ສຳພຸເທ{

  ສັໝພຸ​ເທ{ ອັຖ$ວິສັໜຈ     ທJKທສັໜຈ ສຫັl​ເກ

ບັໜຈສະຕສຫັlານິ        ນ​ມາ​ມິ ສິຣສາ ອຫັD

ເຕສັD ທັມ​ໝັຣຈ ສັDຄັໜຈ      ອາທ​ເຣນ ນມາ​ມິ​ຫັD

ນມກາຣານຸພາ​ເວ​ໜ         ຫັໜຕJາ ສັ​ເພr ອຸບ​ປັທ{​ເວ

ອ​ເນ​ກາ ອັໜຕຣາຽາບິ      ວິນັlັໜຕຸ ອ​ເl​ໂຕ.

ສັໝພຸ​ເທ{ ບັໜຈບັpາສັໜຈ   ຈຕຸ​ວິl*ິ ສຫັl​ເກ

  ທlຕສຫັlນ          ນ​ມາ​ມິ ສິຣສາ ອຫັD

​ເຕສັD ທັມ​ໝັຣຈ ສັDຄັໜຈ      ອາທ​ເຣນ ນມາ​ມິ​ຫັD

ນມກາຣານຸພາ​ເວ​ໜ         ຫັໜຕJາ ສັ​ເພr ອຸບ​ປັທ{​ເວ

ອ​ເນ​ກາ ອັໜຕຣາຽາບິ      ວິນັlັໜຕຸ ອ​ເl​ໂຕ.

  ສັໝພຸ​ເທ{ ນວຸຕ*ຣສ​ເຕ   ອັຖ$ ຈັຕ*າລິ​ສ ສຫັl​ເກ

ວິສຕິ​ສຕ ສຫັlານິ      ນ​ມາ​ມິ ສິຣສາ ອຫັD

​ເຕສັD ທັມ​ໝັຣຈ ສັDຄັໜຈ      ອາທ​ເຣນ ນມາ​ມິ​ຫັD

ນມກາຣານຸພາ​ເວ​ໜ         ຫັໜຕJາ ສັ​ເພr ອຸບ​ປັທ{​ເວ

ອ​ເນ​ກາ ອັໜຕຣາຽາບິ      ວິນັlັໜຕຸ ອະ​ເl​ໂຕ…