ມໄລແສໜ

 ຕທາອຣິຽະ ເມໄຕ*ເຍາ ເພິທາສັເຕ*າ ທສສຕ ກິຣຯ ນິສາກຣບ ພາຕິເຣກ ບພາວິຣາ ຊິເຕຫິ ເກາຕິສຕ ສຫັl ສຸຣຍຸວຕິ ສຸຣບຸເຕ*ຫິ ບຣິວK ຣິເຕາ ຕາຣາຄຯ ບຣິບຸເຕາ ຍຫລຊລ ບຕລ ວິຣຫິຕ ສຣທສມຍາ ກາສມຸຄ&ເຕາ ບຣິບຸຯnຈັນທ ມຯfເລາວິຍາ ວິເລາຈມເo ທິບທຸບ ຄັນທມາຣາ ທີນິ ຄາຫາ ເບຕJາ ຕຸສິຕາ ຍວນເຕາ ໂອຕຣິຕJາ ເຈຕິຍໍ ວຯທິນຖາຽະ ສກລຕິ ທສບຸລໍ ທິພເພາຄາ ເສຫິໂອພາ ເສເo* ທິພຄັເນທ ຫິບວKຍັເo* ອເo ບມາ ຍທສກ ບກຕິລີລາຽະ ອເoບເມ ນສກບ ກຕິ ສິຣິວິລາ ເສນເຈຕິຍໍ ຄເຯອາຄັນ*ວK ບທກີ) ກັຕ*ວK ອຖາທິສາ ສຸວັນິທຕJາ ມາລາທິຫິ ບຸເຊຕJາ ບາຈິນທິສາ ພາເຄນ ນິສິທິ{ຕທາ.

 ໃນກຼະບັfນີ້ ອົDkພສີອຣິຽະເມໄຕ* ບໍຣົມໝເພິທາສັfເຈົ້າ ຜູ້ພ້vມດ້Jຽ ບໍຣິວາໜແສໜໂກf ທັDຂ້າDຫໜ້າ ຂ້າDຫຼັງ ເບື້vງ ຂJາ ເບື້vງຊາຽ ເລົ່າOັ້ ຍ່vມມີເຄື່vງkບດັປ ອັໜຫຼາັສີຕ່າD ກັໜ ເຊີ່DມີສີຂາJ ຂຽວແດDເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ໄດ້ເສັfດ ເລື່vຣລw ຈາັ ດຸສິfສັJຣ ມາໄຫ້J kພຈຸລ}າມຯີເຈດີ ທີຫຼັງຫໝູ່ໃນວັໜOັ້ ແລ.

 ເມື່vkພມໄລ ແລ ເຫັໜແຕ່ໄກ ວ່Kແມ່ໜ kພເມໄຕ* ຈີ່Dໄດ້ຖາໝອັvໄບວ່K Oັ້ເຫັໜຈະແມ່ໜ kພສີອຣິຽເມໄຕ* ແທ້ແລ kພຽາອີໜ ຈີ່Dຕvບວ່K ແມ່ໜແທ້ແລ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ເພາະວ່K ມື້ນີ້ເບັໜວັໜkພ 8 ຄ່ຳ ອົDkພເມໄຕ* ບໍຣົມໝເພິທາ ສັfເຈົ້າ ໄດ້ເຄີຽເສັfດມາ ນມັlກາໜ kພຈຸລ}າມຯີ ເຈ ດີ ເບັໜkບຈຳ ເມືvເຖີDວັໜkພ 15 ຄ່ຳກໍ່ໄດ້ເສັfດ ລົDມາໄຫJ້ ດັ່Dດຽວກັໜໜນີ້ ແລ.

 kພມໄລ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ພັJບໍຣິວາໜຂvA kພເມໄຕ* ເພິທາສັfນີ້ ມີເຄື່vງkບດັປ ລ້Jຣແຕ່ມີ ສີຕ່າDກັໜ ເພາະເຫfວ່K ບຸຣກຳສີ່DໃດOັ້ ແລ kພຽາອີໜ ຈີ່Dຕvບວ່K ພັJບໍ ຣິວາໜ ທີ່ມີເຄvື່ງkບດັປ ຕ່າDສີກັໜOັ້ ເພາະເມື່vກ່vຣພຸ້ຣ ລາDພ່vAໄດ້ບູຊາ kພຣັຕ*ຯໄຕຼ ດ້Jຽດັvໄມ້ຂາJ ດັvໄມ້ເຫຼືອD ດັvໄມ້ແດD ແລດັvໄມ້ຂຽວ ກັປທັDໄດ້ ຮັd;າ ສີໜ 5 ສີໜ 8 ຢູ່ເບັໜkບຈຳOັ້ ແລ.

 kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ອົDkພສີອຣິຽະເມ ໄຕ*ບໍຣົມໝ ເພິທາສັfເຈົ້າ Oັ້ເດ kພອົDໄດ້ສ້າDສົໝ ບຸຣບາ ຣມີ ຢ່າDໃດແດ່ kພຽາອີໜຈີ່Dຕvບວ່K ໂຍໝມີຄJາໝຮູ້ນ້w ບໍ່ ອາຈ{ັ ພັລ}o ບຸຣບາຣມີ ຂvງkພເມfໄຕຼ ບໍຣົມໝເພິທາ ສັfເຈົ້າໄດ້ ແລ ບຽບເຫໝືອໜ kກຕ່າຽຕົJນ້wໆ ບໍ່ອາຈັ{ຢັ່D ຕີໜ ລົDໄບໃນພື້ໜ ມຫາສໝຸດໄດ້ ແລ ຈັບັvໄດ້ ແຕ່ພຽAວ່K kພເພາທິສັfເຈົ້າທັiາ Oັ້ມີຢູ່ 3 ຈຳພັJຄື 

 ບັpາທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽບັpາ ຈຳພັJ 1 

 ສັທ{າທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽສັທ{າ ຈຳພັJ 1 

 ວິຣິຽະທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽ ຄJາໝພຽຣຈຳພັJ 1 

 kພເພິທາສັf 3 ຈຳພັJນີ້ ໄດ້ສ້າDບາຣມີ ທັD 30 ທັf ເຫໝືອໜກັໜOັ້ ແລ ແຕ່ວ່K ຈຊ້າຫຼືໄວ ກົ່Jກັໜທໍ່Oັ້ ຄື

 ຈຳພັJບັpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ນັປແຕ່ໄດ້ ພຸທ{ພຽາ ກvຣ ແລ້Jໄບຕຼອfເວລາ 4 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມ ຫາກັປ ແລ ຈຳພັJສັທ{າທິກ ສ້າDບາຣມີ 8 ອສົDໄຂ ກັປແສໜ ມຫາກັປ ຈຳພັJວິຣິpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ຢູ່ເຖີD 16 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມຫາກັປ ສຳຫຼັບ kພເມfໄຕຼ ບໍຣົມໝເພິທາສັfນີ້ ເບັໜຈຳພັJວິຣິpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ຢູ່ເຖີD 16 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມຫາກັປ ຈີ່Dຈໄດ້ ສຳເລັfເບັໜ kພພຸທ{ ເຈົ້າ ໂຍໝອທິບາຽ ຖJາຽໄດ້ແຕ່ພຽAທໍ່ນີ້ ແລ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vkພຽາອີໜ ກັປkພມໄລ ທົDສົໜທໜາ ກັໜຢູ່Oັ້ ອົDkພເມໄຕ* ກໍ່ໄດ້ເສັfດມາເຖີD ທົDກທຳບັທ{ັກ)ີຣ kພເຈດີ 3 ຮvບ ແລ້JຖJາຽນ້vມ ນມັlກາໜ ບູຊາດ້Jຽ ທິພ%ບຸບxາ ທູບທຽຣ ຊາວລາຂvAຫvມ ລົJເສັfດມາ ນມັlກາໜ kພມໄລແລ ໄຕ່ຖາໝວ່K kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? ມີທຸຣະ kບສົDສີ່Dໃດນໍ kພມໄລຕvບວ່K ອາຕມາມາຈາັ ເມືvງ ມນຸດ kບສົDຈມາ ຂາປໄຫJບູຊາ kພຈຸລ}ມຯີ ເຈດີ kພເມໄຕ* ຈີ່Dຕັfຖາໝຕໍ່ໄບວ່K.

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຊາJຊຸມພູທີJບ ໃນອາດີf ແລ ບັfຈຸບັໜນີ້ ເຂົາມີຄJາໝkບພືfກັໜ ເບັໜຢ່າDໃດແດ່? kພ ມໄລຕvບວ່K ຊາJຊຸມ ພູທJີບOັ້ ເຂົາມີຄJາໝkບພືf ຕ່າDໆກັໜແລ ຫາລ້ຽAຊີປ ເຮັfວຽກກໍ່ຕ່າDກັໜ ລາDຄົໜຍັາຈົໜກໝີ ລາD ຄົໜກໍ່ຮັ່Dມີ ກໍ່ຫຼາຽ ມີຮູບຈົປງາໝກໝີ ບໍ່ຈົປບໍ່ງາໝກໝີ ອາຍຸນ້wກີໝ ອາຍຸຫຼາຽກໝີ ມີຄJາໝສັຸນ້wກໝີ ຄJາໝສັຸຫຼາຽກໝີ ມີສີໜ ທຳກໝີ ບີໝສີໜທຳກໝີ ສ່Jຣທີ່ບໝີສີໜທຳ Oັ້ຫຼາຽກ່Jາ ທີ່ມີສີໜ ທຳ Oັ້ນ້w ແທ້ແລ້J.

 ລາDຈຳພັJ ກໍ່ມັdໃຫ້ທາໜ ຮັກ:າສີໜ ພັDຣົl ທັມໝເທ lໜາ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ kພສຖູບເຈດີ ສ້າDກຸຕິວິຫາໜ ຖJາຽ ມຫາkກຖີໜນທາໜ ໄສບາf ລົ ຖJາຽຢາຮັກ:າໂລd ແກ່kພຟິdຂຸສົD ຜູ້ອາພາf ຕາໝກຳລັDຂvAຕົໜ ບາDຄົໜກໍ່ຕັ້Dຢູ່ ໃນກຸສົໜ ກັມໝບົf 10 kບກາໜ ມີກາໜເວັໜຈາັ ບາoຕິບາf ເບັໜຕົ້ໜ.

 ລາDຄົໜກໍ່ຕັ້Dຢູ່ໃນ kກຕັໜpູ kກຕເວທີ ຕໍ່ບິດາມາ ດາ ລາDຄົໜກໍ່ຍີໜດີ ໃນກາໜຊ່Jຽເຫຼືອຜູ້ອື່ໜ ທີ່ຕົdທັຸໄດ້ຍັາ ລາDຄົໜ ກໍ່ເຫໜັແກ່ຕົໜ ບໍ່ຫຼຽວແລເບີ່Dຜູ້ອື່ໜ ລາDຄົໜກໍ່ຂຸດ oໍ້ບໍ່ ກໍ່ສຼາສ້າDມັຄ&າ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ຄົໜທັiາ ໄດ້ພັdເຊົາ ຍາໝເມື່ອໄບໝາ ເບັໜອັໜວ່K ພັJມນຸດທັiາ ມີຄJາໝkບພືf ຕ່າDໆ ກັໜ ຈພັລ}oນັປ ບໍ່ໄດ້ແລ.

 ບາDຈຳພັJ ເມືvເຮັfບຸຣແລ້J ກໍ່kບຖໜາ ໃຫ້ໄດ້ໄບເກີf ໃນສາlໜາ ຂvAມຫາບໍພີf ແລ ຂໍພົປມຫາບໍພິf ໃນຄັ້Dຈ ລົDໄບຕັfເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເມື່vkພເມໄຕ* ເພິທາສັfເຈົ້າ ຊົDພ<Dດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ຊົDເສາມນັfຍີໜດີ ຈີ່Dຕັfວ່K ເມື່vkພ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກັປລົDໄບເຖີD ມນຸlໂລdແລ້J ຂໍຈົ່Dບັvແກ່ ຊາJມນຸດວ່K ຖ້າຜູ້ໃດມັdໄຄ່ ຈພົປໂຍໝ ໃນເມື່vລົDໄບ ຕັfສຮູ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ຈົ່Dໃຫ້ຜູ້Oັ້ ພ<Dເທlໜາ ເລື້vງ kພເວfສັນ*ຣຊາດົd ແລະ ບູຊາດ້Jຽ ດັvໄມ້ທູບທຽຣ  ຊາວລາ ລົສີ່Dລົພັໜ ບູຊາຄ$າພັໜ ໃຫ້ຈົ່Dໄດ້ ທັDໃຫ້ແລ້J ໃນມື້ນຶ່Dວັໜດຽວ Oັ້ແລ ຈີ່Dຈະໄດ້ພົປໂຍໝ ສົໝດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ບໍ່ແມ່ໜແຕ່ທໍ່Oັ້ ຜູ້ທີ່ຢາັຈະ ພົປໂຍໝ ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜ ງົfເວັໜຈາັ ອນັນ*ຣິຽະກຳ ທັDຫ້າkບກາໜ ມີຄື:

 ຂ້າພໍ່ຕີແມ່ເບັໜຕົ້ໜ ເມື່vຜູ້ໃດ ທຳອນັນ* ຣິຽະກຳ 5 kບກາໜ ດັ່Dກ່ຼາJມານີ້ ຢ່າDໃດຢ່າDຫໜຶ່ງແລ້J ຜູ້Oັ້ກໍ່ຈຕ້vAໄດ້ ໄບຕົdoຣົd ຕຼອfກັປ ແລະ ຈະບໍ່ທັໜໄດ້ ເກີfມາພົປໂຍໝ ເພາະວ່K ໂຍໝຈຕ້vAລົDໄບ ຕັfເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ໃນກັປນີ້ແລ.

 kພມໄລ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ມຫາບໍພີf ຈລົDໄບ ຕັຼດ ເມື່vໃດ? kພເມໄຕ* ຈີ່Dຕvບວ່K ຍັDອີdດົໜoໜ ແທ້ແລ ຄື ເມື່v ສ້ຽAສຸດ ສາlໜາ ຂvAkພເຄາດົໝ ແລ້J ອາຍຸຂvງ ມນຸl ກໍ່ຈລົfນ້wຖwລົD ໄບເບັໜລຳດັປ ຈົໜkກທັDເຖີD ຫ້າບີມີສາມີ ພັລ}pາ ສີປບີຕາຽ ແລ້JຈາັOັ້ໄບອີd ດົໜoໜມ ນຸດທັiາ ກໍ່ຈເກີfມີ ຄສັໜpິ ຄື:

 ຕ່າDຄົໜຕ່າDເຫັໜກັໜ ເບັໜສັfບ່າ ແລ້Jເລັປມືເລັປຕີໜ ຈກາຽເບັໜຫັv ເບັໜດາປ ຂ້າພັໜກັໜທົ່Jໂລd ຢູ່ຕຼອf 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ພັJທີ່ມີ ບຸຣກຸສົໜ ຢູ່ແດ່ ກໍ່ຈພາກັໜ ຫຼົບລີ້ ຫໜີໄບຊ້vຣຢູ່ ຕາໝ ຊvກຫ້JຽຮາJເຂົາ ເມື່vພົ້ໜ 7 ວັໜແລ້J ມນຸດເລົ່າOັ້ ກໍ່ຈັອັvມາ ພົປກັໜແລ້J ຮ້vAໄຫ້ຕໍ່ກັໜ ຈີ່DຊJຣກັໜງົດ ເວັ້ໜຈາັ ກາໜ ຂ້າພັໜກັໜ ລັdຂໂມຽກັໜ ຜິfຜົJຜິfເມັຽກັໜ ຕັ້Dຫໝັ້ຣຢູ່ ໃນຄJາໝສັຈ{ ບໍ່ດື່ໝສຸລາເມໄລ ບໍ່ເວົ້າຄJາໝ ຫຽາປຊ້າກ້າແຂD ບໍ່ຊໍ່ສຽດຍຸຍົDກັໜ ບໍ່ເວົ້າສີ່D ທີ່ບໍ່ມີkບໂຫຽດ ບໍ່ຄິfໂລປ EົາຂvAກັໜ ແລ ບໍ່ຄິfຮ້າຽ ບຽດບຽຣກັໜແລ້J ບຸດທິດາ ຂvAມນຸດເຫຼົ່າOັ້ ກໍ່ຈັມີ ອາຍຸຍືໜ ຂື້ໜເຖີD 20 ບີ ເມືv ມນຸດເຫຼົ່າOັ້ ຕັ້Dຫໝັ້ຣຢູ່ໃນ ກຸສົໜກັມໝບົf 10 kບກາໜ ດັ່D ກ່ຼາJມາແລ້JOັ້ ອາຍຸຂvAມນຸດ ເຫຼົ່າOັ້ ກໍ່ຈທວີສູAຂື້ໜ 40 ບີ 80 ບີ ແລ 100 ບີ ເບັໜລຳດັປ ຈົໜເຖີD 1 ອສົDໄຂ ແລ້Jອາຍຸ ກໍ່ໄດ້ຫຼຸດນw ຖwລົDມາອີd ຈົໜເຖີD 8 ຫໝື່ຣບີເມື່vໃດ ເມື່vOັ້ ຜືໜແຜ່ໜດີໜທັDຊີ້ໜ ກໍ່ຈັບໍຣິບູຣ ດ້Jຽພືf ພັໜ ທັpາຫາໜ ສູ່kບກາໜ ແລມນຸດທັiາ ໃນຄາJOັ້ ກໍ່ຈັມີຄJາໝສັຸ ສບາຽ kບາl ຈາັ ໂລdໄພຕ່າDໆ ຈມີໂລdຢູ່ ແຕ່ສvAkບກາໜ ຄື:

 ຄJາໝຮູ້ຈັ ຢາັອາຫາໜ ກັປຄJາໝຮູ້ສືdຢາັນvຣ ທໍ່Oັ້ແລ ໃນເວລາOັ້ ຄົໜພິກາໜຕ່າDໆ ມີຫູຫໜັວ ຕາບvດ ເບັໜຕົ້ໜ ຍ່vມບໝີ ຄົໜທັiາ ກໍ່ຈັມີຄJາໝສັຸ ກາຽສບາຽໃຈ ເຫໝືອໜກັໜ ຫໝົດ ຕຼອfເຖີD kພຣາຊາ ມຫາkກສັf ຫໝູ່ອາມາf ຣາຊ{ເສໜາໄຜ່ພົ້າ kບຊາຊົໜທັiາ ກໍ່ຈັມີສີໜ 5 kບຈຳທັຸຄົໜໄບ ມີທັDໃຈ ບໍ່ອາຄາf kພຽາບາfຈ່vAເວໜ ໃຫ້ແກ່ກັໜລົະກັໜ ຕຼອf ເຖີD ສັf 4 ຕີໜ 2 ຕີໜ ມີຝູງແຮ້D ແລະ ກາເບັໜຕົ້ໜ ແລ ສັfບໝີຕີໜ ຫຼື ມີຕີໜທັiາ ທັDສັfບົd ແລະ ສັfoໍ້ ທັDບJA ກໝີແຕ່ຈິf ຄິfເມຕ*າກັໜ ຄົໜ ແລສັfທັDບAJ ກໍ່ຈມີແຕ່ຄJາໝສັຸ ທັຸຖ້Jຣ ຫໜ້າ ພືfພັໜທັpາຫາໜ ກໍ່ຈບໍຣິບູຣ ທັຸແຫ່Dຫົໜ Oັ້ແລ ພໍແຕ່ ເມັfເຂົ້າສາລີເມັfດຽວ ຫ່JາໜລົDໄບໃນ ພື້ໜບັຖ{ພີ ກໍ່ຈັແຕdອັv ເບັໜຫຼາຽພັໜຕົ້ໜ ຕົ້ໜຫໜຶ່ງໆມີຫຼາຽຮJA ຮAJຫໜື່ງໆມີເມັfເຂົ້າ ໄດ້ 21 oໜ ໃນລດູແລ້D ຝົໜກໍ່ຈຕົd ທົ່Jບັຖ{ພີ ທັຸເຄີ່Dເດືvຣ ແລ ໃນລດຸຝົໜ ກໍ່ຈມີຝົໜຕົd ທັຸໆວັໜOັ້ແລ.

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໃນເວລາOັ້ແລ ເທພ%ດາ ໃນຫໝື່ຣໂລd ຈັກdວາໜ ຈີ່Dຈັມາ kບຊຸມກັໜ ຂື້ໜໄບອາລາທ{oໂຍໝ ທີ່ດຸສິfສັJຣ ໃຫ້ລົDໄບເກີf ເບັໜມນູl ເພື່v ຕັຼlຮູ້ເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jໂຍໝ ກໍ່ຈພິຈາຣo ມ ຫາວິເລາກນ 5 kບກາໜ ຄື:

 ພິຈາຣoເຖີD ກຼະເວiາ ທJີບkບເທf ແລ kກກຸຣ kພຊົໜມາຍຸຂvA kພຊົຯnີ ເຫັໜວ່Kສີ່DທັD 5 ນີ້ ເບັໜເວiາເຫໝາະ ສົໝແລ້J ໂຍໝກໍ່ຈຮັປ ອາລາທ{o ຂvAເທພ%ດາທັiາ ແລ້J ຈຸຕິ* ລົDໄບເກີf ແລ້Jກໍ່ຈອັvບJດ ສຳເລັfເບັໜ kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໂຜfສັຕ*ວໂລdທັDບJA ໃຫດຸລ່JAເຖີD kພນີພ%າໜ Oັ້ແລ ຂໍໃຫ້kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dຈຳຖ້wຄຳຂvAໂຍໝ ລົDໄບັvເລົ່າ ໃຫ້ແກ່ ຊາJມນຸlທັiາ ພ<Dດ້Jຽເທີ້ໜ.

 ເມື່vkພເມfໄຕຼເພທິາສັf ຕັfດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ທົDອຳລາ ຖJາຽ ນມັlກາໜ kພຈຸລ}ມຯີ ເຈດີ ລົ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jພາເຫຼົ່າບໍຣິວາໜ ເລື່vຣລwຂື້ໜໄບສູ່ ດຸສິfສັJຣ ອັໜເບັໜ ທີ່ສຖີf ຂvAkພອົDOັ້ແລ ຝ່າຽkພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖJາຽ kພພvຣລາ ອົDອີໜoທ ແລ້JກັປລົDມາ ສູ່ມນຸlາໂລd ພໍເຖີDຮຸAເຊົ້າ ຂື້ໜວັໜໃຫໝ່ ກໍ່ໄດ້ເຫຼົ່າ ເລື້vງສັJຣ ໃຫ້ຄົໜທັiາ ພ<Dຕາໝທີ່ໄດ້ ໄບເຫັໜມາ ຫັ້ໜແລ.

 ຕໍ່ມາວັໜ 1 ຈີ່Dໄດ້ລົDໄບ ໂຜfສັfoລົd ແລ ຂື້ໜສັJຣອີd ທຳຢູ່ຢ່າDOັ້ ຈົໜkກທັ້Dໄດ້ ດັປຂັນທນິພ%າໜ ຫັ້ໜແລ ສJ່ຣວ່K ບຸລຸດຜູ້ຍາັຈົໜ ເຂັໜໃຈທີ່ໄດ້ ເກັປຜັdຫັdພືໜ ໄບຂາຽລ້ຽA ມາof ດ້JຽຄJາໝkກຕັpູ ທັDໄດ້ຖJາຽດັvບົJ 8 ດັv ແກ່kພມໄລ ເຖຣເຈົ້ານັ້ໜ ເມື່vຊີ້ໜຊີວິfແລ້J ກໍ່ໄດ້ຂື້ໜໄບເກີf ໃນດາວດ/ສJັຣ ຢູ່ໃນວິມາໜຄຳ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽດັv ບົJ ແລ ມີoDພົ້າ ອັບປສvຣ ພັໜ 1 ເບັໜບໍຣິວາໜ ເທພ% ດາທັiາ ຈີ່Dໄດ້ຂັໜທoໝວ່K Eບົໜເທພ%ບຸດ ເພາະມີ ດັvບົJ ຜຸດຂື້ໜ ເບັໜເຄື່vງ kບດັປວິມາໜ ເມື່vເທພ%ບຸດOັ້ ຈໄບ ທາDໃດ ກີໝດັvບົJຄຳ ຜຸດຂື້ໜຮvAຮັປຕີໜ ໄບເບັໜນິf Oັແລ ທຸຕິມໄລຽະ ວັOoກິຽາ ອັໜກ່າJຍ້vAຍໍ ຍັDໄລແສໜ ອັໜເບັໜ ຖ້JຣສvA ຈິຕ*າລີl ຄ$າ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າ 40 kພຄ$າ ນິຕ%ີຕາ ກໍໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣແລ.