ສັກ&ຕິ ຜັູ 12 ລົ

 ເມື່vOັ້ ສົໜຊັຽເຈົ້າ kພຽາຫຼAວຊົໝຊື່ໜ ວິບັາເບື້vງ ສູຣ ສ້ຽAສ່າJAກຳ ກໍ່ຈີ່DຄືfເຖີDລັູແຈ່ໝເຈົ້າ ພwພັານຄvຣຂJA ຈຳໃຈຫໜີ ພາັພົDພັໜເຊື້v ເພາະເພື່v ເຮົາຫາັໂກທາຮ້າຽ ເກີໜ ຕົJເຕັDຮີf ໄລລັູແກ້J ໄກບ້າໜພ່ຳoໜ ໄບຢູ່ສ້າD ແດໜຮຸ່ຣ ຮາJເຂົາ ໂພຄາຂvA ຍາdຈົໜຈvຣຮ້າຽ ບາຈີ່Dໄດ້ ທາໜລັູນ້w ສvAສີໃຫ້ພາັຫ່າD ໄກພາັຂ້າD ຮາໝເຈົ້າແມ່ໄບ Iີ kພບາfເຈົ້າ ໃຈບຸຣລົ້ໜໂລd ກາໜທີ່ເຮົາໂກfກ້າ ກທຳເຈົ້າບໍ່ຄJຣ ຢູ່ແລ້J. 

 ຄvບວ່K kພຮຳແລ້J ເສີJຽໂພfພາຂJັຣ ໃນມົໜທຽຣ ຄັ່D ຄົໜພໍຕື້ ແລ້Jຈີ່D ຍໍຫຼາໜແກ້J ມາສົDສົໝບ່w oໍ້ດັvໄມ້ ຈັໜ ທຄູ້ສJຽສີ Iີ ຜຸດສດີເຈົ້າ ໃຈເມືvງແມ່ຍ່າ ກັໜຫາ oທ{ນ້w Eົອູ້ມນັ່Dເພົາ ຊາລີທ້າJ ສົໜໄຊຕົໜບູ່ ຊູຊ່wອູ້ມ ຍໍໄວ້ແວ່ໜແຍD ສvAກໍ່ແພDຫຼາໜນ້w ເສີໝຕາຕົໜເນf ທັDເຫຼົ່າຄືf ຮvດເຈົ້າ oDໄພ້ໄລ່ຫໜີ ໄບຢູ່ສ້າD ເຂົາດ່າໜແດໜຜີ ເພາະ ວ່K ເວໜຫຼັງຫຼາຽ ບູ່ເມົາມົJບ້າ ຕັ້Dຫາັໃຈຫໜາແຫໜ້ຣ ບໍ່ ພິຈາໜຕvAເຫf ຈີ່Dໄດ້ນີຣເທfເຈົ້າ ຫໜີບ້າໜພັາວັD ແທ້}ວ.

 Iີ ຄຳຜິfນີ້ ຫາັມີມາoໍບູ່ ຈີ່Dແລ້J ຍ່າຫາັຫ້າໝຈ້wໆ ຫຼາຽຄັ້Dກໍ່ບໍ່ ພ<D  ແທ້ນໍ ຍາໝOັ້ເຫໝືອໜດັ່D ພົ້າມືfກຸ້ມ ຄາJ ເມື່vລດູຝົໜ ແທ້}ວ ຄາJນີ້ບາບັDຫາຽ ບູ່ຄໜີງມເoແຈ້D ໂສກາດ້Jຽ ດvມອົDບິfຕຸເລf ຫຼາໜເດ ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ໄກບ້າໜຢູ່ດົD ເບັໜໃດແທ້ ອົDຫຼາໜທັDຄູ່ ບູ່ຢາັຮູ້ ຖາໝເຈົ້າຢ່າພາD ແດ່ທ້vຣ ຍາໝເມື່vຫໜີຈັາບ້າໜ ໄບຢູ່ໃນໄພ ຕັ້Dຫາັໄກເມືvງຄົໜ ຢູ່ດົDດvຣໄມ້ ອາຫາໜໄດ້ ທາDໃດບໍຣິໂພd ທັDເສື້vຜ້າ ຫາໄດ້ທີ່ໃດ ກັປທັDເຄຫັDຫ້vA ເຮືvຣຫໍທີ່ຢູ່ ບູ່ຢັາຮູ້ kກບJຣເບື້vງເລື່vງລາJ ອັໜ 1 ຝູAຫໝູ່ສັfຕູເຕົ້າ ມິຄ& oໃນບ່າ ກໍ່ບໍ່ມາກ່ຽວໃກ້ ບຽຣເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແລລື. 

 ເມື່vOັ້ ສີສຼຽວນ້w ຊາລີຫຼາໜລາf ທູຣບູເຈົ້າ ໄຂຂໍ້ກ່ຼາJຄfີ ນັປແຕ່ພາັບູ່ເຈົ້າ ເຈັຽຣຈາd ນຄvຣຫຼAວ ເດີໜ ຄີລີ ແອ່JໄພພົDດ້າJ ຕັ້Dຫາັກັໜດາໜແທ້ ທຽວທາDທົDໂສd ພໍ່ແມ່ອູ້ມ ພາຜ້າຽບ່າດົD ລົDເຫJຫ້Jຽ ລຳທາໜທຽວຍາັ ທັDເລົ່າມີແມ່oໍ້ ຕັໜຫໜ້າບvAໄບ ສvAkກສັfໄທ້ ລົDລwoໍ້ແກ່D ທັDເລົ່າອູ້ມລັູນ້w ຂຽວຂື້ໜຜັ່DພຽA ມີທັDພູເຂົາຂັ້ໜ ຫຼາຽດwເດີໜ ຍາd ລຳບາdແທ້ ທາDເວັ້ໜບີໝ kພເອີຽ ຄັໜວ່K ພາັທີ່Oັ້ ເດີໜ ດູ່Akພຄີລີ ກໍ່ຈີ່DເຖີD ຍັDເຂົາວົDກົf ແຜ່ໜພຽAພຼາໜກ້າJA ທີ່Oັ້ kພອີໜທາໜສ້າD ສາລາແກ້Jກູ່ ຄົປເຄື່vງຖ້Jຣ ມີພ້vມເຄື່vງ ຣັlີ kພພໍ່ເຈົ້າ ເລີຽບJດເບັໜຊີ ທັDມາໜດາ ບJດດvມ kພອົDເຈົ້າ Iີ ໂພຊນັDເຂົ້າ ໃນເຂົາກໍ່ເຂີໜຂາf ແມ່ກໍ່ ຫາຫໝາັໄມ້ ມັໜພ້vມສູ່ກີໜ ຮຸ່Aຄຳເຊົ້າ kພແມ່ໄບຫາ ຝູAຫໝູ່ຜາລາເລັໝ ເຄື່vງໄພພຽຣລ້ຽA ຝູAຫໝູ່ສັfສີ່Dຮ້າຽ ບໍ່ມາກາຽ ບັDບຽດ ເພາະເພື່v ບຸຣກໍ່ເກື້v ກJມເກົ້າເຫຼື່ອໝມຸA ແທ້}ວ.

 ເບັໜທີ່ກຳສຸດດ້Jຽ ດvມອົDkພແມ່ ທັຸຍາັແທ້ ແສໜຊັ້ໜ ສJດkບມາໜ ແທ້}ວ ບູ່ເອີຽ kພກາຍຽາເສົ້າ ເສັຽສີສັໜ ບ່Jຽ ຜົໝເກfເກົ້າ ຫຽອDCຸ້Aກີ່ໜກຸຽ ມີທັDຫໜາມເກາະເນື້v ຕຳ ຕໍຫໝົ້ຣບ່າ ເຫຼືອDຫຼ່າເສົ້າ ດຳບີດັ່Dກາ ເຫືໝອໜດັ່Dທາສີເຂົ້າ ເຂັໜໃຈທັຸຂໝອf ຕັDຫາັຫີJຫvດແຄ້ໜ ຄືຂ້wຄ່າພັໜ Oັ້ແລ້J ຄັໜເຖີDວັໜຄ່ຳແລ້J ແມ່ຈີ່Dຕ່າJຄືໜມາ ເຖີDສາລາ ກໍ່ ໄພົພືໜຕົ້ໝ ທັໜໃດຂ້ຽວ ພໍkບມາໜມັໜເບື່ອຽ ແມ່ໄດ້ບົDໃສ່ຫຽ້າ ຕvAແຕ້ຕື່ໝດີໜ ຕັ້Dຫາັກີໜຫັfແຂ້J ຈຳເບັໜບາDຍາັ ຄຳມືfແລ້J ໄພົຊິໄຕ້ກໍ່ບີໝ kພເອີຽ ຍາໝເມື່vkພພໍ່ເຈົ້າ ບໍຣິຈາັ ທຳທາໜ ມາໜດາໄບ ກົ່ໜມັໜດົDກ້າJA ຍັDບໍ່ທັໜເຫັໜຫໜ້າ ມາໜດາໜ kພແມ່ ພາໝໂກfຮ້າຽ ຕີຂ້ຽຣແລ່ໜຫໜີ ບາໜນີ້kພແມ່ເຈົ້າ ເບັໜສີ່Dສັໜໃດ ຈັວ່KເບັໜຕາຽຍັD ກໍ່ບໝີໃຜຮູ້ 

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ kກສັfຕາຕົໜບູ່ ທັDຍ່າໄທ້ ຈvມເຈົ້າ ຫໜໍ່ເມືvງ ພັDພັາຕ້າໜ ກvຣກຼ່າJຊາລີ kພພັໜບີຫຼAວ ລູບທJA ທົDຊບັ້ໜ ຫັທ{ຍັDC້Aຸ ເທາເລລືໝເພf ເພາະວ່K ຄືfຮvດລັູ ເຈົ້າ ພwຫ້vAດ່Jຣຫໜີ ໄບຢູ່ສ້າD ເຂົາດ່າໜແດໜຜີ ສົໜໄຊທັDເທວີ ຮຳໄຮຫີJໄຫ້ ອັໜນີ້ຫາັແມ່ໜ ກຳຂvAເຈົ້າ ທຳທາໜເບັໜເຫf ພໍ່ຈີ່Dເນຣເທfເຈົ້າ ຫໜີບ້າໜ ພາັນຄvຣ ແທ້}ວ.

 ບັfນີ້ kພວັDເວໜສ້ຽA ບຸຣຫຼັງໄຫຼຮvດ ຫໝົດບາປແລ້J ບຸຣຊິຍູ້ຊ່wຊູ ເຈົ້າແລ້J ບັfນີ້ ບູ່ຈັພາພົໜເຂົ້າ ຫີມໝພ%າໜ ໄພົຽະມາf ເຊີໜລັູເຈົ້າ ເມືvຫ້vAແທ່ໜທvA ມາຄvAສ້າD kບເຊໄຊຕຸ້ມໄຜ່ ຈາັບ່າໄມ້ ເມືvງບ້າໜສຳລາໜ ແທ້}ວ ແມ່ໜວ່K ທາDທຽວດ້າJ ໂດຽເດີໝເດີໜຍັາ ກີfທ້vຣ ມີແມ່oໍ້ ແສໜທ້າD ຊິແຕ່DທາD ພູເຂົາມ້າD ບໝີກົJເກັDຍາd ວ່Kແຕ່ໄດ້ ເຫັໜຫໜ້າລັູກຳພ້າ ສvAເຈົ້າກໍ່ອຸ່ຣໃຈ ພໍ່ແລ້J ຖ້າບໍ່ລຸລາປໄດ້ ໂດຽດັ່DຄJາໝkບສົD ບູ່ບໍ່ຄືໜຄvAນຄvຣ ນັ່DບvAເບັໜເຈົ້າ ເຮົາຈັ ພາພົໜສ້າD ກາDດົDຫີມໝເວf ນຄ&ເລfກ້າJA ໄລຖີ້ໝບໍ່ຄືໜ ແທ້ແລ້J.

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ຮັປສັ່Dເສo ໃຫ້ສູຕີຕາສາໜ ບ່າJ ຄົໜທັDຄ້າຽ ເຮົາມາທຳທາDເຂົ້າ ຫີມໝພ%າໜພົ້ໜເຂf ໃຫ້ເຖີD kພຽາເວfເຈົ້າ ບາDກ້າJAຂ່JAອີໜ 7 ວັໜເທົ້າ ບັພ%ເຕາຕົໜລັູ ກູເທີໜ ຢ່າໄດ້ຊ້າ ສຸເຈົ້າເຮ່DເຮJ ແນJຖໜົຣຫຼAວກ້າJA ບຸຣແບDໃຫ້ໂສພາປ ໃຫ້ຮາປກ້ຽA ເຫໝືອໜຫ້ໜາແຜ່ໜkກດາໜ Oັ້ ທ້vຣ ທີ່ເບັໜເຫJຫ້Jຽ ລຳທາໜບືDບໍ່ ດີໜກໍ່ບ້າໜຖົໝ ໃຫ້ຮາປພ້ຽA ທີ່ໃດດີໜສູAຂື້ໜ ເກີໜກັໜໃຫ້ຕ້າໜກົ່ໜ ໂພໜບັJມ້າD ແບDໃຫ້ພ່ຳເສໝີ ຝູAຫໝູ່ຕໍລຳໄມ້ ພັໜສີໜສຽມກົ່ໜ ຂົໜອັvແລ້J ຖົໝໃຫ້ຮາປ ງາໝ ທີ່ໃດເບັໜຕົໝoໍ້ ດີໜໂຮຽຜາຽໂບd ບ່vຣໃດແຫ້D ຫາoໍ້ ພ່ຳພົໝ ໃຫ້ມັໜສົໝເສໝີຜ້ຽA ພຽAກັໜກົDຮາປ ທາDໃຫ້ກ້າJA ທາDເສັ້ໜໃຫ້ທໍ່ກັໜ ທ່າໜເອີຽ.

 ສvAສີຂ້າD ທາDຫຼAວຖໜົຣໃຫຽ່ ຈົ່Dໃຫ້ຕັ້Dຕຼາfໄວ້ ສvAຂ້າDແກ່ທາD ຝູAຫໝູ່ອາຫາໜໃຫ້ ມີມJຣທັຸຢ່າD ໃຜູ້ຄືfໃຂແມ້D kບສົDແລ້Jເລືvກກີໜ ໃຫ້ຫຼາຽພັໜພ້vມ ຂvAກີໜຮ້wແບf ສvAຕາປ ຂ້າD ທາDກ້າJAໃຫ້ຮຸ່Aເຮືvງ ແທ້}ວ ມີທັDສຸລາເຫຼົ້າ ໄຫມັD ກvຣຕັ້Dຕູບ ຢ່າໃຫ້ເຂີໜຂາfຂ້vຣ ຂvAແກ້ໝໃຫ້ແຕ່Dແກໝ ໄວ້ທ້vຣ ແລ້Jຈີ່Dຫາຮຽວລ້vມ ຮີໝທາDທຳຊອາf ສັພ%ສີ່DຖັJຣ ຂvAໃຊ້ທົ່Jໄບ ໃຜູ້kບສົDໄດ້ ຕາໝໃຈບໍຣິໂພd ຢ່າໄດ້ມີໂສd ຮ້vຣ ສັDແທ້ທໍ່ໄຍ ທ່າໜເອີຽ.

