ສະຫຼອງ ທາfເຈດີຍ໌

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 kບຕິກັເຈ(ວະ ຕໍ ກະຍິຣາ ຊັpາ ຫິຕະມັf ຕະໂນຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາ ອານິສົDສະ ຜົໜແຫ່Dກາໜສ້າD ທາfເຈດີ ພໍເບັໜເຄື່vງkບດັປ ສະຕິບັpາ ບາຣະມີຂvAທ່າໜ ພຸທ{ມາມະກະ ບໍລິສັfທັiາ ຜູ້ບະກvບໄບດ້Jຽສັທ{າ ລົະ ບັpາເຊື່vຫໝັ້ນໃນຄຸນ kພຣັຕ*ນະໄຕຼ ຄື kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົ kພສົDyເຈົ້າ ຈິ່Dໄດ້ພາກັໜ ບໍລິຈາັຊັປ ລົະ ກຳລັDກາຽຂvAຕົໜ ສ້າDເຈດີທາf ເພື່vອຸທິfເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທັມໝບູຊາ ສັDyບູຊາ ຈິ່Dໄດ້ວ່າ ບຳເພັໜບຸຣກຸສົໜອັໜເບັໜແກ່ສາໜ ສົໝເດັfkພບໍຣົມໝ ສາlfາຈາໜ ຊົDສັລ}ະເສີໜວ່K ເບັໜເຫfນຳມາເຊິ່Dຫິຕະສຸັແກ່ຕົໜ ລົະ ບຸັຄົໜອື່ໜ ທັDໃນພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າ.

 ດັ່Dkພຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ ໃນຂ້າDຕົ້ໜນັ້ໜ “kບຕິກັfເຈວະ ຕໍກະຣິຽາ ຍໍ ຊັpາ ຫິຕະມັຕ*ໂນ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ຮູ້ວ່າກາໜໃດ ເບັໜkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ເພິ່Dຮີປທຳກາໜນັ້ໜລົ ດັ່Dນີ້ມີອະທິບາຽວ່າ ຄຳວ່າkບໂຫຽດນັ້ໜມີ 2 kບກາໜຄື kບໂຫຽດໃນພົປນີ້ 1 kບໂຫຽດໃນພົປຫໜ້າ 1 ກາໜທີ່ບຸັຄົໜ ມາບະພຶfຕົໜ ຂvAຕົໜໃຫ້ເບັໜຄົໜດີ ມີກາໜລ້ຽAຊີປ ອັໜຊvບທຳ ລົະ ຊvບກົfຫໝາຽ ຕັ້Dຕົ້ໜໃຫ້ເບັໜ ຜູ້ມີຫຼັກຖາໜ ຫໝັ້ນຄົDບໍລິບູນ ດ້Jຽໂພຄະສົໝບັf ຊື່າJ ເຖິDພ້vມດ້Jຽ kບໂຫຽດ ໃນພົປນີ້. 

 ຄJາໝເບັໜຜູ້ບໍ່ບະຫໝາf ອຸlາຫະພຽາຍາໝ ສ້າDຕົໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ມີ ສັທ{ ມີສິໜ ມີກາໜບໍລິຈາັ ມີບັpາອັໜເບັໜ ມັກຄາໄບສູ່ ສຸຄະຕິໂລັສັJຣ ຈົໜຕຼອdເຖິD kພນິພaາໜ ຊື່າJເຖິDພ້vມດ້Jຽ kບໂຫຽດ ໃນພົປຫໜ້າ ແມ່ໜທ່າໜທັiາ ພາກັໜບໍລິຈາັຊັປ ລົະກຳລັDກາຽ ສ້າDທາfເຈດີ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ເຄົາລົປກາປໄຫ້J ສັກdາລະບູຊາ ຂvAເທJດາ ແລະ ມະນຸດທັiາ ກໍ່ຊື່າJ ສ້າDkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ແລະ ບຸັຄົໜອື່ໜ ທັDເບັໜບະໂຫຽດ ໃນພົປນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ.

 ດັ່Dຈະນຳ ວັfຖຸນິທາໜ ມາໃຫ້ເບັໜ ໃຈຄJາໝ ວ່K “ອະຕິເຕ ກະເລ” ໃນອະດີfຕະກາໜ “ກັlປະ ພຸທ{ກາເລ” ໃນກາລະໄສໝ ສາlໜາຂvA kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພນາໝວ່າ ກັlປະ ມີບໍລົມໝ kກສັfອົງໜຶ່ງ ຊົDkພນາໝວ່າ ກິDກິສະຣາf ຊົDເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ຢູ່ໃນເມື່vງພາຣານະສີ kພອົDມີພະໄທ kບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າ ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນຄຸນ kພຣັຕ*ນໄຕຼ kພອົDຊົDkພດຳຣິ ວ່K ເຮົາມີຊັປສົໝບັf ໃນທ້vງພຣະຄັDຫຼວD ມາັມາຽກvA ເຖິDພຽAນີ້ ຊັປເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຕິຕ*າໝເຮົາໄບ ໃນສຳປະຣາຍິກະພົປ ພາຽພາັຫໜ້າ ເມື່vເຮົາຕາຽແລ້J ກໍເບັໜຂvAຄົໜອື່ໜໆຕໍ່ໄບ.

 ບີໝໃຜ ເອົາໄບໄດ້ຈັdຄົໜ ຢ່າວ່າຢ່າDນັ້ໜເລີຽ ເຮົາຈະສ້າDຊັປນີ້ ໃຫ້ເບັໜkບ ໂຫຽດ ແກ່ເທJດາ ແລະ ມະນຸດ ອຸທິfເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທັມໝບູຊາ ສັDyບູຊາ ໃຫ້ຈິ່Dໄດ້ ເມື່vບໍລົມໝ kກສັfຊົD kພດິຣິສະນັ້ໜ ລ້ົJຈິ່DບົD kພໄທໃນ ອັໜຈະສ້າD kພທາfເຈດີ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ບັໜຈຸພຣະທາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະອະຣະຫັໜຕະສາວົd ຈຶ່Dຮຽກອາມາf ມາແລ້ວ ມvບຊັປໃຫ້ 7 ແສໜ ກະຫາບານະ ຕັfສັ່Dວ່າ ຈົ່Dໄບວ່າຈ້າD ຄົໜກໍ່ເຈດີ ດີໜຈີ່ລົບູຣ ໃຫ້ສູູAkບມາໜ 1 ໂຍfດ້Jຽຊັປ 7 ແສໜ ກະຫາປະນະນີ້ ດັ່Dນີ້ແລ້J ອາມາfກໍ່ທຳຕາໝ kພຣາຊາອົDກາໜ ທຸັkບກາໜ ສຳເລັfແລ້Jຈຶ່Dໄບກາປທູຣ kພບໍຣົມໝ ມsາກະສັf ໃຫ້ຊົDຊາປ kພອົDຊົDໂສບະນັfບິດາ ບາໂມfຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ເຫfວ່າ kພທາfເຈດີ ນີ້ເບັໜທີ່ໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ຂvAເທJດາ ແລະມະນຸດທັiາ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ຄັໜພຣະບໍຣົມໝ ກະສັfຊົD kພນາໝວ່າ ກິDກິfສະຣາດ ຊິ້ນພະຊົໜມາຍຸແລ້J ກໍ່ໄບບັDເກີfໃນ ຕາJຕິDສັJຣ ເສີJຽທິພaສົໝບັf ໃນວິມາໜຜ;າfສູAໄດ້ 12 ໂຍf ມີນາDພົ້າ ຫໝື່ນຫໜຶ່ງແວfລ້vມ ເບັໜຍົfສັdບໍຣິວາໜ ຊົDໄດ້ເຫັໜ ຄJາໝສຸັຄJາໝສຳລາໜ ເຫັໜບາໜນີ້ ດ້Jຽຜiາ ອານິສົDສະ ຜົໜທີ່kພອົD ໄດ້ສ້າDທາfເຈດີນີ້ ລົ ທ່າໜທາຍົd ອຸບາສົdອຸບາສີກາທັiາ ເມື່vບຸັຄົໜ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດມີສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນພຣະຣັຕ*ນໄຕຼ ໄດ້ສ້າDທາfເຈດີ ຖານ 7 kບກາໜ ຄືທາf ເຈດີບັໜຈຸທາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົ kພສາວົd 1 ທັມໝເຈດີ ທີ່ບັໜຈຸພຣະທັໝ ມີໂພທິບັdຂິຽະທັມໝເບັໜຕົ້ໜ 1 ອຸດເທສີກະ ເຈດີຄື kພພຸທ{ຮູບ kບຕິມາກvນ 1 ບໍຣິໂພັເຈດີ ທີ່ບັໜຈຸເຄື່vງ ບໍຣິໂພັມີ ບາf ຈີວvນ ທຳມະກົdເບັໜຕົ້ໜ ຂvAພຣະພຸທ{ເຈົ້າຫໜຶ່ງ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ເຄົາຣົປກາປໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ຂvAເທພaຍາດາ ແລະ ມະນຸດທັiາ ຍ່vມເບັໜເຫfໃຫ້ ໄດ້ສຸຄະຕິ ໂລັສັJຣທ່ຽAແທ້ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ. 

 

ຄຸນ ມາໜດາ ບິດາ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ທໍາມັlາວະນະ ທິວະເສສັOິ kບຕິຕາຽະ ມາຕາບິຕຸ ຄຸຯະກະຖໍ ພາສິlາມິຕໍ ສຸມາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜ ພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ຄືຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພາ່Jະກາໜພ<Dທັມໝ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້ານີ້ ຍvມມີkບໂຫຽດ ມີອະນິສົD ເບັໜອັໜມາັມູຣພູຣສັຸ ຜູ້ມີຜຽາບັpາ ເພີ່Dຮູ້ດັ່Dນີ້ ເຖີ້ໜ 

 ກາໜພ<Dທີ່ຈະເພີ່Dໄດ້ ໃນບັfຈຸບັໜນີ້ ມີຢູ່ 5 kບກາໜ ຄື 1 ອະສຸຕໍ ສຸນາຕິ ຈະໄດ້ຍິໜ ຈະໄດ້ພ<D 2 ສຸຕໍບະຣິໂຍທະບະຕິ ຈະຍັDຂໍ້ອັfຂໍ້ທັໝ ຕົໜເຄີຽໄດ້ຍິໜໄດ້ພ<Dມາແລ້J ໃຫ້ຊຳນິຊຳນາໜ ແຈ່ໝແຈ້Dຍິ່Dຂື້ໜ ໄບກ່າJເກົ່າ 3 ກັDຂາວິຕະຣະຕິ ຈະຕັfເສຽເຊີ່D ຄJາໝສົDໃສ ຂັfຂ້vງຢູ່ໃນ ໃຈຂvAຕົໜ 4 ສະກະຈິຕ*ໍ kບສິທະຕິ ຈະຍvມຍັDຈິfຂvAຕົໜ ໃຫ້ເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜຕົ້ໜ 5 ອັຕ*ໂນ ຈິfຕໍອຸຊຸກະໂຣຕິ ກະທຳຈິfຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜຊື່ສັf ຕໍ່ຄຸຣທາໜ ຄຸນສິໜເບັໜຕົ້ໜ 

 ກາໜພ<DທັD 5 ຂໍ້ນີ້ ຈະບັDເກີf ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຕັ້Dໃຈພ<D ທັມໝເທlໜາ ເພາະດັ່Dນັ້ໜກາໜພ<Dທັໝ ສັັປບຸຣິສະເຈົ້າ ຈື່Dຈັfວ່າ ເບັໜສາວະນາ ນຸຕ*ຣິຽະ ເບັໜກາໜພ<D ອັໜສູAສຸດ ບີໝກາໜພ<Dອັໜໃດໆ ຈະເສໝີໄດ້ ຄJນສັປບຸຣິສາ ເຈົ້າທັiາ ຈົ່Dພາກັໜ ຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈພ<D ໃຫ້ສຳເຣັfບະໂຫຽດ ຂvAຕົຽເທີ້ນ ລຳດັປນີ້ ຈະແສfAເຊີ່DຄຸນຂvA ບິດາ ມາໜດາ ເຊີ່Dເບັໜວັfຖຸ ອັໜຄJນເຄົາລົປນັປຖື ຢ່າDສູAສຸດ ມະຕາບິຕະໂຣ ນາມະ ຊື່າJ ມາໜດາບິດານີ້ ຍ່vມເບັໜຜູ້ສົໝຄJນ ອັໜບຸດລົທິດາ ຈະເພີ່Dເຄົາລົປນ້vມໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ເບັໜຢ່າDສູA 

 ຄຳວ່າ ບິດາມາໜດາ ນັ້ໜແບວ່າ ພໍ່ ແມ່ ຄຳວ່າ ບຸດລົະທິດານັ້ໜ ແບວ່າ ລູັຊາຽ ລູັຍິD ຖ້າຈະເວົ້າເບັໜ ພາສາລາJ ຂvAເຮົາໃຫ້ພ<Dງ່າຽໆ ຫໝາຽຄJາມວ່າ ຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີf ເມື່vເຮົາອາໃສເກີf ກັປບຸັຄົໜຜູູູ້ໃດ ບຸັຄົໜນັ້ໜລົຊື່າJ ພໍ່ ແມ່ ທຳມະດາພໍ່ແມ່ ຍ່vມຮັdແພDລູັ ລ້ຽAລູັສັ່Dສvນລູັ ຖະນຸຖະຫໜອໝ ບຳລຸAລູັ ຊ່JຽສົDເຄາະລູັ ໃຫ້ມີວິຊາ ຫາກິໜລ້ຽAຊີປ ຫາຊັປສົໝບັf ໃຫ້ແກ່ລູັ ບູັຝັDຕັ້Dແຕ່D ໃຫ້ລູັມີຜົJມີເມຽ ຕາໝທຳມະດາ kບເພນີຂvAໂລັ ໃນກາລະໄສໝ ທີ່ຄJນໄດ້ຄJນມີ ຄົໜອື່ໜບໍ່ແມ່ໜ ຜູ້ທີ່ເຮົາ ອາໃສເກີf ແຕ່ວ່າ ທຳຄຸນໃຫ້ແກ່ເຮົາ ດັ່Dກ່າJມານັ້ໜ ກໍ່ນັປເຂົ້າ ໃນຖານະ ເບັໜພໍ່ເບັໜແມ່ເຫໝືອໜກັໜ ເພາ່Jະບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ເກື້vກູນອຸດຫໜຸນຖະນຸບຳລຸA ເຮົາມາຈົໜໃຫ້ເຮົາ ໃຫຽ່ໂຕຂື້ໜມາໄດ້ ນັ້ໜລົ

 ຊື່າJທ່າໜ ທຳຄຸນໄວ້ ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ທຳມະດາຂvA ຜູ້ເບັໜລູັ ເມື່vຮັປກາໜອະນຸເຄາະ ເຊັ່ໜນັ້ໜ ກໍ່ຍ່vມຮັdພໍ່ແມ່ ເບັໜກາໜຕvບແທໜ ພໍ່ແມ່ ນັ້ໜຊື່າJບຸພaກາຣີ ບຸັຄົໜຜູ້ທີ່ ທຳອຸບະກາຣະ ມາກ່vນສ່Jນລູັນັ້ໜ ຊື່າJກະຕັpູ kກຕະເວທີ ບຸັຄົໜຜູ້ອຸບະກາຣະ ທີ່ທ່າໜທຳແລ້J ລົຕvບແທໜພາຽຫຼັງ ກາໜຕvບແທໜນັ້ໜ ກໍ່ຄືກາໜທຳຄJາໝເຄົາລົປ ຕໍ່ທ່າໜດ້Jຽ ກາຽ ວາຈາ ໃຈ ບໍ່ດູຖູກດູຫໝິ່ນ ທ່າໜkບສົDສິ່Dໃດ ກໍ່ກະທຳສິ່Dນັ້ໜ ໃຫ້ສົໝຄJາໝkບສົD ນັ້ໜລົ

 ຊື່າJ ເຄົາລົປບູຊາທ່າໜ ກາໜເຄົາລົປບູຊາ ດ້Jຽອາມິດ ລົກາໜບະຕິບັf ມີຄJາໝຫໝາຽຕ່າDກັຽ ອາມິfນັ້ໜ ຄື ເມື່vທ່າໜຕ້vງກາໜວັfຖຸ ສິ່Dໃດທີ່ ບໍ່ເຫຼືອວິໃສ ເຮົາຕ້vງຫາມາໃຫ້ ຕາໝຄJາໝບາຖໜາ ຕຼອfເຖີDໃຫ້ໄດ້ ທຳບຸນໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ ເຈີຼຣເມຕ*າ ພາວະນາ ເມື່vທ່າໜຕາຽແລ້J ເຮົາຕ້vງບະກvບ ກາໜກຸສົໜ ອຸທິfສ່Jນບຸນໄບໃຫ້ ເບັໜທີ່ສຸດກໍຊື່າJໄດ້ ບູຊາພໍ່ແມ່ ດJ້ຽອາມິf ແຕ່ກາໜບູຊາດ້Jຽອາມິfນັ້ນ ບໍ່ເບັໜສາທາຣະນະ ບໍ່ທົ່Jໄບແກ່ພໍ່ແມ່ ບາDບະເພfເຫໝືອໜຢ່າD ພໍ່ແມ່ ທີ່ທ່າໜບໍຣິບູນດ້Jຽ ໂພຄະຊັປ 

 ຕົJຢ່າD ທ່າໜເບັໜເຈົ້າເບັໜນາຽ ເບັໜເສຖີ% ຄະຫະບໍດີ ຜູ້ຮັ່Dມີ ດ້Jຽໂພຄະສົໝບັf ບໍ່ສູ້ຈະມີ ຄJາໝkບສົD ໃຫ້ລູັແສfAຫາເຂົ້າຂvA ເງີໜທvAມາໃຫ້ ບໍ່ເຫໝືອໜສາມັໜຊົໜ ແຕ່ກາໜບະຕິບັfນັ້ໜ ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ ເຈດຈຳນົDທົ່Jກັໜ ຄຳທີ່ວ່າບະຕິບັf ນັ້ໜຫໝາຽຄJາໝວ່າ kບພືfຕາໝ ຄJາໝບະສົDຂvAທ່າໜ ຊື່າJkບຕິບັf 

 ຕົJຢ່າD ຈຳພJັທີ່ທ່າໜຮັ່Dມີ ບໍຣິບູນ ກີໝຄJາໝບະສົD ໃຫ້ບຸດຂvAຕົໜ ມີວິຊາ ສິຣະບະສາດ ສາມາfຈະຮັປ ມໍຣະດົd ໃຫ້ຕັ້Dຫໝັ້ນ ສືປວົDຕະກູນຕໍ່ໄບ ສ່JນພJັຄົໜສາມັໜ ທີ່ພໍຈັ້Dບ້າໜເຮືvນຢູ່ໄດ້ ກີໝຄJາໝບະສົDຈະໃຫ້ລູັ ມີວິຊາ ສິຣະບະສາf ສາມາfລ້ຽAຕົໜໃຫ້ເບັໜສຸກ ບຳລຸAວົDຕະກູນຂvAຕົໜ ໃຫ້ເຈີຼຣ ຍິ່Dຂື້ໜໄບເຫໝືອໜກັໜ ຂໍ້ສຳຄັໜຄJາໝຈຳນົD ຂvAພໍ່ແມ່ ຢາັໃຫ້ລູັເບັໜຄົໜ kບພຶfຕົໜເບັໜຄົໜດີ ຂໍ້ນີ້ເບີ່Dແລ້J ຈະທົ່Jໂລັ 

 ເມື່vເຮົາຜູ້ເບັໜລູັ ຜູ້ຮູ້ຄJາໝບະສົD ຂvAພໍ່ແມ່ເຊັ່ໜນັ້ໜ ເມື່vຍັDນ້wຍັDຫໜຸ່ມ ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ ບະສົDຈະໃຫ້ຮ່ຳຮຽນ ວິຊາສິຣະບະສາf ຢ່າDໃດກໍ່ໃຫ້ຕັ້Dໃຈ kບຕິບັfຕາໝ ເມື່vໃຫຽ່ໂຕຂື້ໜມາແລ້J ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ kບສົDຈະໃຫ້ເຮົາ ທຳມາຫາລ້ຽAຊີປ ດ້Jຽວິທີໃດ ກໍ່ໃຫ້kບຕິບັຕາໝ ຄJາໝບະສົDຂvAທ່າໜ ດ້Jຽວິທີນັ້ໜ ກາໜkບພືfຕົໜ ໃຫ້ຖືdຕ້ອDຕາໝ ຄJາໝບະສົD ຂvAທ່າໜນັ້ໜ ລົ ຊື່າJkບຕິບັfບູຊາທ່າໜ ລົໃຫ້ນ້vມ ຄຸນທັDສິ້ໜ ຂvAພໍ່ແມ່ ລJມຢູ່ທີ່ ຕົJຂvAເຮົາເສໝີໄບ ຄືໃຫ້ເຫັໜວ່າ ຕົJຂvAເຮົາມີຄJາໝເຈີຼຣ ຢູ່ດຽວນີ້ ກໍ່ເພາະ ອຸບະກະຣະຄຸນ ທີ່ພໍ່ແມ່ບຳລຸAມາ ແມ່ໜຕົJຂvAເຮົາ ນີ້ກໍແບ່D ອvັມາຈາັ ພໍ່ແມ່ນັ້ໜລົ ສ່JນຕົJຂvAເຮົານີ້ກີໝ ແຕ່ຈິfວິໜຍາໜ ທີ່ທ່າໜຮຽກວ່າ kບຕິສົໜທິຈິf ກັປກຸສົໜ ເທົ່ານັ້ໜເບັໜຜູ້ ອຸບະຖຳ ນັvຈາັນັ້ໜ ຄືສ່Jນຮ່າDກາຽເຮົານີ້

 ເມື່vຕັ້D kບຕິສົໜທິຂື້ໜແລ້J ກໍ່ອາໃສເລືvດ ແລະເນື້vຂvAແມ່ ມາບຳລຸA ຮ່າDກາຽຂvAຕົໜ ຈົໜເບັໜຮູບເບັໜຮ່າD ຄົປບໍຣິບູນແລ້J ຈຶ່Dຄvດອvັມາ ຈື່Dວ່າ ເຮົາແບ່Dບັໜເອົາຮ່າDກາຽ ຂvAພໍ່ແມ່ມາ ເບັໜຮ່າDກາຽຂvAຕົໜ ເຖິDແມ່ໜວ່າ ຄvດອvັມາແລ້J ເມື່vຍັDເບັໜທາຣົd ກໍ່ຍັDກິໜຂvAແຂDບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຕ້ອDດູດກິໜນ້ຳນົໝ ຂvAແມ່ມາບຳລຸA ຮ່າDກາຂvAຕົໜ ເຖິDພົ້ໜເຂfດື່ໝ ນ້ຳນົໝແມ່ແລ້J ໃນລະຫJ່າDຍັD ຫາລ້ຽAຕົໜ ບໍ່ທັໜໄດ້ ຈົໜເຖິD 15 ບີ 16 ບີ ກໍ່ຕ້vງອາໃສ ອາຫາໜທີ່ພໍ່ແມ່ ຫາມາລ້ຽA ເພາະເຮົາ ລ້ຽA ຕົJເອDຍັDບໍ່ທັໜໄດ້ ຖ້າເຫັໜຕາໝ ໃນທີ່ກ່າJມານີ້ ຕ້ອDເຂົ້າໃຈວ່າ ຮ່າDກາຽຂvAເຮົານີ້ ເນື່vງມາຈາັພໍ່ແມ່ ຫຼື ແບ່Dບັໜມາຈາັພໍ່ແມ່ ເມື່vເຮົາຮູ້ເຊັ່ໜນັ້ໜແລ້J ກໍ່ຄJນເຫັໜໄດ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ມີໃນຕົJ ຂvAເຮົາຢູ່ທຸັເມື່ຶv ເຖິDແມ່ໜວ່າທ່າໜ ລ່ວDລັປດັປສູນໄບແລ້J ແຕ່ສ່JນຂvAທ່າໜ ສ່Jນທີ່ແບ່Dມາ ເບັໜເຮົາແລ້J ຖ້າຕົJຂvAເຮົາຍັDມີຢູ່ ຕາປໃດ ກໍ່ຊື່າJພໍ່ແມ່ ຍັDຢູ່ທີ່ເຮົາເສໝີ 

 ຖ້າຮູ້ໄດ້ຍ່າDນີ້ ກາໜເຄົາຣົປ ພໍ່ແມ່ກໍ່ບໍ່ລຳບາັ ຄືໃຫ້ລະວັDຮັກ;າ ຕົJຂvAເຮົາເທົ່ານັ້ໜ ກາໜຮັກ;າຕົJ ກໍ່ຄື ກາໜຮັກ;າສຸຈະຣິທ{ຳ kບພຶfດີດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ໃຫ້ເບັໜສຸພາປບຸຣຸດ ສຸພາປສະຕຼີ ຕັ້Dຫໜ້າ ທຳມາຫາກິໜ ໃຫ້ຮັ່Dມີ ສີສຸັໃຫ້ໄດ້ນາໝວ່າ ອະພິຊາຕະບຸດ ແບວ່າ ລູັດີເກີໜພໍ່ແມ່ ຄືຮັ່DມີທັDລາປທັDຍົf ເກີໜພໍ່ເກີໜແມ່ ເບັໜຄົໜມີສິໜ ມີທາໜກ່າJພໍ່ກ່Jາແມ່ ຫຼື ສຼະສົໝບັf ອvັບJດບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ໄດ້ດີກ່Jາພໍ່ແມ່ເບັໜຕົ້ໜ ຊື່າJ ອະພິຊາຕາບຸດ ເບັໜບຸດຢ່າDສູA ຖ້າບະພຶfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜບຸດ ຊັ້ໜສູAບໍ່ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ເບັໜພຽAຊັ້ໜ ອະນຸຊາຕາບຸດ 

