ສັປໄຊຽ໌

   ນ​ເມາ​ຕັl ຟຄວ​ເຕາ ອຣຫ​ເຕາ ສັມໝາສໝັພຸ​ທັ{l ວ່K 3 ເທື່v
  ນ​ເມາ​ເມ​ ພຸ​ທ{​ເຕ ຊັlາ ຣັຕ*ນ​ໄຕຽະ ທັມ​ໝິກາ ເຕຊ kບສິທ{ິ ​ບສີ​ເທວາ oລາຽະ ບຣ​ເມ ສາວຣາ ສິທິ{ ພົມ​ໝຈ ຈັfຕຸ​ເຣາກາ​ ຄັມີ@ຣັກ)ກາ ສມຸທ{າ ພູຕ ຄAຄາ ຈສັພa ສິທິ{ ຟວັໜຕຸ​ເo.
  ໂຟສາທ​ເວາ kດູາ ສັປບຸຣິສາ​ທ-ັາ ຊາ​ຟິຕິ​ ບິຕກາ ຈຣິ​ເຍາ iີ ອາຈາ​ໜ​ເຈົ້າ​ ຕົໜທົD ບິຕ*ກ ທັD 3 ອັໜkບກvບ ດ້Jຽຊາ​ໜ​ ລົ​ ອພີpາໜ kພກໍ່​ ຫຼີງ​ເຫັໜ ຍັDອພີpາໜ Eບປທຣົປ ອົໜຕາຽ ອັໜມີ​ໃນ​ ຂັນM ສັໜດາໜ ແຫD່ສັfທ-ັາ ອັໜຈັໃຫ້ ວຸທິ{ ຈຳ​ເຣີໜ ແກ່ບ້າ​ໜ​ ເມືvງທ-ັາ ຈີ່D​ແບD ຄັມ@ີ​ ໄຊຽະ ບກໍ ຣນສູດ ອັໜນີ້​ໄວ້ ຈີ່Dຂື້ໜ ຄຳ​ວ່K.
  ນ​ເມາເມ ພຸທ{ເຕຊັl ດັ່Dນີ້​ ເບັໜ​ເຄົ້າ ນ​ເມາ iີ ກິຽາ​ ອັໜນ້vມ​ໄຫ້J ມີແຫ່D ຜູ້​ຂ້າ ອັຖູ ກໍ່​ຈົ່Dມີ ພຸ​ທ{​ເຕ ຊັl​ ແກ່kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ຕົໜມີ​ ເຕຊ​ເທີ້ໜ ຣັຕ*ນ​ໄຕຽະ ທັມ​ໝີ​ກາ iີ ຊຸມນຸມໝາ​ຍັD ແກ້JທັD 3 ກີf ເທJຈ ແຫ່D​ເທJດາ​ກີf oຣາຽະ ບຣ​ເມ ສາ​ວຣາ ສິທິ{ພົມ​ໝາ​ ລົ kຟຕັປບຣມີ​ກີf ເຕຊ ບສິທິ{ iີ ສາຕ*ສີ​ໜ ອັໜຫໝັ້ຣ ລ​ົ ຄົD​ແຄ້J ຍີ່Dຫໜັກ​ຫໜາ​ ພົມໝາຈ iີ kພຽາພົໝກີf ຈຕຸ​ເລາ​ກາ ຄມີ@ຣັກ)ກາ ອັໜພິທັd ຮັdສາ ຍັD​ໂລັທັD 3 ກ່ຼາJຄື່າJ.
  ພົມ​ໝ​ໂລັ ມນຸlາ​ໂລັ ລົ oຄາ​ໂລັ ລ​ົ ສິທິ{ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ສິທິ{ ຊຯ​ເຕຊ ທິກາ​ໜ ຄ້ຳ​ຄູຣ ຫໝັ້ຣຄົD​ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ​ ເຈົ້າ​ເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ ສມຸທ{າ ພູຕຄັDຄາ​ຈ iີ oໍ້ຄຸAຄາ ອັໜ​ໄຫຼ​ອັv ມາແຕ່oໍ້ ມຫາ​ສໝູດ ສັພaໄຊຽະ ບສິທິ{ ຄ້ຳຄູຣ ຫໝັ້ຣຄົD ທັຸkບກາ​ໜ ທັDມJຣ ເຕ​ແກ່​ທ່າໜ ເຈົ້າເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ ທໍຣນິ ທໍຣນີ iີ ແຜ່​ໜດີ​ໜ​ໃຫຽ່ ລ​ົ ແຜ່​ໜດີ​ໜນ້w ແຜ່ໜດີໜໃຫຽ່ ຄື່າJ ທວີປ​ໃຫຽ່ທັD 4 ແຜ່ໜດີໜນ້w ຄື່າJ ທວີປນ້w​ ອັໜໄດ້​ສvAພັໜ ອັໜkບຣິວາ​ໜ Eທ{ທິ oທິoທີ iີ ສoໍ້​ໃຫຽ່ ລົ ສoໍ້ນ້w ສoໍ້​ໃຫຽ່ ຄື່າJ oໍ້ສໝູ​ດ oໍ້ສຸທ{າ​ ລົ oໍ້ອນຸມໝາ ເບັໜ​ເຄົ້າ ສoໍ້ນ້w ຄື່າJ ສພັD ວັDໂບັ ຂາຣນີ oທິoທີ iີ ແມ່oໍ້​ໃຫຽ່ ຄື່າJ.
  oໍ້​ເລາ​ຫິນີ oໍ້ອເຈຣວດີ ຍົມ​ໝo ສາຣພຸມ​ໝຫີDສາ ເບັໜ​ເຄົ້າ​ ແມ່oໍ້ນ້w ຄື່າJ ຕັvຫ້Jຽ ຮາJ​ເຂົາ ແມ່oໍ້ຂvA​ ເບັໜ​ເຄົ້າ​ ເຕຊສີ ອັໜມີ​ ເຕຊ ອນຸພາ​ປ ຍຖ Eບປມາ​ ສັໜ​ໃດ ຕໍJ iີ ມຫາຣາຊ​ເຈົ້າ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ ເບັໜໄຊຊໜະ ເຕຊ ອານຸພາ​ປ ຍຖ ກໍ່Eບປ​​ໄມ ໄບດັ່DOັ້​ເທີ້ໜ ຄັຄ&ນ ຕຣ ນິໄສ​ນິ​ໄລໄສ​ເສ ຣສຸ​ເມ ຣຸຣາຊ ຟນ ຣຊີ iີ ພື້ໜບຕູຣາ ອາກາf ກາDຫາJ ​ຟູ​ເຂົາ​ດw ເຂົາສຸເສໝຣ ລົ kພຽາ ດwດJAຂໜາf ອັໜ​ເບັໜ ທີ່​ເພີ່D ທີ່​ອາ​ໄສ ອັໜ​ເບັໜ ທີ່ຢູ່ທີ່ນvຣ​ ແຫ່Dສັfທ-ັາ ​ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ອານຸຟາ​ປ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ຄຳ​ຟີຣ​ໂສ​ໝ ຟິo​ເຄທoຄີ ຄື່າJ.
  kພຽາoັ ລົ ຫໝູ່oັທ-ັາ ບິສາຈ ພູຕກາຣີ ອັໜວ່K ຜີ​ເຊື້voໍ້ ແລ​ ຜີເຊື້vບົdກີf ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ຜາ​ປ​ແພ​້ ຂ້າ​ເສີd ສັfຕູ ທັDມJຣ ເຕແກ່ທ່າ​ໜ​ ເຈົ້າ​ເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ ທຸຣນິມິຕ* ເລາຄີ iີ ນີມິf ອັໜຊົ່Jຮ້າຽ ​ລົ kພຽາfໂລຄາ​ ໄຊຽະໆ ກໍ່ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ​ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ມັdວK ທ່າ​ໜທ-ັາ ຈົ່Dຜາ​ຈົໜ ຜາ​ປ​ແພ້ ຍັDນີມິf ອັໜຊົ່Jຮ້າຽ ​ລົ kພຽາfໂລຄາ ທັDມJຣ ສີDຄີສຸທ{າ ຄາຣມຸກ)ຊາ iີ ນໍ​ແຮf ລົ ເຂົາກJAຫົf ອັໜເກີfມາ​ ແຕ່ຫົJ ລົດັDກີf ແຂJຫໝູ​ຕັໜ ຈັໜທຄາf ຄຸດ​ແຂD ລົ ນໍ​ງາ ອັໜ​ເກີfມາ ​ແຕ່​ບາັ​ກີf.
  ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ ເບັໜໄຊຊໜະ ຜາ​ປ​ແພ້ ຂ້າເສີd ສັfຕູ ທັDມJຣ ລົ ເບັໜເຄື່vງ ຄ້ຳຂvAຄູຣ ໃຫ້​ແກ່​ທ່າ​ໜ ລຸOມຸຂາ​ ສາ​ຕ*າ iີ ສາຕ*າສີ​ໜ ອັໜເບັໜຂvA ກ້າ​ແຂD ຫໝັ້ຣ​ແກ່​ໜ ອັໜອາf oໍອັv​ ເສັຽ​ໄດ້​ຍັD ສພa ໂພຽ​ໄພົ ລົ ສັພaສຫໜຽດ ຈັD​ໄລ Eບປທຣົປ ອົໜຕາຽ ອັໜໃຫ້​ ບັD​ເກີf ຍັDຄJາໝ​ ເສົ້າ​ໂສd ຮ້vA​ໄຫ້ ໄຊຽະໆ ກໍ່ຈົ່Dເບັໜ ໄຊຊໜະ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ເຈົ້າ​ເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ ຈຳບາທິoຄ ກກຸຣກັໜຖກໍ iີ ເຄື່vງສAວາ​ໜ ແຫ່Dkພຽາoັ ຄືດັ່D ສີດັv ຈຳ​ບາ​ ເບັໜຕົ້ໜ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ມາເບັໜ ໄຊຊໜະ ​ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ເຈົ້າ​ເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ.
  ຄຊຄນຕຸຣໍ ຄມສຸກຣ ພຸຊAຄ ສີຫາ kພຍັຄ&ທິບາ iີ ຫໝູ່​ຊ້າD​, ແຮf, ມ້າ, oັ, ເງືvກ, ງູ, ຣາຊສີ, ເສືv​ໂຄ່D ລົ ເສືv​ເຫຼືອD ເຕຊ ອັໜມີ​ເຕຊ ອານຸພາ​ປ ຍຖາ ​ລົ ດ້Jຽkບກາ​ໜ ສັໜ​​ໃດ ຕໍJ iີ ທ່າ​ໜ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ເຕຊ ອນຸພາ​ປ ລຸO ມຸຂຽະຕາ iີ ສາ​ພາວ ອັໜ​ໃຫ້ ລະງັປ ດັປ​ເສັຽ ຍັDຄJາໝ ຮ້vA​ໄຫ້ກີf ຊິຕຊິຕ ເສoລີ ບຸບຸນສຸທ{ິຣຕີ iີ ຄJາໝຜາ​ຈົໜ ຜາ​ປ​ແພ້ ຍັDກຳລັD ທ້າJkພຽາ​ ຂ້າ​ເສີdສັfຕູ​ ແລ້JມີຄJາໝ ຊົໝຊື່​ໜຍີໜດີ ເມື່vພາຽລຸຣ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ອັໜລືຊາ ຜາກົ​f​ ເຕ​ແກ່​ ທ່າ​ໜ​ເຈົ້າ​ເຮືvຣ ຜູ້ນີ້​ເທີ້ໜ.
  ສຸກ)າໆ ຊີ​ວີ iີ ລ້ຽAຊີວິfງ່າຽ​ ເບັໜສັຸກີf ທໍຣນິ ຕຸ​ເຣ ສັທ{າ ສຸ​ໄຊຽາ iີ ຄJາໝຜາ​ຈົໜ ຜາປແພ້ ດ້Jຽດີ ເຫ​ໜືອພື້ໜ​ແຜ່​ໜ ບັຖ{າພີ ໃນກຼະ ທັຸ​ເມື່vກີf ທໍຣນິ ສຣຕິສັທ{າ iີ ຕິfຈvດ​ ໄບດ້Jຽ ຫໝູ່​ບ້າ​ໜ ລ​ົ ນິຄົໝ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜໄຊ ອັໜລືຊາ ຜາກົf​ ເຕ​ແກ່ທ່າ​ໜ ມໍກາຣາຣຽາ iີ ອາ​ໄລ​ແຫ່D ມັDກvຣ ມາປໆ ເມືvງໆ ແລ້J​ລົ ລົປກັໜ ຟາ​ວ​ເຄ ​ເຫ​ໜືອອາກາf ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຽະ ມຸAຄຸຣ ອັໜkບ​ເສີf​ ​ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ວລຸO ຍັ​ເກ) ວລຸນຍັdກີf ຣັກ)າ​ເສ ສຸຣຟູ ຊ​ເຕຊາ iີ ເຕຊແຫ່D ເທJບຸດ​ ເທJດາ ອາຣັກ)າ kພຽາSສູຣ ລົ kພຽາoັ ພົ​ເມ​ໝຣທຄo iີ kພຽາkພົໝ ລົ kພຽາອີ​ໜ ທ-ັາກີf ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຽະມັDຄ}ະ​ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ຫໝົດ​ສູ່​ອັໜ​ ເທີ້ໜ.
  ຣາຊາ ທິຣາຊ ຊຍັD iີ ຄJາໝຜາ​ຈົໜ ຜາ​ປ​ແພ້ ຍັDທ້າJkພຽາ ຕົໜນ້w ລົ kພຽາ ຕົໜໃຫຽ່ ຕົໜkບ​ເສີf​ ​ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ມາ ເບັໜໄຊ​ຽະເດຊ ອັໜຫໝັ້ຣຄົD​ ແກ່​ທ່າ​ໜ​ເທີ້ໜ ມ​ເຫ​ສຸ​ເຣາ ຫາ​ເຣາຫາຣີໜ ເທວK iີ kພຽາ Sສູຣ ຜູ້​ເບັໜ​ໃຫຽ່ ລົ kພຽາ ອັDຄຣຫຣ ລົ kພຽາ ຫາ​ລີ​ນMາ ​ເທພaເຈົ້າ​ ທ-ັາກີf ພົມໝາ ສຸຣັ​ເກ)າ iີ kພຽາ ສຸຣັກ)າ​ ເຈົ້າ​ກີf ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ເບັໜ ໄຊຊໜະ ​ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ o​ເຄາ​ຈ iີ kພຽາoັກີf ວິ​ລຸO ຫາ​ເກາຈ iີ kພຽາ ວິລຸOຫາ​ກີf ວິ​ຣຸບປເກ)າຈ iີ kພຽາ ວິຣຸບປກ)າກີf ຈັໜທິມາ​ຈ iີ kພຽາ ຈັໜທິກີf ອັຄີ& ວKເຍາຈ iີ kພຽາ ອັຄີ&​ ລົ kພຽາ ວK​ໂຍກີf kບຊຸO​ເຫາ​ຈ iີ kພຽາ kບຊຸOຫາ​ກີf ກຸມ​ໝ​ເຣາຈ iີ kພຽາ ມາຣກີf ທຕຣຖາ ເກາຈ iີ kພຽາ ທຕຣຖາ​ກີf
  ອັຖ%ຣັl ມຫາ​ເທວK iີ ເທພaດາທ-ັາ ຝູAໃຫຽ່ ທັD 18 ຕົໜ ຝູA​ກ່ຼາJ ມາ​ນີ້ ເຕຊສ ກໍ່​ລ້Jຣມີ ຕັບປ​ເຕຊ ອານຸພາ​ປ ຍຖາ​ ລົ ມີດ້Jຽ kບກາ​ໜ ສັໜ​ໃດ ຕໍJ iີ ທ່າ​ໜ ໄຊຽະໆ ກໍ່​ຈົ່D​ມີ​ ໄຊຊໜະ ຜາ​ປ​ແພ້ ຂ້າ​ເສີd ສັfຕູ ຝູAຫໝູ່ ບັpຈມິfທ-ັາ ຕຖາ​ ກີໝດ້Jຽ kບກາ​ໜ ສັໜOັ້​ເທີ້ໜ ສິທິ{ຕາບັfສາ ອາທ​ໂຍ iີ ນັdບJດ​ ເຈົ້າທ-ັາ ຝູAມີ ມິ​ທິ{ກາ​ໜ ອັໜມີ ຣັlີດາບົf​ ເບັໜ​ເຄົ້າ Sສີເo ສາວ​ກາ ສເພa iີ ນັdບJດ ​ເຈົ້າ​ທ-ັາ ຝູAkບຖໜາ ແສJAຫາຍັD kພນີພaາໜ ອັໜkພສາວົd ທັDມJຣ ໄຊຽະ ຣາ​ເມາ ອັໜເບັໜ ໄຊຽະ oໍມາ​ເຊີ່D ຄJາໝຊົໝຊື່​ໜ ຍີ​ໜດີ.
  ຟວັໜຕຸ​ເຕ ກໍ່ຈົ່D​ໃຫ້ ເກີfມີ ແກ່​ທ່າ​ໜ ທັເມໝາ​ຈ iີ kພນວ​ເຣາ ກຸ​ຕ*​ຣທຳເຈົ້າ​ 9 ​kບກາ​ໜກີf ສັDເຄາ​ຈ iີ ​kຟອຣິຽະ ສັDຄ​ເຈົ້າ​ກີf ໄຊຽະ ກໍ່​ຈົ່Dມາ​ ເບັໜໄຊຊໜະ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ ທສບາ​ເຣາຈ iີ ເທພaເຈົ້າ ຜູ້​ຮັກLາຍັD ທວີ​ປທັD 4 ກີf​ ໄຊຽະ ກໍ່ມັdວ່K ໄຊຽະ​ ໂສfຖີ iີ ຄJາໝສັຸສ ບາຽດີ ໄຊຽະ​ໂຊfທ-ັາ ຟວັໜຕຸ ກໍ່ຈົ່Dມີ​ ແກ່​ທ່າ​ໜ.
  [​ເຕນ ໄຊຽະ​ ເຕ​ເຊ​ນ ດ້Jຽ​ເຕຊ ອານຸພາ​ປ ແຫ່Dໄຊຽະ ບກາຣນສູດ​ ດJAນີ້ ໄຊຽະ ໂສfຖີ ຟວັໜຕຸ​ ຈົ່Dມີ​ ເຕ​ແກ່​ທ່າ​ໜ [ເຕນ ພຸ​ທ{ເຕ​ເຊ​ໜ ດ້Jຽ​ເຕຊ ອາ​ພາປ ແຫ່D kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ kພອົDOັ້ ​ໄຊຽະມັD ຄລັD ໄຊຽະມຸAຄຸຣ ອັໜkບ​ເສີf ​ໂຫຕຸ ຂໍ​ຈົ່D​ ໃຫ້​ເກີfມີ​ ແກ່​ພັJ​ເຮົາ ທ-ັາເທີ້ໜ ພົຼມໝຄo iີ kພຽາ ພົໝທ-ັາ kບ​ເມາ ​ທິຕາ ອັໜມີ​ໃຈ ​ຊົໝຊື່​ໜແລ້J ອຸ​ເຄ&າ ໄສ​ຍຸA ກໍ່​ເພີ່D ບ່າJເຕືvຣ ບັvຂ່າJ ໃຫ້ຮູ້ ຍັDອັໜຈັມີ ​ໄຊຊໜະ ມ​ເຫ​ສີ​ເo ແຫ່Dພູມ​ໝເຈົ້າ ຕົໜ​ແສJAຫາ​ ຍັDຄຸຣ ອັໜ​ໃຫຽ່ ເພາ​ທິມັໜ​ເດ​ ໄຕ້​ດJAຕົ້ໜໄມ້ ສີມຫາ​ໂພf ຕທາ​ ໃນ​ກຼາ ຍາ​ໝOັ້ວ່K.
  ຊ​ໂຍບິ ພຸ​ທັ{lາ ສີຣິມ​ເຕາ ອາຍັDມາຣສ ຈບາ​ບິ​ ມ​ເຕາ ບລາຊ​ເຍາ Sຕິ​ ດັ່Dນີ້ ຊເຍາ​ບິ iີ ໄຊຊໜະ ຜາ​ປ​ແພ້ kພຽາ​ ໂຫຕິ ຍ່vມມີ​ ພຸທ{ັl ສິຣິມ​ເຕາ ​ແກ່kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ຕົໜມີ​ ສີຣິຈາ ອາຍັD kບຣາ ຊ​ໂຍ iີ ຄJາໝkບຣາ​ໄຊ ຜ່າຽແພ້ ​ໂຫຕິ ຍ່vມມີ​ໝາ ຮັdສາ ບາ​ບິ​ ມ​ເຕາ ​ແກ່​kພຽາມາ​ໜ ຜູ້​ໃຈບາ​ປ ພົມໝຄo iີ kພຽາພົໝກີf ອີ​ໜທຄo iີ kພຽາອີ​ໜກີf
  oຄ ຄo iີ kພຽາ oັທ-ັາກີf ເທJຄo iີ ເທພaດາ ອາທິ​lາ ມານ​ກາຽ ຝູAຢາຽຢັDຢູ່ ຄູ່​ແຫ່Dຫ້vA ທ້vAສັJຣ ຊັ້ໜວິມາ​ໜ ໃນແສ​ໜ​ໂກf ຈັກdວາ​ໜ ທັDມJຣກີf kບ​ເມາທິຕາ ກໍ່ລJ້ຣມີ​ ຈິfໃຈ​ ຊົໝຊືໜ ຍີ​ໜດີ ອຸ​ເຄ&າໄສ​ຍຸA ກໍ່ເພີ່D ບ່າJ​ເຕືvຣ ບັvຂ່າJ ສົ່DສຽA ກັໜ​ໄບ ໃຫ້​ຮູ້​ ເຊີ່Dອັໜມີ​ ໄຊຊໜະ ຍັDkພຽາມາ​ໜ ກັປທັD ເສ​ໜາມາ​ໜ​ ລົ ມນຸດ ຝູAເບັໜມາ​ໜ ມ​ເຫ​ສີ​ເo​ ແຫ່D kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ຕົໜ​ແສJAຫາ​ຍັD ຄຸຣອັໜ​ໃຫຽ່ ເພMິາມັເນf ໃຕ້​ດJAຕົ້ໜ​ໄມ້ ສີມຫາ​ໂພf ຕທາ ໃນກຼະ ຍາ​ໝOັ້​ລົ
  ສພapູພຸ​​ເທ{າ iີ kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ຕົໜຕັlາຮູ້ ຍັD​ໂລັ ທັDບJA ໄຊ​ຍັໜ​ເຕາ kພກໍ່​ ໄຊຊໜະ ຜາ​ປ​ແພ້ ມາລັD ຍັDkພຽາມາ​ໜ ກັປທັD​ ເສ​ໜາ​ມາ​ໜ​ ເພິMາຍາ ມຸ​ເລ ແທປ​ເຄົ້າ​ໄມ້ ສີມຫາໂພf ສັdkກຽານໍOັ ທິວັທ{ເo ໃຫ້ຈຳ​ເຣີໜ ຄJາໝຊົໝຊື່​ໜ ຍີ​ໜດີ ແກ່ຊາJ ສາັkກຽະຣາfທ-ັາ ໂຫຕິ ກ​ໝີ ຍຖາ ດ້Jຽkບກາ​ໜ ສັໜ​ໃດ ວິ​ຊ​ເຍາ iີ ກິຽາອັໜ ຜາ​ປ​ແພ້ ສພaບທ{ ອັໜຕ-າຽ ທັDມJຣ ໂຫຕຸ ກໍ່​ຈົ່Dມີ ເຕ​ຊ ແກ້​ທ່າ​ໜ ຍາຕິ​ນໍ ແກ່ຍາf ພີ່ນ້vA ວົDສາ​ທ-ັາ
  ອສຸ ກໍ່​ຈົ່Dມີ [ ວ​ເມ​ວ ຕຖາ ດ້Jຽkບກາໜ ສັໜOັ້ເທີ້ໜ ພຸ​ເທ{າ iີ kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ອັdຄັປບັ​ເຕ*າ ຕົໜບັໜດຸແລ້J ເຊີ່Dຜຽາ ສພapຸຕ*pາໜ ອັໜkບ​ເສີf kບ​​ເມາທຕິ ກໍ່​ຊົໝຊື່​ໜ ຍີ​ໜດີ ເບີdບາ​ໜຢູ່ ​ອັບປຣາຊິຕ ບັໜລັD​ເ​ກ ເຫ​ໜືອ​ແຖ່ໜແກ້J ບ່vຣຜຈົໜ ຜາ​ປ​ແພ້ kພຽາມາ​ໜ ໄຊຽະມັDຄ​ເຣ ອັໜ​ເບັໜ ໄຊຽະ ມຸAຄຸຣ ບັຖ{ ວິ​ໂບກ)າ​ເລ ເຫ​ໜືອ​ໃບ​ບົJ ຄື​ ແຜ່​ໜດີ​ໜ ສີ​ເສ ອັໜ​ເບັໜ ຍvດເບັໜຈvມ ອຟິເສ​ເກ ອັໜ​ເບັໜບ່vຣ ອພິ​ເສd ສພa ພຸທ{ານໍ ແຫ່Dkພເຈົ້າ​ທ-ັາ ຍຖາ ດ້Jຽkບກາ​ໜ ສໜ​ັໃດ ຕໍJ iີ ທ່າ​ໜ ຕຖາ ຄື່Jາ ຈົ່Dມີ ຄJາໝຊົໝຊື່​ໜ ໃນ​ທີ່​ ທັDມJຣ ດ້Jຽkບກາ​ໜ ສັໜ​ໃດ ດັ່Dkພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ສັໜOັ້​ເທີ້ໜ.
  ສຸນdັ ຂັຕໍ* iີ kບພືfດີແລ້J ເບັໜລືdດີ ສຸkບ​ຟາ​ຕໍ ເບັໜຣັlໝີ ລັDສີ​ອັໜດີ ສຸກ)າ​ເo ເບັໜ​ເວ-າດີ ສຸ​ມຸ​ຫຸ​ເຕ*າ ເບັໜຍາ​ໝດີ ຈສຸ​ຍິfຖໍ iີ ບູຊາດີ ພົມ​ໝຈຣິສຸ ​ໃນ​ພົມ​ໝ ຈາລີ ຂvAບັຸຄົໜທ-ັາ ກາຽະກມ​ໝໍ iີ ກາ​ໜkບພືf ທາDກາຽ kບທັກິ)ນໍ ອັໜ​ເບັໜກຸສົໜ ສຸຈ{ຣິfກີf ວKຈາ​ກັມ​ໝໍ iີ ເວົ້າທາD ວKຈາ ບທັກີ)ນໍ ເບັໜຄຳ​ດີ ຄຸຯkບ​ເສີfກີf ມເoກັມ​ໝໍ iີ ຄິfທາD​ໃຈ kບທັກີ) ເບັໜkບກາ​ໜ ຄືfຖືdກີf kບນິທິ​ເຕ iີ ຄJາໝkບາຖໜາ ອັໜຕັ້D​ໄວ້​ ດີ​ແລ້J ເຕຂvAທ່າ​ໜ kບທັກ)ິຣ ເບັໜຄJາໝ kບາຖໜາ ອັໜkບ​ເສ​ີfກີf kບທັກ)ີo ນິກັຕ*ວK iີ ທ່າ​ໜ ກMຳ​ແລ້J ຍັDສຸຈ{ລິfກຳ ອັໜkບເສີfທ-ັາ ທັDກາຽ ວKຈາ ລ​ົ ໃຈ ກໍ່​ບໍ່ ເສົ້າຫໝອD ຣພັໜ ຕັfເຖ ກໍ່​ຍv່ມ ໄດ້​ຍັD kບ​ໂຫຽດ kບທັກີ)​ເນ ເບັໜkບໂຫຽດ ອັໜkບ​ເສີf ແທ້​} ເສາຕຸ​ວໍ iີ ທ່າ​ໜ ອັຕ%າຣັເທ{າ​ ມີ​kບ​ໂຫຽດ ອັໜຫາ​ໄດ້​ ດີ​ແລ້J ສຸ​ກີ)​ເຕາ ມີຄJາໝ ສັຸກາຽ ສບາຽ​ໃຈ​ແລ້J ວິ​ລຸຣ​​ໂຫ ​ເບັໜອັໜ​ ຈ​ເລີ​ໜ ງvັງາ​ໝ​ແລ້J ພຸ​ທ{ສາLເນ ໃນ​ ສາlໜາຂvA kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ອາເລາ​ໂຄ ສຸ​ກີ)​ເຕາ ໂຫຫິ ຂໍ​ເບັໜຜູ້ ບໝີ​ໂລຄາ kພຽາf ຈົ່Dມີແຕ່ ຄJາໝສັຸ ທັຸເມື່v ສຫສ​ັເພa ຫິຽາຕິ​ພິ ພ້vມດ້Jຽ ຍາfພີ່ນ້vA ຝູAຫໝູ່​ ວົDສາທ-ັາ ຄູ່​ກັໜ​ເທີ້ໜ.
  ໂພ​​ເo*ເທວK ສັDຄາ kດູາ ຝູງ​ຫໝູ່ ເທພaດາທ-ັາ ຝູAໃດ ອທິຄຕາ ອັໜມາ​ເຖີD ລົ ສີ່Dສຖິf ຢູ່​ແລ້J ອັlໝີ​ງ ຖາ​ເນ​ ​ໃນ​ສຖາ​ໜ ທີ່​ນີ້ ເຕເທວK iີ ເທພaດາ​ທ-ັາ ຝູAOັ້ ສຸOັຕຸ ກໍ່​ຈົ່DພັD ວຈນໍ ຍັDຖ້wຄຳ ແຫ່Dຜູ້​ຂ້າ ທິຄາ​ຍຸ​​ເກາ​ ເບັໜຜູ້​ມີ​ ອາຍຸຍືໜ ໂຫຕຸ ກໍ່​ຈົ່Dມີ​ ສັທ{າ ໃນ​ກາຣ ທັຸ​ເມື່v​ເທີ້ໜ ເທວK iີ ເທພaດາທ-ັາ ​ເຕຝູAOັ້ ສຸັຂີ​ຕາ ​ເບັໜຜູ້​ມີ ຄJາໝສັຸ​ ​ໂຫຕຸ ກໍ່​ຈົ່Dມີ ສພaທາ ​ໃນ​ກາ​ໜ ທັDບJA​ເທີ້ໜ ເທວK iີ ເທພaດາທ-ັາ ລກ)ັຣຕຸ ກໍ່​ຈົ່D ຮັdສາຍັD ສພaສັຕ*ານໍ ຍັDສັພaສັfທ-ັາ ລກ)ັຣຕຸ ກໍ່​ຈົ່D ຮັdສາ ຊິນ​ສາສນໍ ຍັDkພສາlໜາ ແຫ່D kພພຸ​ທ{​ເຈົ້າ ເທົ້າ​ 5000 kພວັlາ ພຸ້ຣ​ເທີ້ໜ.
  ຍາ​ກາຈິ kບຖາo iີ ຄJາໝkບາຖໜາ​ ເຍື່vງ​ໃດ ເຍື່vງຫໜຶ່ງ ​ເຕສໍ ເທວKນໍ ແຫ່D​ເທພaດາ ຝູAOັ້ ອຕ%ີ ກໝີ ສ​ເພa kບຖາo iີ ຄJາໝ kບາຖໜາ​ທ-ັາ ບຸ​ເລ​ໜຕຸມເoຣັຖ{າ ກໍ່​ເຕັໝ ບໍຣິບູຣ ຕາ​ໝ​ໃຈ​ມັd ແຫ່Dຕົໜ​ເທີ້ໜ ວັlາວຣາ ຫາ​ກາ iີ ເທພaດາ ເຈົ້າ​ທ-ັາ ຝູAໃຫ້​ຍັD ຝົໜຊົໜລທາ ວັlໍ ຍັDຖ່vA​ແຖJ oໍ້ພົ້າ ສາຽຝົໜ kບວັlັໜຕຸ ກໍ່​ຈົ່D ບັໜດາ​ໜ​ໃຫ້ ຕົdລົDມາ ດ້Jຽດີ ຍຸຕ*ກາ​ເລ ໃນ​ກາຣ ອັໜຄJຣ​ເທີ້ໜ ໂລຄາຈ iີ kພຽາf​​ ໂລຄາ​ທ-ັາກີf EບປທວKຈ iີ Eບປທຣົປ ອົໜຕາຽ ທ-ັາກີf ນິວKເລ​ໜຕຸ ຈົ່Dກັປກາຽ ສູຣຫາຽໄບ ຢ່າ​ໄດ້​ ເສf​ເຫຼືອ​ຫຼໍ ໃນກາຣ ທັDບJA kກຕບຸຍ ຜ​ເລນ ດ້Jຽກຸສົໜ ຜົໜບຸp ອັໜ​ເຮົາ​ທ-ັາ ຫາັ​​ໄດ້​ ກMຳ​ແລ້J ເຕສໍ ເທວKນໍ ແກ່​ເທພaດາ​ທ-ັາ ຝູAOັ້ ອາວ​ທັໜຕຸ ກໍ່​ຈົ່D oໍມາໃຫ້ ກາຽະສຸ​ກໍ)ຈ ຍັDຄJາໝສັຸ ແກ່​ຮ່າDກາຽດ້Jຽ ຈິຕ*ສຸກໍ)ຈ ຍັDຈິfດ້Jຽ ຍັຕ% ຣທໍ ຕາໝສົໝຄJຣ ແດ່​ກໍ່​ຂ້າ​ເທີ້ໜ ຈຸລ}ໄຊຽະ kບກາຣນໍ iີ ຈຸລ}​ໄຊຽ kບກຣຯສູດ ກໍ່​ເສັfດບໍຣ ບJຣຄJຣ​ເທົ້າ​ນີ້ ກ່vຣ​ລົ. ນິຕ%ີຕາ.​..