ຫີມໝພ%າໜ ຜັູ 2 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກຼ່າJເຖີDkບເທfກ້ຳ ເມືvງແຫ່DກາລີD ກ່vຣແລ້J ເຂົາOັ້ເບັໜພາສາ ຊາfພາໝພົDເຊື້v ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງຮ້vA ໂພຊ ນັDເຂີໜຂາf ເພາະເພື່v Eບປໂຫຼກແລ້D ຝົໜພົ້າບໝີ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽ ບີຮ້າD ຮາໝoໄວ້ເບົ່າໆ ເຂົ້າບໝີຢູ່ເລົ້າ ກwເບັ້ຽກໍ່ເລົ່າຕາຽ ຜົໜຜຼາໄມ້ ໃນດົDກໍ່ຂຸຫAJ່ ຝູAຫໝູ່ເຂົ້າໂພfແຫ້D ແຕ່Dເຕົ້າຫໝູ່ມັໜ ພິdແລະແຄ້D ຂີDຄ່າkກທຽມຫvມ ເຄືvຜັdຂຽວ ຫ່ຽວລົDຈຳເຫົDາ, ຝູAຫໝູ່ບູບາຂ້vຣ ເຂີໜຕາຽຕາໝຫາf ສັfສິDເນື້v ເສືvຊ້າDມັDເມີຽ ມຫິDສາຮ້vຣ ຫີJຕົໝຕາຽແດf ກົປຂຽດໄຫ້ ຫາoໍ້ກໍ່ບໝີ ເຈົ້າເອີຽ. ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງໄຫ້ ຫJີຕາຽທັDkບເທf ເພາະວ່K ອືf ຢາັເຂົ້າ ຝົໜແລ້Dພ່ຳoໜ ເຈົ້າເອີຽ 

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງນ້vມ oໍຄJາໝທູຣລາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ຕັ້Dຕໍ່ບາຣມີ ສັມໝທາໜສີໜ ສຽAຄຳເຖີDພົ້າ ບາຣມີກJ້າD ຊົລ}ທາ ຊິລົ້ໜຫຼັ່ງ ລົDແລ້J, ເມື່vOັ້kພບາfເຈົ້າ ເຫັໜດ້Jຽດ່Jຣ ກະທຳ 7 ວັໜແທ້ ທົDຮັກ:າ ສີໜ 8 ກfີແລ້J ຝົໜບໝີຢາfຍ້w ຮຳໃຫ້ທໍ່ທຸລີ ເຈົ້າເອີຽ,

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ທູຣຄfີເຄົ້າເງື່vຣ ບົໜບvັເບື້vງ ບຸຣເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ຍັDມີຈvມkກສັfເຈົ້າ ກຸAໄກພິໄຊເຊf ບູຣ ຫຼາຽລົ້ໜ ກJມພື້ໜແຜ່ໜໄຕຼ ທ່າໜກໍ່ສ້າD ສົໝໂພfເພທິາຍາໜ ມີoເຄໜ ເຜື້vພາຽຄຸຣລົ້ໜ ຄັໜວ່K ເມືvງໃດໄດ້ ຝົໜຮJຽຮຳທີປ ຈີ່Dແລ້J, kພຢ່ຳເກົ້າ ໃຈກ້າJAຊິທvດທາໜ ບໍ່ຢ່າແລ້J, ຄJຣທີ່ ຫາຄົໜຮູ້ ເຈຣຈາ ເບັໜນັdບາf ຫາຜູ້ສຼາfຕ້າໜ ຊິຂໍໄດ້ດັ່D kບສົD ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ຄຳດຽວເຫັໜຊvບ ຫJັງເພີ່Dເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໄຄ່ຄw, ແລ້Jຈິ່Dຫາຄົໜກ້າ ພາມໝoທັDແບf ເຂົາOັ້ຮູ້ເຫfຂໍ້ kກບJຣຕ້າໜຄ່vAເຄີຽ ແທ້ແລ້J

 ຊື່ແຫ່DkພາໝທັiາຝູAOັ້ ຣາໂມ ຜູ້ທີຫໜຶ່ຊື່າJ ຣາມະ, ຜູ້ທີ ສvAຊື່າJ ທຸຊະ, ຜູ້ທີສາໝ ຊື່າJ ລັdຂະນະ, ຜູ້ທີສີ່ຊື່າJ ໂຊ ຕິມັໜຕະ, ຜູ້ທີຫ້າຊື່າJ ສຸຊາຕະ, ຜູ້ທີຫົdຊື່າJ ຍັpະ, ຜູ້ທີ ເຈັfຊື່າJ ສະຍາມະ, ຜູ້ທີແບfຊື່າJ ໂກໜດັpະ, ເຕສຸ ລຳ ດັປkພາໝທັiາຝູAOັ້ ຣາໂມ ອັໜວ່K ຣາມມະkພາໝ ບາໂມdໂຂ ເບັໜບະທາໜແກ່ kພາໝທັiາ 7 ຄົໜຫັໜລົ. ຣາຊາ ກະລິDຄະ ຣັຕa ມະຫາກະສັf ທັຕາJ ໃຫ້ເຂົ້າຖົDແກ່ kພາໝທັiາແລ້J, ກໝີອາfຍາອານັf ແກ່kພາໝທັiາ ວ່K ຕຸມເຫ ທ່າໜທັiາອັໜສຼາf ໃນຍາຈະນະວັຕ ຄັfສະຖະ ຈົ່Dໄບຂໍ ວໍຣະກຸຣຊະເຣf ເຊີDkພະເວlັໜຕະຣະ ກະສັ*ລັທ{າ ໄດ້ແລ້Jຈົ່Doໍມາ ໂດຽ ພiັຣ Oັ້ເທີ້ໜ.

 ເຂົາກໍ່ແຍDຫົໜຫ້vA kບເຊໄຊນັຄ&ເລf ຫຼາຽເຂfມື້ ເຖີDເທົ້າທ່າພຼາໜ ເຂົາກໍ່ກະທຳຕົໜ ໃຫ້ຫໝົ່ຣຫໝອD ດ້JຽຜົDເຜົ່າ ເທົ່າທຸລີ ເພື່vໃຫ້ມີສັpາວ່K ມາແຕ່ບະເທf ເຂ*ອະຣັpະ ຣັ$ ຫັ*ຖິD ຍາຈິຕຸກາມາ ມັdຈະຂໍຄຸຊະສາໜ ໃນກາລະເມື່v ສະເດັT ໄບທvດພະເນ*ດູທາໜ ແຫ່Dkພະກະສັf ອະຄະມັDສຸ ເຂົາກໍ່ໄບສູ່ ນະຄະຣະທJາຽ ກ້ຳບະຈີໜທິf ອະຖາ ຣາຊາ ຍາໝOັ້ ຫັ້ໜແລ.

 ແລເຫັໜຫv້A ສຼາທvAຄົໜຄັ່D ພຸ້ຣເຢີ ມືfອື້ຕື້ ຄືພົ້າເຫDົາຝົໜ Eຄ&ຫຼຸກລົ້ໜ ຈີໝກັໜບາໜບັJ ອັໜສຸລີນ້vມນີ້J ຄwຖ້າລາຊ{ທາໜ ເມື່vOັ້ ພາໝກໍ່ພາກັໜເຂົ້າ ບັdຕູທJຣທຽມທ່າ ຄwຖ້າເຈົ້າ ຊິ ຂໍຊ້າDດັ່DkບສົD ເຈົ້າເອີຽ ຍາໝOັ້ລາຕີຂ້vຣ ວັໜວຽຣເອື້vມອJ່າຽ ສຸຣິເຍfຍາຽ ບັDເບື້vງຫຼ່ຽມສເຫໝັຣ Iີ ຈvມkກສັfໄທ້ ທົD ທຳຕົໜkບເສີf ເສັfດສູ່ຫv້A ເມັDແກ້Jກ່vມoA ຝູAຫໝູ່oDສໜົມນ້vມ ທຽຣທvAຖJາຽບາf ໂຄໝຮຸ່Aແຈ້D ບາDກ້າJAສ່vAແສA, ເຮືvງຮຸ່Aເທົ້າ ກຸAລາfkພມົໜທຽຣ ແລເຢີ, ຝູAຫໝູ່ບົJoAຂັປ ກ່vມເພັDຄຳລຫ້w ສຽAໄສແຈ້D kກບJຣຄືກໍຣວີd ຂັປກ່vມເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ເພາ,

 ຍາໝເມື່v ຈvມkກສັfເຈົ້າ ບັໜທົໝໄສຍາf ຝູAຫໝູ່ດາJຣດາfພົ້າ ເງົາຊ້າຽໄກ່ຂັໜ, ແລເຫັໜຈັໜໂທແຈ້D ເພັDແສDໄສ່ໂລd ພ<Dຍີໜເຄົ້າອ່າໜຮ້vA ຮຽAຊູ້ມາຽເມີຽ, ຝູAຫໝູ່ກຸເຕ*າຕຸ້ມ ເຕືvຣສຽAໃສ ບີd ຫໝອdມືfໄມ້ ພົໝພົ້Jງ້າງາໝ, ພD<ຍີໜລົໝພາໜຕ້vA ຕ້າໜຕ່າJໃກ້ຊິຮຸ່A ມາແລ້J kພບາfເຈົ້າ, ແພDຕື້ຕື່ໜມາ ຝູAຫໝູ່ນັdສໜົມນ້vມ ຄັໜ ທີຖJາຽບາf oໍ້ດັvໄມ້ ຄັນທຄູ້ສ່JາຽສົD, ແລ້Jບ່ຽຣຜ້າ ເຊີDຊໍ່ຄຳເຫຼືອD ແຫJຣທັມໝໂຣD ຄ່າເມືvງແຊໝກ້w, ກັປທັDມຸAກຸດແກ້J kພຈຸລ}າບັdເກf kພຂັໜຄາfເນື້v ທນູເຂັ້ໝເຂັ່Dສາຽ ສັDວາໜ ກ້ຽວ kພກາຽກົໝຄາfເຄື່vງ, ເສັfດສູ່ຊ້າD ນົJຣຊ້wຊvບຍາໝ.

 Iີ  oເຄໜຊ້າD kພຽາສາໜ ຕົJkບເສີfກີf ຄາfເຄື່vງຕົ້ໜ ງາໝຣ ຫ້wIູບຂຽຣ ສັDຂຽາດ້Jຽ ສັfຕົJຄົDຄ່າ ນັປບໍ່ຖ້Jຣ ຫຼາຽລ້າໜເກີ່Dນຄvຣ ເຈົ້າເອີຽ. ຝູAຫໝູ່ບໍຣິວາໜລ້vມ ເຍາທາຊຫາຊາf ແຫ່ໜແຫ່ເຈົ້າ ໄບຫ້vAແຫ່Dທາໜ ແລo.

 ເມື່vOັ້ ບຸຣຂJAຂື້ໜ kພເກີຽທvAທົDແທ່ໜ ຫຼີງລ່ຳຢ້ຽມ kພ ລາໜກ້າJAຄັ່Dຄົໜ ຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄັປແຜ່ໜທຣນີ ມJຣມາທັDຍິDຊາຽ ພໍ່ຄwຄvAເຈົ້າ ຝູAຫໝູ່ພາມໝoເຂົ້າ kພເກີຽທvAແທປບາf ອັໜຊຸ ລີນvມນິ້J ບັDຄົໝແລ້Jເລົ່າທູຣ, ຝູAຂ້າຢູ່ແຫ່Dຫ້vງ ແດໜເທf ທາDໄກ kພເອີຽ. ຈົDໃຈkບສົD ເຜືvກພາຽkພຽາຊ້າD ຂໍໃຫ້ ອົDkກສັfເຈົ້າ ທຳທາໜຄົໜຂໝອf ຝູAຂ້າຫໝາຽເພິ່Dເຈົ້າ ບຸຣກ້າJA ກໍ່ຈິ່Dມາ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ດີkພໄທຊ້wຊື່ໜ ພາໝຫາັຄືfໄຄ່ໄດ້ kພຽາຊ້າDກໍ່ບໍ່ຂີໜ ແທ້ແລ້J ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ຕັ່Dຕໍ່ບາ ຣມີ ທູຣເທພ%າ ທົ່Jແດໜດາເຕົ້າ kພກvຣກຳແຫໜ້ຣ ງາ ສາໜຕົJkບເສີf ແລ້Jຢາfoໍ້ ຄັໜທີແກ້Jຫຼັ່ງລົD Iີ ອົDkກສັfໄທ້ ມເoໃສສຸດຂນາf ຂໍkບກາfໄວ້ ເທວດາເຈົ້າ ທົ່Jແດໜ ກັປທັDຄຸດoັໄທ້ ທ້າJໃຫຽ່ຍົໝພິບາໜ Sສູຣທໍຣນີ ເມຄ& ລາດJAຊ້w ທ່າໜຜູ້ມີຫູແຈ້D ຕາໄວແສໜໂຍf ຂໍໃຫ້ຫຼີງລ່ຳຢ້ຽມ ແຍDຂ້າທvດທາໜ ແດ່ແມ. 

 ຈະຕູສຸ ບະເທສຸ ອະລັDກາຣາ ດ້Jຽແທ້ເຄື່vງບະດັປ ຕີໜທັDສີ່ ແຫ່Dຊ້າDຕົJOັ້ ອັຄ&ັນຕິ ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ ສີແສໜ ຄຳ ອຸໂຍສຸ ບັfເlຸ ອະລັDກາຣາ ເຄື່vງບະດັປ ຜ່າຽຂາ ທັDສvA ກໍ່ໄດ້ສvAແສໜຄຳ ເຫຕຖາ ອຸທະເຣ ຣັຕ*ກັໝ ພະ ລັD ຜ້າກຳພະລະ ອັໜວາfພື້ໜທ້vAຊ້າD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ແສໜຄຳ ຕິນິ ຊາລານິ ຂ່າຽສາໝຜືໜຄື ຂ່າຽມັຸ ຂ່າຽແກ້J ຂ່າຽຄຳ ອັໜເບັໜເຄື່vງ ບະດັປຫຼັງຊ້າD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ ສາໝແສໜຄຳ ອຸໂຍສຸ ກັໜເນສຸ ອະລັDກາຣາ ເຄື່vງບະດັປ ແກ້ໝທັDສvA ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ ສvAແສໜຄຳ ບິຕ%ີຍັD ອັຕ%ະຣະນະ ກັໝພະລັD ຜ້າກຳພະລະ ອັໜລJາfຫຼັງຊ້າD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ ແສໜຄຳ ກຸມພາລັDກາໂຣ ເຄື່vງບະດັປ ກັປພຸມກັJຊ້າD ກໍ່ຄJຣ ຄ່າໄດ້ແສໜຄຳ ຕະໂຍ ວຕັDສກາ ສາຽສະພັf ສາໝເສັ້ໜ ຄື ຜ່າໜອົd ຜ່າໜທ້vA ຜ່າໜຫາD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ ສາໝແສໜຄຳ ກັໜ ນະຈູລາລັDກາລາ ເຄື່vງບະດັປ ຫູທັDສvA ກໍ່ຄJຣ ຄ່າໄດ້ ສvAແສໜຄຳ ທວີໜນັD ທັໜຕານັD ອະລັDກາລາ ເຄື່vງ ບະດັປ ງາທັDສvA ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ສvAແສໜຄຳ ໂສວັຕ%ີກາລັD ກາໂຣ ເຄື່vງບະດັປງJA ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ແສໜຄຳ ນັDຄຸຕ%າ ລັDກາໂຣ ເຄື່vງບະດັປຫາD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ແສໜຄຳ ອະໂຣຫານະ ເສນິ ຂັ້ໜໄດກ່າຽຂື້ໜຫຼັງຊ້າD ກໍ່ຄJຣຄ່າໄດ້ແສໜຄຳ ພຸຣ ຊະນະກະຕາຫັD ອ່າDຄຳອັໜໃສ່oໍ້ ໃຫ້ຊ້າDກີໜ ກໍ່ຄJຣຄ່າ ໄດ້ແສໜຄຳ ອີທັD ທະນັD ເຂົ້າຂvAຝູAນີ້ ເບັໜອັໜມັາ ຍິ່Dຫໜັກ ຫໜາ ສັDຂຽາເຂົ້າກັໜ ໄດ້ສvAລ້າໜ ຫ້າແສໜຄຳ ເບັໜຣາຊສົໝ ບັf kພະກະສັຕ*ົຣວິເສ; ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໝີລົ.

 ເທື່vນີ້ ຂ້າຈັທາໜ ຊ້າDແກ້J ຕົJkບເສີfມັDຄຸຣ ທັDຄJັຣຂັປ ຂີ່ພາຽທາໜພ້vມ ຂໍໃຫ້ອີໜພົໝພົ້າ ເມາທໜາພ້vມພ່ຳ ຜົໜແຜ່ໄວ້ ພາຽຫໜ້າຊາfຊິມາ ຂໍໃຫ້ໄດ້ພົປພໍ້ ດJAຍvດສັພ%pູ ເບັໜ oເຖາ ສາlາfດJAລ້ຳ ຂໍໃຫ້ນຳສັfເຂົ້າ ນີຣພ%າໜພົ້ໜໂສd ຂໍໃຫ້ເທພ%ເຈົ້າ ຈຳໄວ້ເພື່vkພຍາໜ ແດ່ທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ ຝູAພາໝພ້vມ ຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ ເພາະວ່K ໄດ້ຊ້າDແກ້J ໂດຽ ດ້າໝດັ່DkບສົD ລະພິຕາJ ໄດ້ແລ້JຍັDທາໜ ແທປບະຕູທJາໜກ້ຳ ໃຕ້ ນິສິທິຕາJ ເຂົາກໍ່ພາກັໜຂື້ໜ oເຄໜໂອ້ອJດ ຂັປແດ່ໜ ພ້vມ ຫົJຫ້າJຖ່ຽວຖໜົຣ ແລທ່າໜເອີຽ. ມີຫໝູ່ຄົໜຫັາເບັໜບະຣິ ວາໜ ໃຈຊື່ໜບາໜໂມທະເຈ*ນ໌ ເຫfໄດ້ຊ້າD ດັ່DໃຈຄະນິD ບະ ລາຍິDສຸ ກໍ່ລຽບໄບຕາໝວຽA ບໍ່ເກDຂາໝສັD ຕັD ທິສາJ ມຫາ ຊະo ຍາໝOັ້ ຄົໜທັiາເຫັໜແລ້J ຍັDຊ້າDແກ້Jບັໄຈ( ອັໜພາໝ ຫັາ oໍໄບບໍ່ຢັ້D ອາຫັDສຸ ເຂົາກໍ່ກ່າJຖາໝວ່າ kດູາພາໝ ທັiາ ຕຸມເຫ ທ່າໜທັiາຕັ້Dບໍ່ ຢ້າໜອຳof ຂື້ໜຂີ່ຊ້າD ພະບາທ ໄບສັD ອະຍັDຫັຕ%ີ ຊ້າDຕົJນີ້ ສູທ່າໜທັiາ ຫັາໄດ້ແຕ່ທີ່ ໃດນີ້ kພາມໝo Iີ ພາໝທັiາ ເຂົາກໍ່ຕvບ ຊາJເມືvງວ່K.

 ສູທັiາຢ່າໄດ້ ກ່າJຖ້wຄຳແຂD ຊ້າDສາຣຕົJແພD ຄົf ຊະຣາຊ ອັໜພະບາທເຈົ້າ ຫັາໃຫ້ເບັໜທາໜ ບໍ່ແມ່ໜກາໜທ່າໜ ທັiາ ຈະຫJAຫ້າໝ ຣາຊສົໝບັ* ຄະເຕໜຕາ ພາໝທັiາຫັາຄືfຄື ດ້Jຽ ອັໜແກ່JງກັJດ ຍົdມືໃຫ້ຄົໜທັiາ ອັໜຢືໜຖາໝຢູ່ໃນເຂ* ບໍ່ ເກDຂາໝCັງ ຈັdສິ່D ນິdຂະມິDສຸ ກໍ່ອັvຫໜີໄບດ້Jຽ ບະຕູກ້ຳ ອຸຕ*ະຣາ ກໝີແລo.

 ເມື່vOັ້ ເທພaດາ ຫັາບັໜດົໜຈິ* ໃຫ້ມີວິປບະດີ*ສັpາ ຊາJ ເມືvງພ້vມ ພາກັໜຕ້vຣໄລ່ ບາDຜ່vAຖືຫັvງ້າJ ຕັໜຫໜ້າວ່K ຄໂມຽ ສູນີ້ໂຈໂລຮ້າຽ ແດໜໃດບັDອາf ລັdຊ້າDແກ້J kພອົDເຈົ້າຫໜໍ່ເມືvງ ເມື່vOັ້ ພາໝຕvບຕ້າໜ ໄຂບັvຊາJພາລາ Iີ oເຄໜພາຽ kພຍvດທຳທາໜໃຫ້ ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງໄດ້ ຍີໜ ຄຳພາໝກຼ່າJ ໃຈໂກfເຂັ້ໝ ກາຽຮ້vຣເຫື່vໄຫຼ ໂທມນັDແຄ້ໜ ຄີD ແດDໂດຽເດືvດ ເພາະວ່Kຄຽດໃຫ້ເຈົ້າ ທາໜຊ້າDມິ່Dເມືvງ ແທ້ແລ້J.

 ສັ່DເນຣະເທLkພະເວlັໜດvຣ

 ເມື່vOັ້ ເຂົາກໍ່ພາກັໜເຂົ້າ ວັDຫຼວAຮ້vAສໜັຣ ທູຣບvັເບື້vງ ໄຂຂໍ້ກຼ່າJຄfີ ບັfນີ້ ລັູມຫາຣາຊ{ເຈົ້າ ອົDເວfກທຳຜິf ທາໜo ເຄໜ ມິ່Dເມືvງນຄvຣກ້າJA ອາທຳແທ້ ຄົໜຂJAຜິfຮິf ຈິDແລ້J. ຄJຣທີ່ຈເບີdບ້າໜ ຕີຂ້ຽຣໄລ່ຫໜີ kພເອີຽ ຄັໜວ່Kkພບາfເຈົ້າ ລ້ຽAລັູຄົໜຜິf ໄພົຈິ່DມີມາເຖີD ແກ່kພອົDຈີDແທ້ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ລາຊາບິ*ຕຸເລf ຮູ້ເຫfຂໍ້ ເຫັໜພ້vມໄຜ່ເມືvງ ເພາະວ່K ເທພaດາ ຫັາບັໜດົໜຈິ* Iີ ບູດເຮົານີ້ ທຳທາໜຜິfຮິf ຈິ່Dແລ້J ເຮົາຈັຂັປຈັາບ້າໜ ບໍ່ແພDໄວ້ ອັ່Dນ ຄvຣ ແທ້}ວ ຊາfທີ່ຄົໜຂJAຮ້າຽ ຊິວາຽເມືvງມົJມvດ ເສັຽkບ ເຍາfດ້Jຽ ຮາໝສ້າDສືປສີໜ ເຈົ້າເອິຽ kພຈີ່Dມີຄຳໃຫ້ ເຂົາ ຂຸຣໄບບັv ວັໜຫໜ້ານີ້ ໃຫ້ຫໜີບ້າໜພັາວັD ວ່Kເນີ.

 ເມື່vOັ້ ຂ້າມຫາfໄຊ້ ຮັປລາfຊະບັໜຊາ oໍຄດີທູຣ ຫໜໍ່ ທຳທັDໄຫ້ ບັfນີ້kພວໍຣບິຕ*າໄທ້ ຊາJນຄvຣຂvບເຂf ວ່Kຈັ ເນຣເທfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAພ້າວັD kພເອີຽ ເພາະວ່K ເສາກີ ກຳ ກຸຣຊລvຣ kພຽາເຜືvກ ໂກfແກ່kພບາfເຈົ້າ ທາໜຊ້າD ໃຫ້ພາໝ ແທ້}ວ 

 ເມື່vOັ້ ພູບາໜທ້າJ ອົDເອdຈvມkກສັf ພັDກvຣສາໜ ຮ່ຳເພີD ຄໜິງແຈ້D Iີ ໂລກີນີ້ ອານິຈັD ບໍ່ຫໝັ້ຣທ້ຽA ຈິDນໍ ໃຜູ້ເວັ້ໜ ວ່າDໄດ້ ກໍ່ບໝີ ແທ້ແລ້J ຢຽວວ່K ບູຣຫiາຽລົ້ໜ ເມືvສູ່ນີຣ ພ%າໜ ເມື່vໃດ ກໍ່ຈີ່DຫາຽກັDວົໜ ເວທ{oຍາໝOັ້ ຄາJນີ້ Eົາແຕ່ ກຸສົໜສ້າD ພາຽຫຼັງຊິຍູ້ສົD ຊາfທີ່ກຳຫາd ມາຮvດແລ້J ລື ຊິເວັ້ໜວ່Kເບັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຕ້າຕໍ່ນາຽນັdກາໜ ໃຫ້ທ່າໜoໍຄJາໝ ຄືໜ ຄvບkພອົDຄຳແຈ້D ຂໍໃຫ້ຈvມໃຈກ້າJA ຣາຊາບິ*ຕຸເລf ອານຸຍາfໃຫ້ 3 ມື້ ຊິພັາວັD ວ່Kເນີ ເຫdວ່K ຈັຢູ່ທຳທາໜ ໃຫ້ ຄົໜຈົໜທັຸຂໝອf ແຫJຣແລແກ້J ທັDຜ້າແຜ່ໜຊໃບ ຝຸAຫໝູ່ ເງີໜຄຳລົໜ ໃນkພຄັDມJຣມvບ ຂ້າຈັບໍຣິຈັາແທ້ ທາໜໃຫ້ອີ່ໝກໍ່ໃຈ ກ່vຣທ້vຣ. ເມື່vOັ້ ເສໜານ້vມ ຄືໜທູຣເທວຣາf kພ ກໍ່ອານຸຍາfໃຫ້ 3 ມື້ ບໍ່ໃຫ້ກາຽ ແທ້ເນີ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈາຕໍ່ນv້ງof ມເຫສີ ຂໍໃຫ້ມທ{ີoA ຢູ່ຍືໜຍາເສົ້າ ກັປທັDຊາລີເຈົ້າ ກັໜຫາລັູພໍ່ກີf ຂໍໃຫ້ຍືໜຫໝື່ຣມຶ້ ຍາເສົ້າຄ່wຄົD ແດ່ທ້vຣ, ເທື່vນີ້ ກັມໝໍມ້າD ເວໜວຽຣມາຮvດ ພີ່ຈັໄດ້ພັາຫ້vງ ຫໍຄຸ້ມຣຊ{ວັD ພີ່ແລ້J ໃຫ້ນ້vAລຽAລັູນ້vຽ ສvAອ່vຣອົDkກສັf ໃຫ້ແພDສvAກຸມໝາໜ ເຫໝືອໜ kພເນf ເນົາໃນຫໜ້າ, ຄັໜວ່K ຣາຊາເຈົ້າ ເມືvງໃດເຫັໜ Iູບ ຮັdຮໍ່ເຈົ້າ ບຸຣໃຊ້ກ່າJໂອໝ ນ້vAຍາໄດ້ກຽດແກ່ຫໜ້າ ກາໜIJ່ມຮຽAkບສົD ໃຫ້ນ້vAໄບເບັໜເມັຽ ຢູ່ທຽມkພອົDທ້າJ, Iີ ຄvAຜົJໃຫ້ພຽຣເຢີ ຢ່າkບຫໝາf ຮັdຫໍ່ຕຸ້ມ ດີຮ້າຽເພີ່Dກັໜ ນv້Aເອີຽ, Iີ ກາໜໃດແທ້ ຄvAຂJAຜິfຮີf ນ້vAຢ່າໄດ້ຫຼີ້ຣຊູ້ ກຳກ້ຽວຈ່vງເວໜ ແທ້ແລ້J, ແມ່ໜວ່K ຊາຽໃດຕ້າໜ ຈາບvAເບັໜເລf ຍິdຄີ້Jຕ້າໜ ຕັໜຫໜ້າຢ່າຫຼຽວ ພີ່ເນີ.

