ສາຣາກາຣວິຊາສູດ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ວເມໝສຸຕໍ [ກໍສມຍໍ ຟຄວK ຣາຊຄເຫ ວິຫາ ຣຕິ ຄິຊ{ກູເຕ ບັພaເຕຕີຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພaາໜເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝເທlໜາ ຊື່Jາ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ແຫ່DອົD kພສມໝາ ສັໝພຸm{ເຈົ້າ ຫາັຈັເທlໜາ ໄບພາຽຫໜ້ານັ້ໜວ່K

 [ກໍສມຍໍ ຍັDມີໃນ ກາຣຄັ້Dຫໜື່ງ ຟ ຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາ ກໍ່ສຖິfຢູ່ສຳຣາໜ ເຫໜືອຈvມເຂົາ ຄິຊ{ກູດ ໄກ້ກຸAຣາຊຄຶ ມຫານຄvຣ ມີkບມາໜວ່Kໄດ້ 500 ຊົ່J ຂາmໜູກີໝລົ.

 ເຕເo) kບນສັມໝເຍໜ ໃນກາຣເມື່vນັ້ໜ kພອານົໜ ເຖຣເຈົ້າ ເກີfເບັໜkພຽາດ ບໍ່ສບາຽ ເບັໜທຸກ)ເວທໜາ ລຳບາັຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ມີຄJາໝເຈັປບJດ ຍJດຍິ່D ບໍ່ອາfຈທົໜຢູ່ໄດ້ ຄັ້Dນັ້ໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ເສັfດໄບຢາໝ kບທັປນັ່Dອາສໜາ ທີ່kພອານົໜ ເຖຣເຈົ້າ ບູໄວ້ດີແລ້J ຈິ່Dກຼ່າJເຊີ່D kພອານົໜວ່K ອານັນM kດູາ ອານົໜ ສພາJອັໜຫາ kພຽາດບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຍັDເກີfມີ ແກ່ທ່າໜນັ້ໜຊiື kພອານົໜ ຂາປທູຣວ່K

 ຟເນ*ຟຄວK ຂ້າໄຫ້J kພສພa pູເຈົ້າ ສ່Jຣ Iີ kພຽາດທິໂລຄາ ອັໜບໍ່ໄດ້ເສື່vມຄາຽ ຫາຽ ໄບຈາັຜູ້ຂ້າ ແລ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dກຼ່າJວ່K ອານັນM kດູາ ອານົໜ ທ່າໜຈົ່D ສູດຮຽຣjາຍັD ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜນີ້ ຈຳຈື່ໄວ້ໃຫ້ຫໝັ້ຣ ຫໝັ່ຣຈຳເລີໜ ຟາວoຢູ່ເລື້vຽໆ ຢ່າໄດ້ຂາfສາຽເທີ້ໜ ກໍ່ຈັເບັໜ ຄຸຣkບໂຫຽດແກ່ທ່າໜ ແມ່ໜວ່K ໂພຽໄພົ ອັໜຕຼາຽຕ່າDໆ ເບັໜຕົ້ໜວ່K kພຽາທ{ິໂລຄາ ແລະ ໄພົອັໜ ສດຸ້Aຕົdໃຈ ຫໜັງຫົJພvA ສຍvAເກົ້າ ເສັ້ໜຂົໜລຸັ ອັໜໃດກີf ກໍ່ຈຣງັປ ດັປຫາຽໄບ ດ້Jຽເຕຊ ອານຸພາປແຫ່D ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ດJAນີ້ ອານັນM kດູາອານົໜ ສ່Jຣວ່K kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ອັໜມີ kພວິບlີ ພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜເຄົ້າ ກໍ່ຫາັເທlໜາ ຍັDຄ$າ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜນີ້ ຫໝົດທຸັໆ ອົD ສືປໆ ກັໜມາ ເພື່vເບັໜkບໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່kບນສັfທັiາ ດັ່Dນີ້…

 ອຸດຖຸຣລາ ທຸດຖຸຣລາ ບັໜທຸລາ ມທຸລາ ຕັໜທຸລາ ບຸບຜລາ ກັໜຣລາ ນເຈາເຣນ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ ນອກ&ີ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. ນEທເກນ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. ນວຕິນ ສິlາເຈນ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. Oາເຄນ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. ນໂລ ເຟນ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. ນkພຽາທິ ເສາກາລໍ kກຣິlຕິ. ນຕັຕ%ສັນ*ສໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນບາທາ ສັນ*ສໍ ລັກ)ໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນສຸຂໍ ສັນ*ສໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນຈັຂຸສັນ*ສໍ ລັກ)ໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນເສາຕ ສັນ*ສໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນຄານ ສັນ*ສໍ ລັກ)ໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນຊິJຫາສັນ*ສໍ kກຕໍ kພວິl*ິ ນກາເຍາ ສັນ*ສໍ ລັກ)ໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນມເo ສັນ*ສໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ນkພວັເກ& ສັນ*ສໍ ລັກ)ໍ kກຕໍ kພວິlຕິ. ຕັຕ%Eຕ*ລໍ ນຣພິlຕິ.

 ຄ$າອັໜນີ້ຊື່Jາ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອານັໜທ kດູາ ອານົໜ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ໄດ້ສູດ ສາທຍາຽຢູ່ ແຕ່ບົfໃດ ບົfຫໜື່ງກີf ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່ຈບໍ່ຫ່vຣຕາຽ ຍv້ຣໂຈຣຜູ້ຮ້າຽ ແລະ ສັfບ່າໂຕ ຊົ່Jຊ້າກ້າຄໜອA ເບັໜຕົ້ໜວK ຊ້າDຮ້າຽ, ມ້າຮ້າຽ, ງົJ ຄJາຽຮ້າຽ, ຂີ້ເຂັປ, ແມDງvດ, ແລະ ງູ, ເງືvກ, ເສືv, ຫໝີ ເຫໝືອຽຮ້າຽ ແລະ ບໍ່ຫ່vຣຕາຽຍ້vຣ ຫvັ, ດາປ, ໄມ້ຄv້ຣ ກ້vຣດິໜ, ຫໜ້າໄມ້, ບືໜໄພົ ແລະ ອາfຍາສິfແຫ່D ອຳofທັiາ ແລະ ບໍ່ຫ່vຣຕາຽຍ້vຣ ພູດຜີບີສາf ມີຜີເຊື້voໍ້ ແລະ ຜີເຊື້vບົd ບໍ່ຫ່vຣຕາຽຍ້vຣ oໍ້, ໄພົ, ລົໝ, ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງ ແລະ ບໍ່ຫ່vຣຕາຽຍ້vຣ kພຽາດ ທິໂລຄາຮ້າຽ ອັໜນີ້ກໍ່ຍ້vຣເຕຊ ອານຸພາປແຫ່D ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ດJAkບເສີf ດJAນີ້ລົ..

 ອານັໜທ kດູາ ອານົໜ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ມີຈິfໃຈເຫຼື້ອໝໃສ ຊົໝຊື່ໜຍິໜດີ ໃນkພທັມໝ ອັໜkບເສີດຊື່Jາ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ດJAນີ້ ແລະ ຄJາໝຈເລີໜຮຸ່Aເຮືvງ ໃນບ້າໜເຮືvຣ ຂvAຕົໜແລ້J ຈົ່Dແຕ່Dເຄື່vງ ສັກdາຣບູຊາ ຄ$າອັໜນີ້ ດ້Jຽສິ່DຂvA ມີຕົ້ໜວ່K ເຂົ້າເບືvກ, ເຂົ້າສາໜ, kບmູບkບmິປ, oໍ້ມັໜ ແລະ ເຂົ້າຕvັດvັໄມ້, ຄັນMຣົlຂvAຫvມ, ຕົ້ໜກ້Jຽ, ຕົ້ໜອ້w, ຊໍ່ນ້w ແລະ mຸAໄຊ, ຫ້ໝຽA, ຫໝາັ, ເບ້ຽພ້າJ, ເບ້ຽຫໝາັ, ແລະ ວັfຖຸເຄື່vງ ບູັຂvAຝັD ທັiາຕ່າDໆ ເຫຼົ່ານີ້ເບັໜຕົ້ໜ ແລ້Jຈິ່Dນິມົໜ kພສັDຄເຈົ້າ ຕົໜມີສີໜ ມາເທlໜາ ທັມໝດJAkບເສີf ໃຫ້ພ<DດJ້ຽ ຄJາໝເຄົາລົປນvບນ້vມ ຕັ້Dແຕ່ຕົ້ໜເຖິDບາຽ ໃຫ້ແລ້JບໍຣບJຣ ສJ່ຣວ່K ບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່ຈພົ້ໜຈາັ kພຽາດທິໂລຄາ ອັໜເກີfມີແກ່