 ຝູAຫໝູ່Eທ{ກັDຕົ້ໝ ຊາຊົDoໍ້ອຸ່ຣ ລີໜໃສ່ແກ້J ກາຕັ້Dວ່າDວK Iີ ຕຸມຕໍoໍ້ ໄຫໄພEອ່າD ຈົ່Dໃຫ້ສັປວາDຂັ້ໜ ຂັໜoໍ້ຢູ່ຢາຽ ສvAສີຂ້າD ມໍຣຄາກີໜອາປ ໃຜູ້ຫີJແດfຮ້vຣ kກຫາຽoໍ້ແສ່ສົD ມີທັDທvAທຸAພ້vມ ທຸAໄຊທຸAkກດາf kບດັປຄາfຫ້w ຫຼາຽຊັ້ໜ ຊໍ່ສີ ພາຽບົໜເບື້vງ ແພມົDບັDແດf ສີຕ່າDດ້າJ ຫຼາຽເບື້vງແບ່Dບຸຣ ມີທັDເຫຼືອDສັປແຫຼ ຂຽວດຳດູຊອາf ເບັໜຫົໝກັ້D ບັDເບື້vງສ່vAແສD ແດfບໍ່ຮ້vຣ ເທົ້າທ່vAເຖີDດີໜ ຝູAຫໝູ່ໂຍທາທຽວ ຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ ມີທັDໂຄໝໄພົໄຕ້ ແສDຍwຍາໝຄ່ຳ ສvA ຕາປຂ້າD ທາDກ້າJAໃຫ້ດັDດາJ ຝູAຫໝູ່ມາລາຕົ້ໜ ດAວຫvມໃຫ້ຫາບັູ ກ້Jາຽກາປກ້າໜ ຕ້າໜພ້າJຊໍ່ແຊD ມີທັDElຸອ້w ຕາ ແດDກັ້Dຮົ່ໝ ສັປຫ່JາDຕົ້ໜກໍກ້Jຽ kຕຫຼອfທາD ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜສ້າD ຖໜົຣຫຼAວເກື້vກໍ່ ຕໍ່ແຕ່ຫ້vງ ກຸAກ້າJAຜ່າໜໄພ ໄບເຖີDເທົ້າ ບັພ%ເຕາດwໃຫຽ່ ເຮົາຈັກຳນົfໃຫ້ 7 ມື້ບໍ່ໃຫ້ກາຽ ແທ້ແລ້J ໃຫ້ໄບເຖີDບາDແກ້J ອີໜແບDkພຽາເຫJດ ຢ່າໃຫ້ ກາຽເຂfມື້ ທຳໃຫ້ສຫຼັວດີ ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ຂຸຣໄຂຂໍ້ ຕີຕາໃຊ້ສົ່Dເມືvງ ໄບຊ່Jຽເຈົ້າລຸ່ມ ພົ້າ ເກໜຖ້Jຣທົ່Jແດໜ ຝູAຫໝູ່ ຫົJເມືvງພ້vມ ພາກັໜຊົໝຊື່ໜ ຄົໜຕື່ໜ ເຕັ້ໜ ດັDສທ້າໜທົ່Jແດໜ ເຂົາກໍ່ຍີໜດີດ້Jຽ ດvມອົDkພຽາເວf ພໍ່ຫາັເນຣເທfເຈົ້າ ຫໜີບ້າໜພ່ຳoໜ ບັfນີ້ ບຸຣຫຼາຽລົ້ໜ ກຸສົໜ ແສໜລາປ Iີ kພຢຳເກົ້າ ຈະຄືໜເຂົ້າສູ່ເມືvງ ແລນໍ ຝູA ຫໝູ່ ຄົໜເຄືvງແຄ້ໜ ດີໃຈທັຸຂໝອf ຫີJຫvດຮ້າຽ ເຂີໜເຂົ້າຂາfແລD ເທື່vນີ້ຈvມແພDຜູ້ ລືສີໜkກສັfໃຫຽ່ ຕຸ້ມໄຜ່ນ້w ເມືvງ ບ້າໜຢູ່ເຢັໜ ແທ້ແລ້J.

 ຝູAຫໝູ່ ຊາJເຮົາແທ້ ທັDແດໜກໍ່ພ້vມເພີ່D ຕັ້Dຕໍ່ເຈົ້າ ບຸຣ ກ້າJAໄຄ່ຄw ບັfນີ້ ຈvມໃຈກ້າJA ອົDເອdມຫາຄຸຣ ຄືໜມາ ເoໃນນຄvຣ ສືປສີໜແສໜສ້າD ເພາທິສັfເຈົ້າ ເງີໜຄຳຊິທາໜທvດ ເຮົ້າແລ້J ຝູAຫໝູ່ ພັJໄຜ່ນ້w ເມືvງບ້າໜຊິຮຸ່Aເຮືvງ ແທ້}ວ ເຂົາກໍ່ຍີໜດີດ້Jຽ ບໝີຈາຈົDຍາັ ລລັູນ້w ເຮືvຣຢ້າJຢູ່ເຢັໜ ຜົJເມັຽພ້vມ ຍີໜດີທັDຄູ່ ຄືfໄຄ່ເຫັໜຫໜ້າເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ທຳ ບາDຜ່vAກຳສຽມໄດ້ ໂຕໜເຮືvຣເລີຽແລ່ໜ ບາDຜ່vAລືໝຫໍ່ເຂົ້າ ເຂົາພ້າJຢາັແຕ່DທາD ທiັາພ້vມ ພຽAກັໜຊົໝຊື່ໜ ບໍ່ກຽດ ຄ້າໜ ງາໜເຈົ້າຄູ່ຄົໜ ອັໜນີ້ ກໍ່ຫາັແມ່ໜ ກຸສົໜເຈົ້າ ຈvມທຳ kພຽາເວf ໄດ້ກໍ່ສ້າD ແສໜຕື້ແຕ່ຫຼັງ ແທ້ແລ້J.

 ຕັ້Dຫາັ 7 ວັໜແລ້J ຖໜົຣຫຼAວຍາJຍ່າໜ 30 ໂຍfກ້າJA ທຳ ໄດ້ດັ່DkບສົD ແທ້}ວ ເພາະວ່K ບາຣມີ ທຳທາໜລົ້ໜໂລd ຜາຽແຜ່ກ້າJA ກJມພື້ໜແຜ່ໜໄຕຼ ກໍ່ຈີ່Dບັໜດາໜໃຫ້ kພສຸທ{າ ຄາJແຄປ ກັປທັDເທພ%ທ່vຣທ້າJ ຫຼາຽຊັ້ໜຊ່wຊູ ແທ້}ວ ຝູAຫໝູ່ ພັJໄຜ່ນ້w ທັຸຂvບແດໜດີໜ ມJຣມາທັDຍີDຊາຽ ທົ່Jແດໜດາເຕົ້າ ເຂົາກໍ່ໄຫຼຫຼາໝເຂົ້າ kບເຊໄຊນັຄ&ເຣf ຝູAຫໝູ່ ອາ ມາfພ້vມ ມາເຕົ້າຫໝື່ນເມືvງ ພັDຍີໜຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄົໜຄັ່Dນຄvຣ ຫຼAວ ພຸ້ຣເຢີ.

 ຝູAຫໝູ່ ນາເຄໜພາຽ ແຍDຄຳມັໜຢ່vງ ອັlດvຣມ້າ ເຂັໜ ຄຳຄາfເຄື່vງ ແຂໜຫີ່Dຫ້w ຂໜັຣແກ້Jກ່າໜສີ ມີຫໝູ່ຣົທ{ຣາfລົ້ໜ ມ້າເທfທຽມທົD kບຄືຄຳkບດັປ ໂບdຄຳລຽຣໄວ້ ຕັ່Dຫາັ ຫຼາຽແສໜເຫຼັ້ມ oຽພັໜພົໜເອd ເຂົາກໍ່ຄາf ວາfເຄື່vງຕົ້ໜ ທນູ ແກ່JAຕາJ ຕຽມຕົໜຖ້າ ຄwຍາໝມຫາລືd ຊ້າDແລມ້າ ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜໄຕຼ Eຄ&ຫຼຸກລົ້ໜ ນຄvຣຫຼAວຫຼາຽຍ່າໜ ຄືດັ່Dພົ້າໂຄໜ ຂ້Jາໝ ດັDຊທ້າໜຫJັຣໄຫJ ຝູງຫໝູ່ ເຍາທາໄທ້ ທັDແດໜໂດຽບັJ ພັJໄຜ່ນ້w ແສໜຕື້ຕີ່JຕົD ຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄັປຄັDທໍຣນີ ຍີDຊາຽ ຊາJນິຄົໝ ພ່ຳມJຣມາເຕົ້າ ກັປທັDoເຄໜຊ້າD kພຽາສາໜຂາJເຜືv ພາໝໂຫfຮ້າຽ ຂໍໄດ້ດ່Jຣຫໜີ ໄບຢູ່ຫ້vAເມືvງຄລິD oໜ ຂໜາf ບັfນີ້ ພາໝພັJພ້vມ oໍຊ້າDຕ່າJຄືໜ ເພາະເພື່v ຄືfຮvດລັູເຈົ້າ ພ້vມພ່ຳບາຣມີ ຈັໄຄ່ຄືໜຄvງເມືvງ ສົ່Dພາຽkພຽາ ຊ້າD Iີ ກຸp_ລvຣເຊື້v ພາຽສາໜຕົJkບເສີf ຈັໄຄ່ເຫັໜ ຫໜ້າເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAແຫ່Dຕົໜ ແທ້}ວ ມັໜກໍ່ດີໃຈລົ້ໜ ສຽAສເທືvຣ ຮ້vງຮ່ຳ oໍ້kພເນfຍ້w ຄໜີງເອື້vອ່າJເຖີD ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ແສໜຂຸຣທ້າJ ທັDແດໜໂດຽພັJ ແຍdສ່ຳໄວ້ ຫຼາຽ ຖ້າໜຕ່າDສີ ຝູງຫໝູ່ ພົໜພັJຊ້າD ວາDຊເກໜຫໝາຽຫໜວf ພົໜພັJມ້າ ວາDໄວ້ຕ່າDແຖJ Iີ ກົDຈັແກ້J ກຽຣທvAລົທ{ຣາf ຮຽAຫໝູ່ໄວ້ ພຽAຫ້ໜາພ່ຳກັໜ Iີ ຝູງຫໝູ່ ຄົໜເດີໜເທົ້າ ຍີDຊາຽຫຼາຽຫໝູ່ ຈັf ສ່ຳໄວ້ ສູAເຕັ້ຽຕ່ຳກາD Iີ ຊຸມໃຜແທ້ ຊຸມມັໜໃຫ້ເບັໜ ຍ່າໜ kບດັປຄາfເນື້v kກບJຣເບື້vງແບ່Dສີ ຝູງຫໝູ່ ດຳແດD ແທ້ ໃຫ້ວາDບຸຣບັໜເຂf ຂາJຂີfຂັ້ໜ ເຫຼືອDແຫຼ້ຕ່າDຊຸມ ຈັf ບັໜໃຫ້ ຫາຄົໜບານິf ໃຜຜູ້ເບັໜໂລdຮ້າຽ ມເຮັDເຮື້vຈ່wໂຊ ກາຽຜvມແຫ້D ເສັຽສີສັໜບ່Jຽ ໂສໝຮູບຮ້າຽ ຄົໜເຖົ້າແກ່ຊ ລາ ໃຜູ້ພິກາໜແທ້ ເສັຽສີສັພ%ຮູບ Eົາບໍ່ໄດ້ ມາເຂົ້າ ແຫ່ກບJຣ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຈົ່Dໃຫ້ຫາຄົໜກ້ຽA ສJຽສີຂາJບvດ ຮູບຮ່າDຮ້າຽ ສີເສົ້າ ບໍ່ເອົາ ອັບປມັDຄລແທ້ ເສຽຊກຸຣກາໜໃຫຽ່ ທັຸສີ່Dຖ້Jຣ ດີແລ້JເລືvດEົ ຝູງຫໝູ່ ຫັຖີ{ຊ້າD ທັiາໃຫ້ຫາເລືvກ Eົທ້vຣ ໂຕໃດຜvມຕ່ຳເຕັ້ຽ ຄJຣເວັ້ໜຢ່າEົ ໂຕໃດຫາDສູAຂື້ໜ ຕາ ແດDໂດຽຊາf ຝູງຫໝູ່ນີ້ ອາວາfແທ້ ຄJຣເວັ້ໜຫຼີກໄກ ໂຕ ໃດເບັໜບົໝເບົ້າ ຂJາຽຕຸມຕໍຕຸ່ມ ໃຜູ້ຄືfໄຄ່ລ້ຽA ຊິຂJAຮ້vຣ ລັູເມັຽ ແທ້}ວ ໂຕທີ່ມັDຄຼະແທ້ ງາງvຣງາໝສຸດຂໜາf ສູA ເກີ່Dດ້າໝ ຍາDສັ້ໜເກີ່Dເສໝີ ຝູງນີ້Eຕ*ໂມແທ້ ມັDຄຼະຄJຣໂຊf ດີດາຽ ໂຕໃດຜີfຮີfເບື້vງ ບູຮາໜຫ້າໝຢ່າເອົາ ແທ້ເນີ.

 ຝູງຫໝູ່ ອັlໄນມ້າ ຕົJດີໃຫ້ຫາເລືvກ Eົາທ້vຣ ໄດ້ ໂຊfແລ້J ຄJຣເຂົ້າແຫ່kກບJຣ ໂຕໃດແຊໝເລົາແທ້ ມັD ຄຼະແສໜkບເສີf ຂັJຣບັ່ໜພື້ໜ ຂJAຮ້າຽຢ່າEົາ ໂຕໃດສີລາໜເຫຼື້ອໝ ແຜDດຳແດDດູອາf ທັDສີ່ເທົ້າລາຽລົໜເລີfດີ ໂຕ ໃດສີແດDເຂັໝ ຮາJເຊີDແຊໝເລືvດ ເຖົ້າເກົ່າເລືvງ ບູຮາໜ ຫ້າໝຢ່າEົາ ແທ້ເນີ. 

 ຝູງຫໝູ່ ຄົໜເດີໜດ້າJ ບະທະບົfຈJຣຄvAໂພf ເລືvກສ່ຳໄວ້ ຫໝາຽເບື່vງແບ່Dບຸຣ ຝູງຫໝູ່ຊາJເຊື້v ຊາຽງາໝໃຫ້ເບັໜຫໝູ່ ຢູ່ຫ່າDໃກ້ ພໍຕ້າໜຕໍ່ກັໜ ຈົ່Dໃຫ້ເບັໜແຖJໄວ້ ວາDຊເກໜສູAຕ່ຳ ເລື້vກສ່ຳຮ້າD ທັDຫ້ໝາຽບໍ່Eົາ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ເສໜາເຈົ້າ ຫາEົາຕvAໂສd ຊ້າDພ່vAມ້າ ຫຼາຽລົ້ໜເລືvກEົາ ພົໜພັJຊ້າD ຕື້ຕີ່Jເຕັໝດີໜ ງາງາໝຂາJ ພັJພັໜທລັDເຫຼື້ອໝ ທຸAໄຊຊ້າD ບີfສຕາDດູອາf ພົໜພັJມ້າ ມາເຕົ້າຫໝື່ຣເມືvງ ເຂົາກໍ່ຄາfເຄື່vງຕົ້ໜ ອາໜແສ່JຄຳເຫຼືອD ຂໜັຣທvA ທຽມ ຂາປຄຳງາໝຣຫ້w ຝູງຫໝູ່ ກົDຈັແກ້J ກຽຣທvAຣທ{ ຣາf ນັປບໍ່ຖ້Jຣ ຫຼາຽລ້າໜເກື່vຣກvA ຄື່ໜໆ ກ້vA ເຕັໝແຜ່ໜບັຖ{ພີ ພາຽບົໜບົf ມືfຄJຣຄຸAພົ້າ ເກໜມາຖ້Jຣ ທັDແດໜໂດຽງ່າຽ 7 ຂJບເຂົ້າ ເຖີDເທົ້າທ່າໜນຄvຣ ແລ້Jຈີ່D ຂື້ໜເຝົ້າເຈົ້າ ເທວ ຣາfສົໜໄຊ ພູທvຣທົD ສັ່Dເຂົາສັ່DເຂົາທັDຄ່າຽ Iີ ຊາລີເຈົ້າ ກຸມໝາໜຫຼາໜຣາf ໃຫ້ທົDຊ້າDແກ້J ກຸp_ລvຣເຊື້vມີ່Dເມືvງ ເບັໜ ແນJຫໜ້າ ມໍຣຄາທຽວເທf ພົໜພັJຊ້າD ຫຼາຽລ້າໜແຫ່ຕາໝ ພໍເຫັໜຜ່າDໆ ພື້ໜ ລົໝເບີdkບຄືຄຳ ພຸ້ຣເຢີ ແລເຫັໜງາຂາJສາໜ ດັ່DດາJໃນພົ້າ ຈvມເມືvງເຈົ້າ ຜຸlfີແມ່ຍ່າ ກັປທັDກັໜຫາ oທ{ນ້w ຫຼາໜເຈົ້າເຈື່vງຈvມ ທົDລົfແກ້J ວິມາໜເມdຣັຕ*ນໍ ຄືດັ່Dວິໄຊຍົໜ ແຫ່ອີໜເທວໄທ້ ນັdຊຫໜົມແຫໜ້ຣ ທົDກJຽຣ ຣົຖ{ຣາf ເຂົາກໍ່ຕາໝບາfເຈົ້າ ກJຽຣແກ້Jເກັ່DຊຫDຽມ ທ່າໜເອີຽ.

 ພໍເຫັໜເລື່vຣໆ ລົ້ໜ ຊຫາຊາfເຍາທາ ພຸ້ຣເຢີ ສົໜໄຊ kພ ເຈືvງຈvມພົໜລ້າໜ ທົDສາໜກ້າ ມັDຄຣາຄາfເຄື່vງ ລືdຖືd ຖ້Jຣ ຫໝາຽໄດ້ຫໜ່ວຽດີ ແລ້Jລັ່ໜຄvAເຊີfສົ່Dໄຊໂຍ ແລເຢີ ຈvມພົໜkພ ພາັວັDຍາໝເຊົ້າ ຝູງຫໝູ່ ເຍາທາເຈົ້າ ທັDແດໜ ບາໜບJັ ຝູງຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜໄຕຼ ສັDຂຽາໄດ້ 12 ອັເກ)າເພນີ ມJຣມາັ ຖໜົຣໃຫຽ່ກ້າJA 12 ເສັ້ໜ ສ່JຣຂາJA ຂ້າຈັຈາຕາໝເຖົ້າ ບູຮາໜເຮົາຄາJບູ່ 8 Elຸພຼາfໄດ້ 14 ເສັ້ໜວ່າມາ ນີ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຣາຊາເຈົ້າ kບທJຣພົໜຍົJຣຍາf ພື່ໜທລັDເຫຼື້ອໝ ເຂົາຄ້າໜໂຄ່ໜຄvຣ ໄມ້ຫໜຸ່ມລົ້J ເດັຽຣດາfດົDຫຼAວ ເຫໝືອໜດັ່D ຄີລີລົf ຄື່ໜເຄັDຄຸAພົ້າ Iີ ຊາລີເຈົ້າ ກຸມພົໜໄບກ່vຣ ຝູງ ຫໝູ່ໄທເທfທ້າJ ແສໜຊ້າDຄັ່Dຖໜົຣ ຄ&ຽຣຍ້າຽ ຍາໝເມື່vງາຽງາໝ ສຸຣິເຍາຍvA  ສ່vAແສDສູຣສ້ຽA ອັ້ໜວ່າK ພາຽພຸມພື້ໜ ຜົDທຸ ລີມົJມືf ລອvAໄງ່ກົ້J ມົJພົ້າມືfມຸA ພໍເຫັໜຍາປໆ ຍ້າຽ ກvAໂກf ພົໜທຫາໜ ພຸ້ຣເຢີ ທນູສvຣແສD ດາປດີດJAກ້າ ເສໜາຊ້າD ແສໜຂຸຣແຂDເດf ກັປທັDມ້າເທປທ້າJ ແສໜຕື້ຕີ່JຕົD ຝູງຫໝູ່ ກົDຈັແກ້J ກຽຣທvAລົຖ{ຣາf ຜັໜຜາfຫ້າJ ແສໜທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ ແມ່ໜຈັໄບຕີມ້າD ນຄvຣຄົໜພື້ໜໂລd ເຮົານີ້ ເຫໝືອໜດັ່Dຫັdກິ່D ໄມ້ ແຫໜງໄມ້ ມົ່ຣກຈJຣ ແທ້}ວ.

 ເພາະວ່K ເຕໂຊກ້າ ກົJເກັDອຳof ຂາໝເດfເຈົ້າ ທັD ຄ້າຽທົ່Jແດໜ ຕັ້Dຫາັ ແສໜkສກູຣລົ້ໜ ຍີDຊາຽສາJບ່າJ ບໍໍ່ອ່າJເອື້v ລືໝບ້າໜຊື່ໜບາໜ ຖໜົຣຫຼAວກ້າJA ພຽAບາໜຫໜ້າແວ່ໜ ສvAຕາປ ຂ້າD ມີໄມ້ຕະຄາຽຕີ ແລ້Jແຕ່Dຕັ້D ພາໂພfຄາJຫJາໜ ອາ ຫາໜຄົປ ຄູ່ອັໜມີໄວ້ ໃຜkບສົDໃດໄດ້ ເຫຼືອຕາຫຼາຽຫຼາັ ກໍ່ບໍຂາfຂ້vຣ ສັDແທ້ທໍ່ໄຍ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຝູງຫໝູ່ ສຸລາເຫຼົ້າ ໄຫໄພທຽມຜ່າD ສັປຫ່JາDໄວ້ ສvA ຂ້າDຄັ່Dຖໜົຣ ສັພ%ດົໜກາໜຫຼີ້ຣ ສຽAຊໍແກໝຂຸ່ຽ ພີໜດີfຕ້vA ແຄໜຣ ຫ້wເບົ່າສັD ພັDຍີໜແກວົDຍ້າຽ ຍາໝແລDລ້າໜຄູ່ ພຸ້ຣເຢີ ສຽA ບີ່ແກ້J ສໂນໂອ້ອົໝຂາໜ ຝູງຫໝູ່ ຊ້າDໃຫຽ່ຍ້າຽ ງາເຫື່vໂດຽດາJ ພາຽສາໜkບດັປ ແຢDຄຳຄJຣຢ້vA ຝູງຫໝູ່ຄົໜເດີໜດ້າJ ເກາະກັໜຍາໝຍ່າD ສາJບ່າJຕ້າໜ ຄຳຣຫ້wຕໍ່ກັໜ ເທື່vນີ້ ບຸຣເຈືvງເຈົ້າ ຈvມໂລdoເຖາ ເພິທາpາໜຫvມ ຫໍ່ທຳກwເກື້v ຈີ່Dໄດ້ມາເຫັໜນ້vA ບຸຣຕາຕົໜພີ່ ດູດັ່Dແກ້Jຢູ່oໍ້ ໃນພື້ໜພາັ ມື ແລນໍ ຂໍໃຫ້ນ້vAກົDເກື້v ເຍື້vຣໂຜfບານີ ພີ່ທvຣ ຍາໝເມື່vຕ່າJຄືໜເມືvງ ຢ່າລືໝkພອJຣອ້າຽ ຄັໜຫາັທຽວທາDພໍ້ ເຫັໜ ກັໜໃຫ້ຖາໝຂ່າJ ຂໍໃຫ້ນ້vAອ່າJເອື້v ໄຂຂໍ້ຂvດkພໃມ ຢ່າໄດ້ໄລລືໝອ້າຽ ຖາໝກັໜໃຫ້ນ້vAບາັ ຄັໜວ່Kພາັບ່າໄມ້ ເມືvບ້າໜໃຫ້ຢ່vAຢາໝ ນ້vAເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ສາJຕvບຕ້າໜ ແກ້ເງື່vຣຊົໝສDວໜ ຊື່Jາບູຮາໜ ຮຽA ຫ່vຣຊິຂີໜຂJAໄດ້ ຄາJນີ້ເດີໜດົDໄດ້ ເຫັໜກັໜກາDບ່າ ມາພົປ ຫໜ້າ ກາຽໃກ້ກໍ່ຈີ່Dຖາໝ ພີ່ເອີຽ ຍາໝເມື່vກັປຈາັດ້າJ ຄືໜສູ່ນ ຄvຣຂາJA ຝູງຫໝູ່oDໃນວັD ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ ຄົໜເສໝີເຫໝືອໜນ້vA ຊິຄvAດາຽແລ້Dເບົ່າ kພພີ່ເຈົ້າ ບີໝເອື້vອ່າJຄໜີງ ແທ້}ວ ຄັໜວ່K kພພີ່ເຈົ້າ ເຍື້vຣໂຜfkກລຸo ບານີຜາຽ SດູEົາລ້ຽA ເບັໜເມັຽນ້w ກີໜກwຈົໜຍາd ກີfແລ້J ນ້vAບໝີບັາຕ້າໜ ກາໜCຸAຊິຄ່w ພຽຣ ພີ່ເອີຽ.

 ສາJກຼາJແລ້J ຍ້າຽຍ່າDມໍຣຄາ ຍີDຊາຽຊາJນິຄົໝ ກ່ຽວກັໜເຊີDຊູ້ Iີ ພູມີເຈົ້າ kບທJຣພົໜເພີDໂລd ຫີມໝເວfດ້າJ ແດໜ ພ້ຽຣເກື່vຣກvA ຄັໜເຖີDວັໜສvດໄມ້ ອຽAອ່JຽລົDແລD ຝູງຫໝູ່ເຍາ ທາທັປ ຫໝື່ຣເມືvງມJຣພ້vມ kບດັປລຽຣລ້vມ ຕvAເຕີຽຕັ້D ຕູບ ເຂົາກໍ່ລົDເຄື່vງຊ້າD ອາໜມ້າເກັ່DກJຽຣ ລຽຣເບັໜຊັ້ໜ ວາDkກບJຣຫໝາຽຫໝູ່ ພູວofເຈົ້າ ຫຼາໜນ້wນັ່DຮຽA ຂື້ໜສູ່ຫ້vA ຕຳ ນັdບ່າເຂົາຂາJA ໂຄໝໄພົຕາໝ ດັ່DດາJເຕັໝດາJ ລຄvຣໂຂໜຫຼີ້ຣ ພັໜເຊີDລ້າໜເຮື່vງ ສຽAສໜັ່ຣກ້vA ດົDໄມ້ຫJັ່ຣໄຫJ ພັDຍີໜສຽAແຄໜໄຄ້ ມໂຫລີແກໝບີ່ ພຸ້ຣເຢີ ພີໜພາfຕ້vA ກvAກ້ຽວກ່vມໄພ ຝູງຫໝູ່ ສvຣໄລຫຼີ້ຣ ກvAຍາJຍາໝຄ່ຳ ພັJທີ່ບ່Jາສ່ຳນ້w ໂອຽໂອ້ອ່າໜສາJ ສາJຂາໜແກ້ ເກັDຊາຽແກ້ເກື່vຣ ພັJຂີ້ເຫຼົ້າ ເມົາແລ້Jແຫ່Dໂຮ ຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄັປຄັ່Dຫີມໝພ%າໜ ໂຄໝໄພົທົ່J ແດໜດູແຈ້D ເຫໝືອໜດັ່DກາDເວັໜແທ້ ເຮືvງສີແສDແດf ຫີມໝເວfກ້າJA ພົໜເຈົ້າຄັ່Dຄາໝ ຕັ້Dຫາັແສໜສໜຸກລົ້ໜ ດາJວດືDໂດຽ ບຽບ ກັໜແລ້J ສັJຣໂລdແທ້ ບູຮ້າໜເຮvື້ງຊ່າເຊັD ເຈົ້າເອີຽ.

 ຝູງຫໝູ່ ເຍາທາທ້າJ ທັDແດໜລືໝລັູ ເມັຽຢູ່ບ້າໜ ລາໄວ້ຫຼ່າຫຼົງ ຜົJເມັຽມ້າD ຄຳkພໄມຮາໝຮູບ ສນັູມ່Jຣແມ້D ລືໝ ເນື້vອ່າJກັໜ ຍາໝOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ພາພົໜເດີໜເຖື່vຣ ຫvມດັvໄມ້ ຍາໝແລ້Dເມື່vແລD ຮຸ່Aຄຳເຊົ້າ ທຽວທ່vAເດີໜດົD ຫຼິງສັກ)າ ງ່າງາໝເງົາເງື້vມ ສັກີ)ຕົ້ໜ ແສDກໍກາDກີປ ສັປພ%ດJAດັvໄມ້ ບາໜບ້າDແກ່ທາD ສvAສີຂ້າD ຫvມສເທືvຣໃນເຖື່vຣ ເດືvຣ 4 ຄ້w ລດູຮ້vຣຮ່Jມມາ ພັDຍີໜພ່າDໆ ພ້າ ຮ້vAຮຳຍາໝແລD ແລເຢີ ວKເຍາຜຼຽA ບ່າດwດົDກ້າJA ຝູງຫໝູ່ ພົໜຫຼAວເຈົ້າ ນຄvຣ ທvAທຽວເທf ເຂົາກໍ່ຊົໝຊື່ໜດ້Jຽ ດvມເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ຮູ່A ຄຳເຊົ້າ ພ້vມພ່ຳພຽຣເດີໜ ຝູງຫໝູ່ຂຸຣເຂົາ ໄຄ່ຄwເຫັໜ ຫໜ້າ ເຫfວ່K ອົDkກສັfເຈົ້າ ທົDທຳພຽຣເພf kພຽາເວfສ້າD ສີໜລ້າໜເຈືvງຈvມ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ຄືໜສູ່ນຄvຣຂາJA ແດ່ ແມ ຝູງຫໝູ່ ຊາJເມືvງນິຄົໝ ຊິຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ ເພາະວ່K ບາຣມີເຈົ້າ ຈvມທຳຊິຕຸ້ມຫໍ່ ຝູງຫໝູ່ຄົໜຂໝອfແຄ້ໜ ຊິຂໍ ໄດ້ດັ່DkບສົD ແທ້}ວ.