 ແບວ່າ ລູັເສໝີພໍ່ ເສໝີແມ່ ກໍ່ຍັDດີ ລູັທີ່ໄດ້ຊື່Jາ ອະນຸຊາຕະບຸດນີີ້ ຄືວ່າ ພໍ່ແມ່ພາຮັ່DພຽAໃດ ລົມີຍົfຖາ ບັໜດາສັdພຽAໃດ ມີຊັປສິໜພຽAໃດ ມີຄຸນງາໝຄJາໝດີພຽAໃດ ກໍ່ຮັກ;າໄວ້ ໃຫ້ເສໝີພໍ່ແມ່ ຊື່າJ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ແສJAຫາ ຊັປມໍຣະດົd ໄວ້ໃຫ້ມີທັD ສັDຫາຣິມະຊັປ ລົ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ສັDຫາຣິມະຊັປນັ້ໜ ຄື ຊັປເຄື່vນທີ່ໄດ້ ໄດ້ແກ່ ເຂົ້າຂvA ເງີໜທvA ຊ້າDມ້າ ງົJຄາJຽ ລໍ້ກJຽນ ເບັໜຕົ້ໜ 1 ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຄື ຊັປທີ່ເຄື່vນທີ່ບໍ່ໄດ້ ໄດ້ແກ່ບ້າໜເຮືອໜ ນາສວນ ເບັໜຕົ້ໜ 1 ຊັປທີ່ເບັໜສັDຫາຣິມະຊັປ ບຽບເຫໝືອໜເລື່vດ ລົ ເນື້vຫໜັງຂvAພໍ່ແມ່ ຊັປທີ່ເບັໜ ອະສັງຫາຣິມະຊັປ ບຽບເຫໝືອໜກະດູກ ຂvAພໍ່ແມ່ 

 ຖ້າລູັ ຮັກ;າໄວ້ໄດ້ ທັD 2 kບເພf ນີ້ຮຽກວ່າ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢ່າDດີ ຖ້າຮັກ;າ ສັDຫາຣິມະຊັປ ໄວ້ບໍ່ໄດ້ ຄົDຮັກ;າ ໄວ້ໄດ້ແຕ່ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຍັDນັປວ່າເບັໜ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢູ່ນັ້ໜລົ ແຕ່ເບັໜຢ່າDຕຳ ອີdຈຳພJັກຫໜື່ງ ຊື່າJ ອະວິຊາຕະບຸດ ແບວ່າ ບຸດຢ່າDຕ່ຳ ຢ່າDຊົ່J ຄື kບພຶfຕົໜ ເສໝີພໍ່ແມ່ ບໍ່ໄດ້ເບັໜຕົ້ໜວ່າ ພໍ່ແມ່ ຮັ່DມີຕົJເບັໜຄົໜຈົໜ ພໍ່ແມ່ມີ ຍົfຖາບັໜດາສັd ຕົJຫາຍົfຖາ ບັໜດາສັdບໍ່ໄດ້ ພໍ່ແມ່ຍິໜດີ ໃນທາໜ ສິໜ ຕົJຫາສິໜ ຫາທາໜບໍ່ໄດ້ ອະວະຊາຕະບຸດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ຫາຊັປ ມໍຣະດົກ ໄວ້ໃຫ້ມີທັD ສັDຫາຣິມະຊັປ ລົ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຕົJຮັກວ;າ ໄວ້ບໍ່ໄດ້ ສ່JນສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຈັປຈ່າຽໃຊ້ສwເສຽຫໝົດ ຊື່າJກິໜເລືvດກິໜເນື້ອ ຂvAພໍ່ແມ່ຈົໜຫໝົດ ຍັDເຫຼືອແຕ່kກດູັ ຫຼື ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຍັDດີ ຖ້າລົDຊື້ໃຊ້ຈ່າຽ ຂາຽກິໜທັD ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຂvAພໍ່ແມ່ເສຽຫໝົດ ຊື່າJ ກິໜຈົໜຫໝົດ kກດູັພໍ່ແມ່ ດັ່Dນີ້ເບັໜລູັ ຢ່າDຕ່ຳຢ່າDຊົ່Jທີ່ສຸດ ຊື່າJ ອະວະຊາຕະບຸດ ຢ່າDຕ່ຳ

 ຖ້າສືdສາ ໃຕ່ຕvA ຫຼື ຮິໜຕvAເຫັໜ ຄJາໝແຈ້Dຊັfວ່າ ພໍ່ແມ່ມີຢູ່ ທີ່ຕົJຂvAເຮົາ ຢູ່ເສໝີຢ່າບະພຶfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜ ອະວະຊາຕະບຸດ ຢ່າບະພືfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜພາໜ ບຽດບຽນຂ້າພັໜ ທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າໂລປລັdສິ່DຂvA ສົໝບັfຂvA ທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າຫຼີ້ຣຊູ້ ຊິDເມຽທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າຫຼອdລJAທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ໃຫ້ເສຽຊັປສິໜເງີໜທvA ຢ່າຮັປຈ້າDເບັ ໜພະຍາໜໂກD ຢ່າເບັໜນັdເລDເຈົ້າຊູ້ ຢ່າເບັໜນັdຫຼິ້ນ ກາໜພະນັໜ ຢ່າເບັໜນັDເລDຂີ້ເມົາ ຢ່າເບັໜນັdເລDຂື້ໜໂຮDສາໜ ຢ່າໄບຕິfຄຸັຕິfຕະລາD ໃຫ້ຄິfເຖີDພໍ່ແມ່ ຢູ່ທີ່ກັປຕົJເຮົາ ຢ່າໄບຫາທ່າໜ ທຳຄJາໝຊົ່J ບໍ່ແມ່ໜຊົ່Jແຕ່ຕົJຂvAເຮົາ ຄ່vຽເຮັfໃຫ້ພໍ່ແມ່ ໄດ້ຮັປຄJາໝອັປບີoໍ ຄືວ່າເຮົາຖືdເຂົາດ່າ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຖືdoໍ ເຮົາຖືdເຂົາຕີ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄ່vຽຖືdoໍ ເຮົາຖືdບະຫາໜຊີວິf ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄ່vຽຖືdoໍ ເຮົາຖືdຕິfຄຸັ ຕິfຕະລາD ພໍ່ແມ່ ກໍ່ຖືdຕິfຄຸັຕິfຕະລາDoໍ ເພາະເຫfວ່າ ພໍ່ແມ່ມີຢູ່ທີ່ ຕົJຂvAເຮົາເສໝີ 

 ຖ້າຜູ້ໃດ ເວັ້ໜຄJາໝຊົ່J ທັDບJAເສຽ kບພຶfໃຫ້ເບັໜ ຄົໜດີນັ້ໜລົ ຊື່າJ ເຄົາຣົປພໍ່ແມ່ ດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ລົໄດ້ຊື່າJບູຊາ ພໍ່ແມ່ຂvAຕົໜ ດ້Jຽບະຕິບັfບູຊາ ຢູ່ທຸັເມື່vຈົ່Dຕັ້Dໃຈໃຫ້ຮັກ;າຕົໜເບັໜ ອະພິຊາຕະບຸດ ຫຼື ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢູ່ທຸັເມື່v ກໍ່ຈະເບັໜຊື່າJ ຜູ້ຕັ້Dຢູ່ໃນ kກຕັpູ kກຕະເວທີ ເບັໜຜູ້ຮູ້ຈັd ຄຸນຂvAທ່າໜ ລົ kກທຳອຸບະກາຣະ ຕvບແທໜຄຸນຂvAທ່າໜ ຫຼືວ່າ ບິດາມານດາ ເບັໜຄົໜຂີ້ຕະຫໜີ່ຫໜຽວແຫໜ້ນ ບໍ່ເຂົ້າວັfວາອາຮາໝ ບໍ່ຮັກ;າສິໜ ກິໜທາໜ ບຸັຄົໜໃດ້ ຊັdຊJາໜ ບິດາມາໜດາ ຜູ້ມີຄJາໝຕະຫໜີ່ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ຮູ້ຈັd ບໍຣິຈາັທາໜ ຫາຽຄJາໝຕະຫໜີ່ ຫຼືວ່າ ຫາຽຄJາໝຂີ້ຖີ່ ໄດ້ ແມ່ໜໄດ້ໃຊ້ແທໜຄຸຣ ບິດາມາໜດາ ຢ່າDສຳຄັໜ 

 ດັ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDເທlໜາ ແກ່ພິຂຸບໍຣິສັf ທີ່ມາແຕ່ ມາຕາບິຕຸຄຸຯn ຄ$າວ່າ ໂຍຈະພິຂຸເວ ມາຕາບິຕະໂຣ ມັlາຣິໂນ ຈາຄະ ສັໝບະທາຽະ ສະມາທະເບຕິ ນິເວສະຕິ kບຕິຖາເບຕິ kດູາ ພິກຂູທັiາ ບຸັຄົໜໃດ້ຊັdຊJນ ບິດາມາໜດາ ຜູ້ມີຄJາໝຕະຫໜີ່ ໃຫ້ຕັ້Dໃຈ kບດິlຖາໜ ຮັກ;າສິໜ 5 ສິໜ 8 ຢູ່ໃນຈາຄະສະມາບັf ພິdຂຸບະຕິບັf ລົ ຍ່vມໄດ້ຊື່າJ ໄດ້ກະທຳແລ້J ທຳຕvບແທໜແລ້J ແກ່ບິດາມາໜດາ ຜູ້ໃດ້kບພຶfຕົໜ ເຊັ່ໜນີ້ ກໍ່ຈະມີ ຄJາໝເຈີຼຣ ລົ ຄJາໝສຸັທັDຊາfນີ້ ລົ ຊາfຫໜ້າ ດັ່່Dໄດ້ ເທlໜາ ມານີ້ລົ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.

 

ພຣະທຳມະຄຸນ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ສັໜນິkບຕິຕາຽະ kບຣິສາຽະ ທັມໝຄຸຯnກະຖໍ ພາສິlາມິ ຕໍສຸນາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນກາໜນົະນຳຄຳສັ່Dສvນ ທາDພຸທ{ສາlໜາ ທ່າໜນໍຣະຍິDຊາຽ ທັiາ ພ້vມທັDໄດ້ມາ kບຊຸມກັໜໃນທີ່ນີ້ ເພື່ອເບັໜກາໜອົບຣົໝ ນິfໃສຂvAທ່າໜ ໃຫ້ຍິໜດີເຄົາຣົປຕໍ່ ພຸທ{ສາlໜາ ອັໜເບັໜkພບຸຣຸດ ຂvAພJັເຮົາ ໄດ້ຮັປມໍລະດົd ສືປເນື່vງ ຕໍ່ກັໜມາຊິ້ໜກາລະນາໜ ຄືາJ ຝ່າຽຊາJບ້າໜ ກໍ່ໄດ້ຮັປມໍລະດົd ເບັໜອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ພາກັໜມາ ທຳບຸນໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ 5 ສິໜ 8 ລົະ ເກື້vກູຣດ້Jຽບັfໃຈ 4 ຄື 

 ຈີວvນ ບິໜທະບາf ເສນາlໜະ ຄີລານະເພສັf ໃຫ້ແກ່kພພິdຂຸ ສາມະເຯn ໄດ້ສຶdສາຮ່ຳຮຽນ ລົະບຳເພັໜ ກິຈ(ະວັfໂດຽສະດັJ ຝ່າຽພິdຂຸສາມະເຯn ກໍເບັໜຜູ້ຮັປ ມໍລະດົd ທາDສຶdສາ ກິຈ(ວັf ລົະ ກາໜສຶdສາຮ່ຳຮຽນ kພທັມໝ kພວິໄນ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ ມີຄJາໝຮູ້ ຄJາໝສະຫຼາf ໃນພຸທ{ໂອວາf ແຕໜສາໜໃນທຳ ໃນວິໄນ ສາມາfອາfຫາໜ ກາໜສະແດDທັມໝ ແກ່ບໍຣິສັfຜູ້ຮູ້ ຄvAບ້າໜຄvAເຮືvນ ເກີfຄJາໝສະຫຼາf ຮູ້ຈັdບຸຣ ຮູ້ຈັdບາປ ຮູ້ຈັdຂໍ້ kບຕິບັf ໃຫ້ໄດ້ຄJາໝສຸັ ໃນຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜາ ຕຼອfເຖິD ທາDມັd ຜົໜ ນິພaາໜ ເບັໜກາໜຕvບແທໜ ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ. 

 ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ເກື້vກູຣແກ່ kພສົD ສາມະເຯn ດ້JຽບັfໃຈທັD 4 ຝ່າຽ kພສົDສາມະເຯn ກໍ່ເກື້vກູຣ ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ດ້Jຽທັມໝຄ$າ ຊ່Jຽແນະນຳສັ່Dສvນ ໃຫ້ພາກັໜ ໄດ້ທີ່ເພິ່D ທັDຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜ້າ ຊ່Jຽເກື້vກູຣແກ່ກັໜ ລົະ ກັໜຢ່າDນີ້ ມີkບໂຫຽດ ຢ່າDໃດ? “ເພີ່Dຕvບວ່K” ໂອວາທະ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ບຽບເຫໝືອໜນ້ຳໃສ ທີ່ສະອາf ບາສະຈາັມົໜທິໜ ເບັໜທີ່ອາໃສກິໜ ອາໃສອາປ ອາໃສຊຳລະ ຂvAໂສໂຄdເສົ້າຫໝອDເຊັ່ໜນັ້ໜ. 

 ແຕ່ນ້ຳ ທຳມະດານັ້ໜ ແຕ່ກິໜກະຫາຽ ລົະ ອາປແກ້ຮ້vນຊຳລະ ມົໜທິໜຕາໝຮ່າDກາຽ ລົະ ຊຳລະຂvA ບໍ່ສະອາf ທີ່ມີຢູ່ຕາໝ ພາຽນັvເທົ່ານັ້ໜ ສ່Jນຄືນ້ຳ ພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ນີ້ເບັໜນ້ຳ ອະມະຕະ ສຳຫຼັບດື່ໝ ຊຳລະຂvAຈິfໃຈ ລົະ ອາfຈະລະງັປ ຄJາໝກະຫາຽ ລົະ ລະງັປຄJາໝຮ້vນ kກວົໜກະວາຽ ລົະ ເບັໜເຄື່vງ ຊຳລະຄJາໝເສົ້າຫໝອD ຂ້vງໃຈໃຫ້ສ້ຽA ໃຫ້ຫໝົດສິ້ໜ ເພາະເຫfນັ້ໜ ຈຶ່Dສ້າDວັf ບຽບເຫໝືອໜສ້າD ບໍນ້ຳສ້າDໄວ້ ສຳຫຼັບໃສ່ ນ້ຳເກັປນ້ຳ ລົະມີkພພິdຂຸ ສາມະເຯnໄວ້ ສຳຫຼັບຮັກ;ານ້ຳ ບຳລຸAນ້ຳ ໃຫ້ເຕັໝຢູ່ເສໝີ ເພື່vຈະໄດ້ ພາກັໜອາປພາກັໜກິໜ ຊຳລະເຄື່vງເສົ້າຫໝອD ເບັໜສາທາລະນະ kບໂຫຽດ. 

 ເພາະສະນັ້ນ ຊາJບ້າໜຜູ້ ເບັໜຍາfໂຍໝ ອຸບະຖາັ ຈຶ່Dຕ້vງທຳບຸຣ ໃຫ້ທາໜເກື້vກູຣ ແກ່ພິdຂຸ ສາມະເຯn ດ້JຽບັfໃຈທັD 4 ບຽບເຫໝືອໜ ບຳລຸAບໍນ້ຳ ບຳລຸAສະນ້ຳ ບຳລຸAທັD ຜູ້ຮັກ;ານ້ຳ ໃຫ້ເຕັໝຢູ່ເສໝີ ຈະໄດ້ບໍຣິໂພັ ໂດຽທົ່Jກັໜ ບ້າໜໃດເມືvງໃດ ບີໝວັfບີໝພິdຂຸ ສາມະເຯn ເທົ່າກັປບີໝ ນ້ຳວິເສf ບີໝບ່vນເກັປນ້ຳ ບີໝທັDຜູ້ຮັກ;ານ້ຳ ເບັໜບ້າໜເມືvງທີ່ ແຫ້Dແລ້Dໄບ ຫຼື ມີວັfແຕ່ພິdຂຸ ສາມະເຯnບີໝ ຫຼື ມີພິdຂຸ ສາມະເຯn ແຕ່ບໍ່ສຶdສາຮ່ຳຮຽຣ ໃຫ້ສiາf ໃນພຸທ{ໂອວາf ບໍ່ສາມາf ຈະສັ່Dສvນຍາfໂຍໝ ອຸບະຖາັຂvAຕົໜ ໃຫ້ສະອາf ໃນຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າໄດ້ ກໍ່ເທົ່າກັປ ບີໝນ້ຳເຫໝືອໜກັໜ.

 ເພາະເຫfນັ້ໜ ພັJເຮົາຊາJລາJ ທັDຝ່າຽພິdຂຸ ສາມະເຯn ລົະ ຝ່າຽອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ສົໝຄJນແທ້ ທີ່ຈະຕັ້Dໃຈ ຊ່JຽກັໜບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືvງເຈີຼຣ ເສໝີກັປ ບັໜkພບູຣຸດ ບຳລຸAມາລ້ົJ ຫຼື ເຈີຼຣຍິ່Dຂື້ໜ ໄບກ່າJເກົ່າ ຈິ່Dຈະໄດ້ຊື່າJ ຮັກຊາf ຮັກ;າlໜາ ຮັdkບທາໜkບເທf ໃນເບື້vງຕົ້ໜ ຕ້vງສຶdສາໃຫ້ຮູ້ຈັd kພພຸທ{ຄຸຯ kພທັມໝຄຸຯ kພສັDyຄຸຯ ໃຫ້ແນ່ນvນ ແກ່ໃຈເສຽກ່vນ ເພາະເບັໜສະຣະນະ ທີ່ເພິ່D ເບັໜວັfຖຸ ຄJນເຄົາລົປຢ່າDສູAສຸດ ໃນບັfຈຸບັໜນີ້ ຈະແສfA kພທັມໝຄຸຯຕໍ່ໄບ ຫຽໍ້ kພທັມໝຄຸນລົD ພໍໃຫ້ໄດ້ ໃຈຄJາໝກໍ່ຄື kພບັpາທິຄຸຯ  ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ເຊິ່Dເບັໜພະຍາໜ ແກ່ພຸທ {ບໍລິສັfຢູ່ທົ່Jໄບ ໄດ້ແກ່kພບຣິຍັຕິ*ທັໝຄື kພສູດ kພວິໄນ kພບະຣະມັf ທີ່ຮຽກກັໜວ່າ kພໄຕຼບີດົd.

 ນັ້ໜລົ ຊື່າJ kພທັໝ ເພາະເບັໜ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ kພບະຣິຍັຕິ*ທັໝ ເບັໜເຄື່vງບະກາf kບຕິບັທັ{ມໝ ຄື ຂໍ້kບຕິບັf ຫຽໍ້ລົDເບັໜ 3 ຢ່າDຄື ສິຼ 1 ສະມາທິ 1  ບັpາ 1 ຊື່າJ kພທັໝ ເພາ່Jະເບັໜ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະ ເພິ່Dຮູ້ວ່າເບັໜ ບັpາທິຄຸຯຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dຊື່າJຄຸຯnທັມໝ ໃຫ້ນ້vມເອົາ ຄຸຯnທັໝນັ້ໜ ເຂົ້າມາສູ່ຕົໜ ຄືທຳຕົໜໃຫ້ ເບັໜສິຼ ໃຫ້ເບັໜສະມາທິ ໃຫ້ເບັໜບັpາ ຖ້າຕົໜຂvAຕົໜ ເບັໜໄດ້ໃນຊັ້ໜໃດ ຄື ເບັໜໃນຊັ້ໜສິຼ ຫຼື ສະມາທິ ຫຼື ຊັ້ໜບັpາ ກໍ່ຊື່າJເບັໜອັໜເຖິD kພທັມໝ ໃນຊັ້ໜນັ້ໜ ລົະ ເບັໜອັໜທີ່ເພີ່Dໃນຊັ້ໜນັ້ໜ. 

 ຄJາໝຈິD ສິຼ ສະມາທິ ບັpາ ເບັໜໄບທັDຊັ້ໜຕ່ຳ ລົະຊັ້ໜສູA ຫຼື ເບັໜໄບໄດ້ທັDຊັ້ໜໂລກີຽະ ລົະ ໂລກູຕ*ຣະ ດ້Jຽກັໜ ສິຼນັ້ໜ ທ່າໜແສfAໄວ້້ຫຼາຽkບເພf ຄື ສິຼ 5 ກີໝ ສິຼ 8 ກີໝ ສິຼ 10 ກີໝ ສິຼkພບາຕິໂມັກີໝ ຕາໝພູມແຫ່D ສັທ{າຂvA ຜູ້ສາມາຈ(ະຮັກ;າໄດ້ ໃນທີ່ນີ້ ຈະແສfAແຕ່ພຽA ສິຼ 5 ເຊີ່DເບັໜຂvA ຄJນຮັກ;າທົ່Jກັໜ ເພາະເບັໜເບື້vງຕົ້ໜແຫ່Dຂໍ້ kບຕິບັfທັDບJA ເພື່vໃຫ້ຄຸຯnທັມໝ ໃຫ້kກຈ່າDແຈ້Dຂື້ໜ ກາໜຮັກ;າສິຼ ສຳເລັfດ້Jຽ ເຈຕະນາຄື ຕັ້Dໃຈວ່K ເຮົາຈະເວັ້ໜຈາັ ກາໜບຽດບຽນຊີວິf ລົະ ຮ່າDກາຽຂvAຜູ້ອື່ໜ, ເວັ້ໜຈາັກາໜບັDບຽດເອົາ ເຂົ້າຂvAແຫ່Dຜູ້ອື່ໜ 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜລ່Jງຜິfkບເວນີ ຄືເຂົາຫJAແຫໜຢູ່ 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜ ກ່າJຄຳຕົJະ ຄືຄຳທີ່ບໍ່ຈິD 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜດື່ໝນໍ້າເມົາ ຄືສຸຣາເມໄຣ 1 ຕັ້Dໃຈ ເຈຕະນາງົfເວັ້ໜ ຊື່າJ ວິຣັfເຈຕໜາ ຮັກ;າກາຽ ວKຈາ ໃຫ້ເບັໜບົdກະຕິ ໃນຄຸຯຄJາໝດີຢ່າDນີ້ ຊື່າJເບັໜສິຼ 5. 

 ເມື່vທຳຕົໜ ໃຫ້ເບັໜສິຼ 5 ໄດ້ລ້ົJກໍ່ ເບັໜອັໜເຖີD kພທັມໝຊັ້ໜສິໜ 5 ຄືໄດ້kພທັມໝເບັໜທີ່ເພີ່D ຜູ້ເພີ່Dkພທັມໝ ຍ່vມບີໝໄພົ ບີໝເວໜ ບໍ່ຕ້vງເບັໜໂຈໜ ເບັໜຈຳເລີຽ ຈະໄດ້ຮັປແຕ່ ຄJາໝສັໜຣະເສີໜ ຂvAໂລັ ລົະ ຢູ່ເຢັໜເບັໜສຸັ ຕຼອfຊີວິf ດ້JຽອານິສົD ເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້kບຕິບັf ເຫັໜດ້JຽຕົໜເອD ຕາໝໃນkພທັມໝຄຸຯ ເຊີ່Dແຜ່ຫຼາຽທົ່Jໄບ ໃນຣະຫ່າJA ພຸທ{ບໍຣິສັfຄື “ສາJຂ)າໂຕ ຟຄວຕາ ທັເມໝາ” kພທັໝອັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfໄວ້ດີລ້ົJ kພທັໝນັ້ໜ ກໍ່ຄື ສິຼ ສະມາທິ ລົະ ບັpາ ນັ້ໜເອD. 

 ທຳອັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfດີແລ້J ດີຢ່າDຍິ່D ຈິDຢ່າDໃດ ຂໍ້ນັ້ໜເພີ່Dເຫັໜ ໃນຂໍ້ວິນິfໄສ 4 ຢ່າD ບົfເບື້vງຫຼັງຄື “ສັໜທິຖິ%ໂກ” ຜູ້ບະຕິບັf ຈະເຫັໜເອDເຫໝືອໜດັ່Dສິຼ 5 ຖ້າບຸັຄົໜໃດ ຮັກ;າໄດ້ ຜູ້ນັ້ໜກໍ່ເຫັໜເອD ຄືໄດ້ຮັປ  ຫໝາັຜົໜເອD “ອະກາຣິໂກ” ຜູ້ບະຕິບັf ບໍ່ຕ້vງເລືvກເວiາ ເພາະໃນຕົJເຮົາ ມີຢູ່ທຸັເມື່v ສິໜມີຢູ່ທຸັຍາໝ ຮັກ;າເວiາໃດ ກໍ່ເບັໜສິໜເວiານັ້ໜ “ເອຫິບັlິໂກ” ຜູ້kບຕິບັf ອາfທາJຽຊີ້ ໃຫ້ຜູ້ອື່ໜເຫັໜໄດ້ເບີ່Dໄດ້ ເພາະມີທີ່ຕົໜຮັກ;າ “ໂອບານະຍິໂກ” ຜູ້kບຕິບັfອາf ນ້vມມາສູ່ຕົໜໄດ້ ຄືນ້vມສິຼ 5 ມາສູ່ຕົໜເຊັ່ໜນັ້ໜ “ບັຈັ(ຕ*ໍ ເວທິຕັປໂພວິpູຫິ” ຜູ້kບຕິບັf ຈະຮູ້ແຈ້D kບຈັdວ່K ຕົໜເບັໜສິຼລ້ົJ ດັ່Dນີ້. 

 ບົfທັD 4 ນີ້ເບັໜເຄື່vງຕັfສິໜ kພທັມໝ ຖ້າເບັໜ kພອໍຣະຫັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າຕັfໄວ້ດີແລ້J ຍ່vມໄດ້ລັຂ)ນະ 4 kບກາໜດັ່Dນີ້ ພັJເຮົາທີ່ຈະ kບຕິຍາໜຕົໜວ່າ ເບັໜທັມໝາມະກະ ຄືຖືວ່K kພທັມໝ ເບັໜຂvAເຮົາ ຖືວ່K kພທັມໝ ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAເຮົາ ເພີ່Dສືdສາ ໃຫ້ຮູ້ຈັd kພທັມໝ ໃຫ້ຮູ້ຈັdວ່K kພທັມໝ ເບັໜທີ່ເພີ່D ໃຫ້ຮູ້ຈັd ອາກາໜທີ່ຈະເຖີD kພທັມໝ ໂດຽທີ່ ອະທິບາຽມານີ້ ແຕ່ເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽຣ ຍັDອ່vນດ້Jຽ kບກາໜທັDບJA ຈະພ<Dໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໄດ້ໃນເວiານີ້ ກໍ່ຍາັທີ່ຈະຮູ້ໄດ້  ແຕ່ຫຼັກຂvA kພທັມໝ ມີຢູ່ຢ່າDນີ້ ນັdຮຽຣເຍົາວະຊົໜ ຈົ່Dຕັ້Dໃຈພ<D ຂໍ້ທັໝອັໜເລິdນັ້ໜລົ.

 ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັdແລ້J ກໍ່ຫາັເບັໜ ຂvAຕື້ໜນັ້ໜເອD ອົlາພ<Dເລື້vຍໆ ຄິfເລື້vຍໆ ອາfຈັdຮູ້ແທ້ ດ້Jຽກັໜທຸັໆຄົໜ ແຕ່ຫໜັງສື ທີ່ເຮົາຮຽຣ ຢູ່ໃນໂຮDຮຽຣທຸັມື້ນີ້ ກໍ່ເບັໜຂvaເລິd ເຊີ່Dເຫໝືອໜກັໜ ອາຈ(ເບັໜຂvAເຫຼືອວິໄສ ຈະເພີ່Dຂຽນໄດ້ ອ່າໜໄດ້ ເຍົາວະຊົໜນັdຮຽນ ທີ່ຂຽນໄດ້ ລົະ ອ່າໜອັvນັ້ໜ ກໍ່ເພາະຄູ ອາຈາໜຕັ້Dໃຈສvນຄັdໆ ສ່Jນເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽຣກໍ່ຕັ້Dໃຈຮຽນ ຈົໜຂຽນໄດ້ ອ່າໜອັv ບໍ່ລະຄJາໝຮ່ຳຮຽນ ກໍ່ອາlຳເລັfໄດ້ ກາໜຮູ້ທັມໝ ກໍ່ຄື ຢ່າDດຽວກັໜນັ້ໜລົ.

 ຖ້າຄູ ອາຈາໜຜູ້ສvນ ເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽນບໍ່ຮູ້ ທັມໝ ຈະໃຫ້ເຍົາວະຊົໜ ລູັສິf ຜູ້ພ<Dຮູ້ທັມໝ ໄດ້ດ້Jຽອາກາໜຢ່າDໃດ ຖ້າບໍ່ຮູ້ kພທັມໝ ຈະຖືເອົາ ຄຸຯkບ ໂຫຽດໃນ kພທັມໝ ນັ້ໜຢ່າDໃດ ເຫໝືອໜຄົໜ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫໜັງສື ຈະເອົາຄຸຯ ໃນຫໜັງສື ໄດ້ຢ່າDໃດ ເພາະສະນັ້ໜ ຈື່DຈະແສfA ໄວ້ໃຫ້ເບັໜ ຫຼັກສຳລັປ ສືdສາຕໍ່ໄບ ພັJເຮົາຊາJລາJ ພຸທ{ບໍລິສັf ມາແຕ່ບັໜkພບູຣຸດ ແມ່ໜວ່K ພJັເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ແຕ່ບູຮາໜນະກາໜ ກໍ່ຊົDເບັໜkບມຸັ ອັຄ&ສາlນຸkບຖຳ ເພື່vຍົdຍ້vງ kພພຸທ{ສາlໜາ ສືປເນື່vງກັໜມາ ຈົໜເຖີD kບທາໜkບເທf ຂvAພJັເຮົາ.

 ໃນkບຈຸບັໜ ກໍ່ຮັກ;າບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ອັໜເບັໜພະຍາໜ ໃຫ້ແກ່ພັJເຮົາທັiາ ສົໝຄJນທີ່ພJັເຮົາ ຈະພາກັໜຮັdຊາf ຮັdກຽດຕິຍົfຂvAຊາf ພJັເຮົາເບັໜຊາfລາJ ຈົ່Dຮັກ;າຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜດີ ຕາໝຄຳສັ່DສvນຂvA kພພຸທສາlໜາ ໄດ້ຊື່າJເບັໜຜູ້ຮັdຕົໜ ໄດ້ຊື່າJເບັໜ ຜູ້ຮັdຊາf ໄດ້ຊື່າJເບັໜ ຜູ້ຮັdສາlໜາ ໄດ້ຊື່າJເບັໜຜູ້ ຮັdທ່າໜkບທາໜ kບເທfດ້Jຽ ເພາະທ່າໜບະທາໜ kບເທfຂvAພJັເຮົາ ຊົDນັປຖື kພພຸທສາlໜາ ເມື່vເຮົານັປຖື kພພຸທ{ສາlໜາ ຖືdຕ້vງຕາໝ ຄJາໝkບສົD ຂvAຂັ້ໜເທິDລ້ົJ ກໍ່ເບັໜອັໜວ່າ ເຮົາຮັdທ່າໜkບທາໜkບເທf ຖ້າພJັເຮົາມີສິຼ 5 ເທົ່ານັ້ໜ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພທັໝຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຄືເບັໜຄົໜດີໄດ້ລ້ົJ ກໍ່ຈັໄດ້ຮັປ ແຕ່ຄJາໝສຸັ ຄJາໝສຳຣາໜ ເບີdບາໜໃຈ ດ້Jຽອຳນາfຄຸນ kພທັມໝ ຫາັມາບົdບັd ຮັກ;າຕົໜ ໃຫ້ເຖີDຈຸດຫໝາຽ ບາຽທາDນັ້ໜ ທຸັkບກາໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.

 

ພະສັງຄະຄຸນ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ສັໜນິບະຕິ*າຽະ kບຣິສາຽະ ສໍy ຄຸຯnກະຖໍ ພາສິlາມິ ຕໍສຸນາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ຄືຄຳສັ່DສອໜຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ  ສຳລັປຈະໄດ້ kບຕິບັf ດຳເນີໜຕາໝດ້Jຽ ວ່KພJັເຮົາເບັໜ ຄົໜລາJຊາJພຸທ ເບັໜພຸທ{ມາມະກະ ມາແຕ່ບັໜkພບູຣຸດ ຈຳເບັໜຈະຕ້vງສຶdສາ ໃຫ້ເຂົ້າອົdເຂົ້າໃຈ ໃນທາDພຸທ{ ສາlໜາ ໄວ້ສຳລັປຕົໜທຸັໆຄົໜ ຄືພັJເຮົາ ທີ່ຍັDເບັໜ ເດັdເຍົາວະຊົໜນີ້ ລົະຕໍ່ໄບ ຈະຕ້vງເບັໜຜູ້ໃຫຽ່ ຮັປມໍລະດົd kພພຸທ{ ສາlໜາຕໍ່ໄບ ທີ່ເບັໜຜູ້ໃຫຽ່ບຳລຸA kພພຸທ{ ສາlໜາ ຢູ່ທຸັວັໜນີ້ ແຕ່ກ່vນນັ້ໜ ກໍ່ເບັໜເດັdນ້w ເຍົາວະຊົໜຢູ່ ດັ່DພJັທ່າໜ ທັiານັ້ໜເອD ຄັໜໃຫຽ່ລ້ົJ ກໍ່ແບ່Dອvັເບັໜ 2 ພາັຄື

 ພາັທີ່ເບັໜນັdບJດ ກໍ່ບJດຮັປ ມໍຣະດົdຕົdກັໜມາ ພັJທີ່ເບັໜຊາJບ້າໜ ກໍ່ຮັປມໍຣະດົd ເບັໜອຸບາສົd ອຸບາສິກາ ທະນຸບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ສືປຕໍ່ກັໜ ໄບຢ່າDນີ້ ບີໝທີ່ສຸດ ວັໜນີ້ ຈັdແສfA kພສັDyະຄຸຯn ອັໜເບັໜວັfຖຸ ທີ່ຄJນເຄົາລົປ ເຊີ່Dເບັໜkບເທf ຢູ່ໃນເອເຊຽ ຝ່າຽຕາເວັໜອັv ໂດຽສ່Jຣຫຼາຽລ້ົJ ຖືເອົາເບັໜເຈົ້າຂvA ສ່Jນ ສາlໜາ ຄຣິຕ*ຈັd ລົະ ອິlຣາໝ ສາlໜາ ແສfAເຖີDພຽAສJັຣ ແຫ່DຄJາໝສຸັ ສ່Jນພຸທ{ ສາlໜາ ແສfAເຖີD kພນິພaາໜ ອັໜເບັໜຍvດ ແຫ່DຄJາໝສຸັ ຜົໜທີ່ສຸດ ມີວິເສຕ່*າDກັໜ.

 ຢ່າDນີ້, ກາໜທີ່ຍົdສາlໜາຕ່າDໆ ມາແສfAໃຫ້ພ<Dນີ້ kບສົDຈະໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂລັນີ້ ມີສາlໜາໃຫຽ່ໆຢູ່ 3 ສາlໜາເທົ່ານັ້ໜ kພສາlໜາທັD 3 ນັ້ໜ ລ້Jນແຕ່kບກາfຄຸນງາໝຄJາໝດີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້kບຕິບັf ໄດ້ຮັປຄJາໝສຸັ ທັDຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜ້າເຫໝືອໜກັໜ ເບັໜສາlໜາທີ່ ດີວິເສfດ້JຽກັໜທັD 3 ແຕ່ທີ່ຈະ kບກາfໃຫ້ຮູ້ວ່K ສາlໜາໃດ ຈະຍິ່Dໃຫຽ່ກາ່Jກັໜ ດ້Jຽເລ້ລົໝຄົໝໃນຂໍ້ ນັ້ໜເບັໜວິໃສ ຂvAນັdkບາf ຜູ້ເບັໜຈິໜຕະກະວີ ເພີ່Dຮູ້ວິນິfໃສ ແຕ່ໃຫ້ເພີ່Dຮູ້ ເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່K  ສາlໜາໃນໂລັ ເບັໜຂvAກາDດ້Jຽກັໜຫໝົດ ຄົໜຊາfໃດ ຈະຖືສາlໜາ ໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ຊາf ທີ່ຮັປkບຕິບັf ມີອິfສະຣະ ບໍ່ເບັໜກຳມະສິf ຖື່າJເບັໜເຈົ້າຂvA ແກ່ສາlໜານັ້ໜ. 

 ຖ້າຊາf ບໍ່ໄດ້ຮັປຄJາໝເບັໜ ອິlຼ ບໍ່ເບັໜກຳມະສິf ຖືາ່Jຄົໜທີ່ຊາf ຖືມາກ່vນ ເຂົາບໍ່ຍvມໃຫ້ກັມໝສິf ເຂົາບໍ່ໂອໜ ກັມໝສິfໃຫ້ ເຂົາຕາມໝາບົdຄvA ເບັໜອິlຼຂvAເຂົາ ເບັໜກັມໝສິfຂvAເຂົາຢູ່ ສາlໜາເຊັ່ໜນັ້ໜ ເຮົາບໍ່ຄJນຖື ເພາະເສຽ ກຽຕິ*ຍົfຂvAຊາf ບັfນີ້ ຈະໄດ້ເຫຼົ່າເຖີD ຄJາໝສiາfສຼຽວ ເບັໜkພບຸຣຸດຂvAພJັເຮົາ ທີ່ໄດ້ຮັປເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າມາເບັໜເຈົ້າຂvAຄື kພພຸທ{ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ໜຄົໜຊາfເຮົາ ເບັໜຄົໜຊາf ອະຣິຍະກະ ຕາຽພຸທ{ kບຫJັດວ່າ ຢູ່kບເທf ອິໜເດຽ ເມື່vkພອົDຕັlຮູ້ ເບັໜkພພຸທ{ເຈ້າ ໄດ້ຊົDkບກາf kພພຸທສາlໜາ ຢູ່ອິໜເດຽ ບໍ່ໄດ້ສະເດັfມາສັ່Dສvນ ທີ່kບເທfລາJເຮົາ ຈະເຫຼົ່າໃຫ້ພ<Dຕາໝ ສາຣະນະkບຫັJດ. 

 ເມື່vkພອົD ສະເດັfນິພaາໜລ້ົJ ໃນລະຫ່າJA 200 ບີລ່Jງມາຕັ້D kພເຈົ້າຣັfຊະໄຫໝ ອະໂສັມsາຣາf ໃນເມືvງບາຕະຣິບຸດ ໄດ້kພໂມັຄັລ}າ kພສາລິບຸດ ເບັໜkພມsາສັDຄະນາຍົd ທ່າໜຈື່Dຍົd ຕະຕິຍະສັDຄະຍະນາ ສຳເລັfລ້ົJ kພເຖຣະເຈົ້າພິຈາລະນາ ດ້Jຽອະນາຄະຕໍສະຍາໜ ເຫັໜວ່າkພພຸທ{ສາlໜາ ຈະໄບຮຸ່ງເຮືvງບັfຈັໜຕະkບເທf ຈື່Dໄດ້ແຕ່D ໃຫ້kພເຖຣະ ຜູ້ແຕdສາໜໃນ kພທັມໝ kພວິໄນ ພ້vມດ້Jຽ ອັໜດັປຄົຄະນະ  ອຸບະສົໝບົf ກໍ່ແຍdກັໜອັv ໄບບະກາf kພພຸທ{ສາlໜາ ເບັໜຫຼາຽສາຽ ໃນkບເທf ສີລັDກາ ລົະ kບເທfລາJ-ໄທຽ໌. 

 ກໍ່ຄາJດຽວກັໜ ໃນບະເທfເຮົາ ກໍ່ບາກົf ຕາໝສາlໜາ kບຫJັດວ່K ມີ 2 ສາຽຄື ໂຍນົdkບເທf ເຊີ່Dນິຍົໝຮຽກກັໜວ່າ ເມືvງຊຽAແສໜສາຽ 1 ສຸວັໜນະພູມ kບເທf ນິຍົໝຮຽກກັໜວ່າ ເມືvງທ້າJອູ່ທvA ຢູ່ລະຫJ່າD ນະຄvນkບຖົໝ ກັປການຈະນະບູລີ ຕໍ່ກັໜສາຽ 1 ຖ້າຫາັແມ່ໜຄJາໝຈິD ຕາໝkບຫັJດສາf ເຮົາເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່າ kພເຖຣະເຈົ້າທັiາ ທີ່ນຳເອົາພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າມາkບກາfນັ້ໜ ບໍ່ແມ່ໜຄົໜ ຊາfລາJເຮົາ ມີkພເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ເບັໜkບມຸັ ຄັ້Dນັ້ໜຄື kພຽາພົ້າງຸ່ມ ທ່າໜໄດ້ນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າໄວ້ໃຫ້ເບັໜ ສົໝບັfຂvAkບເທf ບໍ່ໄດ້ພາກັໜລັDກຽດ ຂໍ້ນີ້ລົະພັJເຮົາ ຈະເຫັໜໄດ້ວ່າ ທ່າໜkພເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ນີ້ເບັໜບັໜkພບູຣຸດ ຜູ້ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະ ສຽ້ມແຫຼມຍິ່Dຫໜັກ ເພີ່Dເຫັໜໄດ kພສົDຜູ້ ນຳສາlໜາ ມາສູ່kບເທf ເບັໜຜູ້ບໍຣິສຸດຄື 

 “ສຸບະຕິບັໜໂນ” ເບັໜຜູ້kບຕິບັfດີລ້Jົ “ອຸຊຸkບຕິບັໜໂນ” ເບັໜຜູ້kບຕິບັfຊື່ຕົDລ້ົJ ຄື kບຕິບັfດ້Jຽ ກາຽ ວາຈK ໃຈ ຊື່ຕົDຕໍ່ໄຕສິdຂາ “ຍາຽະkບຕິບັໜໂນ” kບຕິບັfເພື່v ຈະຮູ້ຂvAຈິD “ສາມິຈິປະຕິບັໜໂນ” kບຕິບັfເບັໜຫໜ້າໄຫJ້ ຫໜ້າກາປ ແສfAຕົໜບໍ່ກຽ່ວກັປຊາf ຂາfນາໝສະກຸຣ ເບັໜອະຣິໂຍ ຜູ້ບີໝຂ້າເສີD ຄືບໍ່ເຮັfໃຫ້ເບັໜ ຂ້າເສີdແກ່ຕົໜ ລົະກາໜນຳ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາມvບໃຫ້ນີ້ ຄືໃຫ້ຜູ້ຮັປມີອິlຼ ມີກັມໝສິf ຄືເມື່vຕົໜຕາຽແລ້J ກໍບໍ່ຕ້ອDໃຫ້ ຜູ້ຫໜື່ງຜູ້ໃດ ໃນຊາfຂvAຕົຽ ມາຮັກ;າອິlຼ ຮັກ;າກັມໝສິf ສ່Jນkພພຸທ{ໂອວາf ສາlfາ ທີ່ນຳມານັ້ໜ ກໍ່ລ້JນເບັໜຂvAດີຂvAຈິD. 

 ນຳຜູ້kບຕິບັf ໃຫ້ໄດ້ຮັປ ຄJາໝສຸັຄJາໝສຳຣາໜ ເບັໜຫໝາັຜົໜຜູ້ ນຳສາlໜາ ມາສູ່ຊາf ບຽບເຫໝືອໜນຳແກ້J ສາລະພັfນຶd ມາມvບໃຫ້ ຄືເມື່vທ່າໜມາ kບກາfພຸທ{ ສາlໜາໃຫ້ ບັໜkພບູຣຸດvAພJັເຮົາ ເກີfຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ຮັປkບຕິບັfຕາໝແລ້J ກໍ່ຮີປເຮັ່DສັDສvນ ອຸບາສົdອຸບາສິກາ ໃຫ້ຍິໜດີໃນ ທາໜ ສິໜ ພາວະນາ ໃຫ້ມີ kພໄຕຼສາຣະນະຄົໝ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຕາໝສົໝຄJນ ແກ່ອຸບະຕິໃສ ກຸລະບຸດ ທີ່ຍັDຫໜຸ່ມນ້w ກໍ່ແນະນຳ ໃຫ້ມີສັທ{າ ບJດເບັໜສາມະເຯn ລົະ ພິdຂຸ ໃຫ້ຮ່ຳຮຽຣ kພບະຣິຍັຕິ*ທຳ ໃຫ້ແຕdສາໜ ຊຳນິຊຳນາໜ ໃນkພທັມໝ kພວິໄນ ໃຫ້ສiາfໃນກາໜ ເທlໜາ ສັ່Dສvນພຸທ{ບໍຣິສັf ໃຫ້ເບັໜຜູ້ ແທໜຕົໜໄດ້ ທຸັkບກາໜ. 

 ຄັໜທ່າໜທີ່ເບັໜ ໂບຣານາຈາໜ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ເຖີDມໍຣະນາພາປ ດັປຂັໜໄບແລ້J ລູັສິfທີ່ເບໜັຊາJລາJ ເຮົາກໍ່ຈັໄດ້ ຮັປມໍຣະດົd ຕໍ່ມາຈົໜ ກາຣະທຸັວັໜນີ້ ຄົໜຊາJລາJເຮົາຈື່Dໄດ້ຊື່າJ ພຸທ{ມາມະກະ ທັມໝະມາມະກະ ສັDyມາມະກະ ແບວ່K ຜູ້ຖືພຣະພຸດ ພຣະທັໝ ພຣະສົD ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAຕົໜ ຄືຕົໜເບັໜເຈົ້າຂvA kພພຸທ{ສາlໜາ ຂໍ້ທີ່ແສfAມານີ້ ເພີ່Dເຫັໜໄດ້ວ່າ ບັໜພະບຸຣຸດຂvAເຮົາ ເບັໜຜູ້ສຼຽວສiາf ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ໄດ້ທັD kພພຸທ{ສາlໜາ ເຊີDເບັໜຂອvAkບເສີf ໄດ້ທັDຄJາໝເບັໜອິlຼ ກັມໝສິfດ້Jຽ ທ່າໜຈື່Dຮັປເອົາ kພພຸທສາlໜາ ໄວ້ສຳລັປຊາf ຄືບໍ່ຕ້vງນັປຖື ບຸັຄົໜຊາfທີ່ນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາມvບໃຫ້ ແມ່່ໜເຖີdຊາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເຊີ່Dຮຽກວ່າ ອະຣິຽະກະ ກໍ່ບໍ່ຕ້vງນັປຖື ເຫໝືອໜກັໜ ນັປຖືແຕ່ຈຳເພາະ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າຂvA kພພຸທ{ສາlໜາ ອົDດຽວເທົ່ານັ້ໜ. 

 ກາໜນັັປຖື ຢ່າDນີ້ ສົໝຄJນແທ້ ທີ່ຈະຮຽກຮ້vງ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຊັ່ໜນັ້ໜ ຈື່Dເບັໜກຽດຕິຍົf ສຳລັປຊາf ກາໜນັປຖື kພພຸທສາlໜາ ໄດ້ບຽບ  ໄດ້ກຳໄລຢ່າDນີ້ ບັໜພະບຸຣຸດ ຂvAພJັເຮົາ ທ່າໜຈື່Dພາກັໜນັປຖື ນີ້ແລສົໝຄJນ ຊາJລາJຂvAພJັເຮົາ ຈື່DພາກັໜຢຳເກD ກາປໄຫ້J ຕໍ່ຄຸນຂvA kພສົD ທີ່ທ່າໜນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ຂvAkບເສີfມາkບກາf ໃຫ້ຊາfເຮົາ ໄດ້ນັປຖື ຊື່ວ່າ ບຸພaາຈາໜໜ ມີຄຸນແກ່ຊາf ຂvAເຮົາຢ່າDຍິ່D ຄJນພJັເຮົາລະລຶdເຖີD kພຄຸນຂvAທ່າໜ ເບັໜຢ່າDຍິ່D. 

 ແມ່ໜພຣະສົງ ທີ່ຮັປມໍຣະດົd ກໍ່ຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈ ສືdສາຮ່ຳຮຽນ ຖ່ອDຈຳພຣະວິໄນ ລົະ ບະຕິບັດກິf kພພຸທ{ສາlໜາ ຕຼອfກາໜ ຖ້າຂາfkພ ຜູ້ຮັປບະຕິບັf ສືປກັໜແລ້JພJັເຮົາ ເກີfມາພາຽຫຼັງ ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ ບະສົປພົປເຫັໜ kພພຸທ{ສາlໜາ ເມື່vເຮົາຈະຖືເອົາ kພສົD ເບັໜທີ່ເພີ່D ກໍ່ຕ້ອDສືdສາ kພສົDທ່າໜ ຊົDຄຸຯnທັໝ kບກາໜໃດ ທ່າໜຈື່Dໄດ້ນາໝວ່າ “ສຸບະຕິບັໜໂນ” ເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່າທ່າໜ ຊົDໄວ້ເຊີ່Dຄຸຯnທັໝ ຄືໄຕຼສິdຂາ ໄດ້ແກ່ ສິໜ ສະມາທິ ບັpາ ທ່າໜຈື່Dເບັໜຜູ້ ບະຕິບັf ດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ທ່າໜເບັໜຜູ້ ຕັ້Dໃຈຕໍ່ແລ້J ຕໍ່ໄຕຼສິdຂາ ທ່າໜຈື່Dໄດ້ນາໝວ່າ “ອຸຊຸບະຕິບັໜໂນ” ຜູູ້ບະຕິບັັfດີແລ້J ຖ້າຮູ້ຄຸຯnທັໝ ອັໜພຣະສົD ຄົDໄວ້ເຊັ່ໜນັ້ໜ ກໍ່ນ້vມເອົາ ຄຸຯnທັໝເຫຼົ່ານັ້ໜ ມາສູ່ຕົໜ.