 ເຈັປຕາ, ເຈັປຫູ, ເຈັປດັDD, ເຈັປບາັ, ເຈັປມື, ເຈັປແຂໜ, ເຈັປຫຼັງ, ເຈັປແອJ, ເຈັປແຂ່D, ເຈັປຂາ ເນື້vກາຽທັDມJຣ ແລະ ສັພaທັຸ ເດືvດຮ້vຣທັiາ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງ ກໍ່ຈຫ່າDຫາຽໄບ ຍ້vຣເຕຊ ອຳofແຫ່D kພຄ$າ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ຫາັມາບົdບັຮັdສາ ທຸັເມື່vທັຸຍາໝ ອານັໜທ kດູາ ອານົໜ ບຸັຄົໜ ຜູ້ມັໄຄ່> ຢາັຈຮັ່Dມີ ເບັໜດີ ມີສົມປດ ເຂvA້າ ເງິໜ, ຄຳ, ແກ້J, ແຫJຣ, ເສື້vຜ້າອາພvຣ, ເຂົ້າເບືvກ, ເຂົ້າສາໜ, ຊ້າD, ມ້າ, ງົJ, ຄJາຽກີf ແລະ ມັໄຄ່ kບສຈາັ ເຄາະເຂັໜ Eບປາfວິof ຈັDໄຮ ແລະ ພົ້ໜຈາັຂ້າເສີd ສັfຕູທັiາກີf ກໍ່ຈິ່Dນິມົໜ kພສັDຄະເຈົ້າ ຕົໜມີສີໜ ບໍຣິສຸດ ມາສູດ ເທlໜາຍັD ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜນີ້ ໄບສັDຮvມ ຊ່Jຽເຫຼືອ ຄື່Jາ

 ສືປ ຊາຕາບ້າໜ, ເມືvງ, ຊາຕາຢ້າJເຮືvຣ, ຊາຕາສັພa ວັfຖຸຕ່າDໆ ແລະ ສືປຊາຕາ ວັfວKອາຮາໝທັiາ ກໍ່ຈວຸທ>ິຈຳເລີໜ ຮຸ່Aເຮືvງຍິ່Dນັd ແທ້ແລ້J ກໍ່ຍ້vຣຄຸຣຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ແລະ kພສັDຄເຈົ້າ ບ້າໜເມືvງ ຢ້າJເຮືvຣ ສັພaວັfຖຸຕ່າDໆ ເບັໜຕົ້ໜວ່K

 ເງິໜຄຳ, ແກ້J, ແຫJຣ, ງົJ, ຄJາໝ ແລະ ຄົໜທັiາຝຸAນັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣ ຈັມີຄJາໝ ໂທມໝນັfຂັfໃຈ ເຍື່vງໃດເລີຽ ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ ລາປຍົfສັນ}ເສີໜ ແລະ ຄJາໝສຸັໃນ ອິຣິຽບົfທັD 4 ຄື ຢືໜ, ຍ່າD, ນັ່DD, ນvຣ ມີຄJາໝສັຸທັຸເມື່v ເຫືໝອໜດັ່D ເງົາທຽມຕົໜໄບ ນັ້ໜຕຼອfເວiາ ກໍ່ຍ້vຣເຕຊ ອານຸພາປແຫ່D ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ທັມໝດJAkບເສີf ກໍ່ຫາັມາ ຮັdສາຄຸ້ມຄvA ຍັDບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ໄບ ທັຸຊາf ກໝີລົ…

 ຈັຕ*ໂລ ມຫາຣາຊາ Iີ ທ້າJມຫາຣາfທັD 4 ຄື ທ້າJທຕລັຖ% ອັໜເບັໜເຈົ້າແຫ່D ຄັໜທັປkພທັiາ ຜູ້ຮັdສາຍັD ທິfບົJຣພາກີf, ທ້າJວິລຸນ}ຫ ອັໜເບັໜກົdແຫ່D ກຸມພັໜທັiາ ຜູ້ຮັdສາ ຍັD ທິfທັກ)ີຣກີf, ທ້າJວິລູບັໂຂ ອັໜເບັໜເຈົ້າ ແຫ່Dນາັທັiາ ຜູ້ຮັdສາຍັD ທິfບັlີໝກີf, ທ້າJກຸເວລ ອັໜເບັໜເຈົ້າ ແຫ່Dຍັdທັiາ ຜູ້ຮັdສາຍັD ທິfEດvຣກີf ແລະ ພv້ມໄບດ້Jຽ ບໍລິວາໜ ຂvAຕົໜ ເບັໜຕົ້ໜວ່K

 ຍັdໂຂ Iີ ຍກ)ີນີວK ຍັກ) ເບາຕເກາວK ຍັກ)ເບາຕິກາວK ຍັກ) ມຫາມັເຕ*າວK ຍັກ) kບຣິສັfໂຊວK ຍັກ) ບຈາເລາວK ຄັໜທັປໂຟວK ຄັໜທັປຟີວK ຄັໜທັປkພ ເບາຕເກາວK ຄັໜທັປkພ ເບາຕິກາວK ຄັໜທັປkພ ມຫາມັເຕ*າວK ຄັໜທັປkພ ບາຣິສັfໂຊວK ຄັໜທັປkພ ບຈາເລາວK ກຸມພັເofວK ກຸມພັofີວK ກຸມພັນf ເບາຕເກາວK ກຸມພັນf ເບາຕິກາວK ກຸມພັນf ມຫາມັເຕ*າວK ກຸມພັນf ບາຣິສັfໂຊວK ກຸມພັນf kບຈາເລາວK oເຄາວK oຄີ ວK o&ເບາຕເກາວK o&ເບາຕິກາວK o&ມຫາມັເຕ*າວK o&ບາຣິສັfໂຊວK o&kບຈາໂລວK kບທຸຖ%ຈິເຕ*າ ຟິdຂຸນໍ ຟິdຂຸນີນໍ Eບປາ ສການໍ Eບປ ສິການໍ ຄຸຕ*ິຍາ ລັກ)າຍ໌ ອວິຫິDສາຽ ຜາສຸວິຫາ ລາຍາຕິ…

 ອານັໜທ kດູາ ອານົໜ ສ່Jຣ Iີ ຍັdທັiາຝູAນັ້ໜ ກຼ່າJຄືJາ ຍັdຜູ້ຊາຽ ຜູ້ຍິDກີf ຜູ້ເບັໜລັູຊາຽ ລັູຍິDກີf ຍັdຜູ້ເບັໜບູ່ ເບັໜຍ່າ ເບັໜຕາ ເບັໜຍາຽກີf ຍັdຜູ້ເບັໜອ້າຽ ເອື້ອຽກີf ຜູ້ເບັໜນv້A ຊາຽ ນ້vAຍິDກີf ແລະ ຍັdຜູ້ເບັໜເສໜາ ມຫາອາມາf ເບັໜບໍຣິວາໜ ຮັປໄຊ້ສwກີf ຝຸAຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກກີf

 ຄັໜທັປkພທັiາ ຝູAເບັໜຜູ້ຊາຽ ຜູ້ຍິDກີf ຜູ້ເບັໜລັູຊາຽ ລັູຍິDກີf ຄັໜທັປkພ ຜູ້ເບັໜບູ່ ເບັໜຍ່າ ເບັໜຕາ ເບັໜຍາຽກີf ຄັໜທັປkພ ຜູ້ເບັໜອ້າຽ ເອື້ອຽ ນv້Aຊາຽ  ນ້vAຍິDກີf ແລະ ຄັໜທັປkພ ຜູ້ເບັໜເສໜາ ມຫາອາມາf ເບັໜບໍຣິວາໜ ຮັປໄຊ້ສwກີf ຝູAຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກກີf

 ກຸມພັນfທັiາ ຝູAເບັໜຜູ້ຊາຽ ຜູ້ຍິDກີf ຜູ້ເບັໜລັູຊາຽ ລັູຍິDກີf ກຸມພັນf ຜູ້ເບັໜບູ່ ເບັໜຍ່າ ເບັໜຕາ ເບັໜຍາຽກີf ກຸມພັນf ຜູ້ເບັໜອ້າຽ ເອື້ອຽ ນv້Aຊາຽ ນ້vAຍິDກີf ແລະ ກຸມພັນf ຜູ້ເບັໜເສໜາ ມຫາອາມາf ເບັໜບໍຣິວາໜ ຮັປໄຊ້ສwກີf ຝູAຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກກີf

 oັທັiາ ຝູAເບັໜຜູ້ຊາຽ ຜູ້ຍິDກີf ຜູ້ເບັໜລັູຊາຽ ລັູຍິDກີf oັຜູ້ເບັໜບູ່ ເບັໜຍ່າ ເບັໜຕາ ເບັໜຍາຽກີf oັຜູ້ເບັໜອ້າຽ ເອື້ອຽ ນv້Aຊາຽ ນ້vAຍິDກີf ແລະ oັຜູ້ເບັໜເສໜາ ມຫາອາມາf ເບັໜບໍຣິວາໜ ຮັປໄຊ້ສwກີf ຝູAຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກກີf

ຍັກ)ຄັໜທັປkພ ກຸມພັນf ແລະ oັທັiາຝູAນັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣມີໃຈ ສາໂຫfຫຽາບຊ້າ ມັdໄຄ່ກMຳໂທf ແກ່kບນສັfທັiາ ຫໝາຽມີບໍຣິສັf 4 ຈຳພັJ ຄືາ່J ຟິdຂຸ ຟິdຂຸນີ Eບປສົd Eບປສິກາ ຜູ້ໄດ້ສດັປ ຮັປພ<DຍັD ຜູ້ອື່ໜເທlໜາກີf ແລະ ຜູ້ໃດຂື້ໜໃຈjາ ສູດທັຸມື້ກີf ຍັDຄ$າ ສາຣກາຣ ວິຊາສູດ ນີ້ໂດຽເຄົາລົປ ອ່vຣນv້ມ ຕັ້Dແຕ່ຕົ້ໜເຖີDບາຽ ແລ້Jຍ່vມຈັເບັໜ ທີ່ຈັ້Dທີ່ເພິ່D ແກ່ເວໄນຽ໌ ສັfທັiາ ໄດ້ແທ້}

 ດ້Jຽເຫfນັ້ໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dໄດ້ຕັfເທlໜາ ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜkບເສີfນີ້ໄວ້ ເພື່vໃຫ້ເບັໜເຄື່vງ ຄຸ້ມຄvAຮັdສາ ຍັDພຸທ{ສາສນິ kກຊົໜທັiາ ບໍ່ໃຫ້ເກີfມີ ຄJາໝລຳບາັ ກາຽ ແລະ ໃຈ ເພື່vໃຫ້ຢູ່ ດ້JຽຄJາໝສັຸ kກເສີໝສຳ ລາໜ ຕາປຕໍ່ເທົ້າ ເຖີDອາຍຸໄຂ ພຸ້ຣຊລົ…

 ຟຄວK Iີ kພສພapູເຈົ້າ ຕົໜkບກvບໄບດ້Jຽ ມຫາkກລຸo ເບັໜອັໜຍິ່D ກໍ່ຫາັຈິ່D ເທlໜາຍັD ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜkບເສີf ແກ່kພອານົໜ ເຖຣເຈົ້າ ສ່Jຣ Iີ kພອານົໜ ເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ສດັປຮັປພ<D ສູດຮຽຣjາ ຍັDທັມໝ ດJAkບເສີfນີ້ ແລ້Jເກີfມີໃຈ ຊົໝຊື່ໜຍິໜດີ ຍິDຫໜັກຫໜາ Iີ kພຽາດທິໂລຄາຕ່າDໆ ກໍ່ຣງັປດັປຫາຽໄບ ບໍ່ສ້ຽAບໍ່ຫຼໍ ຈັອັໜກີໝ ໃນກາຣ ບັfນັ້ໜລົ…

 ເທlໜາ ບຣິເຍາ ສາເນ ເມvື່kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDແສfAຍັD ສາຣາກາຣ ວິຊາສູດ ຈົປລົDແລ້J ເທວK ມນຸlາຈ ສJ່ຣ Iີ ມນຸl ແລະ ເທJດາທັiາ ເບັໜອັໜຫຼວDຫຼາຽກີf ຈຕຸkບຣິສ( Iີ ບໍລິສັf 4 ທັiາ ພ້vມກັປທັD kພຽາອິໜ kພຽາພຼົມ kພຽາຍົມໝລາf ແລະ kພຽາຈຕຸໂລກບາໜ ທັD 4 ອັໜໄດ້ພ<DຍັD ຣົl ທັມໝເທlໜາ ແຫ່DອົDkພສັຖ%າ ສັພapູເຈົ້າ ດJAkບເສີf ນີ້ແລ້J ກີໝຄJາໝບິຕິຍິໜດີ ເຫຼື້ອໝໃສເບັໜອັໜຍິ່D

 ບາDພJັ ກີໝຄJາໝເຊື່v ມີຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ບາDພJັ ກໍ່ໄດ້ເຖີD kພລັຕ*ນໄຕຽ໌ ເບັໜທີ່ເພີ່D ບາDພJັ ກໍ່ໄດ້ເຖີDທັມໝວິເສf ຕັfກິເລfຕັຯsາ ບາDພJັ ກໍ່ໄດ້ເຖີD ໂສຕບັຕ*ິຜipາໜ ເບັໜເຄົ້າ ອັໜມີ ອໍລຣຫັນ* ຜipາໜເຈົ້າ ເບັໜkບໂຫຽດ ກີໝວັໜນັ້ໜລົ…

 ສຣາກາຣ ວິຊາສຸຕ*ໍ ອັໜກຼ່າJຍ້vAຍໍຍັD ສຣາກາຣ ວິຊາສູດ ອັໜມີໃນ ຄຳຟີທິພaມົໜ ຜັູບາຽນັ້ໜລົ ນິຖ%ີຕໍ…