ຄຳຖາJຽຕ່າDໆ

ຄຳຖາJຽຕ່າDໆ

053116
ວັໜນີ້
ວາໜນີ້
ອາທິfນີິ
ອາທິfກ່ອໜ
ເດືອໜນີ້
ເດືອໜກ່ອໜ
ທັDຫໝົດ
47
90
811
51534
2071
41313
53116

ໄອພີຂvAຂ້w 162.158.79.221
ເຂfເວiາ 2019-01-19 16 06 38