 ຄື ສິໜ ສະມາທິ ບັpາ kພສົDທ່າໜຄົDໄວ້ ຄົປທຸັkບກາໜ ເມື່vເຮົາມີສິໜ ສະມາທິ ບັpາ ພຽAຊັ້ໜໃດ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພສົD ດ້Jຽຄຸຯnທັໝ ໃນຊັ້ໜນັ້ໜ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຕົdລົDເຮົາ ມີສິໜ 5 ພຽAຢ່າDດຽວ ເບັໜອັໜເຖີD ບັpາທິຄຸຯຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພາ່Jະ ສິໜ 5 ເບັໜຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈື່Dຊື່າJເບັໜ kພບັpາທິຄຸຯ ຂvAພຣະອົD ຖ້າເຮົາຄົDທັໝ ຄືສິໜ 5 ໃຫ້ເບັໜ ທີ່ເພີ່DຂvAຕົນ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພທັໝ ເພາະສິໜ 5 ເບັໜ kພທັມໝ ຄືເບັໜຄຳສfນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຖ້າເຮົາຮັກ;າສິໜ 5 ໄວ້ ໄດ້ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພສົDຊັ້ໜສິໜ 5 ເພາະສິໜນັ້ໜເບັໜ kພສົD ຄົDໄວ້ທຸັkບກາໜ ລJມຄJາໝໃຫ້ສັ້ໜ ຖ້າເຮົາຮັກ;າສິໜ ໄດ້ເບັໜອັໜເຖີD kພໄຕຼ ສະຣະນະຄົໝ ເບັໜພຸທ{ ມາມະກະ ມີkພໄຕຼ ສາຣະນະຄົໝ ເບັໜທີ່ເພີ່Dບິf ອະບາຽຍະພູມ ໄດ້ມີສຸັຄະຕິ ເບັໜທີ່ໄບໃນ ເບື່vງຫໜ້າ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.

ສະຫຼອD ກາໜສ້າD ກຸດີ-ກຸຕິ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 [ ວຳເມ ສຸຕໍ ເອກໍ ສະມະຍໍ ຟຄວK ຣາຊະຄະເຫ ພິໝພິສາຣໍ ເວລຸວະເນ ບຸພaຣາເມ ລັຖິ%ວະເນ ສັໜຕີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໝກາໜສ້າD ກຸຕິວິຫາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜແກ່ kພພິdຂຸສົD ເຊິ່Dມາແຕ່ ທິຕ່*າDໆກີf ຫຼື ທີ່ຍັDບໍ່ ທັໜໄດ້ມາກີd ລົ ທີ່ມາkລຈຳຢູ່ຕຼອf ຊີວິfກີf ຈະມາອາໃສ ຈຳພັໜສາລ້ົJ ຫໜີໄບກໍ່ດີ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ ມີໃຈໃສ່ສັທ{າ ລົມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ຖາJຽເບັໜສັDຄະທາໜ ແກ່kພພິdຂຸສົD ທີ່ໄດ້ມາພັdພາອາໃສ ກໍຈະມີຜiາ ອານິສົD ເບັໜເຈຼີຣງvັງາໝ.

 ອາfນຳຕົໜ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັທຸັ ເອົາຕົໜໄບສູ່ ຄJາໝຈະເລີໜໄດ້ ລົະ ຈະແຜ່ອຸທິfສ່Jນບຸຣ ກຸສົໜໄບໃຫ້ແກ່ ບິດາ ມາໜດາ ລົ ຍາfມິlຫາຽ ທັiາກໍ່ກ່າJໄດ້ວ່K ດ້JຽອານິສົD ທີ່ໄດ້ສ້າD ກຸດີວິຫາໜນີ້ ເບັໜອານິສົD ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ໄພສາໜ ບຸັຄົໜຜູ້ມີ ສັທ{າ ບຸັຕົ້ນໄມ້ ສີມsາໂພfໄວ້ ເບັໜທີ່ສັກdຣບູຊາກີf ໄດ້ບັໜkພຊາ ອຸkບສົໝບົf ບຳເພັໜພົມໝຈັນ ໃນkພພຸທສາlໜາ ກີf ຫຼໍ່ຮູບkພ ບະຕິມາກvນ ສຼອDkພພຸທ{ອົD kບສົDຈະໃຫ້ເບັໜເຈດີ ທີ່ເຄົາລົປ ນະມັfສະກາໜ ບູຊານັ້ໜກີf ບຸັຄົໜເຫຼົ່ານີ້ ຈະສຳເລັfສົໝບັf ດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ຖ້າຮັdໃຄ່ໃນ ສັພັapູພຸທ{ພູມ ກໍ່ຈັໄດ້ສຳເລັf ດັ່Dມະໂນລົf kບນິທາໜ ທ່ຽAແທ້ດີຫຼີລົ.

 “ໂຍ kບສາທະວະຕິ” ບຸັຄົໜຜູ້ ມີສັທ{າ kກທໍາສັກdາລ ບູຊາ kພພຸທ{ອົDເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ kພສັDyເຈົ້າ ສິ້ໜກາລະທຸັເມື່v ບໍ່ໄດ້ເບື່v ໃນກິfບຳເພັໜທາໜ ຮັກ;າສິໜ ກະທຳບຸຣ ກຸສົໜດ້Jຽຕົໜ ລ້ົJຊັdນຳໃຫ້ຜູ້ອື່ໜ kກທຳດ້Jຽ ບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຖ້າຈະkບາຖໜາ ເອົາສິ່Dໃດ ກໍ່ຈັໄດ້ສິ່Dນັ້ໜ ດັ່Dkພຄ$າ ທີ່ຍົdຂື້ໜ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ຟຄວK ຣາຊະຄະເຫ ວິຫາເຣ ເວລຸວະເນ ບຸພaາຣາເມ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ.

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ສົໝເດັfkພບໍຣົມໝ ສາlfາ ສະເດັfkບທັປຢູ່ ໃນລັຖິ%ວັໜ ສJນຕາໜຫໜຸ່ມ kພອົDຊົDຂົໜຂາJຽ ແຕ່ທີ່ຈະ ຮື້ຈະຂົໜຊຶ່D ເວໄນຽະ ສັaພະສັທັDບJA ໃຫ້ອvັໄບຈາັ ສັDສາລະວັf ຕັfkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ໂຜfສັfໃຫ້ໄດ້ມັd 4 ຜົໜ 4 ໃຫ້kບດິlຖາໜໄວ້ ໃນkພນິພaາໜ ອັໜkກເສີໝສຸັ ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີສົໝເດັf kພຽາພິໝພິສາໜ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຣາຊະສົໝບັf ໃນກຸAຣາຊະຄຶ ມsານະຄvນ ກໍ່ບັDເກີfເຫຼື້ອໝໃສ ສັທ{າມາກໍ່ສ້າD ກຸດິວິຫາໜ ໃນkພຣາຊະອຸທິຍາໜ ເວຣຸວັໜ ສJນບ່າໄມ້ໃຜ່ ໃຫ້ເບັໜວັfວາອາຣາໝ ລ້ົJກໍ່ຖາJຽ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປທັDຊາJເຈົ້າພິDຂຸສົD ທັiາເບັໜບໍຣິວາໜ ຖາJຽສັDຄະທາໜ ບິໜທະບາf ສົໝເດັfkພຜູູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເມື່vສຳເລັf ພັທ{ກິfລ້ົJ kພເຈົ້າkພຽາ ພິໝພິສາໜ ກໍ່ໄຫ້Jທູຣຖາໝ kພສັພັapູເຈົ້າ ວ່K “ພັໜເຕ ຟຄວK”.

 ຂ້າແຕ່ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ບຸັຄົໜນໍຣະ ຍິDຊາຽທັຽາ ມີໃຈໃສສັທ{າ kບສັໜນາກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ຖາJຽເບັໜສັDຄະທາໜ ນັ້ໜໄບໃນ ໂລັເບື້vງຫໜ້າ ຈະໄດ້ຜiາ ອານິສົD ເບັໜkບກາໜສັໜໃດ ຈົ່DຊົDkພກະຣຸນາ ຕັfkພສັທັ{ມໝ ເທlໜາ ໃຫ້ຂ້າພະອົD ກັປທັDພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຮູ້ແຈ້DເຫັໜຈິD ແດ່ກໍ້)າເທີ້ໜ.

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພສາlfາເຈົ້າ ຈິ່Dມີkພພຸທ{ດີກາ ໂຜfkບທາໜ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ kດູາມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ບຸັຄົໜນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ມີສັທ{າ kບສັໜນະກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສ ໄດ້ມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ລົະ ຜາສາfໂຮDມົໜດົປ ສາລາຫ້vງຄູຫາ ນ້wໃຫຽ່ ເອີ້ໜວ່າ ວິຫານທັDນັ້ໜ ບຸັຄົໜນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດໄດ້ຖາJຽ ເບັໜທາໜລ້ົJ ກໍ່kບກvບດ້Jຽ ຜiາອານິສົD ຫຼາຽkບກາໜ ເບັໜອະເນdອະນັໜ ນັປໄດ້ເຖິD 40 ກັປເບັໜກຳນົf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dນຳເອົາ ອະດີfນິທາໜ ມາເທlໜາ ຕໍ່ໄບວ່K “ອະຕິເຕ ກິຣະ” ດັ່Dໄດ້ຍິໜມາວ່K ໃນອະດີຕ*ະກາໜ ລ່ວDລັປໄບ ລ້ົJຊ້ານາໜ ກ່ອໜພັທ{ກັປອັໜນີ້ kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ຍັDບໍ່ໄດ້ອຸບັf ບັDເກີfຂື້ໜ ໃນໂລັນີ້ ຍັDສູນເບົ່າຢູ່ ສິ້ໜກາໜຊ້ານາໜ.

 ໃນລະຫJ່າDນັ້ໜ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າທັiາ ກໍ່ບັDເກີf ຕັlຮູ້ ໃນໂລັນີ້ລ້ົJ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ນັ້ໜກໍ່ອາໃສຢູ່ ໃນບ່າ ຫິມໝວັໜທີ່ນັ້ໜ ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ທີ່ຄJາໝkບາຖໜາ ເພື່vຈະມາ ຢູ່ໃກ້ແດໜມະນຸດ ຈັປບາດ ລົະ ຈີວvນ ເຄື່vງບໍຣິຂາໜ ລ້ົJກໍເຫາະໄບໂດຽ ນະພາໄລkບເທf ລົDໄບໃນບ້າDແຫ່Dຫໜຶ່ງ ອັໜເບັໜແວ້ໜແຄ້Jນ ກາສີກະຣາf ອາໃສຢູ່ ໃນຮີໝບ່າແຫ່Dຫໜຶ່ງ ແຖປໃກ້ບ້າໜອັໜນັ້ໜ “ເອໂກ ນະລະກາຣະ ບຸຣິໂສ” ຍັDມີນາຽສ່າDອໍ້ ຜູ້ຫໜື່ງ ຢູ່ໃນບ້າໜນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ໄບບ່າກັປ ດ້Jຽລູັຊາຽ ເພື່vຈະຕັf ໄມ້ອໍ້ນັ້ໜ ມາຂາຽກິໜ ລ້ຽAຊີປຕາໝເຄີຽ  ກໍ່ຍ່າDເຂົ້າໄບໃກ້ ລ້ົJນ້vມກາຽ ຖາJຽນະມັlກາໜ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ກະທຳບາໃສ ລ້ົJທູຣຖາໝວ່K. 

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈະໄບໃສ ຈຶ່Dມາຢູ່ໃນທີ່ນີ້ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ຈື່Dຕvບວ່K kດູາອາວຸໂສ ບັfນີ້ຈJນຈະ ເຂົ້າພັໜສາລ້ົJ ອາຕະມາທ່ຽວແສJAຫາ ກຸຕິວິຫາໜ ທີ່ຈະຈຳພັໜສາ ສ່າDອໍ້ກໍ່ ອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈຳພັໜສາຢູ່ໃນທີ່ນີ້ເທີ້ໜ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຮັປດ້Jຽ ຕຸສະນີພາປ ນິ້Dຢູ່ ພໍ່ລູັທັ້DສvAນັ້ໜ ກໍ່ຊື່ໜຊົໝໂສມະນັfຍິ່Dນັd ຈິ່Dອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ເຂົ້າໄບສູ່ເຮືvນ ຖາJຽບິໜດິບາf ລົສັDຄະທາໜ ແກ່kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ເມື່vຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກະທຳພັຕ*າກິf ສຳເລັfລ້ົJ. 

 ນາຽສ່າDອໍ້ ສvAພໍ່ລູັນັ້ໜ ກໍ່ພາkພບັfເຈກd ໄບສູ່ຮີໝບ່ານັ້ໜ ຍັDkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໃຫ້ຢູ່ແທປຮິມ ສະໂບັຂະຣະນີ ອັໜໃຫຽ່ ສ່Jນນາຽສ່າDອໍ້ ສvAພໍ່ລູັນັ້ໜ ທ່ຽວຕັfໄມ້ອໍ້ນັ້ໜ ໄດ້ຫຼາຽລ້ົJ ກໍ່ແບdມາວາD ໄວ້ໃນທີ່ ຈະກະທຳ ກຸດດິວິຫາໜແລ້ວ ຈຶ່Dໄບສູ່ໄມ້ ຫໝາັເດື່v ເລືvກຕັfເອົາ ແຕ່ທີ່ຈະກະທຳ ເສົາດັ້Dຂື່ ຕັfເອົາທັDເຄືvເຂົາ ເຖົາວັໜລ້ົJ ທ່ຽວກ່ຽວຫຽ້າຄາ ມາເພື່vຈະມຸA ລ້ົJກໍ່ບຸັ ໃຫ້ເບັໜກຸດດິ ນ້wຫຼັງຫໜື່ງ ສຳເລັfໄບດ້Jຽ ໄມ້ຫໝາັເດື່v ໄມ້ອໍ້ກະທຳເບັໜຝາ ຫຽ້າຄາເບັໜໄພມຸA ເບື້vງເທິD ເຮັfkບຕູເຂົ້າອvັ ຄwເບິ່Dສະ ໂບັຂາຣະນີ ລ້ົJ ກະທຳທີ່ ຈົໝກົໝຍາJ ທາໄບດ້JຽດິໜແດD ລ້ົJkບດັປດ້Jຽດັvໄມ້ ມີສີຕ່າDໆ ຫJ່າໜໂຮຽລົD ໄວ້ໃນທີ່ ຈົໝກົໝໂດຽຮvບ ກະທຳກາໜ ສຳເລັfລ້ົJ. 

 ກໍ່ເຂົ້າໄບກາປໄຫ້J ນະມັlກາໜ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າວ່າ ຂ້າແຕ່kພ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຜູ້ເຈີຼຣ ບັໜດາກຸດິ ລົະ ທີ່ຈົໝກົມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ທຳໄວ້ສຳເລັfລ້ົJ ຂໍອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຢູ່ໃຫ້ເບັໜສຸັເທີf ຂະນ້w ຄັໜkພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ໄດ້ຮັປນິມົໜ ຂvAນາຽສ່າDອໍ້ ທັDສvAພໍ່ລູັລ້ົJ ກໍ່ລຸັຈາັ ອາlໜາ ຣຸຂ)ະມູນ ໄບສູ່ກຸດິອຸບາສົdທັDສvA ກໍ່ຖືເອົາບາf ຈີວvນ ຕາໝໄບສົ່Dໃຫ້ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຢູ່ເບັໜສຸັສຳລາໜ ໃນບັໜນະ ກຸດິທີ່ນັ້ໜ ລ້ົJສ່າDອໍ້ ທັDສvAພໍ່ລູັ ກໍ່ຖາJຽກຸດິ ລົະ ບ່vນທີີ່ຈົໝກົໝ ເບັໜສັDຄະທາໜ ໃຫ້ແກ່kພ ບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ລ້ົJກໍ່ຕັ້D ຄJາໝkບາຖໜາ ຂໍຈົ່Dໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ພົ້ໜຈາັຄJາໝທຸັ ຍາັໄຮ້ເຂັໜໃຈ ລົະ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທັDສvAນີ້ ໄດ້ເບັໜkພ ອະຣະຫັໜຂີນາສາວົd ຜູ້kບເສີfອົDຫໜຶ່ງເຖີ້ໜ.

 kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຮັປອະນຸໂມທໜາ ຊຶ່Dບຸຣນາຽນະຣະກາໜ ສ່າງອໍ້ ສvAພໍ່ລູັລ້ົJ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຈຳພັໜສາ ຢູ່ທີີ່ນັ້ໜ ຈຳເດີໝແຕ່ ທີ່ນັ້ໜມາ ພໍ່ລູັທັDສvA ກໍ່ອຸlາຫະ ກະທຳວັfkບຕິບັfແກ່ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ດ້Jຽຈະຕຸບັfໃຈ ທັDສີ່ບໍ່ໄດ້ຂາf ຈົໜວັໜອvັ kພວັlາ ຖາJຽໄຕຼຈີີວvນແກ່ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ລ້ົJທ່າໜກໍ່ໄບສູ່ ບ່າຫິມໝພາໜ ສ່Jນນາຽ ນະຣະກາໜ ທັDສvAພໍ່ລູັ ກໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂfອາຍຸແຫ່Dຕົຽ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ຄັໜກະທໍາກາລະ ກິຣິຽາຕາຽ ກໍ່ໄດ້ໄບບັDເກີf ໃນສJັຣຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ເສີJຽທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນວິມາໜ ຜາ;າfໃຫຽ່ ຄົໜລະຫັຼງ ຜູ້ພໍ່ນັ້ໜຊື່Jາ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຜູ້ລູັນັ້ໜຊື່າJ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ.

 ເທJບຸດທັDສvAນັ້ໜ ກໍ່ຮຸ່ງເຮືvງ ສ່າJAໄບດ້Jຽ ລັlໝີແກ້J ລົະ ທvA kບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽແກ້J 7 kບກາໜ ບາໜkບຕູ ລົະ ຫໜ້າຕ່າD ລົ ຫໜ້າມຸັ ລົະ ຍອfກຸຕາຄາລະມະຫາບຸດ ສະບົdໂດຽຮvບ ມີພJAເງິໜພJAທvA ເບັໜອັໜງາໝ ສະເນາະສະນັ່ໜ ໄບດ້JຽສຽAຂັປຮ້vງພົ້vນລຳ kບໂຄໝມົໜຕີ ອັໜນາDເທພa ອັdສvນທັiາ ພັໜກາ່J ລ້Jນແຕ່ມີລັlໝີ ອັໜໂອພາlຫJ່າD ນະລະກາໜ ເທJບຸດທັDສvA ເສີJຽທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນສJັຣເທJໂລັ ສິ້ໜກາຣຊ້ານາໜ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຄັໜຈຸຕິຕາຽຈາັ ສັJຣນັ້ໜແລ້J ກໍ່ໄດ້ມາບັDເກີf ນຳສົໝເດັfkພເຈົ້າ ສຸໂຣທິບໍຣົມໝkກສັf ໄດ້ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ໃນເມືvງມິຖິລາ ມsານະຄvນ ຊົDkພນາໝວ່າ ມsາkບນາfກຸມໝາໜ ເມື່vເຈົ້າມsາ kບນາfກູມາໜ ເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ຣາຊະສົໝບັf ເບັໜkພຽາຈັກdພັຕິ*ຣາf ໃນຂະນະນັ້ໜທ້າJໂກສີລະ ມະລິໜເທJລາf ຈິ່Dໃຊ້ວິສຸກັມໝ ເທJບຸດລົDມາ ສ້າDຜາ;າfແກ້J ມີພື້ໜໄດ້ 7 ຊັ້ໜ ສູAໄດ້ 12 ໂຍf ກ້າJAໄດ້ເຄິ່Dໂຍf ຍາJໄດ້ໂຍf 1 ງາໝເຫໝືອໜ ທິພaວິມາໜ ໃນເມືvງສັJຣ ມີນາDນາfນາລີທັiາ 6 ພັໜເບັໜບໍລິວາໜ ຄັໜສົໝເດັf ມsາkບນາf ໄດ້ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ບ້າໜເມືvງແລ້Jຮຸ່ງເຮືvງ ສ່JາDໄບດ້Jຽ ຂvAທິປກໍ່ເກີfມາພ້vມ ຈະຄະນະນານັບບໍ່ຖ້Jນ ດ້JຽອານິສົDສະ ໄດ້ສ້າD ກຸຕິ ຖາJຽເບັໜທາໜ ໃຫ້ແກ່kພ ບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້ານັ້ໜລົ.

 ຄັໜວ່າ ຕາຽຈາັຊາfເບັໜ kພຽາມsາkບນາfນັ້ໜ ລົກໍ່ທ່vງທ່ຽວໄບໝາ ຢູ່ໃນມະນຸດສົໝບັf ສJັຣສົໝບັf ລ້ົJກໍ່ໄດ້ມາ ເກີfເບັໜບຸດເສຖີ% ມີຊັປເຖິD 8 ໂກf ຢູ່ໃນເມືvງພັທິ{ຽນະຄvນ ກຸມາໜນັ້ໜມີນາໝຊື່າJ ພັທ{ສີ ໄດ້ເສີJຽຜາ;າf 3 ຫຼັງຢູ່ໃນ 3 ລະດູ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າບJດ ໃນສາlໜາ ກໍ່ໄດ້ເບັໜ kພອໍຣະຫັໜ ຊົDkພນາໝວ່າ ພັທ{ສີ ເທJເຖຣະ ຜູ້ມີອະນຸພາປ ໃນສາlໜາ ຕະຖາຄົfດຽວນີ້ລົ. 

 ສ່Jນວ່າ ນະລະກາໜ ເທJບຸດອົDພໍ່ ນີ້ຍັDເສີຽ ທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນເມືvງສJັຣຊ້ານາໜ ຈົໜເຖິDສາlໜາ kພສີອະຣິຽະເມໄຕ* ລົDມາຕັfເບັໜ kພສັພັapູ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໃນມະນຸlໂລັນີ້ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຈິ່DຈຸຕິລົDມາ kບຕິສົໜທິແຫ່D kພອັຄ&ມະເຫສີ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ກຸAເກຕຸມະວະດີ ບໍຣົມໝຜູ້kບເສີf ຊົDkພນາໝວ່K ສົDຄະກຸມາໜ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍໄດ້ເສີJຽສົໝບັf ເບັໜອິlຣະພາປໃນ ຈະຕຸທJີບໃຫຽ່ທັD 4 ມີ ທJີບນ້wໄດ້ 2 ພັໜ ເບັໜບໍຣິວາໜ ຊົDວິຊາກາໜ ຊຳນາໜໃນໄຕຼເພf ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ໃນເກຕຸມະວະດີ ຣາຊະທານີ ບາສະຈາັ ອາຍາ ບາສະຈາັ ອາວຸດ ທົ່Jທຸັບະເພf ຍ່vມເກDເດf ຖາJຽບັDຄົໝ ນຳເຄື່vງຣາຊະ ບັໜນະກາໜ ມາອ່vນນ້vມສົໝເດັf kພເຈົ້າສັDຂະຈັd  ບໍຣົມໝ kກສັfຜູ້kບເສີfນັ້ໜ. 

 kພອົDຈຶ່Dຈັໄດ້ ສະຫຼະຣາຊະສົໝບັf ອvັໄບບັໜkພຊາ ໃນສຳນັd kພສີອາຣິຽະເມໄຕ* ກັປທັDບໍຣິວາໜ 1 ໂກf ກໍ່ໄດ້ເຖິD kພອໍຣະຫັໜ ຈຶ່Dໄດ້ເບັໜ ອັຄ&ສາວົd ເບື້vງຂາJ ຊົDkພນາໝວ່າ ອະໂສກະ ເຖຣະນັ້ໜລົ ກໍ່ດ້Jຽ ອານິສົDສ້າD ກຸດິ ໃຫ້ເບັໜທາໜນັ້ໜລົ ອັໜເບັໜບຸຣ ໃຫ້ເຖິDເຊິ່DຄJາໝສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ ນິພaາໜສົໝບັf “ຕັlໝາ ສາທະໂວ” ເພາະສະນັ້ໜລົ ທ່າໜພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ຈົ່Dຣື່ໜເຣີD ໃນທາໜບາຣະມີ ທີ່ທ່າໜໄດ້ສ້າD ສົໝໄວ້ໃນວັໜນີ້ ຄົDຈະສຳເລັf ດັ່Dມະໂນຣົf ຄJາໝkບາຖໜາ ທຸັkບກາໜນັ້ໜລົ ນິຖີ%ຕາ ກໍຂົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.