ພະເຈົ້າສີບຊາດຊາດົກ

007022
ວັໜນີ້
ວາໜນີ້
ອາທິfນີິ
ອາທິfກ່ອໜ
ເດືອໜນີ້
ເດືອໜກ່ອໜ
ທັDຫໝົດ
78
52
338
5941
1283
5739
7022

ໄອພີຂvAຂ້w 172.68.65.132
ເຂfເວiາ 2018-11-13 03 05 13