ມໄລຫໝື່ຣ

 ນເມາຕັl ຟຄວໂຕ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທັ{l

 ນເມາ ຕັl ຖູອຕິເຕ ກິຣຕິລຕນ ບຕິຖ{ານຟູເຕ ລັDກາທິປບ ສAຂາເຕ ຕາໝkພບັຯnິທິເບ ວິຫາ ຣຕີຕິ ກິຣ ດັDໄດ້ຮູ້ມານີ້ ວ່K ອຕິເຕກາເລ ໃນກຼະ ທີ່ລ່AJມາແລ້J ຍັDມີ kພເຖຣເຈົ້າ ຕົໜ 1 ຊື່Jາ kພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ຜູ້ມີSທິ{ຣິf ທີ່ຜາກົfຢູ່ ໃນເລາຫາ ຊົຯnບົf ຕາໝທີ່kພບັຯnິິທວິປ ກຼ່າJຄື່Jາ ທວິປລັDກາ ອັໜເບັໜທີ່ຕັ້D ແຫ່D kພຣຕ*ຯໄຕຼແກ້J 3 kບກາໜ ຢູ່ມາວັໜນື່D kພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຊາໜ ມີອຟີpາໜ ເບັໜທີ່ຕັ້D ຫັJງວ່K ຈັຊ່w ສັfoລົd ໃຫ້ເຂົາພົ້ໜຈາັ ທຸກ)າເວທ{o ອັvຈາັ ຄັvຂັDຄັD ຄາ ແລ້Jຈີ່Dໄດ້ ບັfoໜໃຫ້ຮ່າDກາຽ ແລະ ຈິfໃຈຂvAຕົໜ ໃຫ້ມີ Sທິ{ຣິທີ{ ລົDໄບເຖີDoລົd ເມື່vລົDໄບoລົdແລ້J ກໝີດັvບົJ ທໍ່ກົDຈັd ກໍ່ຜູດຂື້ໜມາຮvAຮັປEົາ ແລ້Jທ່າໜກໍ່ດົໜບັfoໜ ໃຫ້ຫ່າຝົໜຕົdລົD ມາມvດໄພົoລົd Oັ້ໃຫ້ເສັຽຫໝົດຊີ້ໜ ຫໝໍ້ທvAແດD ອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽoໍ້ກົf ກໍ່ແຕdກຈັfກຈາຽ oໍ້ກົfOັ້ ກໍ່ເຫືvດແຫ້D ຫາຽໄບ ພູເຂົາໄພົທັiາ ກໍ່ມົ່ໜທຼາຽລົD ຕົ້ໜງີ້Jໃນoລົd ກໍ່ ຫັdໂຄ່ໜ ມຸ່ຣເບັໜຝຸ່ຣຜົDທຸລີ Oັ້ແລ.

 ໃນກຼະຄາJOັ້ ສັfoລົdທັiາ ກໍ່ພົ້ໜຈັາ ທຸກ)າເວທ{o ຈີ່Dໄດ້ພ້vມກັໜ ມາຂາປໄຫJ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ ຖາໝວ່K kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? ຈີ່Dໄດ້ມາໂຜf ພັJຂ້າkພເຈົ້າ ໃນກຼບັfນີ້ ລົ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຕvບວ່K. 

 ເຮົາກໍ່ ມາແຕ່ເມືvງ ມນຸlາໂລdພຸ້ຣ ແລ ພັJສັf oລົdທັiາ ຈີ່Dກຼ່າJວ່K ສາທຸໆ ຖ້າຢ່າDOັ້ ກໍ່ເບັໜກາໜດີ ເຊີ່D ຫາທີ່ ອັໜຈັບຽບທຽມ ບໝີໄດ້ແລ ພັJຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ກໍ່ໄດ້ທົໜທຸັ ທໍຣມາໜ ຢູ່ໃນoລົdນີ້ ເຫຼືອລົ້ໜພົ້ໜkບຫໝາໜ ບໍ່ຮູ້ວ່K ຈັຊິຊື້ໜເວໜ ກຳໄບ ເມື່vໃດ? ຂໍໃຫ້kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dໄດ້ເມຕ*າ ໄບບັvຂ່າJ ຍາຕ*ິຟີ່ນ້vAທັiາ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົາເຮັfບຸຣ ຮັdສາສີໜກີໜທາໜ Eທິ{ສົ່Dບຸຣມາໃຫ້ ພັJ ຂ້າkພເຈົ້າທັiາ ແດ່ກໍ່ຂ້າເຖີ້ໜ ຄັໜວ່K ພັJສັfoລົd ກຼ່າJດັ່D ນີ້ແລ້J ຕ່າDຄົໜກໍ່ຕ່າD ບັvຊື່ຂvAຕົໜ ແລ ຊື່ຍາຕິ*ຟິນ້vA ສາຽເລືvດເລາຫິfຂvAຕົໜ ແລ ທັDຕຳແຫໜ່ງ ທີ່ຢູ່ ຂvApາຕິ*ຟີນ້vA ສາຽເລືvດເລາຫິf ຂອDຂ້າkພເຈົ້າ Oັ້ຊື່ ຢູ່ບ້າໜOັ້ ເມືvງ Oັ້ ຂໍໃຫ້ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dໄບບັvຂ່າJ ບ່າJໃຫ້ເຂົາພັDຮູ້ ແດ່ກໍ່ຂ້າເທີໜ.

 ວ່Kຜູ້ຂ້າໄດ້ ກທຳບາປໄວ້ຢ່າDOັ້ ແລ້Jຈີ່D ໄດ້ມາ ທົໜທັຸ ທໍຣມາໜ ຢູ່ໃນoລົdນີ້ລົ ຂໍໃຫ້ເຂົາ ຮີປກທຳບຸຣ ໃຫ້ ທາໜຮັກ:າສີໜ ພັDລົlາທັມໝ ເທlໜາ ບູຊາ kພຣັຕ*ຯ ແກ້J 3 kບກາໜ ແລ້Jຈົ່Dຢາfoໍ້ ຫໝາຽທາໜ ສົDມາໃຫ້ ພັJຂ້າ ພະເຈົ້າ ແດ່ເຖີ້ໜ ເພື່vໃຫ້ພັJຂ້າພະເຈົ້າ ພົ້ໜຈັາoລົdໂດຽ ໄວ ແດ່ເທີໜ ເບັໜອັໜວ່K ຝູງສັfoລົdທັiາ ເຂົາກໍ່ຊີDກັໜ ສັ່D oໍkພເຖຣເຈົ້າ ດ້JຽສຽAອັໜ ດັ່Dທີ່ກຼ່າJ ມານີ້ສູ່ຄົໜ ຫັ້ໜແລ.

 ເມື່vOັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ໄດ້ໄບເຖີ່Dຫໝໍ້ oລົdຫໜ່ວຽໃດ ກໍ່ໄດ້ມີ ພັJສັfoລົd ໃນຫໜ່ວຽOັ້ ສັ່DຄJາໝມາ ວ່Kດັ່D ດຽວກັໜ Oັ້ແລ ຄັໜວ່K kພເຖຣເຈົ້າ ໄດ້ທຽວໄບ ໂຜfສັf oລົd ຢູ່ຕາໝສົໝຄJຣແລ້J ກໍ່ກັປຄືໜມາ ສູ່ມນຸlາໂລd ແລ້J ກໍ່ໄດ້ໄບ ບັvຂ່າJແກ່ ພັJມນຸlາ ຄົໜທັiາຜູ້Oັ້ ໄດ້ກທຳ ບາປກຳໄວ້ຢ່າDOັ້ ແລ້Jຕາຽໄບ ໄດ້ໄບຕົd oລົdOັ້ ແລ ໄດ້ສັ່DຄJາໝມາຫາ pາຕິ*ຟີນ້vAທັiາ ຜູ້ມີຊື່ດັ່DOັ້ ຢູ່ບ້າໜເມືvງOັ້ ໃຫ້ພາກັໜ ກທຳບຸຣ Eທ{ິສົ່Dໃຫ້ ຄົໜທັiາໄດ້ ພ<D ແລ້J ກໍ່ອັlາຈັໜ ເພາະວ່K ຄົໜຜູ້ຕາຽ ໄບແລ້JOັ້ ກັປຊື່pາຕິ*ຟີນ້vA ຜູ້ຍັDຢູ່Oັ້ ມີkບກົfຊື່ເບັໜຈີD ຕາໝຖ້vຽຄຳ ຂvAkພມໄລ ເຖຣເຈົ້າມາບັv ຈີ່Dພາກັໜ ເຊື່vຄັdແນ່ ແທ້ແລ້J.

 ຮີປພ້vມພາກັໜ ກທຳບຸຣໃຫ້ທາໜຮັd;າສີໜ ພ<Dຣົlາ ທັມໝ ເທlໜາ ລົ ບູຊາkພຣັຕ*ຯໄຕຼ ແລ້JEທິ{lາ ສົ່Dສ່Jຣ ບຸຣໄບໃຫ້ ເມື່vkພມໄລເຖຣເຈົ້າ oໍເອົາຂ່າJ ທີ່ພັJ pາຕິ*ຟີນ້vA ເຮັfບຸຣEທ{ິlາ ໄບໃຫ້Oັ້ໄບບັvແກ່ ພັJສັf oລົdອີd ເມື່vພັJສັfoຣົd ໄດ້ຮັປບຸຣກີfໃຈ ໄດ້ອນຸເມາທໜາ ສາທຸກາໜ ແລ້Jສັfoຣົd ທີ່ມີບາປກຳນ້w ກໍ່ໄດ້ພົ້ໜຈາັo ຣົdໄບ ຫັ້ໜແລ ສ່Jຣຜູ້ທີ່ ມີບາປກຳ ອັໜແຮDກ້າ ກໍ່ໄດ້ບັໜເທົາທັຸ ເບົາບາDລົDໄບ.

 ເມື່vpາຕິ*ຟີນ້vA ເຮັfບຸຣEທິ{lາ ສົ່Dບຸຣໄບໃຫ້ອີd ໃນພາຽຫຼັງແລ້J kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້oໍEົາ ໄບແຈ້Dຂ່າJອີd ຫຼາຽເທື່v ພັJສັfoຣົd ທີ່ຍັDບໍ່ພົ້ໜທັຸ ຢູ່ດ້Jຽບາປ ກຳ ອັໜຫໜັກຫໜາOັ້ ກໍ່ໄດ້ເບົາບາD ລົDໄບເບັໜລຳດັປ ຈົໜກ ທັDໄດ້ ພົ້ໜຈັາoຣົdໄບ ຫັ້ໜແລ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ກທຳ ຢູ່ຢ່າDOັ້ ເສີໝມາ.

 ຢູ່ມາວັໜນຶ່D ຮູ່ງເຊົ້າຂື້ໜມາ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ ຄvA ບາfຄາfຈີວvຣ ໄບຖ່ຽວບີຯີfບາf ໃນວັໜOັ້ ຍັDມີຊາຽຜູ້ນຶ່D ທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ເຊີ່Dຫາລ້ຽAມາof ຢູ່ຕຼອfມາ ໃນຕvຣ ເຊົ້າວັໜOັ້ ໄດ້ໄບອາປoໍ້ ໃນkສເບາກ)າຣຯີ ນັvບ້າໜ ໄດ້ເຫັໜ ດັvບົJບາໜ ກີfໃຈຈີ່Dໄດ້ ເກັປEົາດັvບົJ 8 ດັv ຂື້ໜມາຈາັkສແລ້J ຈີ່Dໄດ້ຖືເດີໜມາຕາໝ ມັຄ&າຫົໜທາD ກໍ່ໄດ້ເຫັໜ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ເດີໜມາ ກໍ່ເກີ;ມີ ສັທ{າເຫຼືອໝໄສ ຈີ່Dໄດ້ EົາດັvບົJ 8 ດັvOັ້ ເຂົ້າໄບຖJາຽ kພເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ຕັ້D ຄJາໝkບາຖໜາວ່K ບໍ່ວ່Kຜູ້ຂ້າ ວຽຣວາຽຕາຽເກີ; ໃນຊາfໃດໆ ພົປໃດໆ ກີf ຂື້ໜຊື່Jາ ຄJາໝທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ກໍ່ຢ່າໄດ້ມີ ແກ່ຂ້າkພເຈົ້າເລີຽ.

 ເມື່vOັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ອນຸເມາທໜາວ່K ຈົ່Dສຳ ເດັf ດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAເຈົ້າເຖີ້ໜ ແລ້JເວຼKOັ້ kພມໄລເຖ ຣເຈົ້າ ກໍ່ຄິfວ່K ດັvບົJ 8 ດັvນີ້ ເຮົາຈັEົາໄບບູຊາ ໃນທີ່ໃດ ຈີ່Dຈັດີຫໜໍ ຈັoໍໄບບູຊາ ຕົ້ໜສີມຫາໂພf ບ່vຣທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕັຼlາຮູ້ ຫຼື ຈັoໍໄບ ບູຊາທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າທົDສແດD kພທັມໝຈັd ກັປkບລັຕ*ນສູດ ເບັໜຄັ້Dທຳອິf ຫຼື ຈັoໍໄບູຊາໃນທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkບຣິນິພ%າໜ ແຕ່ ທີ່ເລົ່າOັ້ ເຮົາກໍ່ເຄີຽໄບ ບູຊາມາແລ້J.

 ເມື່vຄິfຢ່າDນີ້ແລ້J ຈີ່Dຄືfຕໍ່ໄບວ່K kພຈຸຣາມຯີ ເທີDສັJຣ ອັໜເບັໜທີ່ບັໜຈຸ kພຼະເກfທາf ກັປທັDkພທາຖະທາf ຄືkພແຂ້J ແກ້J ກ້ຳເບື້vງຂາJ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າOັ້ ເຮົາຍັDບໍ່ທັໜໄດ້ໄບ ບູຊາຈັເທື່v ຄັໜຄືfຢ່າDນີ້ແລ້J ກໍ່ເດີໜທ່ຽວບິຯfີບາf ໄດ້ ພໍສົໝຄJຣແລ້J ກໍ່ກັປຄືໜມາສູ່ວິຫາໜ ກໍ່ສັໜຟັຕ*າ ອາຫາໜ ສຳເດັfແລ້J 

 ກໍ່ເຂົ້າ ຈຕຸຖ{ຊາໜ ກໍ່ເລີຽເຫາະ ທpາໜຂື້ໜ ໄບສູ່ສັJຣ ໃນຂໜະ ອືfໃຈດຽວ ກໍ່ໄບເຖີD kພຈຸຣາມຯີເຈດີ ໃນດາວດີDສາສັJຣ Oັ້ແລ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ເດີໜວຽຣ kພເຈດີ 3 ຮvບ ຈີ່Dໄດ້EົາດvກບົJ 8 ດvັເຂົ້າບູຊາ kພ ຈຸຣມຯີເຈດີ ໃນທິfທັD 8 ແລ້Jກໍ່ນັ່Dຢູ່ ທີ່ສົໝຄJຣ ສ່Jຣ ຂ້າDຫໜຶ່ງ ກໝີໃນກຼະບັfນີ້ ແລ.

 ໃນວັໜOັ້ ເບັໜວັໜkພຼະ 8 ຄ່ຳພໍດີ kພຽາອີoທພ້vມດ້Jຽ ເທພ%ດາທັiາ ກໍ່oໍEົາ ທິພ%ບຸບxາ ມາລາດvັໄມ້ ແລ ທູບທຽຣ ເສັfດມາໃນທີ່ kພຈຸຣມຯີເຈດີ ກທຳບທ{ ກ)ີຯn 3 ຮvບ ແລ້Jບູຊາ kພເຈດີ ຄັໜບູຊາແລ້J ຈີ່Dໄດ້ພາ ເທພ%ດາທັiາ ມາຂາປໄຫ້J kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່D ຖາໝວ່K kພຜູ້ເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ ຖJາຽkພພvຣ ຕvບວ່K ອາfຕມາມາຈາັ ມນຸlາໂລd ເມືvງຄົໜ ເພື່vມານມັlກາໜ ກາປໄຫJ້kພເຈດີ.

 ໃນຂໜະOັ້ ກໍ່ຍັDມີ ເທວບຸດ ຕົໜຫໜຶ່ງມາ ມີkບຣິວາໜ ຮ້wອົD ເຂົ້າມາໄຫJ້kພເຈດີ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝ ວ່K ເທພ%ບຸດ ອົDທີ່ມາOັ້ແມ່ໜ kພສີອຣິຽະເມfໄຕຼ ບໍ? kພຽາອີໜຕvບວ່K ບໍ່ແມ່ໜ ເບັໜເທພ%ບຸດ ຜູ້ມີບຸppະ ສົໝ ພ%າໜ ເລັdໆນ້wໆທໍ່Oັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ເທວບຸດອົDນີ້ ໄດ້ກທຳ ບຸppະສົໝພາໜ ສ້າDສີ່Dສັໜໃດໄວ້ ຈີ່Dມີkບຣິວາໜພໍຮ້w kພຽາອີoທ ຈີ່Dຕvບວ່K ເມື່vກ່vຣ ເທພ% ບຸດອົDນີ້ ເບັໜຄົໜທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ທ່ຽວກ່ຽວຫຽ້າ ມາຂາຽ ລ້ຽAຊີວິf ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ທາໜເຂົ້າ ແກ່ກາກ້vຣຫໜຶ່ງຈີ່Dໄດ້ມາ ເກີ;ໃນສັJຣ ມີkບຣິວາໜ ພຽAຮ້wດຽວ ນີ້ແລ.

 ໃນລຳດັປOັ້ ຍັDມີເທພ%ບຸດ ອົDໃຫໝ່ຫໜຶ່ງ ພາkບຣິ ວາໜ ພັໜຫໜຶ່ງມາເຖີD kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຖາໝວ່K Oັ້ແມ່ໜ kພສີອຣິຽະເມfໄຕຼ ບໍ? kພຽາSoທ ຈີ່Dຕvບວ່K ບໍ່ແມ່ໜ ເບັໜແຕ່ເທພ%ບຸດ ອົDຫໜື່ງທໍ່Oັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່D ຖາໝວ່K ເທພ%ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ກທຳບຸຣ ສີ່Dສັໜໃດໄວ້ ຈີ່Dມີkບ ຣິວາໜ ພັໜຫໜື່ງ kພຽາSoທ ຕvບວ່K ເມື່vກ່vຣພຸ້ຣ ເທພ% ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ເບັໜຈ່າລ້ຽAງົJທັiາ ກັປຫໝູ່ໄດ້ທາໜເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ຫໝູ່ລ້ຽAງົJດ້Jຽກັໜ ກໍ່ຈີ່Dມີ kບຣິວາໜພັໜຫໜື່ງ Oັ້ແລ.

 ລຳດັປຕໍ່ມາໄດ້ມີ ເທພ%ບຸດອົDຫໜື່ງ ເຂົ້າມາອີd ມີ kບຣິວາໜ ພໍຫໝື່ຣມາເຖີD kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖາໝຄືໜຄືເກົ່າ ແລ ກໍ່ຖາໝຕໍ່ໄບ ຈົໜຈົປຄົປ ຈຳນJຣ ເທພ%ບຸດ ທີ່ເຂົ້າມາ ໄຫ້Jkພເຈດີ ອົDໃດເຂົ້າມາ ເຫັໜແຕ່ໄກ kພ ມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖາໝ kພຽາSoທທິຣາfເຈົ້າ ກໍ່ຕvບຈົໜ ຈົປຄົປ ຈຳນJຣຄຳຖາໝ ຕາໝຈຳນJຣ ເທພ%ບຸດ ທີ່ມາບູຊາ Oັ້ແລ.

 ບັfນີ້ ຈັໄດ້ກ່ຼາJຄືໜ ເຖີDເທພ%ບຸດ ອົDທີ 3 Oັ້ກ່vຣ ແລ ມີkບຣິວາໜພໍຫໝື່ຣ ແຕ່ກ່vຣOັ້ ທ່າໜໄດ້ກທຳບຸຣ ອັໜໃດໄວ້ kພຽາSoທທິຣາfເຈົ້າ ຈີ່Dຕvບວ່K ແຕ່ຊາfກ່vຣOັ້ ເທພ%ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ໃຫ້ທາໜ ເຂົ້າໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ສັມໝເຯັໜ ແລ.

 ລຳດັປຕໍ່ໄບ ມີເທພ%ບຸດ ອົDທີ 4 ມີkບຣິວາໜ 2 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽຜຼະບຸຣ ໄດ້ທາໜເຂົ້າໃສ່ບາf ໃຫ້ແກ່ຟິdຂຸ ແລ ລຳດັປອົD ທີ 5 ນີ້ ມີkບຣິວາໜ 3 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ເຜົາ ຊັາສົປຄົໜຕາຽ ຫາທີ່ເພີ່Dບໍ່ໄດ້ ພ້vມທັDທຳບຸຣ ແຈdເຂົ້າເວໜຫາ ແລ ລຳດັປອົDທີ 6 ກໝີkບຣິວາໜ 4 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽ ບຸຣອັໜໄດ້ ເຫຼື້ອໝໄສສັທ{າ ໄດ້ທາໜບເຈ{ຍຽ໌ 4 ມີຈີວvຣ ເບັໜຕົ້ໜ ພ້vມທັDຕັ້Dຕົໜ ຫໝັ້ຣຢູ່ໃນສີໜ ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 7 ມີkບຣິວາໜ 5 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ເຫຼື້ອໝໄສສັທ{າ ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ ບູຊາkພຣັຕ>ຕນໄຕຼ ບັເຈ{ຍຽ໌ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ສ້າDວິຫາໜ ສ້າDສາຖູບ ຮູບ kພເຈົ້າ ແລ ເຈດີ ມີບັກdຕິໃນສີໜ 5 ສີໜ 8 ບໍ່ຂາf ແຕ່ຊາfອັໜຍັD ເບັໜຄົໜOັ້ ແລ ລຳດັປ ອົDທີ 8 ມີkບຣິວາໜ 6 ຫໝື່ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ສ້າDໄວ້ ໄດ້ຮັກ:າ Eເບປາສຖາສີໜ ແລ ສ້າDສາຖູບ ຮູບkພເຈົ້າ ແລະ ເຈດີ ບັູຕົໜສີມ ຫາໂພf ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 9 ມີkບຣິວາໜ 7 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ ບJດເບັໜສັມໝເຯັໜ ໃນສາlໜາ ໄດ້ຮັກສາສີໜ ບໍຣິບູຣ ໄດ້ເພີ່ໝພູຣ ກິຈ{ວັ;ບົJຣບັf Eບປຖັາ ຄູບາອາຈາໜ ດ້Jຽoໍ້ ຮ້vຣ oໍ້ອຸ່ຣoໍ້ເຢັໜ ບົJຣບັf ກJດວັfວKບໍ່ຂາf ແລ ລຳດັປ ອົDທີ 10 ມີkບຣິວາໜ 8 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜຕົໜໄດ້ ເບັໜຄົໜທັຸໄຮ້ ໄບຫາທ່ຽວຂົໜຂJາຽ ບັvກຸສົໜຕໍ່ ຝູງຄົໜທັiາ ຜູ້ຮ່າDມີ ໃຫ້ຮູ້ເມື່v ເອີ້ໜບັvເພື່vສັທ{າ ຍາໝkພມາບີຯີfບາf ບໍ່ໃຫ້ຂາf ໃຫ້ໄດ້ໄສ່ບາf ດ້Jຽຄຳເຕືvຣດັ່DOັ້ ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 11 ມີkບຣິວາໜ 9 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ Eົາດັvກັຯnິກາ ໄບບູຊາ kພຣັຕ*ຯໄຕຼ ແລ ສຖູບ kພພຸທ{ຮູບ ແລ ເຈດີ ສັDລvມSນີ_ ໃຫ້ໄກຈາັໂທf ອທິຖາໜ ຜົໝໃຫ້ເບັໜດັvໄມ້ ຕາໃຫ້ເບັໜ ທຽຣໄຕ້ບູຊາ ບາັໃຫ້ເບັໜ kບທູບບູຊາ ບຸຣທຳມາ ແຕເມືvງຄົໜ ມີດັ່Dນີ້ ແລ.

 ລຳດັປ ອົDທີ 12 ມີkບຣິວາໜ ແສໜ 1 ດ້Jຽ ບຸຣໄດ້ສ້າDໄວ້ ແຕ່ພາຽຫຼັງ ແຕ່ຄັ້DຍັDເບັໜຄົໜ ຫາລ້ຽAຊີ ວິfຕົໜ ດ້Jຽກາໜຫາ ກ່ຽວຫຽ້າມາຂາຽ ໄດ້ໄບເຫັໜຫາfຊາຽ ຂາJ ງາໝສອາf ເລີຽກາfກ້vAຂື້ໜ ໃຫ້ເບັໜເຈດີ ມີບຸຣທຳມາ ດັ່Dນີ້ ແລ.

 ສັDລJມ ເທພ%ບຸດ 12 ອົD ພາkບຣິວາໜ ເຂົ້າມາໄຫ້J ທາfໄທ້ເຈດີ ຈຸຣມຯີ ທີ່kພມໄລ ສົDໄສວ່K ແມ່ໜ kພເມfໄຕຼ ເພາທິສັfເຈົ້າ ເຂົ້າມາ kພຽາSoທ ທິຣາfເຈົ້າ ຝູງOັ້ ກໍ່ບັvໃຫ້ຮູ້ແຈ້Dໄວ້ ດັ່Dກຼ່າJມາ ນີ້ແລ.

 kບຖົມໝເລຍຽ໌ະ ວັຯno ອັໜກ່າJຍ້vAຍໍຍັD ເທພ%ມໄລຽະ ອັໜເບັໜkບຖົໝ ສັຕ*ຕິDສຄ$າ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າ 37 ຄ$າ ນິຖີ{ຕາ ກໍ່ສເດັf ບໍຣບJຣຄJຣ ເທົ່ານີ້ແລ.