ອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ ວຳເມ ສຸຕັD ເອກັD ສະມະຍັD ຟະຄະວາ ຣາຊະຄະເຫ ວິຫະຣະຕິ ຄິຊ_ະກູເຕ ບັພaະເຕ ອະຖະໂຂ ອະຍັlໝາ ສາຣິບຸໂຕ* ເຍໜະ ຟະຄະວາ ເຕນຸkບສັDກະມິ ອຸkບສັDກະມິຕາJ ຟະຄະວັໜຕໍ ອະພິວະເທຕJK ເອກະມັໜຕໍ ນິສິທິ{ຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າf ຫູທັDສvA ຄwຮັປພ<D ຍັDຣົlະ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ອັໜມີຊື່Jາ ອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດ ແກ່ນັdບຼາfເຈົ້າທັiາ ຜູ້ມີຜຽາບັpາ ອັໜເບັໜພູມໝ ສັມໝາkບຕິບັf ເພິ່Dຮູ້ດັ່Dນີ້ເຖີ້ໜ ເອກໍ ສະມະຍໍ ຍັDມີ ໃນໄສໝ kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ະເຈົ້າ ໄດ້kບທັປຢູ່ ເຫໜືອເຂົາ ຄິຊ_ະກູດ ບັໜພົf ໃກ້ເມືvງຣາຊະຄຶ ມsານະຄvຣ ໃນກາຣຄັ້DOັ້ ລົ kພມsາ ສາຣິບຸດ ພຸທ{ະສາວົd ໄດ້ເຂົ້າໄບ ສູ່ທີ່ເຝົ້າຖJາຽ ອະພິວາf ກາປໄຫ້J ໂດຽເຄົາຣົປແລ້J ກໍ່ນັ່Dໃນ ທີ່ສົໝຄJຣ ສ່Jຣຂ້າDຫໜຶ່ງ ຫຼິງລົເບິ່D ສະຫະທັມິໝ ກະສັfທັiາ ກໍ່ເກີfຄຳ ບະຣິວິຕົdໃນໃຈ ຄິfເຖິDກາໜອັໜຕຼາຽ ທີ່ຈະເກີfມີ ຕໍ່ໄບພາຽຫໜ້າວ່າ 

 “ອິເມ ໂຂສັຕ*າ ສິໜນະມູລາ ອະຕິຕະ ສິກ)າ” ສັfທັiາເຫຼົ່ານີ້ ມີກິເລfຫໜາ ຖືdອະວິຊ_າ ຫໍ່ຫຸ້ມໄວ້ ມີສັໜດາໜ ອັໜຕຶປຫໜາໄບດ້Jຽ ອະກຸສົໜມູຣຄື ໂລພາ ຄJາໝຢາັໄດ້ ໂທສະ ຄJາໝບະທຸlະຮ້າຽ ໂມຫະ ຄJາໝຫຼົງງົໝງJາຽ ເບັໜຜູ້ຊື່Jາ ມີກຸສົໜມູຣ ຂາfແລ້J ມີສິກ)າ ອັໜຂາfເສຽແລ້J ຈະຕ້ອDໄດ້ໄບສູ່ ອະບາຽພູມທັD 4 ຄື ນະຣົd 1 ເຜຕ*ະວິໃສ 1 ອະສຸຣະກາຽ 1 ລົະ ສັfເດຽລະສາໜ 1 ເມື່vເບັໜດັ່Dນີ້ ແລ້J ຫໝູ່ສັfທີ່ຫໜາ ໄບດ້Jຽກິເລf ກໍ່ຈະຕ້ອDໄບ ຫໝົກໄຫໝ້ ຢູ່ໃນອະບາຽະພູມ ຕຼອfກາໜ ຍືໜຍາJນາໜ ທັມໝຄືບັpາ ບາຣະມີ 30 ທັf.

 ເບັໜທຳເຄື່ອD ເຮັfໃຫ້ເບັໜ kພພຸທ{ະເຈົ້າ ມີຢູ່ ຈະຫ້າໝ ລົະ ບ້ອDກັໜເສຽເຊິ່D ອະບາຽພູມທັD 4 ລົະ ທັມໝທີ່ kພພຸທ{ະເຈົ້າ ຊົDແສfAໄວ້ໃນ kພສູດ kພວິໄນ ລົະ kພບາຣະມັf ລ້Jຣເບັໜທັມໝ ທີ່ຈະນຳສັf ໃຫ້ພົ້ໜຈາັທຸັ ໃນສົDສາໜທັDOັ້ ເມື່vkພທັມໝ ເສໜາບໍດີ ສາຣິບຸດ ເກີfມີຄຳ kບຣິວິຕົd ດັ່DOັ້ແລ້J ຈິ່Dກາປໄຫ້Jຖາໝ kພພຸທ{ະເຈົ້າວ່K ຂ້າແຕ່ທ່າໜ ສັປພັpູ ຜູ້ເຈຼີຣ “ເຍ ເກຈິ ທຸບປັpາ ບຸຄ&ລາ” ບຸັຄົໜທັiາ ເຫຼົ່າໃດ ເຫຼົ່າຫໜຶ່ງ ມີບັpາ ຍັDຕຶປຫໜາ ໄບດ້Jຽ ໂມຫະ ຄJາໝຫຼົງງົໝງາJຽ ບໍ່ຮູ້ຈັ ພຸທ{ະ ກະຣະນະທັມໝ ຄື ບາຣະມີແຫ່D kພພຸທ{ະເຈົ້າ Oັ້.

 ເພາະເບັໜຄົໜ ອັໜທະພາໜ ກະທຳເຊິ່Dກັໝ ອັໜເບັໜບາປທັDບJA ດ້Jຽອຳນາf ຣາຄະ ຄJາໝກຳນັf ຍິໜດີ ໂທສາ ຄJາໝບະທຸlະຮ້າຽ ເຂົ້າຄvບງຳ ກະທຳກັໝອັໜເບົາຄື ລະຫຸກັໝ ຂຶ້ໜໄບຈົໜ ເຖິDກັໝຫໜັກ ຄື ຄະລຸກັໝ ໂດຽບີໝ ຄJາໝລະອາຽແກ່ໃຈ ລົະ ຄJາໝເກDກົJ ຕໍ່ບາປ ຄື ຄJາໝຊົ່J ເບື້vງຫໜ້າ ແຕ່ແຕdກາຽ ທຳລາຽຂັໜ ຕາຽແລ້J ກໍ່ຈັໄດ້ໄບເກີf ໃນອະເວຈີ ມsານາຣົd. ຂ້າແຕ່ kພພຸທ{ະເຈົ້າ ຜູ້kບເສີf ທັມໝອັໜສຸັຂຸມ ລະອຽດ ເພື່vບ້vງກັໜ ສັfທັiາ ບໍ່ໃຫ້ໄບຕົd ນະຣົdໃຫຽ່ ຈະມີຢູ່ ຫຼືບໍ່?

 ໃນກາຣະຄັ້DOັ້ kພພຸທ{ະເຈົ້າ ກໍ່ເທlໜາທັມໝ ອັໜມີຊື່Jາ ອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດ ກຳນົfດ້Jຽວັd 5 ວັd ມີ ນວທຣາທິຄຸຣ ເບັໜວັdຕົ້ໜ ຈົໜເຖິDບາຣະມີ ທັຕ*ະວັd ເບັໜຄຳຣົບ 5 ມີkພຄ$າວ່າດັ່Dນີ້

 ອິຕິບິໂສ ຟຄວK ທາໜບາຣະມີ ທາໜອບປາຣະມີ ທາໜຄະ ຕັlະຣິຽະ ສັໝບັເOາ ໂສ ຟຄວK ສະມະຕິDສະ ບາຣະມີໂຍ ບຸໂຕ ໂສ ຟຄວK ນະ ຕັlະ ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທັ{l ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອາຣະຫໍ ສັມໝາສັໝພຸເທ{າ ວິfຊາຈຣນ ສັໝບັເOາ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸຕ*ະໂລ ບຸຣິສະທັມໝສາຣະຖິ ສັຖ%າ ເທວະ ມະນຸlານໍ ພຸເທ{າ ຟຄວK ນີ້ຊື່Jາ ນວທຣຄຸຣ ວັdທີ 1.

 ອິຕິບິໂສ ຟຄວK Eເບກ)າ ບາຣມັຕ%າ ບາຣະມີໂຍ ໂສ ຟຄວK Eເບກ)າ ບາຣມັຕ%າ ບາຣະມີໂຍ ໂສ ເທໂສ ອະOັຕາ ທິຄຸໂນ ໂສ ຟຄວK ອິຕິບິໂສ ມະມາທັlະ ພາລາພະໂລ ບັpາ ບັpໍ ໂສ ຟຄວK ພະລໍ ພະລາ ບັpໍ ບັpາ ພາວະນາ ເຕຊໍ ເຕຊາ ທຸ ບັpໍ ບັpາ ສິລັໜຈະ ຄຸນະຄຸນໍ ຈະ ໂຫຕຸ ບັຈ(ະໂຍ ໂສ ຟຄວK ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິໂສ ອຸຕ*ະມໍ ອຸຕ*ະມາ ມsາທະສະ ພະລໍ ພະລາ ບັpໍ ບັpາ ເຕຊໍ ເຕຊາ ບຸpໍ ບຸpາ ສີລັໜຈະ ຄຸນະ ຄຸນໍ ຈະ ໂຫຕຸ ບັຈ(ະໂຍ ຟຄວK ສັໝບັເoໜ ໂສ ຟຄວK ອິຕິບິ ສຸຂຸມໍ ສຸຂຸມາ ມsາທະສະ ພະລໍ ພະລາ ບັpໍ ບັpາ ເຕຊໍ ເຕຊາ ບຸpໍ ບຸpາ ສີລັໜຈະ ຄຸນະ ຄຸນໍ ຈະ ໂຫຕຸ ບັຈ(ະໂຍ ຟຄວK ອິຕິບິ ສຸຂຸມໍ ສຸຂຸມາ ມsາທະສະ ພະລໍ ພະລາ ບັpໍ ບັpາ ສີລັໜຈະ ຄຸນະ ຄຸນໍ ຈະ ໂຫຕຸ ບັຈ(ະໂຍ ສັໝບັເoໜ ໂສ ຟຄວK ອິຕິບິ ພຸທັ{lະ ສັໝພຸໂທ{ ມsາທະສະ ພະລໍ ພະລາ ມຸນິມຸນາ ມsາຄຸOໍ ຄຸOາ ຣາຊໍ ບັpາ ສີລັໜຈະ ຄຸOໍ ວະທັມໍໝ ອະພິນິທາຣະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອັຖ%ະຊະຍະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK kບຕິທານະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ຍະນະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ໂຍຄະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ບັພaະໂຍຄະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ຍຸຕ* ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ຍຸຕິ* ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ໂຊຕິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ໂອຄັໜທະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ກັໝພິນິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວKຕິ ອັໜນັ້ໜຊື່າJ ພັDຄະນິວັໜຕາ ວັdທີ 2.

 ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະຣະຫໍ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ຄັພaະວຸຖ%ານໍ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ກຳພິຊາຕິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັໝບຸກຸສະລະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະຫະຣະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວKຕິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK kບະຣິວາຣະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ນິອິມະສະມະບຸ ບັພaະຊາຍະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະພິສັໝໂພທິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອັໜນີ້ຊື່າJ kບຣິສັຕ*ະວັໜນະ ວັdທີ 3.

 ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັໝມາທິ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ບັpາ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ວິມຸຕິ* ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ວິມຸຕິ*ຍາ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະພິຈະຄຸນະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສໍຂາຣັກ)ັຣໂທ ອະນິຈໍ( ລັຄ&ະນະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ຣູບະຂັໜທາ ອະນັຕ*າ ລັຄ&ະນະ ບາຣະມີ ສຳປັນໂນ ອິຕິບິ ໂສ ເວທະນາຂັນທາ ອະນັຕ*າ ລັຂ)ະນະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັDຂາຣະຂັໜທາ ອະນັຕ*າ ລັຂ)ະນະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອັໜນີ້ຊື່າJ ບາຣະສິຕະ ວັdທີ 4.

 ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ທາໜບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະພິpາ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສະຕິຍາຣະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສະມິທາໜ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັໝພິທາ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັໝບະມາຽານະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ວິມຸຕິ* ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ທະວັfຕິDສະ ມsາບຸຣິສະ ລັຂ)ະນະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສິຕິພະລະບັpະ ລັຂ)ະນະ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK

 ທາໜ ບາຣະມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ທານ Eບປາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ທານ ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັຈ> ບາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັຈ> Eບປາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັຈ> ບາຣມັຕ%າ ບາຣມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ເມຕ*າ ບາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ເມຕ*າ Eບປາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ເມຕ*າ ບາຣມັຕ%າ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK Eເບກ)າ ບາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK Eເບກ)າ Eບປາຣມີ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK Eເບກ)າ ບາຣມັຕ%າ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK 

 ສັມໝາຕິ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ນິຣຸຕິ* ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັໝພິທາຽານະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອິຕິບະຕິສະມະພິ ທະຍານະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ບັຕ*ະຕິສະວາຣະ ໂພທິບັຂ)າຽາ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ໂສຖ%ານະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອັpະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະບະຣະຍະຕະນະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ສັພັapຸຕັ*pານະ ບາຣະມີ ສັໝບັເoໜ ອິຕິບິ ໂສ ຟຄວK ອະຣະຫໍ ສັມໝາສັໝພຸໂທ{ ນະອຸທໍ ສະຫະເທສິຖິຕໍ* ອັໜນີ້ຊື່າJ ບາຣະມີທະຕັຕ*ະ ວັdທີ 5. 

 ຄ$າອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດນີ້ ມີອານຸພາປຍິ່Dຫໜັກ ແກ່ຜູ້ລະນຶd ຄິfເຖິD ຢູ່ເສໝີ ຍ່vມບັlະຈາັ ໂພຽໄພົ ອັໜຕiາຽຕ່າDໆ ຈິfໃຈຍ່vມ ຜ່vງໃສ ດ້Jຽອຳນາf ອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດນີ້ລົ ບຸັຄົໜຜູ້ໃດ ໄດ້ພ<Dກີf ໄດ້ຂຽຣເອDກfີ ຫຼື ໄດ້ຈ້າDທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຂຽຣໃຫ້ກີf ໄດ້ທ່vງຈື່ຈຳໄວ້ກfີ ໄດ້ສັ່Dສvຣຜູ້ອື່ໜກີf ໄດ້ສັກdາຣະບູຊາ ເຄົາຣົປນັປຖືກີf ໄດ້ສູດມົໜ ພາວັໜນາ ຢູ່ເນື່vງໆກfີ ກໍ່ຈະໄດ້ພົ້ໜຈາັໄພົ 30 kບກາໜຄື ໄພົອັໜເກີfແຕ່ ງູພິf ຫໝາບ່າ ຫໝາບ້າໜ ງົJບ້າໜ ງົJບ່າ ຄJາຽບ້າໜ ລົະ ຄJາຽບ່າ kພຍັຄ&ະ ຫໝູ່ເສືv ສິD ລົະ ໄພົອັໜເກີfແຕ່ ຄະຊະສາໜ ອັlະດvຣ ພາຊີ ຈະຕຸຣົD ຄະຊາf ຂvAkພຣາຊາ ຜູ້ເບັໜຈvມຂvA ນໍຣະຊົໜ ໄພົອັໜເກີf ແຕ່ນ້ຳ ລົະ ໄພົ ເກີfແຕ່ມະນຸl ລົະ ອະມະນຸl ພູດຜີບີສາf ເກີfແຕ່ອາfຍາ ຂvAແຜ່ໜດິໜ ເກີfແຕ່ຍັdກຸມພັໜ ລົະ ຄັໜທັພaະຍັd ອາຣັຂ)ະເທJດາ 

 ເກີfແຕ່ມາໜ 5 kບກາໜ ທີ່ລ້າDຜາໜ ໃຫ້ພິກົໜພິກາໜຕ່າDໆ ເກີfແຕ່ວິຊາທvຣ ຜູ້ຊົDຄຸນ ວິທະຽາກາໜ ລົະ ໄພົທີ່ຈະເກີfແຕ່ ມະເຫສວນ ເທJຣາf ຜູ້ເບັໜໃຫຽ່ໃນເທJໂລັ ລvມເບັໜໄພົ 30 kບກາໜ ຍ່vມອັໜຕະລະທາໜ ພິນາfໄບ ທັDໂລັໄພົ ທີ່ສຽບແທD ອະໄວຽະວະ ນ້wໃຫຽ່ ກໍ່ຈະວິນາf ເສື່vມສູຣໄບ ດ້Jຽອຳນາfເຄົາຣົປ ນັປຖືໃນ kພອາກາຣະ ວັຕ*ະສູດນີ້ລົ

 ດູກ່vຣ ທັມໝເສໜາບີf ສາຣິບຸດ ບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ເມື່vຍັDທ່vງທ່ຽວ ຢູ່ໃນວັຕ*ະສົDສາໜ ກໍ່ຈະເບັໜຜູ້ມີບັpາ ລະອຽດສຸຂຸມ ອາຍຸຍືໜຍາJນາໜ ຕາປເທົ້າເຖິD ອາຍຸໄຂ ເບັໜກັໝນົfຈິ່Dຕາຽ ຈະຕາຽດ້Jຽອຸບັທ{ະວະ ອັໜຕະລາຽ ຕ່າDໆນັ້ໜກໍ່ບີໝ ເມື່vສິ້ໜຊີວິfລົ້J ຈະໄດ້ໄບ ບັDເກີfເທິDສັJຣ ຮ່າDກາຽກໍ່ຈະມີ ວັOະອັໜຜ່vງໃສ ເຫໝືອທvAຄຳ ທຳມະຊາf ຈັdຂຸຜາສາຕ*າ ກໍ່ຮຸ່ງເຮືvງງາໝ ຈະໄດ້ເບັໜ kພຽາອິໜທາທິຣາf 36 ກັປ ເບັໜkບມາໜ ຈະໄດ້ສົໝບັf kພຽາຈັກdະພັຕິ*ຣາf 16 ກັປ ສົໝບູນໄບດ້Jຽກົ້J 7 kບກາໜ ກໍ່ດ້Jຽ ອານິສົD ທີ່ໄດ້ສູດ ສາທະຍາຽ ຢູ່ເນື່vງນິf “ທຸຄ&ະຕິD ໂສນະຄັlຕິ” ແມ່ໜວ່Kໄດ້ພ<D ທ່າໜຜູ້ອື່ໜເທlໜາ ດ້Jຽຈິfເຫຼື້ອໝໃສ ກໍບໍ່ໄດ້ໄບສູ່ ທຸຄ&ະຕິເຖິD 90 ແສໜກັປ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ.