJຈາ ຕັ້Dຫາັລາໄລນ້vA ເດີໜດົDຂຽວຄ່ຳ ຫາລັູນ້w ຈົໜກັ້ໜເກື່vຣຕາຽ kພອົDອຳໄວ້ ຫັJງເບັໜkບໂຫຽດ ສັD ນໍ.

ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈຽມຈານ້vAof ພີ່ຫາັຄືfຄາfໄວ້ ຫຼາຽຊັ້ໜຮ່ຳເພີD ພີ່ແລ້J ຄັໜຈັບັvນ້vAແກ້J ຍາໝເມື່vມາເຖີD ເສ ເທາແຖໝ ເຫື່vກາຽກຸມຮ້vຣ ຫັທ{ຍັDຫຸ້ຽA ຕາພາDພຸມແດf ນ້vAເອີຽ ພີ່ຈີ່Dບໍ່ຕ້າໜຕໍ່ນ້vA ກົJກັ້ໜເກື່vຣຕາຽ ພໍເມື່vຫາຽສູຣ ເສົ້າ ບັໜເທົາຈິ່Dຊີບັv ນ້vAກໍ່ເລີຽເລົ່າດັ້ໜ ດົDກ້າJAບvAໄບ ເພາະ ວ່າເຈັປໃຈແຄ້ໜ ໂທເລລືໝເພf ໃຈຂາfມ້ຽຣ ດvມໄທ້ລັູ ລຸຣ ແທ້ແລ້J.

 ຄາJນີ້ ກຳສູຣສ້ຽA ເຂັໜເບົາບາDໂສd ມີແຕ່ໂຊdລາປ ລົ້ໜ ເວໜຮ້າຽຮ່າDໄກ ພີ່ຈັຂໍອາໄພນ້vA ຍາບvAຖືໂທf oAຢ່າໄດ້ໂກfແຄ້ໜ ເຄືvງໃຫ້ພີ່ທາໜລັູທ້vຣ ໃຫ້ນ້vAດີໃຈດ້Jຽ ເມາ ທooໍພີ່ ທາໜລັູແກ້J ບຸຣຊິຍູ້ຊ່wຊູ ພີ່ແລ້J ຍັDຈັມາ ເຫັໜຫໜ້າເຈົ້າ ບໝີຕາຽຈົໝຈັາ ໃຫ້ນ້vAພຽຣພ່ຳສ້າD ສີໜລ້າໜສຳ ລາໜ ພີ່ທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ້ ດີkພໄທຊົໝຊື່ໜ ຍົdຍື່ໜນີ້J ຍໍໄວ້ຫJ່າD ສຽຣ ອັໜວ່K ລັູແກ່ໜແກ້J ອັໜເກີfກາDອົd ຂ້າໄດ້ທຳພຽຣມາ ແຕ່ເoົໃນທ້vງ kບຄvAພຽຣລ້ຽA ຖໜອໝນົໝບ້vຣມ່າໝ ຍາໝເມື່v ຫໜີຈັາບ້າໜ ມາເຂົ້າຢູ່ເຂົາ ຂ້າໄດ້ພຽຣສvAເຈົ້າ ຈົໜກາຽ ເຫຼືອDຫຼ່າ ຫາຫໝາັໄມ້ ມັໜບ້vຣຢູ່ດvຣ kພເອີຽ ບັfນີ້kພບາf ເຈົ້າ ຈvມເກfkກນິຖ{າ ໃຫ້ທາໜສvAບຸຕ*າ ແກ່ພາໝໄບແລ້J ເພາະkບສົDດJAແກ້J ເພາທິpາໜ ຈີ່Dໄດ້ໄລລາລັູ ຂ້າຫັາແມ່ໜແມ່ລ້ຽA ຂໍເບື້vງແບ່Dບຸຣ ແດ່ແມ ຂ້າຂໍເມາທo ນ້vມ ມຫາທາໜທູຣເກf ຂໍໃຫ້ເທພ%ເຈົ້າ ຫຼາຽຊັ້ໜພໍ່ຄw ແດ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ເລີຽເຫຼືອfຮ້vຣ ທິພ%ອາfອີໜຕາ ເທີDທລັDຫີໜ ແຖ່ໜ kພອົDອາຽຮ້vຣ ມນີໂຊແກ້J ບັໜລັDເທJຣາf ຫີໜສີລາບາf ໄທ້ kພອີໜເຈົ້າ ກໍ່ເລົ່າແຂD kພຽາເຂົາກ້າJA  kພສຸເມໜ ກໍ່ ເອື້vອ່vຣ ເຂົາຍັຸຄັໜທvຣຖ່າJເບື້vງ ເມືvງພົ້າຫJັ່ຣໄຫJ ຈາຕູມມ້າD ນຄvຣແຖໜແຖໝໂສd  ສJັຣໂລdກ້າJA ຊເທືvຣເທົ້າ ທົ່Jແດໜ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ສັເກdາໄທ້ ອີໜທາທvດkພເນf ກໍ່ຈີ່Dເຫັໜແຈໝ່ເຈົ້າ ເoົສ້າDຢູ່ໄພົ ຈົDໃຈນ້vມ ຄvAທຳທາDkບເສf ທາໜລັູນ້w ຍໍໃຫ້ແກ່ພາໝ ອັໜວ່K ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຜັູແກ່ຕີໄບ ໃຈອທຳ ບໍ່ບານີນ້w ມັໜກໍ່ເດີໜດຸ່Aດັໜ ພູເຂົາຂຽວເຖື່vຣ ທັຸຍັາເຍື້vຣ ພາເຈົ້າດ່Jຣເດີໜ ຍຸຕິ*ກາບັໜ ມັທີ{ກັໜບັ້ໜໂສd ພົ້ໜໂສdແລ້J ໄບ ຫໜ້າຊິຕໍ່ທັມໝ ແລທ່າໜເອີຽ ອັໜບະດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 90 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ.