ບັpາບາຣະມີ

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v
  ນເມາ ຕັlຖຸ ບັpາຍຸເບເຕາ ສຸຄເຕາ ວິຕຣາເຄາ ຟາສາຽະ ເສເກາ ທສ ຍານທໂລ ເຍາໂລ ກoໂຖ ຫິຕັຖ{ ວຈິເນ* ຯຫັນ*ວK ນບາບໍ ສຸຄຕໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ທານ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ທານ Eບປາຣມີ ສັມປເoໜໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ທານ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເoໜ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ອຣຫໍ ວຕເສາ ຟຄວK ອຣຫັນ*ໍ ສາຣຯໍ ຄັlາມິ ອຣຫັນ*ໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ສີຣ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ສີຣ Eບປາຣມີ ສັມປເoໜໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ສີຣ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເoໜ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ສັມໝາ ສັໝພຸເທ{າ ວຕເສາ ຟຄວK ສັມໝາ ສັໝພຸທ{ໍ ສາຣຯໍ ຄັlາມິ ສັມໝາ ສັໝພຸທ{ໍ ສີຣສາ ຯມາມິ.
  ເນກັ)ມໝ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ເນກ)ັມໝ Eບປາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ເນກັ)ມໝ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເoໜ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ວິຊາຈາຣຯ ສັມປເoໜ ວຕເສາ ຟຄວK ວິຊາຈາຣນ ສັມປOໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ວິຊາຈາຣນ ສັມປOໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ບັpາ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ບັpາ Eບປາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ບັpາ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເoໜ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເoໜ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ສຸຄເຕາ ວຕເສາ ຟຄວK ສຸຄຕໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ສຸຄຕໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ວິຣິຽະ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ວິຣິຽະ Eບປາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ວິຣິຽະ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເOາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ໂລກວິທູ ວຕເສາ ຟຄວK ໂລກວິທໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ໂລກວິທໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ຂັນ*ິ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ຂັນ*ິ Eບປາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ຂັນ*ິ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເOາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ອນຸຕ*ໂລ ວຕເສາ ຟຄວK ອນຸຕ*ລໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ອນຸຕ*ລໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ສັຈ> ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ສັຈ> Eບປາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ສັຈ> ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເOາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ບຸຣິສາ ທັມໝສາຣຖີ ວຕເສາ ຟຄວK ບຸຣິສາ ທັມໝສາຣຖີ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ບຸຣິສາ ທັມໝສາຣຖີ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ອທິຖານ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ອທິຖານ Eບປາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ອທິຖານ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເOາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເOາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ສັຕ%າ ເທວມນຸlນໍ ວຕເສາ ຟຄວK ສັຕ%າ ເທວມນຸlນໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ສັຕ%າ ເທວມນຸlນໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ເມຕ*າ ບາຣມີ ສັມປເນໜາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ເມຕ*າ Eບປາຣມີ ສັມປເນໜາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
ເມຕ*າ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເນໜາ SຕິບິເສາຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເນໜາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ພຸເທ{າ ວຕເສາ ຟຄວK ພຸທ{ໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ພຸທ{ໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  Eເບກ)າ ບາຣມີ ສັມປເນໜາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
Eເບກ)າ Eບປາຣມີ ສັມປເນໜາ Sຕິບິເສາ ຟຄວK
Eເບກ)າ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັມປເນໜາ SຕິບິເສາຟຄວK
ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ອນັo*ທິຄຸຯn ສັມປເນໜາ ຄເຕາເສາ ຟຄວK
  Sຕິບິ ຟຄວK ວຕເສາ ຟຄວK ຟຄວັນ*ໍໍ ສາຣນໍ ຄັlາມິ ຟຄວັນ*ໍ ສີຣສາ ນມາມິ.
  ພຸເທ{າ ສັພapຸຕຍາເo ທັເມໝາໂລ ກຸຕ*ໂລ ວໂລສໍໂg ມັຄ&ຜລເຖາ ຈSເຈຕໍ ຣຕນັຕ*ຍໍ ສີຣສາ ນມາມິ [ເຕສໍ ອນຸຟາເວຯ ສັພaອັນ*ຣາຍາ ວິນlັໜຕຸ ສັພaທາ... ນິຕ%ີຕໍ...
