ພະຫູເທວາ

  ພະຫູ ເທວາ ມະນຸlາ      ຈະມັDຄະລານິ ອະຈິໜຕະຍຸA
ອາກັDຂະມານາ ໂສfຖານັD ພຣູຫິ   ມັDຄະລາມຸດຕະມັD

  ອະເສວະນາ ຈະ ພາລານັງ  ບັໜທິຕານັໜຈະ ເສວະນາ

ບູຊາ ຈະ ບູຊະນີຍານັD         ເອຕັໝມັDຄະລະມຸຕ*ະມັD

  ບະຕິລູບະເທສະວາໂສ ຈະ     ບຸເພa ຈະ ກະຕະບຸນຍະຕາ

ອັຕ*ະສັມໝາບະນິທິ ຈະ          ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັD

  ພາຫຸສັfຈັໜຈະ ສິບປັນຈະ        ວິນະໂຍ ຈະ ສຸສິກຂິໂຕ
ສຸພາສິຕາ ຈະ ຍາ ວາຈາ      ເອຕັໝມັDຄະລະມຸຕ*ະມັD

  ມາຕາປິຕຸ ອຸປັດຖານັງ       ບຸຕ*ະທາລັlະ ສັDຄະໂຫ
ອະນາກຸລາ ຈະ ກັມມັນຕາ     ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັງ

  ທານັນຈະ ທັມມະຈະລິຍາ ຈະ  ຍາຕະການັນຈະ ສັງຄະໂຫ
ອະນະວັດຊານິ ກັມມານິ        ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັງ

  ອາລິຕີ ວິລະຕີ ປາປາ         ມັດຊະປານາ ຈະ ສັນຍະໂມ
ອັບປະມາໂທ ຈະ ທັມເມສຸ       ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັງ

  ຄາລະໂວ ຈະ ນິວາໂຕ ຈະ    ສັນຕຸດຖີ ຈະ ກະຕັນຍຸຕາ
ກາເລນະ ທັມມັດສະວະນັງ      ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັງ

  ຂັນຕີ ຈະ ໂສວະຈັດສະຕາ    ສະມະນານັນຈະ ທັດສະນັງ
ກາເລນະ ທັມມະສາກັດສາ      ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັງ

  ຕະໂບຈະ ພຣັຫມະຈະລິຍັໜຈະ   ອະລິຍະສັຈ(ານະ ທັlະນັD
ນິບພານະສັດສິກິລິຍາ ຈະ      ເອຕັມມັງຄະລະມຸດຕະມັD

  ຜຸດຖັlະ ໂລກະທັເມໝຫິ       ຈິfຕັD ຍັlະ ນະ ກັໝບະຕິ
ອະໂສກັງ ວິລະຊັD  ເຂມັ       ເອຕັມັໝງຄະລະມຸຕ*ະມັD

  ເອຕາທິສານິ ກັfຕ໌ວານະ      ສັປພັfຖະມະບະລາຊິຕາ
ສັບພັດຖະ ໂສດຖິງ ຄັດສັນຕິ   ຕັໜເຕສັD ມັDຄະລະມຸຕ*ະມັໜຕິ