 ໃຫ້ນ້vAຢູ່ສືປສ້າD ຕຸ້ມໃຜ່ໃນນຄvຣ ຝູAຫໝູ່ ເລາຄາສູຣ ຢ່າມີມາໃກ້ Iີ ສvAkກສັfໄທ້ ມາດາບິ*ຕຸເລf ກfີທ້vຣ ບຸຣເລີfລົ້ໜ ກJມພື້ໜແຜ່ໜໄຕ ພີ່ຂໍຜັານ້vAໄວ້ Eບປຖັາພຽຣ ດູ ແດ່ທ້vຣ, ພີ່ນີ້ກັມໝາເຖີD ຊິຫ່າDກັໜໄກຫໜ້າ ຂໍໃຫ້ກັລ} ຍານ້vA ແພDຂJັຣຄ່wຢູ່ດີ ແດ່ທ້vຣ, ກາໜທີພັfັພັາບ້າໜ ເບັໜເຫfກທຳທາໜ ນ້vAເອ້ຽ oເຄໜເບັໜຂvAເຮົາ ເກີfມາoໍພ້vມ ບໍ່ ແມ່ໜຂvAເຂົາແທ້ ຊາJເມືvງມາຄຽດ ກັປທັDkພພໍ່ເຈົ້າ ໂຮໝ ຮ້າຽບໍ່ຄJຣ ແທ້ແລ້J.

 ພີ່ບໍ່ໂສດາດ້Jຽ ວັຖູທາໜພາຽນvັ ຄືfຢັາທາໜທvດເນື້v ຊີ ວັDໃຫ້ອີໝກະໃຈ ນ້vAເອີຽ ຕັfຫົJໃຫ້ທຳທາໜ ມີkບໂຫຽດ ຈີDແລ້J, ພີ່ຢັາຂັJດkພເນfເນື້v ໃນຫໜ້າອັvທາໜ ແທ້}ວ ກາໜkບສົD ດJAແກ້J ສັພaັpູ ກໍຍິໜຍັາ ຈີ່Dນໍ ເຮົາຫັາທາໜຊ້າDແກ້J ຊາJ ເມືvງຮ້vຣຫ່vມໃດ ນ້vAເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ້ ມັທ{ີທົໜທJAໂສd ອົdອັ່Dແຄ້ໜ ຫິJໃຫ້ຮໍ່ຜົJ ກຳໃດແທ້ ມາkບຈົໜຈຳຈັາກັໜນໍ, ຄັໜຫັາພັfພັາຜູ້ ຜົJແກ້Jກໍ່ສ່Jຣຕາຽ ອັໜວ່K ວັໜຄືໜເຂົ້າ ພຽຣຄູຣຄvAkບເສີf ຜົໜແຜ່ຍູ້ ກJມເກົ້າເກີ່Dແດໜ ຮຸAຄຳເຊົ້າ ພ້vມພ່ຳບຸຣຜົJ ບາ ຣມີມຸA ບໍ່ພາໜໂພຽຮ້vຣ.

 ເທື່vນີ້ ບາບັDເບື້vງ ບຽຣສູຣເສັຽຈັາ ກັໜແລ້J oAof ກັ້ໜ ຫິJໄຫ້ຮ່ຳໄຮ ເຈົ້າເອີຽ ຢຸຕ*ິກາບັ້ໜ ຫີມໝພ%າໜໄວ້ກ່vຣ ບົf ຄຳສvຣເລື່vງເຄົ້າ ບູຮາໜເຖົ້າກ່າJມາ kບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 134 kພຄາຖາ ນີຖaີຕາ ...