  ໂຟສາທເວK kດູາ ສັປບູຣິສາທ-ັາ ດັ່Dໄດ້ຍິໜວ່K ໃນໄສໝຫໜຶງ ສັຖ%າ iີ ສັພaັpູເຈົ້າ ກໍ່kບທັປ ນັ່Dຢູ່ເຫໜືອ kພແທ່ໜຫີໜ ບັໜດຸກຳພ- ສີ-າອາlໜາ ໃນສັJຣ ຊັ້ໜດາJດີD kພຽາອີໜທາ ທິຣາf ຜູ້ເບັໜໃຫຽ່ ແຫ່DເທJດາທ-ັາ ໄດ້ທູຣຖາໝ kພພຸທ{ເຈົ້າວ່K ທັເມໝາ iີ ທັໝອັໜkບເສີf ສາມາຈ( ບັDເກີf ມັd ແລ ຜົໜ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ kບພືf kບຕິບັfຕາໝ ລົ ກຳຈັfເສັຽ ເຊີ່Dໄພົ ອັໜຕຼາຽຕ່າDໆ ທີ່ເກີfຂື້ໜແກ່ ຫໝູ່ມນຸl ເທJດາ ອມນຸl ລົະ ສັfເດັຽຣະສາໜທ-ັາ ໃຫ້ຜ່າຽແພ້ ດ້Jຽອຳນາf ອານຸພາປ ທີ່ໄດ້kບພືf kບຕິບັf ທ່vງບົf ສູດສາທຍາຽ ລົະ ຈື່ຈຳໄວ້ ເຊີ່Dທັມໝ ມີຢູ່ບໍ່ ຫຼື kບກາໜໃດ ຂໍkພອົD ຈົ່Dໄດ້ເທlໜາ ທັໝດJAOັ້ ໂຜfແກ່ຂ້າ ແດ່ກໍໍ້)າເທີ້ໜ.
  ຟຄວK iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຊົDແສfA ທັມໝ ແດ່ມsາຣາຊາ ວ່K kດູາມsາຣາf ທັມໝ ທີ່ມີຜູ້kບພືf kບຕິບັfຕາໝ ໃຫ້kບສົປຜົໜ ທີ່ເພີ່Dkບຖໜາ ບ້vງກັໜ ລົະ ກຳຈັfເສັຽເຊີ່D ສັພaອຸບປັທ{ວ ອັໜຕຼາຽ ແດ່ມນຸl ເທJດາ ອມນຸl ລົະ ສັfເດັຽຣະສາໜ Oັ້ຍັDຢູ່ ແທຼ້ ບໍ່ຕvAສົDໃສ
  ເມື່vkພຽາອີໜທາ ທິບັຕ*ິຣາf ໄດ້ພ<Dດັ່DOັ້ ຈື່Dຂາປທູຣ ຖາໝຕໍ່ໄບ ວ່K ທັມໝທີ່ວ່KOັ້ ຊື່າJ ທັມໝອັໜໃດ ຂ້ານ້w kພສັພັapູເຈົ້າ ຈິ່Dກຼ່າJ kພທັມໝ ນີ້ຊື່າJ kພບັpາບາຣມີ ເບັໜທັມໝ ອັໜkບເສີf ຄັໜແລ້J kພຽາອີໜທາ ທິບັຕິ*ຣາf ຈື່Dຂາປທູຣ ອາຣາທໜາ ໃຫ້ຊົDແສfA ທັມໝ ຄືkພບັpາຣມີ ຄ$າ ເພື່vໃຫ້ເບັໜ ຫິຕານຸຫິຕ kບໂຫຽດແກ່ ທ້າJອັໝຣີໜ ທາທິຣາf ພ້ອໝທັD ເວໄນຽສັf ທັຸທົ່Jຫໜ້າ ແດ່ກໍ)າເທີ້ໜ.
  ຟຄວK iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຊົDແສfA kພບັpາ ບາຣມີ ທັມໝOັ້ ຕາໝທີ່kພອົD ໄດ້ເຄີຽ ສ້າDສົໝ ອົປຮົມໝາລ້ົJ ແຕ່ໃນ ຊາfບາDກ່vຣ ແກ່kພຽາອີໜ ທາທິຣາf ວ່K kພບັpາ ບາຣມີ ທັD 30 ທັf ນີ້ລົ ເບັໜຍvດແຫ່D ທັມໝ ອັໜkພພຸທ{ ເຈົ້າທ-ັາ ທັຸໆkພອົD ໄດ້ຊົD ບຳເພັໜ ມາແລ້J ຢ່າDເຕັໝບ່ຽມ ຈິ່Dໄດ້ ຕັfສະຮູ້ເບັໜ kພອຣຫັໜຕ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ iີ ນໍຣຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດ້f ຂຽຣໄວ້ ສັກdາຣ ບູຊາກີf ຂຽຣເອDກີf ຈ້າDທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຂຽຣໃຫ້ກີf ໄດ້kບຕິບັf ອຸບປຖາັ ໄຫ້Jນົປ ເຄົາຣົປ ຢຳແຢAກີf ໄດ້ສດັປ ຮັປພ<D ທັຸວັໜ ເບັໜນິfກີf ຜູ້Oັ້ ຈະເບັໜຜູ້ມີ ວັfຖູ ຊັປສົໝບັf ມາັມາຽ ກາຽກvA ພົ້ໜຈາັໄພົ ອັໜຕຼາຽ ທັDບJA ຜູ້ໃດ້f ທ່vAຈົ່ໝ ສາທຍາຽ ເບັໜkບຈຳ ທັຸວັໜໆ ກໍ່ຈ ມີຄJາໝສັຸ ຄJາໝເຈຼີຣ ຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອ ຫຼາຽນັdລົ ເທJດາ ອີໜພົໝ ນາັຄຸດ ມນຸl ລົະ ອມນຸlທ-ັາ ອັໜຢູ່ໃນ ແສໜໂກfຈັກdວາໜ ກໍ່ຈັ ຕາມໝາຮັdສາ ຍັDບັຸຄົໜ ຜູ້Oັ້ ບາຖໜາ ສິ່Dໃດ ກໍ່ຈັ ສຳເລັfດັ່D ຄJາໝມຸ່ງຫໝາຽ ທັູສິ່Dທັູ kບກາໜ.
  ອິdkບກາໜຫໜຶ່ງ ນໍຣຊົໜຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດ້f kບພືf kບຕິບັf ພ່ຳເພັD ພາJoຍັD kພບັpາບາຣມີ 30 ທັfນີ້ ໃຫ້ຄົປຖ້Jຣ ລົະ ເກີfມີແກ່ຕົໜ ບັຸຄົໜຜູ້Oັ້ ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ເຖີDຍັD ສົໝບັfທັD 3 kບກາໜຄື ມນຸlສົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ນີພaາໜສົໝບັf ແມ່ໜວ່K ຈບາຖໜາ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ kພບັເຈ(ກd ພຸທ{ເຈົ້າ ລົະ kພສາວົd ຢ່າDໃດຢ່າDຫໜຶ່ງ ກໍ່ຈ ສຳເລັfດັ່D ຄJາໝມຸ່ງມາf ບາຖໜາ ທັຸສິ່D ທັຸkບກາໜລົ.
  ໃນເມື່v kພສັມໝາ ສຳພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDແສfA kພບັpາ ບາຣມີ ຈົປລົDແລ້J kພຫຸຊໜາ iີ ນໍຣຊົໜຍິDຊາຽ ລົະ ເທJດາທ-ັາ ເບັໜອັໜມາັ ກໍ່ໄດ້ເຖີD ທັມໝວິເສf ເບັໜຕົ້ໜວ່K ໂສດາ ສັຄ&ີທາ ອoຄາ ອຣຫັໜຕ ຕາໝບຸpສົໝພາໜ ແຫ່Dຕົໜ ກີໝລົ ສ່Jຣວ່K ທ້າJອັໝຣີໜ ທາທິຣາf ໄດ້ແສfAຕົໜ ເບັໜອຸບປາສົd ນ້vມຮັປEົາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຕຼອfຊີວິf.
  ເພາະສOັ້ ພຸທ{ບໍຣິສັfທ-ັາ ຜູ້ມຸ້ງຫJັງ ຄJາໝສັຸ ຄJາໝເຈຼີຣ ແກ່ຕົໜ ຈິ່DຄJຣແທ້ ທີ່ຈ kບຕິບັf ຕາໝkກແສຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ຈໄດ້ kບສົປ ອິຖ%ຜົໜ ທີ່ຕົໜ kບຖໜາ ທັຸສິ່D ທັຸkບາໜ ກໍ່kສເດັfບໍບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ ນິຖ%ີຕາ...