ອຟຽບຣິຕັ*ງ

  ຍັໜທູຣນິມິ​ຕັ*ງ   ອວມັDຄລັໜຈະ
​ໂຍ ຈາມo​ໂບ     ສກຸ​ນັl ສັ​ເທ{າ
ບາ​ບັຄ&​ໂຫ         ທຸlຸບິ​ນໍ ອກັໜຕັD
ພຸ​ທ{ານຸພາ​ເວ​ໜ       ວິoສະ​ເມ​ໜຕຸ.

  ຍັໜທູຣນິມິ​ຕັ*ງ   ອວມັDຄລັໜຈະ
​ໂຍ ຈາມo​ໂບ     ສກຸ​ນັl ສັ​ເທ{າ
ບາ​ບັຄ&​ໂຫ         ທຸlຸບິ​ນໍ ອກັໜຕັD
ທັມ​ໝານຸພາ​ເວ​ໜ       ວິoສະ​ເມ​ໜຕຸ.

  ຍັໜທູຣນິມິ​ຕັ*ງ   ອວມັDຄລັໜຈະ
​ໂຍ ຈາມo​ໂບ     ສກຸ​ນັl ສັ​ເທ{າ
ບາ​ບັຄ&​ໂຫ         ທຸlຸບິ​ນໍ ອກັໜຕັD
ສັDgານຸພາ​ເວ​ໜ       ວິoສະ​ເມ​ໜຕຸ.