 ນັປແຕ່ອvກຈາັຫ້vA ກຸAໃຫຽ່kບເຊໄຊ oໜເຖີDເດືvຣດຸA ທຽວທາDຮ້vຣ ກໍ່ຈີ່DເຫັໜດົDກ້າJA ຫີມໝພ%າໜ ໄພົຽະມາf ເດັຽຣ ດາfໄມ້ ສູAດົ້Jງ່າງາໝ ຊພູພ້vມ ແຊDຊໍ່ສັກີ) ແລເຫັໜ ບັພ%ເຕາດw ໃຫຽ່ສູAແຝAພົ້າ ພັDຍີໜວKເຍາຍູ້ ເມເຄາກ້vAເຖື່vຣ ພຸ້ຣເຢີ ພັfເມdຂື້ໜ ຄືມ້າຫໝູ່ມvມ Iີ ຈvມດົງກ້າJA ເຂົາຂັໜເບົ້າບ່າ ກທາຂໍ່ຂຸ້ມ ຂັໜຄ້wຄ່ຽຣຄvຣ ພັDຍີໜວ່vຣໆຮ້vA ຊນີຮ່ຳຫາຜົJ ພຸ້ຣເຢີ ກາເວົາວvຣ ສົ່DລາDໂລໝຊູ້ ພູ ມີເຈົ້າ ສົໜໄຊຕົໜkບເສີf ເສັfດຍົJຣຍາfຍ້າຽ ພົໜລ້າໜເລື່vຣໄຫຼ ກໍ່ຈີ່DໄບເຖີDເທົ້າ ມຸຈ{ລີໜສໃຫຽ່ ທີ່Oັ້ແບໜໂຊfຊ້w ຕ ກາໜກ້າJAຮາປງາໝ ເບັໜແຕ່ບຸເພ%ພື້ໜ kບຖົໝມາລືເລົ່າ ເຖົ້າ ເກົ່າເລື້vງ ບູຮາໜອ່າDຊ່າເຊັD ເບັໜສແກ້J ເຮືvງຮົໝເງື້vມ ຮົ່ໝ ທີ່Oັ້ ຣັlີຢູ່ສ້າD ກບີໜເບື້vງຊົ່Dລາ ເຈົ້າເອີຽ.

 ສາລາOັ້ ຢູ່ແທປໃກ້ ຕີໜຕາfບັພ%ເຕາ ຊື່JາເຂົາວົDກົf ບ່vຣຈvມໃຈກ້າJA ເມື່vOັ້ເລີຽຫຼAວເທົ້າ ມຸຈ{ລີໜບືDໂບd ເຂົາກໍ່ລົDເຄື່vງຊ້າD ທັDມ້າຫໝື່ຣກື ບືລືລົ້ໜ ຫີມໝພ%າໜຄັປຄັ່D ຊ້າD ຜ່vAມ້າ ເຕັໝດ້າJດ່າໜດົD ສຽAສົ່Dກ້vA kພກັໜໂສfຈvມທຳ ເພາທິ ຍາໜແຍD ໄຄ່ຄwພົໜລ້າໜ kພກໍ່ກົJເກັDຢ້າໜ ມາໜkບຈົໜບັDບຽດ ຢຽວວ່K ເສີdຕ່າDດ້າJ ເພມ້າDມvດເມືvງ ເສັຽກຸAກ້າJA ສີພີ ນຄvຣລາf ບິfຕຸລາfເຈົ້າ ພົDເຊື້vມvດຊີວັD ບໍ່ຢ່າແລ້J ຄາJ ນີ້ຫົJເສີdພ້vມ ຄຸມພົໜເພັDໂລd ມາແລ້J ແສJAສືປເຊື້v ຊກຸຣເຈົ້າຫໜໍ່ແນJ ແລ້Jຈີ່D ດູບ່vຣເບື້vງ ສຳນັdອີໜແບD ເຂົາກໍ່ ແຍD ຍັDກູຊິ ຮາປເຕັDຕາຽມ້ຽຣ ຕັfຫົJໃຫ້ ຄໜາກາແຮ້Dທ່າJ ຈີ່Dແລ້J ທັຸຫໜື່ງມາບໍແລ້J ສvAຊ້ຳສີ່ສາໝ ແລນໍ.

 ຄັໜວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຕ້າໜຕໍ່ມເຫLີ ເຮົາຈັພາກັໜຫໜີ ຫຼີກໂພຽໄພົຮ້າຽ ສvAກໍພາກັໜຍ້າຽ ທJAກສັ່ໜອົdສັ່ໜ ພຼັຣແລ່ໜຂື້ໜ ເຂົາກ້າJAຍvດດw ຄwເຫັໜພົໜຫຼAວກ້ຳ ກຸAໄກພິໄຊເຊf kພຽາ ເວfເຈົ້າ ກົJຢ້າໜສັ່ໜສາຽ ເພາະວ່K ກຳເຈືvງເຈົ້າ ບາDກ່vຣ oໍມາ ເມື່vກ່vຣເຄີຽໄດ້ ເບັໜຄJຣສາໜ ຕ່wຕີຕົJຊ້າD ຍາໝເມື່v ມຫາເຖໜເຈົ້າ ພາວັໜoໃນຮີf ຕົdຄະມ່າຢ້າໜ ສຽAຊ້າD ຫຼ່າຫຼົງ ກໍ່ຈີ່Dມີກຳກ້ຽວ ເວໜຫຼັງoໍຕາໝຣາf kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAບໍ່ວາD ແທ້}ວ ຄJຣທີ່ເຮົາກົJຢ້າໜ ຄຳຂJAຜີfຮີf ດີຊົ່Jສ້າD ສົໝໄວ້ພັJເຮົາ ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ kພມີ່Dເຫົ້Dາ ລvດບ່vAແລດູ ງwຈvມດw ຜໍ່ພົໜເຕັໝ ດ້າJ oDຄາໜຮູ້ ກvAພົໜພັໜເດf ອັໜນີ້ຫາັແມ່ໜ ບິfຕຸເຣfເຈົ້າ ກຸA ກ້າJAແອ່Jເອົາ ເພາະວ່K ບິຕິດ້Jຽ ດvມkພອົDພ້vມເພີ່D ຈິf ກ່ຽວແກ້J ເຊີໜສ້າDຫຸ່Aຫາ ແລ້Jຈີ່D ເຕົ້າໄຜ່ນ້w oໍແອ່JອົD kກສັf ຄືໜເມືvເມືvງ ນັ່DບvAເບັໜເຈົ້າ ອັໜນີ້ສົໝພvຣເຈົ້າ kພອີໜ ທາທາໜທvດ ຈີ່Dແລ້J ເມື່vOັ້ ເພາທິຣາfເຈົ້າ ຊີໄພທvດ kພເນf ສັDເກfຖ້Jຣ ຄຳນີ້ແມ່ໜຈີD ນ້ອDເອີຽ ຄvບວ່K ສvAກຼ່າJແລ້J ລົDຈັາຈvມດw ຄືໜມາໃນອາສົໝບົf ຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ.

 ຍາໝOັ້ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ກັປທັDອາມາfພ້vມ ພົໜ ລ້າໜເຮ່Dໂຮໝ ພັJໄຜ່ນ້w ຕັ້Dຕຸບເຕັໝໄພ ຜາເຂົາເຂີໜ ເຄື່vງ ດwດົDມ້າD ຫີມໝພ%າໜກ້າJA ລຸAລັDລ້າໜຍ່າໜ ຊ້າDຜ່vAມ້າ ດັDຊທ້າໜ ທົ່Jແດໜ ສົໜໄຊເຈົ້າ ແຖຼAກvຣກ້wກຼ່າJ ຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ຫຼາໜແກ້J ມີ່Dເມືvງ ເທື່vນີ້ເຮົາພັJໄຜ່ພ້vມ ແຮໝເຖື່vຣເຂົາຂຽວ ເດີໜ ດົDຫຼAວ ຄົ່Jໄກຄືໃກ້ ເພາະkບສົDສvAເຈົ້າ ໄກເຮືvຣແຮໝ ບ່າ ບັfນີ້ມາຮvດແລ້J ໂດຽໄດ້ດັ່Dຄໜີງ ຄJຣທີ່ເຮົາຫຽັບ ຍ້າຽ ເຂົ້າສູ່ສvAkກສັf ທີ່ຢູ່ເoບາDອີໜ ໄຄ່ຄwຄາJແຄ້ໜ ຮາໝ ເຫັໜຫໜ້າ ສvAດາJດູໂລd ເທື່vນີ້ບຸຣແບ່Dຍູ້ ເຖີDໄທ້ລັູລຸຣ ເຮົາຮີປຮ້vຣ ຄJຣໄຕ່ຕາໝເຖີD ແຕ່ວ່K ໄບຄົໜທີ່ ໃຫ້ຢູ່ຄvA ຄາJນ້w ພີ່ຈັໄບເບັໜoຽຫໜ້າ ໄບບvAທູຣແທປ ນ້wຫໜຶ່ງນ້vA ຂຽວເຂົ້າຕໍ່ຕາໝ ພາຽຫຼັງຫໜ້າ ຫຼາໜເລີຽຕາໝໄຕ່ ຄັໜວ່Kໄບ ພ່ຳພ້vມ ໂຮໝຮ້vຣບໍດີ ແທ້}ວ.

 ເພາະວ່Kໂລກີນີ້ ກຳກຸມຮ້vຣເຮ່D ຄາJເມື່vວິໂຍdຍ້າຽ ຍາໝCຸ້ງຫ່າDເຫີໜ ຕົdຕ່າDດ້າJ ລຸຣເລົາເຫັໜກັໜ ໂລທັໜແຖໝ ດັ່DທJAເທມ້າD ເພາະວ່K ຍີໜດີດ້Jຽ ເກີໜຕົJຕາຽຄvບ ຄັໜຫາັໄບເທື່vນ້w ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ເພາະວ່K ດJAຈິfຕັ້D ມີkບ ຫໝາໜຫຼາຽເຂf ເທື່vນີ້ພີ່ຈັເດີໜດຸ່Aເຂົ້າ ເຖີDເຈົ້າຫໜໍ່ທຳ ແທຼ້ວ ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ເສັfດສູ່ບາDອີໜ ຝູAຫໝູ່ເສໜາoໍ ຊື່ໜດvມ ດາເຈົ້າ ທັໜໃດເທົ້າ ທJຣທvAທຽມທ່າ ເຈົ້າແລ້J.

 ເມື່vOັ້ kພເວfເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dາມີ່Dມັທ{ີ ເoົຢູ່ຫ້vA ບາDອີໜ ຢ້ຽມຜໍ່ ເຫັໜkພພໍ່ເຈົ້າ ພົໜລ້າໜລ່AJມາ Iີ ສvAເຈືvງເຈົ້າ ຈvມ kບເສີfຊີໄພ ເຫັໜບິຕ*າ ໄຄ່ຄwຄຳແຈ້D ສvAkກອົDເຈົ້າ ພາ ກັໜຮ້vຣເຮັ່D ຮັປພໍ່ເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAເຊື່vເຊີໜ ແລ້Jຫvດໄຫ້ ທູຣ ທvດບາທາ ວvຣເທເວາ ຮ່ຳໄຮກwກັ້ໜ ດີໃຈດ້Jຽ ເສັຽ kພໄທຈຳຈາັ ເພາະວ່K ໄດ້ພາັບ້າໜ ຮາໝເຊື້vເຜົ່າພົD ມາຢູ່ດົDດvຣກ້າJA ຄໜີງຄຸຣເຊົ້າຄ່ຳ ບິfຕຸເລfເຈົ້າ ມາດາພ້vມໄຜ່ເມືvງ ທັDບJAພ້vມ ບຸຣຄຸຣຄvAkບເສີf ຍັDຄ່wສັຸຢູ່ສ້າD ສີໜຊ້wສຳລາໜ ແລລື ຍາໝເມື່vລັູພາັບ້າໜ ເຈັຽຣຈາັ ຈvມຫົJ ມາຢູ່ດົDດwຫຼວA ຍາັຈົໜຈvຣຮ້າຽ ຈິ່Dໄດ້ທາໜສvAເຈົ້າ ຈvມໃຈບຸຕ*ຣາf ໃຫ້ແກ່ເຖົ້າ ພາໝແລ້Jແຕ່oໜ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພໍ່ຕvບຕ້າໜ ຍັDຢູ່ເຢັໜໃຈ ລັູເອີຽ ແຕ່ວ່K ຍັDຂີໜ ຂັf ລັູພwເມືvງບ້າໜ Iີ ກຸມໝາໜນ້w ສvAດາJດJAເນf ພາໝເຜfຜູ້ ພາດັ້ໜດJ່ຣໄບ ພໍ່ກໍ່ໄດ້ໄຖ່ແລ້J ຫຼາໜຣາfຈvມkກສັf Iີ ເພາຄາຂvA ຕື່ໝພາໝພໍຕື້ ຄາJນີ້ສvAຫຼາໜນ້w ມາoໍພ້vມພ່ຳ ເພາະວ່K ຈັເຊີໜຫໜໍ່ພ້າ ເມືvຫ້vAຜ່າໜນຄvຣ ພໍ່ແລ້J ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ຊົລ}ເນfຫຼາໝໄຫຼ kພກvຣກຳຫັf ລັູລຸຣຄາD ຄ້w Iີ ຄຳຜິfນີ້ຫາັມີມາoໍພໍ່ ຈີDນໍ ໃຈມໍ່ຕື້ໜ ຊາJບ້າໜສົD ເສີໝ ພໍ່ແລ້J ຍາໝເມື່v3kກສັfເຈົ້າ ເຫັໜກັໜກາໜໂສd ຄືfເມື່vວິ ໂຍdຍາຽ ຄໜີງເອື້vອ່າJຫຼັງ.

 ເມື່vOັ້ kພແມ່ເຈົ້າ kບທJຣເຖີD ຝູງຫໝູ່oAໃນວັD ແຫ່ oໍຕາໝເຈົ້າ ຍາໝOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ເພາທິຍາໜ kພຽາເວf ກັປ ທັDkພມີ່Dເຫົ້Dາ ເຫັໜເຈົ້າແມ່ເມືvງ ບໍ່ອາfຕັ້Dຢູ່ໄດ້ ລືໝຮູບ ງາໝເຫັໜ ດູດັ່Dວີໜຍາໜດັປ ຂາfຄີDຄາເວັ້ໜ ສvAkກສັfເຈົ້າ ພັຼຣ ເຮJທູຣແທປ ໄຫJ້ແມ່ເຈົ້າ ກwກັ້ໜເກື່vຣkກຫາຽ Iີ kພ ແມ່ເຈົ້າ ອົDເອdຜຸlfີ ຕີທJAທົປ ຮvດແຮDກwກັ້ໜ ພັໜທນັDກີ້D ກຸມກັໜໄຫ້ຮໍ່ ນ້wຫໜຶ່ງສvAຫໜໍ່ເຈົ້າ ກຸມໝາໜນ້wລ່JAມາ kພແມ່ ເຈົ້າ ທvດkພເນd ແລເຫັໜ ກັໜຫາທັDຊາລີ ລັູລຸຣຮາໝຫ້ໜາ oAkພຽາເຈົ້າ ບາໜເບັໜບ້າບ່JA ຈິfຫ່JAແກ້J ສvAນ້wບໍ່ລືໝ ແທ້ຼວ oDບໍ່ເຍື້vຣຍີປໄດ້ ທົDເພfມືໜທືໜ ເຫໝືອໜດັ່DຕົJຕາຽໄບ ຂາf ຂັJຣເຂີໜເນື້v oDkພຽາເຈົ້າ ພຼັຣເລີຽອູ້ມກvດ ສvAຍvດແກ້J ໄກຫໜ້າແມ່ໄບ ຢ້ຽວວ່K ສvAໃຈແກ້J ເມືvແມໜຈົໝຈາັ ແມ່ ຫvດໄຫ້ ຫາເຈົ້າບໍ່ເຊົາ ລັູເອີຽ.

 ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ແມ່ພ່ຳພຽຣສີໜ ຫັJງກvAບຸຣ ຊ່wຊູຄາJ ແຄ້ໜ ບາDເທື່vບຸຣແສໜສ້າD ນີພ%າໜພຸມພຽຣເມf ກໍ່ຈີ່Dຈຳ ຈ່vAນີ້J oໍນ້wຫຸ່Aເຫັໜ Iີ ວິບາັເບື້vງ ບາDບ່JຽບາDຫັໜກ ແລ o ມາດາຫີJ ຫvດແຮDກwກັ້ໜ ເສເທາຖ້Jມ ໄຄຄ້າJອາປ ເຫື່v ສຼົບເກື່vຣກີ້D ດvມເຈົ້າຫໜໍ່ອີໜ Iີ ສvAອ່vຣນ້w ບຸຕ*າຣາf ທົDສີໜ ຍີໜດີດvມ ແມ່ຕົໜກwກັ້ໜ ພັໜທນັDກີ້D ກຸມກັໜໄຫ້ຮໍ່ ຮັd ແມ່ເຈົ້າ ໄກຫໜ້າພ່ຳoໜ ສvAຜ່າຽເບື້vງ ເຈັຽຣພwໄກ ກຳ ສູຣເສັຽ ສ່JAວvຣວຽຣຮ້າຽ.

 ຍາໝເມື່v 6 kກສັfເຈົ້າ ເຫັໜກັໜກາDເຖື່vຣ ເຫໝືອໜດັ່DໄພົລAJ ເຂົ້າ ເຜົາເນື້vຫໝື່ຣກvA ພີfພຸ່Aເທົ້າ ຮ້vຣຍີ່DຍາໝຮຽA ເຫໝືອໜດັ່D ອັຄີ&ຄJຣ ຈີ່ຈືໜເຈືvຮ້vຣ kພວັDເວໜສ້Jຽ ຂັJຣຈvຣຈຳຈາັ 6 ຫໜໍ່ພົ້າ ຫີJໄຫ້ຕໍ່ກັໜ ກີ້Dເກື່vຣກັ້ໜ ລືໝເພfແດດvມ ໄກກັໜເຫັໜ ແອ່JບຸຣບvAເອື້v Iີ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຈvມຄຸຣມາຽໂທf ອົdອັ່D ເທົ້າ ທJAຜັ້ໜຜ່າຽຫຼັງ ເທາມນັDແຄ້ໜ ຕvມຕາຽແສໜໂສd ແລເຫັໜລັູຊໄພ້ ກwກັ້ໜອ່vຣແຮD oDກໍ່ກvດລັູແກ້J ສvAຣາf ໂລໝຂັJຣ ຄິfເມື່vພາໝພາໄບ ພາັນົໝແຮໝຫໜ້າ ຢ້ຽວວ່K ຈvມ ໃຈມ້ຽຣ ພາໝຕີຕາຽຈາັ ຕັ້Dຫາັບຸຣລາປລົ້ໜ ເຫັໜຫໜ້າຕ່າJ ມາ ແມ່ແລ້J oDບ່JAບ້າ ລືໝເພfຫຼົງສຕິ Iີ ສvAກຸມໝາໜ ຖ່າJ ເທທJAມ້າD ຍີໜດີດ້Jຽ ດvມອົDkພແມ່ ອົdແຜ່ມ້າD ມໍຣມ້ຽຣ ມvດຈົໝ Iີ 3 ແຈ່ໝເຈົ້າ ແມ່ລັູລຽຣຕາຽ ວາDຄີDຄJຣ ແກ່ ດີໜດົDໄມ້.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຜຸlfີແມ່ຍ່າ ຫຼຽວເຫັໜລັູຊໄພ້ ຫຼາໜ ແກ້Jເກື່vຣກvA ພ້vມພ່ຳມ້ຽຣ ວາDຄາປສູຣເສັຽ ສvAkພອົD ຫຼີງໄຄ່ຄwທJAມ້າD ພູມີຕັ້D ວີໜຍາໜເຍື້vຣຍາັ ຂັໜຫ້າຮ້vຣ ລົໝ ລ້າໜລ່JAຕັໜ ທົປຖ່າJລົ້ໝ ວາຽມvດທັDທົໝ ລືໝຄີDຄJຣ ຂາfຂັJຣເຂີໜ ເນື້v ເຫໝືອໜດັ່Dນvຣຫຼັບແລ້J kກບJຣຜັໜຫາຽຮູບ kພກາຽ ເກື່vກກົ້J ຣອvAຫຸ້ມຮໍ່ສີ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິຣາfເຈົ້າ kພຽາເວfຊີໄພ ເຫັໜຈvມຄຸຣ ພ່ຳມJຣເມັຽແກ້J ທັDສvAນ້w ສາຽໃຈຈົໝຈາັ ພ້vມພ່ຳມ້ຽຣ ກາDຫ້vAດ່າໜດົD Iີ 6 kພອົDພ້vມ ແພDສີເສັຽເພf ດັປເພfສ້ຽA ໄລເຊື້vເຜົ່າພົD ວາDຄີDມ້ຽຣ ກvAກັໜCຸ້ງໃຫຽ່ ໃນບ່າໄມ້ ກາDຫ້vAຂ່JAອີໜ ຫຼີງດູເຈົ້າ ຈvມມີ່DນຄvຣຂາJA ຄີDງາໝຫDາຽ ເຄື່vງຄຳຄາເນື້v ຕvມຕາຽມ້ຽຣ ວາDພົໜພັJໄຜ່ ຂຳເຂືvກ ຮ້vຣ ພົDເຊື້vມີ່DມJຣ ວິບັາເບື້vງ ອາມາfເຂົາຂຸຣ ຝູງຫໝູ່ ເສໜາໃນ ຖ່າJເທທJAມ້າD ເພາະວ່K ເຫັໜຈvມເຈົ້າ ເມືvແມໜ ພາັໄຜ່ ບໍ່ອາfຕັ້Dຢູ່ໄດ້ ກwກັ້ໜຫຸ່Aຫາ ອົdແຕdມ້າD ພ້vມພັJ ໂດຽແດໜ ຝູງຫໝູ່oDໃນວັD ພ່ຳກືກvAມ້ຽຣ ອັໜແຕ່ໃນຫີມໝ ພ%າໜກ້າJA ພົໜກືກvAໂສd ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ຕາຽມ້ຽຣມvດຈົໝ ເພື່v ວ່K ຄືfຄັ່Dແຄ້ໜ ຄJາໝໂສdແຖໝເຖີD ຊີວັDວຽຣ ບໍ່ຄvAຄືໜບ້າໜ ເຫf ວ່K ພູມີມ້ຽຣ ຮາໝເຮົາພwພາັ ລົfຊົ່Jຊ້ຳ ເມືvພົ້າເພື່vພົໝ.

 ຍາໝOັ້ ເຫໝືອໜດັ່Dພົ້າມືfກຸ້ມ ລົໝລ່JAລດູຝົໜ kພນົໝແນJໄພ ງ່າງາໝຄJຽພ້vມ ຝູງຫໝູ່ໂຍວKຍູ້ ລົໝຫຼAວຮ້vຣເຮັ່D ຫັdຫvບ ໄມ້ ດົDດ້າJເກື່vຣກvA ຝູງຫໝູ່ໂຍທາມ້ຽຣ ທັDແດໜເສີໝພາປ ກັໜແລ້J ຕື້ຕີ່Jຂ້າ ຂຸຣທ້າJມີ່DມJຣ ກັປທັDພັJໄຜ່ນ້w kບເທf ມົໜທົໜ ຊາJຄາໝເມ ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ ເພາະວ່K ເສາກີກ້ຳ kກ ສັໜແດໜດvມບາf ມຫາຊາfພ້vມ ມໍຣມ້ຽຣພ່ຳກັໜ ຄັປຄັ່D ດ້າJ ຫີມໝເວfວົDກົf ກvAກັໜຕາຽ ດັ່Dຂvຣເຂົາບ້ຳ Eຄ&ຫຼຸກ ຮ້vຣ kພສຸທ{າທົDໂສd ຫີມໝເວfກ້າJA ເຂົາຄ້າໜໂຄ່ໜຄvຣ ມີທັD oໍ້ຍັJຍູ້ ແບJເບ່DທເລຫຼAວ kພພາຽພົໝພັf ຄື່ໜເຄັDຄJຣຊບັ້ໜ kພຽາເຂົາຄ້າໜ kພສຸເມໜ ກໍ່ເອື່vມອ່vຣ ເຂົາຍັຸຄັໜທvຣ ຖ່າJ ເບື້vງ ເມືvງພົ້າຫັJຣໄຫJ ຈາຕຸມມ້າD ນຄvຣແຖໜ ແຖໝ ໂສd ຈຕຸໂລdເຈົ້າ ເທວໄທ້ດJຣດvມ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ສັເກdາເຈົ້າ ອີໜທາທvດkພເນf ກໍ່ຈີ່Dຮູ້ເຫfເຈົ້າ ຄາJແຄ້ໜຫໜໍ່ທຳ Iີ 6 ແຈ່ໝເຈົ້າ ພ້vມໄຜ່ເຕັໝໄພ ກvAກັໜຕາຽ ເຜົ່າພົDພັໜເຊື້v ຄJຣເຮົາໃຫ້ ຊົລຼທາທົDໂຜf ຫົfຫໜໍ່ເຈົ້າ ພົໜ ລ້າໜທ່ຽວຄືໜ ຊvບແລ້J ຄvບວ່K ອີໜຮ່ຳແລ້J ທຳເດfອາໂບ ເບັໜຝົໜທີປ ຫຼັງລົDພົໝພື້ໜ ຮJຽຮຳເຈົ້າ ພົໜກືກັປເກີf ຫົfຫໜໍ່ເຈົ້າ ພົໜລ້າໜຕື່ໜຕົJ ເພາະວ່K ຫ່າແກ້J ຊື່ໂບdຂາຣພັf ອີໜທາທາໜ ໂຜfຄົໜຄາJແຄ້ໜ ອັໜນີ້ຫາັແມ່ໜ ໂກສົໜເຈົ້າ ເພາທິpາໜ ມ ຫາເວf ຈີ່Dແລ້J ໄດ້ກໍ່ສ້າD ແສໜຕື້ແຕ່ຫຼັງ ກໍ່ຈີ່Dຮ້vຣຮvດ ພົ້າ ເທວຣາfອີໜທາ ຝູງຫໝູ່ ຊາJເມືvງມຸດ ມvດຄືໜເຕັໝ ດ້າJ Iີ ເລາຄາໄຂ້ ຄຽຣຄີDເຄີຽຄvບ ກີfແລ້J oໍ້ທີປລ້ຽA ຫາຽສ້ຽAຢູ່ເຢັໜ ແທ້ຼວ.

 ເມື່vOັ້ 6 ຫໜໍ່ພົ້າ ຮູ້ເມື່vມົJkກຫາຽ ຫຼີງໂຍທາ ນັ່Dເນືvງ kບນົໝນ້vມ ສົໜໄຊເຈົ້າ ລືໝຕົJເຕັDຮີf ຮັdລັູແກ້Jຄໜີງ ເອື້vອ່າJ ຫຼັງ ກໍ່ຈີ່Dຕ້າໜກ່ຼາJຂໍ້ ຖາໝເລື່vງພາຽຫຼັງ ສvAບຸຕ*າ ຢູ່ດົD ດvຣໄມ້ ອາຫາໜໄດ້ ທາDໃດບໍຣິໂພd ກັປທັDໂລdkພຽາຮ້າຽ ບຽຣເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແລລື.

