ຄຳຖາJຽຕ່າDໆ

ຄຳຖາJຽຕ່າDໆ

ຄຳຖJາຽ ເສນາສະນະ ກຸຕິ* ວິຫາຣ

  ມິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ເສນາສະນານິ ອາຄະນານາ ຄະຕັlະ ຈາຕຸທິ{ສັlະ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ເສນາສະນານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເສນາສະນະເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຜູ້ມີໃນທິທັ{ງສີ່ ທີ່ມາແລ້ວກໍ່ດີ ຍັDບໍ່ມາກໍ່ດີ ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປເສນາສະນະເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.

ຄຳຖJາຽ ກະໂທD

 ມະຍັD ອິມິນາ ບະທີເບນະ ອະສຸກາຽະ ນັມໝະທາຽະ ນະທິຍາ ບຸລິເນ ຖິຕັD ມຸນິໂນ ບາທະວະລັໜຊັD ອະພິບູເຊມະ ອະຍັD ບະທີເບນະ ມຸນິໂນ ບາທະວະລັໜຊັlະ ບູຊາ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ ສັDວັຕ*ະຕຸ.

 ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍບູຊາ ເຊິ່່Dຮwkພພຸທ{ະບາf ທີ່ຕັ້Dຢູ່ ເຫໜືອຫາfຊາຽ ໃນແມ່ນ້ຳຊື່ ນັມໝະທານະທີ ນັ້ນ ດ້Jຽບະmີປນີ້ ກິລິຍາ ທີ່ບູຊາ ຮwkພພຸທ{ະບາf ດ້Jຽບະmີປນີ້ ຂໍຈົ່Dເບັໜໄບ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.

ຄຳຖJາຽ kພພຸທ{ະຮູບ

 ອິມັD ພັໜເຕ ພຸທ{ະລູບັD ສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍະມະ ອາຍະຕິD ສາສະນັlະ ອະຕິໂລຈະນາຍະ ຈະຖາວະ ລາຍະຈະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ສັDໂຄ ອິມັD ພຸທ{ະລູບັD ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເຊິ່Dkພພຸທ{ະຮູບນີ້ ແກ່kພສົງ ເພື່vຄJາໝຈະເລີໜຮຸ່ງເຮືອD ແລະ ເພື່vຄJາໝຖາວvຣແຫ່D kພສາlໜາຕໍ່ໄບ ຂ້າແຕ່ ທ່າໜທັiາຜູ້ເຈີຼຣ ຂໍkພສົDຈົ່Dຮັປ ເຊິ່Dkພພຸທ{ະຮູບນີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.

ຄຳຖJາຽ ດັvໄມ້mູບທຽຣ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ທີບະmູບະ ບຸບຜະວະລານິ ລະຕະນັຕ*ະຍັfເສວະ ອະພິບູເຊມະ ອັໝຫາກັD ລະຕະນັf ຕະຍັlະ ບູຊາ ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕະສຸຂາວະຫາ ໂຫຕຸ ອາສະວັd ຂະຍັປບັຕິ*ຍາ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍບູຊາmູບທຽຣ ແລະ ດັvໄມ້ ອັໜkບເສີfເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພລັຕ*ະນະໄຕຼ ກິລິຍາທີ່ ບູຊາແກ່ kພລັຕ*ະນະໄຕຼນີ້ ຈົ່Dເບັໜຜົໜນຳມາ ເຊິ່Dບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ຈົ່Dເບັໜໄບ ເພື່vໃຫ້ເຖິDເຊິ່D kພນິພaາໜ ເບັໜທີ່ສິ້ໜໄບແຫ່D ອາສະວະກິເລf ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.

053168
ວັໜນີ້
ວາໜນີ້
ອາທິfນີິ
ອາທິfກ່ອໜ
ເດືອໜນີ້
ເດືອໜກ່ອໜ
ທັDຫໝົດ
99
90
863
51534
2123
41313
53168

ໄອພີຂvAຂ້w 172.68.65.102
ເຂfເວiາ 2019-01-19 16 33 45