 ເມື່vOັ້ ສvAຫໜໍ່ໄທ້ ທູຣພໍ່ບິຕ*າ ເບັໜແຕ່ບາຣມີມຸA ຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ ຝູງຫໝູ່ໂລຄາໄຂ້ ເຂໜເບົາບາDໂສd ສັfສີ່Dເນື້v ເສືvຊ້າDກໍ່ບໍ່ບຽຣ kພເອີຽ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ເລັໝລັູຜາລາ ຫາມັໜກw ດ່າໜດົDຕ່າDເຂົ້າ ສຽມkກເຊົາຊ້າ kພອີໜທາທາໜ ທvດ oDຍvດລັ້ໜ ທຽວໃຊ້ຊັvຫາ ວິບາັເບື້vງ ລົ້ໜໂລdແຖໝເຖີD kພເອີຽ ລັູຄ່wພາກັໜກີໜ ຈ່wຜvມຜາDຮ້າຽ kພກາຍຽາ ເສົ້າ ເສັຽສີສັໜບ່Jຽ ນັປແຕ່ພໍ່ເບີdບ້າໜ ນຄvຣກ້າJAພາັພົໜ ຕັ້Dຫາັຕົdຈົໜແທ້ ໄກເຮືvຣແຮໝບ່າ ມາຢູ່ດ້າJ ພຽຣສ້າD ສືປສີໜ ແທ້ຼວ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊບິfຕຸເຣf ທັDແມ່ເຈົ້າ ພັDທ້vຣ ຊິກ່ຼາJກvຣ ສvAkພອົDເຍື້vຣ ຍvມຂັໜຂໍໂທf ພໍ່ໂຜfແລ້J ຂໍໃຫ້ເຈົ້າSດູ ພໍ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ລັູແກ່ໜແກ້J ເຫັໜພໍ່ຍາໝພw ແດ່ແມ ຊື່Jາໂລກີກຳ ຫາັຈvAເວໜວຽຣກ້ຽວ Iີ ສົDສາໜນີ້ ອນ{ິຈັD ຈຳຈາັກັໜແລ້J ລັູຫາັເບັໜຜູ້ຮູ້ ຄໜີງເບື້vງແບ່Dບຸຣ ພໍ່ທ້vຣ ຄຳຜິfນີ້ ຫາັມີມາoໍພໍ່ ຈີ່Dແລ້J ພໍ່ຫາັໄດ້ສຼ້າD ຫຼົງຮູ້ຮv່ມກທຳ ພໍ່ແລ້J ບັfນີ້ ພັJພໍ່ພ້vມ oໍແອJອົDkກສັf ໄຄ່ຈັຄືໜຄvAເມືvງ ນັ່DບvAເບັໜເຈົ້າ ຕາໝກບີໜເບື້vງ ວົDຊກຸຣ ກາໜໂລd ພໍ່ຈີ່Dໄດ້ ເຕົ້າໄຜ່ນ້w ພົໜລ້າໜລ່JAຕາໝ ລັູແລ້J ຄັໜ ວ່Kລັູບໍ່ເອື້v ຂັໜພໍ່ນີຣມົໜ ດັ່Dນີ້ ພໍ່ບໍ່ຫJັງຄືໜເມືv ຊິຢູ່ດົD ດvມເຈົ້າ ແສໜທັຸໄດ້ ນvຣດີໜດvມບັJ ກໍ່ຕາໝທ້vຣ ແນໝແຕ່ເຫັໜລັູເຈົ້າ ບີໝເອື້vອາJບາD ພໍ່ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຈvມບຸຣເຈົ້າ ຊີໄພkພຽາເວf ຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ໄຂຂໍ້ຂvດkພໄມ Iີ ກຳເນີfນີ້ ເລີDເລົ່າມີມາ ຊື່Jາ ບຸຕ*າ ຕົໜ ບໍ່ຫ່vຣສີໜເສັຽໄດ້ ຄາJOັ້ຈvມkກສັfໄທ້ ເຄືvງເຄັໝຮ້າຽ ເຮັ່D ລັfເລັ່Dຂ້ຽວ ແຂDຮ້າຽບໍ່ບາໜ ວ່Kລັູທາໜຊ້າDແກ້J ພາຽເຜືvກມຸAຄຸຣ ບໍ່ແມ່ໜຂvAບິຕ*າ ໄຜ່ເມືvງສັDມາແຄ້ໜ ຫາັ ແມ່ໜບຸຣຂvAຂ້າ ພາຽສາໜຕົJkບເສີf ເກີfພ່ຳພ້vມ ຕົJຂ້າຮ່JມວັD ແທ້ຼວ ເບັໜໃດເຈົ້າ ຈvມkພຄຸຣເຄືvງເດf ຈີ່Dໄດ້ເນຣເທfຂ້າ ຫໜີບ້າໜພັາວັD kພເອີຽ ຕັ້DຫາັລຸAລັDລົ້ໜ ຄJາໝຈົໜ ຈvຣຍາັ ພາັພໍ່ເຈົ້າ ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ້ ຈີ່Dໄດ້ມາຢູ່ສ້າD ເຂົາ ດ່າໜແດໜຜີ ເບັໜແຕ່ບາຣມີມຸA ແຕ່ຫຼັງເຫຼືອສ້າD ອີໜຈີ່D ທາໜບາDແກ້J ດົDຂJາDຫີມໝເວf ຈີ່Dໄດ້ພາມີ່Dເຫົ້Dາ ສvAເຈົ້າລັູ ລຸຣ ທຳບຸຣສ້າD ເຍາຄີພຽຣkພຫໜວf ບJດສືປສ້າD ເຂົາກ້າJAບ່າດw ກີໜກwລ້າໜ ຕາໝກຳໃຊ້ຊາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໃຫ້ຮ່ຳເພີD ຫັໜທ້vຣ ຄາJນີ້ ລັູກໍ່ຢູ່ສືປສ້າD ສົໝໂພf ເພາທິpາໜ ກາໜຈັຄືໜເມືvເມືvງ ຊິຈຸ່ມຈົໝພົDພັໜເຊື້v ຈັໃຫ້ຄືໜເມືvຫ້vA ນຄvຣທvAຕຸ້ມໄຜ່ ພໍ່ຫາັຂັປໄລ່ແລ້J ເມືvບ້າໜກໍ່ ບໍ່ຄJຣ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ຝູງຫໝູ່ ເສໜານ້vມ ບັDຄົໝທູຣແທປ ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ຫີJໄຫ້ແອ່Jວvຣ ທັຸທີ່ພ້vມ ຊຫາຊາfໂຍທາ ຍໍທຽຣທvA ພ່ຳມJຣມາເຕົ້າ ຂໍໃຫ້ອົDkກສັfເຈົ້າ ທົDທຳລາ kພຫໜວf ຄືໜສູ່ຫ້vA ບາDແກ້Jກ່vມoD ຝູງຂ້າຍີໜດີດ້Jຽ ສົໝພາໜ ພ້vມເພີ່D ຕັ້Dຕໍ່ເຈົ້າ ກືລ້າໜລັູອີໜ ແທ້ຼວ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ເຍື້vຣໂຜfບານີ ແດ່ແມ ຢ່າໄດ້ໄລ ນຄvຣຂາJA ຢູ່ດົD ດvຣໄມ້ kພຊິໄລກຸAກ້າJA kບເຊໄຊ ນັຄ&ເຣf ຈີDລື ຝູງຂ້າເຊີໜ kພບາfເຈົ້າ ຄືໜເຂົ້າສູ່ເມືvງ ກ່vຣເທີໜ Iີ ບຸລີກ້JາD ນຄvຣທvAທາງທີປ ມີຫໝູ່kຜາສາfແກ້J ພັໜຫ້vAຫໝື່ຣເສົາ ເຈົ້າເອີຽ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ສຽAເສປດົໜຕີ kກດີ່DທvAແຂໜ ຂາປ ຄຳແກໝແກ້J ຕັ້DຫາັມຸAທvAແທ້ kພມົໜທຽຣທົDຮູບ ຝູງຫໝູ່ oDນັ່Dລ້vມ ຄwຖ້າຢູ່ສູ່ຍາໝ ຕາໝkກບີໜເບື້vງ kກສັfຕາຕົໜkບ ເສີf ເຊີໜkພຂືໜສູ່ຫ້vA ນຄvຣກ້າJA ດັ່Dເດີໝ ທ່ຽວເທີໜ. 

 ເມື່vOັ້ kພຕvບຕ້າໜ ຂັfວາfວາDkພບJຣ ຂ້າກໍ່ອ້າຽໂຍທາ ຊິບໍ່ຄvAສ້າD ເຮົານີ້ຄົໜຂ້າJAຮ້າຽ ຊິວາຽເມືvງມົJມvດ ເສຽ kບໂCດດ້Jຽ ເມືvງບ້າໜຊິຫຼົ່ມຫຼວD ເພາະວ່າ ທັDບJAເຈົ້າ ບິຕ*າກໍ່ພ້vມໄຜ່ ຂັປໄລ່ແລ້J ຄືໜບ້າໜບໍ່ຄJຣ ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພິເສfເຈົ້າ ຕົໜພໍ່kພຽາຫຼວD ທັDບJAຊັD ຍ່າJຍົໝກwກັ້ໜ ກັປທັDkພບິຕ*າເຈົ້າ ຈvມຄຸຣໄຫ້ຫໍ່ ເຊີໜຫໜໍ່ເຈົ້າ ເມືvຫ້vງ ແທ່ໜລາຽ ຄາJນີ້ບາບັDເບື້vງ ບຽຣເສຽໄກຈາັ kພອົDແລ້J ແມ່ກໍ່ນົປນ້vມນີ້J ວvຣໄຫ້Jບໍ່ອີດູ ແລນໍ ຂໍໃຫ້ລັູມິ່Dຕົ້ໜ ຄືໜສູ່ນຄvຣຂ້າJA ຍູທ່າDກີໜທາໜທຳ ສືປສີໜແສໜສ້າD ເຖີDເມື່v ສັDຂາໜເຂົ້າ ລດູບີພົ້າໃຫໝ່ມາOັ້ ຍູທ່າDພົໜພັJລ້າໜ ລົDຫຼີ້ຣ ຂ່JAໂຂໜ ແມ່ແລ້J ທີ່ນີ້ເບັໜດົDດvຣໄມ້ ໄກນຄvຣເບົ້າບ່າ ລັູຊິມາຢູ່ສ້າD ລືໝບ້າໜເກົ່າຫຼັງ ແມ່ລື.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຄຸຣຄາໝຮຽຣຮ່ຳ ເຊີຣເລົ່າຊ້ຳ ຫຼາຽຄັ້Dແອ່Jວvຣ ຂໍໃຫ້ລັູແກ່ໜຕົ້ໜ ລາkພຫໜອf ເມືvເມືvງ ພໍ່ຈັວາDດີໜແດໜ ມvບເວໜວາDໃຫ້ ໃນກຸAກ້າJA kບເຊໄຊ ນັd ຄເລf ສັDເຂfຮ້vຣ ໂຮໝເຈົ້າຜູ້ດຽວ ລັູເອີຽ ອັໜແຕ່ໃຕ້ ໂລັລ້ຳ ເງື້vມແງ່kພສຸທາ ພໍ່ຈັທູຣຖJາຽ ມvບຈvມໃຈ ກ້າJA ທັDບJAພ້vມ ໂພຄາຂvAkບເສີf ອOັ້ອເນdລົ້ໜ ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜ ໄຕຼ ພໍ່ຈັຍໍຍົdໃຫ້ ທັDkບເທfແດໜດີໜ ບໍ່ພິຈາໜຕ້vAນັປ ຫໝື່ຣ ກືກvAລົ້ໜ ຄົໜໃນຊົໝພູພືໜ ທັDແດໜໂດຽຍາັ ພໍ່ຊິມvບໃຫ້ເຈົ້າ ທັDຄ້າຽສູ່ແດໜ ພໍ່ແລ້J ເຊີໜຍvດພົ້າ ລາkພຫໜອfບາDອີໜ ລັູ ຢ່າຖືໂທສັD ບໍ່ແມ່ໜຄvAຄູຣແກ້J ລັູແມ່ໜແນJນາໝເຊື້v ເມ ທາ ໃຫ້ຄິfຮ່ຳ ຄໜິງທ້vຣ ຄຽດວ່າພໍ່ໂກfແຄ້ໜ ຊິໂຮໝຮ້vຣ ຂຸຣມົJ ແທ້ລື ຂໍໃຫ້ລັູແກ່ໜຕົ້ໜ ຄໜິງທີ່ຫຼາຽkບກາໜ ຝູAຫໝູ່ເຍທາເຂົາ ຢູ່ຄvAຄwຖ້າ ເຊີໜລັູຄືໜຫາຫ້vA ນຄvຣທvAຕຸ້ມໄຜ່ ເມືvງໃຫຽ່ກ້າJA ນຄvຣພົ້າເກີ່Dກັໜ ພໍ່ແລ້J ລັູຢ່າໄລວາDໄວ້ kບເຊໄຊ ນັຄ&ເລf ເຊີໜລັູລເພfແລ້J ຄືໜເຂົ້າສູ່ ນຄvຣ ພໍ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ຈvມເຈືvງເຈົ້າ ໂພທິລາfບາບຸຣ kພໄທທJAຄິf ຮຳເພີDຫຼາຽຊັ້ໜ Iີ ຄຸເຯnາເຈົ້າ ສvAkພອົDກvAໂກf ໂທfພໍ່ຮາຽ ຖືຫໝັ້ຣບໍ່ຄJຣ ແທ້ແລ້J ຄັໜວ່າເຮົາຂັfຂີໜແທ້ ອທັໝຮ້າຽ ຫໍ່ ຄືfຫໝໍ່ຕື້ໜ ໃຈນ້wບ່າເບົາ ຝູAຫໝູ່ເທJາເຈົ້າ ຊິນິໜທາ ທັDໂລັ ເຮົາຄJຣຮັປຂັໜດັvໄມ ຂັໜແກ້Jເຊື້vເຊີໜ ຊvບແລ້J ຄvບ ວ່Kkພຮ່ຳແລ້J ແຍ່ໝຍິ່Dຂາໜໄຂ ໄມຕີຈິf ກ່າJຈາຈົDເອື້v ເທື່v Oັ້ເຮົາອົfກົ້ໜ ໂທສັDສູຣເຫf ລເພfແລ້J ຊິຄືໜເຂົ້າສູ່ ນ ຄvຣ ກ່vຣແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ອຳມາfພ້vມ ທູຣແທປທຽຣທvA ຂັໜມາລາ ຍື່ໜຍໍເຊີໜອົDແກ້J Iີ ພJAມໄລລ້Jຣ kບດັປພwເພີDຮູບ ຖJາຽ ບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ໂພ ເມື່vOັ້ຊຸມkພສັfເຈົ້າ ທົDຍາໜຫຼິງ ລ່ຳ ແລ້Jຈິ່Dຮັປດັvໄມ້ ຂັໜແກ້Jເຊື້vເຊີໜ ຍາໝOັ້ກvAພົໜພ້vມ ເພ ລີຄ້vAລັ່ໜ ສຽAສໜັ່ຣກ້vA ດົDໄມ້ຫັ່JຣໄຫJ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຄັປຄັ່Dຫີໝ ມພາໜ ເຂົາກໍ່ຍໍມືທູຣ ຫ່າJAສຽຣkບນົໝນີ້J ເພາະວ່າ ຍີໜ ດີດ້Jຽ ດvມkພຄຸຣຄືໜຄvບ ທັຸແຫ່Dຫ້vA ເມືvງບ້າໜຊິຢູ່ເຢັໜ ແລນໍ ຝູAຫໝູ່ເທJດາເຈົ້າ ດົDເຂົາຫີມໝເວf ເຂົ້າຕັvດັvໄມ້ ບູເຈົ້າຫJ່າໜລົD ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ kພຽາຫຼວDຕົໜພໍ່ ຄືfຈັໃຫ້ຫໜໍ່ເຈົ້າ ແທໜ ເຊື້vສືປພົD ແລ້Jຈິ່Dສັpາໃຫ້ ເຂົາຂຸຣຮູ້ເຫf ຝູAຫໝູ່ເສເນf ພ້vມ ທັDທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ ແລ້Jລັ່ໜຄ້vງ ເຕືvຣບ່າJໂຍທາ ທີ່ມາ ຫາຈvມທຳ ຢູ່ໃນດົDໄມ້ ສັDຂCາໄດ້ 12 ອັdໄຂເພເນ ມJຣມາັ ຝູAນີ້ມາຈາັບ້າໜ ແຫ່ເຈົ້າຢູ່ໄພ ແທ້ແລ້J kພຈິ່D ໃຫ້ກໍ່ສ້າD ພູມພາັkພມົໜທຽຣ ແບDວັDຫຼວD ຢູ່ໃນດົDໄມ້ ທັໜໃດແລ້J ຄືບາDເທJຣາf ເຮືvງຮຸ່ງແຈ້D ງາໝລົ້ໜເລີfຕາ ມີແທ່ໜແກ້J ບັໜລັDອາfເຮືvງຮົໝ ແລ້Jຈິ່DກvAເງີໜຄຳ ຄ່າຄJຣ ຫຼາຽລ້າໜ ແລ້Jເຊີໜຈvມເຈົ້າ ຊີໄພລາkພຫໜວf ລະເພfແລ້J ວາDໄວ້ເຄື່vງຣັlີ ກັປoDມທີເຈົ້າ ສມາທາໜທົDເພf ບົf ເກfເກົ້າ ສດາແລ້Jເລີdຊີ.

 ເມື່vOັ້ kພພັໜບີຫຼວDເຈົ້າ ຜຸlfີແມ່ຽ່າ ຍົdຫີປຜ້າ ຜືໜກ້າJA ຄ່າຄາໝ ຫຼາຽຜືໜພ້vມ ງາໝເລີfລ້ຳ ລືເທົ້າຫໝື່ຣເມືvງ ຜືໜ ຫໜຶ່ງຊື່Jາ ໂກຊຸມພvຣຜ້າ ພັໜດີແສໜkບເສີf ໃສສ່vAແຈ້D ເຫໝືອໜແກ້Jຮຸ່Aເຮືvງ ຜືໜຫໜຶ່ງຊື່Jາ ໂຂມພັfຜັາ ທຳຍvAໄຍ ເບືvກ ເກີfຈາັໄມ້ ໃຍເສັ້ໜສ່vງແສD ງາໝເລີfລ້ຳ ຍ້vມຕ່ຳ ເງົາສີ ພືໝເຂົາຂັໜ ສ້າDທຳທໍ່ກ້ຽA ລິຈ(oດ້Jຽ ຫຼາຽບີເບັໜ ເຂf ຄJຣຄ່າລ້າໜ ຜືໜຜ້າແຜ່ໜດຽວ ເຈົ້າເອີຽ ອັໜແຕ່ໃຕ້ ໂລັລ້ຳ ເລື່vງເລົ່າລືມາ ໃຜບໍ່ເຄີຽຄvAເຫັໜ ຊ່າເຊັDທັD ຄ້າຽ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽສີເຫຼື້ອໝ ລາຽເຄືvດJAດັv ເຊີDຊໍ່ຊີ້J ຜືໜກ້ຽA ຊໍ່ໃຍ ໃສສ່vAເຫຼື້ອໝ ເບັໜຮູບoໆ ມີທັDໂຄມຫິDສາ ມັ່D ເມີຽເສືvຊ້າD ອັໜແຕ່ໃນຜືໜຜ້າ ພັໜຕາລ້າໜຮູບ ນັປບໍ່ຖ້Jຣ ແສໜຕື້ຕ່າDກັໜ ຕາຫໜຶ່ງOັ້ ມີຫໝູ່ກີໜນລີ ອາກາໜເຫໝືອໜ ດັ່D ຊິບີໜບົໜພົ້vຣ kພກvຣອົDອ້Jຣ ທJາຽຫາDເຫີໜບີd ງາໝເລີfລ້ຳ ເທJດາໄທ້ບໍ່ບາໜ ເຈົ້າເອີຽ ຜືໜຫໜຶ່ງຊື່Jາ ໂກໃສຽະຜ້າ ເຮືvງແສDໃສ;ອາf ເກີfຈາັຊາfເຊື້v ໃຍມ້vຣແມ່ລາຽ ເກີf ແຕ່ຫ້vງ ໂກໃສລາfພຽຣທຳ ຕັ້DຫາັມັDຄລສີ ຄ່າຄJຣ ຄຳລ້າໜ ແມ່ໜຈັແລໄກເຫຼື້ອໝ ໃຍເລີDກ້ຽວກ່vມ ເນື້vອ່vຣ ກ້ຽA ບາໜແກ້Jແວ່ໜແຍD ຍາປໆເຫຼື້ອໝ ເຊີDຊໍ່ຄຳເຫຼືອD ອັໜ ແຕ່ໃນຊົໝພູ ຍາັຊິທັໜທຽມໄດ້ ຜືໜຫໜຶ່ງຊື່Jາ ກັປkບສີkກ ພັfຜ້າ ຜືໜຜາJເພັDຮູບ ສຸລີເຍfຍູ້ ແຍDເຫຼື້ອໝບາfຕາ ເກີf ແຕ່ດ້າJ ສີລາfບູລີ ນຄvຣໄທທຳ ຊ່າເຊັDຄົໜເລື້vງ ຕັ້D ຫາັຫຼາຽສີເຫຼື້ອໝ ເຮືvງຮົໝພົ້ໜຜຸ່ງ ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ຫາໄດ້ ຍາັແຄໜ ແທ້ແລ້J ຜືໜຫໜຶ່ງຊື່Jາ ອຸດທຸມພvຣກ້ຽA ຄືໜຄJຣ ເນື້vອ່vຣ ຄJຣຄ່າລ້າໜ ຄຳເຂັ້ໝສ່Jຣສົໝ ບໍ່ແມ່ໜຂvAຊາJບ້າໜ ທຳມດາໄດ້ນຸ່ງ ໃຜູ້ໄດ້ກໍ່ສ້າD ບຸຣກ້າJAກໍ່ຈິ່DເຖີD ໄດ້ ແລ້J ຕັ້DຫາັສົໝອົDເຈົ້າ ໂພທິຍາໜ ມຫາເວf ລະເພfແລ້J ທັDເຫົ້Dາມິ່Dມທີ 

 ເມື່vOັ້ ຜຸlfີເຈົ້າ ຍໍມJຣມາມvບ ວັfຖັDແຜ່ໜຜ້າ ຖJາຽ ໄທ້ລັູລຸຣ ທັDເຄື່vງຕົ້ໜ ມທລາfລັຕ*ນັD ມນີໂຊໃສ ມິ່D ເມືvງນຄvຣກ້າJA ຂvAແຕ່ບູຮາໜເຈົ້າ kກສັຕ*ີສືປຕໍ່ ຖJາຽ ຫໜໍ່ພົ້າ ບຸຣກ້າJAເຈືvງຈvມ ທັຸທີ່ພ້vມ ຍໍມvບບາບຸຣ ກັປ ທັDທັມໝໂຣໝ ຄ່າເມືvງມJຣໃຫ້ ເຈົ້າແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ໂຫໜຫາໄດ້ ຍາໝດີລືdຄ່vA ແລ້Jຈິ່Dເຊີໜລັູເຈົ້າ ກື ລ້າໜຜ່າໜພົໜ ສເດັfຍາfຍາຽ ຂື້ໜແທ່ໜບັໜລັD ຮາDລີໜkບດັປ ອ່າD ທvAເທoໍ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ວົDສກຸຣພ້vມພ່ຳ ເສເນfນ້vມ ລາJ ທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ ຍໍເບັ່Doໍ້ ຄັໜທຊາfວKລີ ອາໂບບຸAໃສ ເສໜສົໝຄູ້ ຫົfສົDເຈົ້າ ຈvມທຳkພຽາເວf ໃຫ້ຜ່າໜພື້ໜ ແທໜເຊື່v ສືປວົDສ໌ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ເມທາທູຣ ອ່າໜພvຣ ພຽຣຍ້vA ລາຊຄູເຖົ້າ ອາຈາຣິຍ໌ ຈvມບາf kບສົDສJດ oໍ້ kພພvຣແກ້Jສົ່Dເສີໝ ກໍ່ມີລົທ່າໜເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຈvມເຈືvງເຈົ້າ ອົDເອdຄູຣຄາໝ ເພນີoໍ ໄຄ່ ຄJຣຄvAເຈົ້າ ກໍ່ຈິ່DບົDສີໜໄວ້ ບາDອີໜອັໜkບເສີf ເພJ່າະຈິfກ່ຽວ ກ້ຳ ພົDເຊື້vໄຜ່ພົໜ ບານີນ້vມ ຄືໜເມືvເສີJຽລາf ຜົໜແຜ່ຍູ້ ກJມພື້ໜແຜ່ໜໄຕ ຂໍໃຫ້kພບາfໄທ້ ຍືໜຍິ່Dແສໜບີ ເຕໂຊ ແຂD ຂົ່ໝມາໜທັDຄ້າຽ ເທື່vນີ້ຫາຽເວໜແລ້J ບຸຣຫຼັງໄຫຼຮvດ kພອົDແລ້J ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ສvAນ້wຫໜໍ່ອີໜ ຍາໝເມື່vວິບາັ ເບື້vງ ເຈຽລຈາັເມືvງມາ ເoໃນໄພ ບ່າດwດົDໄມ້ ຕັ້D ຫາັໄກເມືvງບ້າໜ ກັໜດາໜທັຸຂເວf ຍັDມີພາໜເພfຜູ້ ຈvຣດ້າJ ຂ່າJຂໍ ອັໜວ່K kພຫໜໍ່ເຊື້v ລັlີລາfທົDສີໜ ກໍ່ຈິ່DຍໍສvAສີ ແລd ຍາໜດJAລ້ຳ ພາຽລຸຣໃຫ້ ທາໜເມັຽຊ້ຳເລົ່າ ບັfນີ້ບາປເກົ່າ ມຽຣ ສູຣກ້ຽAສຫ່າJAກຳ Iີ ສvAກິ່Dແກ້J ໄກkພເນfຮາໝເຫັໜ ບັfນີ້ເທພາຈູA ຈ່vAມືມາໃກ້ ກັປທັDມາດາເຈົ້າ ສົໜໄຊບິf ຕຸເລf ສຫຊາfພ້vມ ພົDເຊື້vກິ່Dສກຸຣ ມJຣມາເຕົ້າ ເຕັໝ ໄພຫີມໝເວf ນັdເລfກ້າJA ຍໍໃຫ້ແກkພອົD kທົDເມືvງກ້າJA kບ ເຊໄຊຕຸ້ມໄພ່ ຝູAຂ້າສັຸຢູ່ດ້Jຽ ບຸຣເຈົ້າເຫຼື່ອໝມຸA ແທ້}ວ.

 ຂໍໃຫ້kພຢຳເກົ້າ ລືໂລັມຫາຈັd ຊຸມພູບາພົf ຊ່າ ໄກພຽຣຍ້vA ອັໜແຕ່ຈັກdວາໜກ້າJA ກົJເກDອຳof ໃຕ້ລຸ່ມ ພົ້າ ແດໜຫໍ່ສ່Jຽສີໜ ແດ່ແມ ຂໍໃຫ້ມີເດfກ້າ ກ້າJເກີDອຳ ມລີໜ ໂລກີກvA ຂ່າJຂາໝຂໍໄຫ້J ມຫາຄຸຣລົ້ໜ ພາຽພູມພື້ໜ ໂລັ ຫົdພັໜທວີປນ້vມ ເບັໜເຈົ້າແຫ່Dດຽວ ເຊັDຊ່າເທົ້າ ທາD ທ່vAໄມຕີ ອຸດົໝໂດຽ ຫໝື່ຣເມືvງມາເຕົ້າ ຍີໜດີດ້Jຽ ກvAມນີ ລ້າໜລັູ ສີໜສ່Jຽເຈົ້າ ນຄvຣເທົ່າທົ່Jແດໜ ຂໍໃຫ້ພູວofເຈົ້າ kທົDແທ່ໜນຄvຣຂ່າJA ກັໜຫາທັDຊາລີ ສືປພົDພັໜເຊື້v ຍືໜຫໝັ້ຣ ຫໝື່ຣບີ ແທ້}ວ.

 ຍຸຕ*ິກາບັ້ໜ ພvຣທຳໂຫລສາf ຖJາຽແກ່ເຈົ້າ ບຸຣ ກ້າJA ຫໜໍ່ໂພກ່vຣແລ້J.

 ພ<Dຍີໜຄື່ໜໆເຄົ້າ ຄົໜຄັ່Dຫີມໝພາໜ ໄພົລ່JAລັຸ ຄື່ໜເຄັDຄຸAພົ້າ ພ<D ຍີໜສຽAກvAຄ້vA ແຕ່ລົDລ້າໜຄູ່ ຕີເສປເຈົ້າ ດັDສທ້າໜທົ່Jແດໜ ຍາໝ ເມື່vພູວofເຈົ້າ ລາkພຫໜວfໂຍຄີ ແລ້Jຈິ່DທົDພູສາ ຄ່າ ຄາໝຄູຣລົ້ໜ ຊື່Jາ ໂກໃສເຊື້v ພັໜສີແສDອ່vຣ ສັJຣໂລັ ອ້າD ລືເທົ້າທົ່Jແດໜ ແທ້}ວ kພພໍ່ແລລ່ຳເບື້vງ ຮຽAຮ່Jມບຸຣ kກບJຣ ພົມໝຈັໜເຈືv ຂ່JAອີໜບາDແກ້J ຍາໝເມື່vອົDkກສັf ເຈົ້າ ໄລຊີຊົໝໂລັ kບດັປແຕ່Dເນື້v ພົໝເລັ້ໝເລີfຕາ Iີ kພມິ່Dເຫົ້າD ມັທທລາຊ_ເທີJ ຄັໜoDລາສີdຂາ ເພfຊີວາDໄວ້ ແລ້Jຈິ່DທJຽທົD ຜ້າ ໄອຽກາຍໍມvບ ຊ້vAຊຸ່ມເກົ້າ ບຸຣບັ້ໜແບdຂຽຣ ຫຼິງ ແຕ່ບາທາເທົ້າ ເກສີແສໜkບເສີf ແຫJຣສvດກ້w ສ ຫAຽມຫໜ້າເບັ່Dສີ ແມ່ໜວ່າຍິDຊ່ຳເຊື້v ໂລັເລົ່າເລີDເຫັໜ ຫາ ຜູ້ທັໜທຽມສvA ບໍ່ຫ່າDມີມາໄດ້ ຄັໜວ່າໃຜເຫັໜແລ້J ໂລເລ ລືໝເພf ສເຫໜຫໜ່ວDແຫໜ້ຣ ກwກັ້ໜຫຼ່າຫຼົງ ເພາະວ່າຈິfກ່ຽວ ແກ້J ຮັdຮູບອົDoD ວາDແລDງາຽບໍ່ຈາຈົDເອື້v ອັໜນີ້ເບັໜແຕ່ ກຸສົໜເຈົ້າ ຈvມທັໝທັDຄູ່ ຜ່າຽແຜ່ກ້າJA ກJມແຜ່ໜໄຕ ສvAກໍ່ ໄດ້ກໍ່ສ້າD ສົໝໂພfໂພທິຍາໜ kບຣມີມຸA ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຈvມພົໜຍົທ{ເຍf ຍາໝເມື່vສົໝໂພfເຈົ້າ ແທໜເຊື້vສືປkພວົDສ໌ kພກໍ່ເວໜoDໃຫ້ kບເຊໄຊຍໍມvບ ໃຫ້ ແກ່ບຸຕ*ລາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ທັໝ ຄັໜວ່Kກາໜເສັfສ້ຽA ຄvAຄຸຣ ບvAບັູ ຍົdລັູໃຫ້ເບັໜເຈົ້າ ຜ່າໜນຄvຣ kພກໍ່ທົDພັJລ້າໜ ອຳມາf ທັDມົໜຕີ ທັD 12 ອັdໂຂເພນີ ໄຜ່ພົໜຊົໝໄມ້ ຢູ່ສນຸກຫຼີ້ຣ ກົໜລຫົໜຫາຽໂສd ສັJຣໂລັກ້າJA ງາໝເຈົ້າຊ່າເຊັD ທັຸທີ່ພ້vມ ໃນໄຜ່ຊົໝໄພ ຝູAສາJຮາໝໂຮໝ ບ່າJຈີຈາຕ້າໜ ຄຳຖແຫຼAຮູ້ ຮຽAບvAເບັໜkບໂຫຽດ ຄິfໄຄ່ໄດ້ ດJAໄມ້ດື່ໝດົໝ ຂໍໃຫ້ສvAກົDເກື້v ເຍື້vຣໂຜfກຸo ມາລາຫvມ ຄ່າແພDພຽAຊູ້ ໃຫ້ນ້vAກູo ອ້າຽ ຂໍດົໝຊິໄດ້ບໍ່ ສາJຕvບຕ້າໜ ຂາໜຂໍຂvດkພໄມ Iີ ດJA ດັvໄມ້ ຮ້wຮJດຮຽມkບສົD ຈົDໃຈຫໝາຽ ໄຄ່ຄwຄvAອ້າຽ ຢ້າໜ ແຕ່ມາລານ້vA ລອvAຫໝາAເຫໝັຣສາປ ຢ້າໜບໍ່ສົໝເຜົ່າຜູ້ ສະ ກຸຣກ້າJAທີ່ແພD ເພີ່ໜແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຊາຽຕvບຕ້າໜ ແກ່ເງື່vມກຸມໝລີ ພີ່ພາັກwໃຈ ຈິD ພ່ຳoDຄໜິງນ້vA ເຫໝືອໜດັ່Dບາຕາຽຖ້າ ຊົໜລທາoໍ້ໃຫໝ່ ຂໍໃຫ້ຜາຽໂຜfອ້າຽ ບາຂ້vຣຂາfຕົໝແນ່ແມ ຄັໜວ່Kຝົໜບໍ່ກູ ooໍ້ ຄvAນທີຊິຂາfຝັ່D ເບັໜລື ຈັໜໂທທຽວທ່vAພົ້າ ຫໜີເວັ້ໜບໍ່ ຫ່vຣເບັໜ ພີ່ແລ້J ຂໍໃຫ້ນ້vAກິ່Dແກ້J ຄໜິງບ່vAບາDkບຖົໝ ຊື່Jາ ໂລກີກາໝ ຫ່vຣໃຜຊິຫໜີໄດ້ ພີ່ຈຂໍສັໜຍາໄວ້ ເຖີDເຮືvຣ ໃຫ້ເວົ້າແນ່ ເຖົ້າແກ່ອ້າຽ ເມືvບ້າໜຊິແອ່Jໂອໝ ນ້vAແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ສາJຕvບຕ້າໜ ໄຂໂຍdໄຍຄJາໝ ຊື່າJບູຮາໜເຮືvງ ບໍ່ຫ່vຣເຂີໜຂາJAໄດ້ ຊື່າJແນJoໝເຊື້v ສກຸຣຍິDຍົdຕ່ຳ ສັຸຢູ່ ດ້Jຽ ບຸຣສ້າDພ່ຳຜົJ ຄັໜວ່Kkພພີ່ພ້vມ ຮູ້ຄ່vAຄຳຄິf ດັ່Dນີ້ ນັປ ວ່Kບຸຣຮຽມມີ ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ ຄົໜສເຫໝີເຫໝືອໜນ້vA ຊິຄwດາຽ ແລ້Dເບົ້າຈິ່Dຫໜໍ ຍາໝເມື່vໄບຮvດບ້າໜ ຊິລືໝຫໜ້າບໍ່ຈາ ນ້vAແລ້J ຄvບວ່KສາJກ່າJແລ້J ສຸຣິເຍfລົDແລD ແລເຢີ ພໍເຫັໜຈັໜໂທ ທຽວ ຝຸ່Aພູ່ໄພກ້າJA ພ<Dຍີໜລົໝພັfດ້າJ ດົDຂາJAເຂົາລາf ຫີມໝເວf ກ້າJA ລອ້vAກົ້Jກິ່ໜຫvມ ວິເສfເຊື້v ຄັໜທຊາfເຮືvງຮົໝ ຈJAຈັໜຫຼາຽ ບ່າພູພົDຊ້າD oລີຕົ້ໜຮັDກາຽແຊໝເກf ບາໜແບ່Dພົ້J ດJAດົ້Jງ່າ ງາໝ ຫຼາຽພັໜພ້vມ ພຽAໄພກົ້Jກິ່ໜ ຍາໝເມື່vລົໝລ່JAຕ້vA ຫvມສບັ້ໜທົ່J ທJA ຍູທ່າDພັJໄຜ່ນ້w ອຳມາfເຂົາຂຸຣ ຝູAຫໝູ່ຍິDຊາຽສາJ ບ່າJ ມJຣລືໝບ້າໜ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ກໍ່ຈິ່Dມີອາfໃຫ້ ຂຸຣ ທ້າJຊູ່ຊົໝ ໃຫ້ກໍ່ເກື້v ມັຄ&ເທfທາDຫຼວA ຈົDໃຈຕາໝແນJເດີໝ ໄຄ່ຄwແຊໝສ້າD ທາDຖໜົຣຫຼວAກ້າJA ໃຫ້ແບໜບາໜຫໜ້າແວ່ໜ ຈົ່D ໃຫ້ເກັປກິ່Dໄມ້ ແຫໜAສ້ຽຣບໍ່ໃຫ້ມີ ແມ່ໜວ່Kພູເຂົາຕັ້D ຕັໜ ທາDໃຫ້ລເບີf ທີ່ໃດສູAຕ່ຳເຕັ້ຽ ຕີເສັ້ໜສ່Jຣສເຫໝີ ທີ່ໃດ ເບັໜຕົໝoໍ້ ໃຫ້ຖົໝບູຣຊາຽໂບd ນທີທ່າກ້າJA ສພາໜຂ້າໝໃຫ້ ດັ່Dດີໜ ຫັ້ໜທ້vຣ Iີ ສvAສີ່ຂ້າD ທາDຫຼວAຖໜົຣໃຫຽ່ ຈົ່Dໃຫ້ຕັ້Dຕຼາf ໄວ້ ມີຖ້Jຣເຄື່vງຄJຣ ໃຫ້ມັໜດີເລີfລ້ຳ ຍິ່Dກ່າJຄາJມາ ຊັປ kພສັໜຕົd ແຕ່DຕາໝທາDເຄົ້າ ທາDໃດເບົາບາDແຫ້D ຕ້vAຫາ ແນJkບດັປຕື່ໝ ທັຸທີ່ຖ້Jຣ ຂຫໜາໜໄວ້ວ່າDດົD ມີທັDທຸAໄຊພ້vມ kບຄືທvAທຽຣທູບ ໃຫ້ຄົປເຄື່vງໄວ້ ເຕັໝດ້າJດັ່DດາJ ທ່າໜ ເອີຽ ຢ່າໄດ້ມີຂັfຂ້vA ຄົໜໄພພັJໄຜ່ ຈົ່Dໃຫ້ຕົDແຕ່Dໄວ້ ມີສ້ຽAຊູ່ ເຊີD ກາໜໃດໄດ້ ມໂນໃຈຈົDລາf ຢ່າໃຫ້ເຂີໜຂາfແຫ້D ຫາ ໄວ້ວ່າDທາD ໃຫ້ມັໜສົໝ kກບJຣເບື້vງ ກາໜກູທາDkບໂຫຽດ ຕ່າDໃຫ້ໂລັເລົ່າເລື້vງ ພາຽສ້wຊ່າເຊັD ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ຂຸຣນvບນີ້J ຮັປລາຊ_ບັໜຊາ ທຳທາDຫຼວA ຊື່ໜ ບາໜບຸຣເຈົ້າ ນັປແຕ່ເຂົາຫຼວAກ້າJA ຫີມໝພາໜໄພຽມາf 30 ໂຍfຖ້Jຣໆ ເຖີDເທົ້າທີ່ນຄvຣ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ພ້vມພ່ຳພຽA ມື ເຂົາກໍ່ຍີໜດີດvມ ຫໜໍ່ໂພພຽຣເກື້v ວ່Kຈັຄືໜເມືvຫ້vA ນ ຄvຣທvAຕຸ້ມໄຜ່ ທາDໃຫຽ່ກ້າJA ແຜJຖ້Jຣເບົ່າແບໜ ເພາະ ເພື່vໂກສົໜເຈົ້າ ຈvມທັໝkພຽາເວf ຝູAຫໝູ່ເທເວfເຈົ້າ ດີໜພົ້າ ຊ່wຊູ ບັໜດາໜໃຫ້ kພສຸທາຄາJແຄປ ກັປທັDເຂົາເຄື່vຣມ້າD ພັໜໄດ້ງ່າຽດາຽ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຂູຣນ້vມນີ້J ທູຣເອdອົDkກສັf ບູຣົໝຮຽຣ ຂvບ kພຄຸຣຄຳແຈ້D Iີ ແນJຖໜົຣແຈ້D ອລັpາຍາJຍ່າໜ ຝູAຂ້າ ຕັfທ່າໜເທົ້າ ນຄvຣກ້າJAຮຸ່Aເຮືvງ kພເອີຽ ຄັໜວ່າກາໜໃດ ແທ້ ທຳມດາດີຊvບ ຝູAຂ້າຕົdແຕ່Dຖ້Jຣ ດີໄດ້ດັ່DkບສົD ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ kພຽາຫຼວDເຈົ້າ ສົໜໄຊຊົໝຊື່ໜ ຕ້າໜກ່າJຂໍ້ ຖແຫຼA ເລືvງຂ່າJບຸຣ ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັເຊີໜລັູແກ້J ຄືໜສູ່ນຄvຣຂາJA ກ່vຣແລ້J ສູ່ຈົ່Doໍເພລີ ບ່າJພົDພັໜເຊື້v ໃຫ້ເຈົ້າຕຽມຕົJຕັ້D ລວັDກາໜຄາfເຄື່vງ ເລືvກຊ່ຳໄວ້ ຫຼາຽຖ້າໜທຳkກບJຣ ທ່າໜ ເອີຽ ຝູAຫໝູ່ພົໜພັJຊ້າD ພ້vມພ່ຳອາສໄນ ກີf kບທJຣພົໜສເດັf ລຫ່າJAບັໜແບDໄວ້ ກັປທັDກົDຈັແກ້J ກJຽຣທvAລົທ{ລາf ຈັfໃຫ້ ສັDເຂfຂັ້ໜ ຄOັ້ເບື້vງແບ່Dຊຸມ ກັປທັDພັJໄຜ່ນ້w ທ່ຽວທ່vAເດີໜ ດີໜ ກີf ກໍ່ໃຫ້kພແບໜສີ kກບJຣkບສົໝໄວ້ ໃຫ້ມັໜສົໝkກບJຣ ພ້vມ ໂຍທາທັDໂລັ ສາໝຂJບມື້ ຊິລາຫ້vງບ່າໄພ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ຂຸຣຂາປຂໍ້ ເຕີໜຕາໝພູວເນf ເຂົາກໍ່ຄາfເຄື່vງ ຕົ້ໜຄwຖ້າແຫ່kພອົD ຄັປຄັ່Dລົ້ໜ ພົໜໄຜ່kບເຊໄຊ ຝູAຫໝູ່ທຫາໜ ຫັf ຫvກບືໜຕາJຕັ້D ເຕໂຊກ້າ ພັໜຂຸຣແຂDເຂf ເລືvກຊ່ຳ ຖ້Jຣ ກາໜເຈົ້າແຕ່Dດາ ເມື່vOັ້ ບິfຕຸເລfເຈົ້າ ຍົfໃຫຽ່ເຂົາ ຂາໝ ຜຸlfີoD ແມ່ເມືvງຈvມເຈົ້າ ກັປທັDແສໜຂຸຣທ້າJ ທຽຣ ທvAຮຽຣຮ່ຳ ເຊີໜ ລັູເຈົ້າລາຫ້vAຂ່JAອີໜ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ kພຫໜໍ່ເນື້v ອົDເອdໂພທິຍາໜ ພັDຄຳສາໜ ໄຄ່ຄwຄຳ ແຈ້D ວ່Kໃຫ້ລາໄພກ້າJA ບາDອັໜkບເສີf ໂພທິລາfເຈົ້າ kພອົD ເອື້vອ່າJບາD kພກໍ່ຄິfໄຄ່ດ້Jຽ ອາວາfວົDກົf ອີໜທາທາໜ ພ່ຳ ເພັDພຽຣສ້າD ຕັDຫາັຫຼາຽເດືvຣໄດ້ ເoົໃນແກ້Jກູ່ ຢູ່ສືປ ສ້າD ສີໜສ້wສຳລາໜ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ພຽຣພ່ຳກູo ພົມໝຈັໜເຈືv ຄາປທvAກາDກັ້D ຝູAຫໝູ່ສັfເສືvຊ້າD ມິຄ&oໃນເຖື່vຣ ສັfໃຫຽ່ ນ້w ໃນດ້າJຢູ່ເຢັໜແທ້ແລ້J ອັໜແຕ່ໃນຂvບພື້ໜ ແສໜໂຍf ຍາJໄກ ຝູAຫໝູ່ສັfຕູໃນໄພ ໄຄ່ຄwຄຸຣເຈົ້າ ບານີຕຸ້ມ ເຫັໜ ກັໜຮັdຫໍ່ ຫີມໝເວfກ້າJA ຄoເນື້vເພີ່Dບຸຣ ອັໜແຕ່ໃນຂvບ ດ້າJ ແດໜດ້າໜເຂົາຂJA ຫີມໝພາໜໄພ ຢູ່ເຢັໜໃຈ ເພາະວ່າ ຄຸຣທຳເຈົ້າ ໂພທິຍາໜມຫາເວf ຜາຽແຜ່ກ້າJA ກJມພື້ໜແຜ່ໜ ໄຕ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ໂພທິສັfເຈົ້າ ສເດັfສູ່ບາDອີໜ ກໍ່ຈິ່Dຕvບຕາຫຼິງ ລ່ຳແຍDຍາໝແຄ້ໜ ຄິfເມື່vຄາJສົໝສ້າD ພຽຣທັມທົDkພຫໜວf ຍາໝຍາັຮ້vຣ ພຽຣສ້າDສີປສີໜ ເທື່vນີ້ທັDບJAພ້vມ ພຽAມືນ້vມ ນ່ຽວ ບິfຕຸເລfເຈົ້າ ທັDໄທ້ແມ່ເມືvງ ກໍ່ຈິ່Dເຕົ້າໄຜ່ພົ້າ ຕື້ຕີ່Jເຕັໝດີໜ ມJຣມາຂໍໂທf ກຳບາDຮ້າຽ ພາຽລຸຣໄດ້ ເຫັໜ ຄຸຣຄJາໝຊvບ ກັໝເກົ່າມ້ຽຣ ສຸຣສ້ຽAແອ່Jວvຣ ອາຄາfດ້Jຽ ບາDເກົ່າມົJkພຫາຽ ພາຽລຸຣkພ ພໍ່ແພDກwກັ້ໜ ອັໜຊລີ ນ້vມ ຄືໜຄvAເສີJຽລາf ຂ້າກໍ່ຂີໜບໍ່ໄດ້ ຄຸຣເຈົ້າເກີ່Dແດໜ ແທ້ ແລ້J. ຍຸຕ*ິກາບັ້ໜ kພຽາບູຣົມໝສີສົໜໄຊ ຄືfໂສd ແລ້Jທໍ່ນີ້ ເມືvຫໜ້າຊິຕໍ່ທຳເຈົ້າເອີຽ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 36 kພຄ$າ ກໍ່ສເດັfບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ.