ພຣະທຳມະຄຸນ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ສັໜນິkບຕິຕາຽະ kບຣິສາຽະ ທັມໝຄຸຯnກະຖໍ ພາສິlາມິ ຕໍສຸນາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນກາໜນົະນຳຄຳສັ່Dສvນ ທາDພຸທ{ສາlໜາ ທ່າໜນໍຣະຍິDຊາຽ ທັiາ ພ້vມທັDໄດ້ມາ kບຊຸມກັໜໃນທີ່ນີ້ ເພື່ອເບັໜກາໜອົບຣົໝ ນິfໃສຂvAທ່າໜ ໃຫ້ຍິໜດີເຄົາຣົປຕໍ່ ພຸທ{ສາlໜາ ອັໜເບັໜkພບຸຣຸດ ຂvAພJັເຮົາ ໄດ້ຮັປມໍລະດົd ສືປເນື່vງ ຕໍ່ກັໜມາຊິ້ໜກາລະນາໜ ຄືາJ ຝ່າຽຊາJບ້າໜ ກໍ່ໄດ້ຮັປມໍລະດົd ເບັໜອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ພາກັໜມາ ທຳບຸນໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ 5 ສິໜ 8 ລົະ ເກື້vກູຣດ້Jຽບັfໃຈ 4 ຄື 

 ຈີວvນ ບິໜທະບາf ເສນາlໜະ ຄີລານະເພສັf ໃຫ້ແກ່kພພິdຂຸ ສາມະເຯn ໄດ້ສຶdສາຮ່ຳຮຽນ ລົະບຳເພັໜ ກິຈ(ະວັfໂດຽສະດັJ ຝ່າຽພິdຂຸສາມະເຯn ກໍເບັໜຜູ້ຮັປ ມໍລະດົd ທາDສຶdສາ ກິຈ(ວັf ລົະ ກາໜສຶdສາຮ່ຳຮຽນ kພທັມໝ kພວິໄນ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ ມີຄJາໝຮູ້ ຄJາໝສະຫຼາf ໃນພຸທ{ໂອວາf ແຕໜສາໜໃນທຳ ໃນວິໄນ ສາມາfອາfຫາໜ ກາໜສະແດDທັມໝ ແກ່ບໍຣິສັfຜູ້ຮູ້ ຄvAບ້າໜຄvAເຮືvນ ເກີfຄJາໝສະຫຼາf ຮູ້ຈັdບຸຣ ຮູ້ຈັdບາປ ຮູ້ຈັdຂໍ້ kບຕິບັf ໃຫ້ໄດ້ຄJາໝສຸັ ໃນຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜາ ຕຼອfເຖິD ທາDມັd ຜົໜ ນິພaາໜ ເບັໜກາໜຕvບແທໜ ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ. 

 ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ເກື້vກູຣແກ່ kພສົD ສາມະເຯn ດ້JຽບັfໃຈທັD 4 ຝ່າຽ kພສົDສາມະເຯn ກໍ່ເກື້vກູຣ ອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ດ້Jຽທັມໝຄ$າ ຊ່Jຽແນະນຳສັ່Dສvນ ໃຫ້ພາກັໜ ໄດ້ທີ່ເພິ່D ທັDຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜ້າ ຊ່Jຽເກື້vກູຣແກ່ກັໜ ລົະ ກັໜຢ່າDນີ້ ມີkບໂຫຽດ ຢ່າDໃດ? “ເພີ່Dຕvບວ່K” ໂອວາທະ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ບຽບເຫໝືອໜນ້ຳໃສ ທີ່ສະອາf ບາສະຈາັມົໜທິໜ ເບັໜທີ່ອາໃສກິໜ ອາໃສອາປ ອາໃສຊຳລະ ຂvAໂສໂຄdເສົ້າຫໝອDເຊັ່ໜນັ້ໜ. 

 ແຕ່ນ້ຳ ທຳມະດານັ້ໜ ແຕ່ກິໜກະຫາຽ ລົະ ອາປແກ້ຮ້vນຊຳລະ ມົໜທິໜຕາໝຮ່າDກາຽ ລົະ ຊຳລະຂvA ບໍ່ສະອາf ທີ່ມີຢູ່ຕາໝ ພາຽນັvເທົ່ານັ້ໜ ສ່Jນຄືນ້ຳ ພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ນີ້ເບັໜນ້ຳ ອະມະຕະ ສຳຫຼັບດື່ໝ ຊຳລະຂvAຈິfໃຈ ລົະ ອາfຈະລະງັປ ຄJາໝກະຫາຽ ລົະ ລະງັປຄJາໝຮ້vນ kກວົໜກະວາຽ ລົະ ເບັໜເຄື່vງ ຊຳລະຄJາໝເສົ້າຫໝອD ຂ້vງໃຈໃຫ້ສ້ຽA ໃຫ້ຫໝົດສິ້ໜ ເພາະເຫfນັ້ໜ ຈຶ່Dສ້າDວັf ບຽບເຫໝືອໜສ້າD ບໍນ້ຳສ້າDໄວ້ ສຳຫຼັບໃສ່ ນ້ຳເກັປນ້ຳ ລົະມີkພພິdຂຸ ສາມະເຯnໄວ້ ສຳຫຼັບຮັກ;ານ້ຳ ບຳລຸAນ້ຳ ໃຫ້ເຕັໝຢູ່ເສໝີ ເພື່vຈະໄດ້ ພາກັໜອາປພາກັໜກິໜ ຊຳລະເຄື່vງເສົ້າຫໝອD ເບັໜສາທາລະນະ kບໂຫຽດ. 

 ເພາະສະນັ້ນ ຊາJບ້າໜຜູ້ ເບັໜຍາfໂຍໝ ອຸບະຖາັ ຈຶ່Dຕ້vງທຳບຸຣ ໃຫ້ທາໜເກື້vກູຣ ແກ່ພິdຂຸ ສາມະເຯn ດ້JຽບັfໃຈທັD 4 ບຽບເຫໝືອໜ ບຳລຸAບໍນ້ຳ ບຳລຸAສະນ້ຳ ບຳລຸAທັD ຜູ້ຮັກ;ານ້ຳ ໃຫ້ເຕັໝຢູ່ເສໝີ ຈະໄດ້ບໍຣິໂພັ ໂດຽທົ່Jກັໜ ບ້າໜໃດເມືvງໃດ ບີໝວັfບີໝພິdຂຸ ສາມະເຯn ເທົ່າກັປບີໝ ນ້ຳວິເສf ບີໝບ່vນເກັປນ້ຳ ບີໝທັDຜູ້ຮັກ;ານ້ຳ ເບັໜບ້າໜເມືvງທີ່ ແຫ້Dແລ້Dໄບ ຫຼື ມີວັfແຕ່ພິdຂຸ ສາມະເຯnບີໝ ຫຼື ມີພິdຂຸ ສາມະເຯn ແຕ່ບໍ່ສຶdສາຮ່ຳຮຽຣ ໃຫ້ສiາf ໃນພຸທ{ໂອວາf ບໍ່ສາມາf ຈະສັ່Dສvນຍາfໂຍໝ ອຸບະຖາັຂvAຕົໜ ໃຫ້ສະອາf ໃນຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າໄດ້ ກໍ່ເທົ່າກັປ ບີໝນ້ຳເຫໝືອໜກັໜ.

 ເພາະເຫfນັ້ໜ ພັJເຮົາຊາJລາJ ທັDຝ່າຽພິdຂຸ ສາມະເຯn ລົະ ຝ່າຽອຸບາສົd ອຸບາສີກາ ສົໝຄJນແທ້ ທີ່ຈະຕັ້Dໃຈ ຊ່JຽກັໜບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືvງເຈີຼຣ ເສໝີກັປ ບັໜkພບູຣຸດ ບຳລຸAມາລ້ົJ ຫຼື ເຈີຼຣຍິ່Dຂື້ໜ ໄບກ່າJເກົ່າ ຈິ່Dຈະໄດ້ຊື່າJ ຮັກຊາf ຮັກ;າlໜາ ຮັdkບທາໜkບເທf ໃນເບື້vງຕົ້ໜ ຕ້vງສຶdສາໃຫ້ຮູ້ຈັd kພພຸທ{ຄຸຯ kພທັມໝຄຸຯ kພສັDyຄຸຯ ໃຫ້ແນ່ນvນ ແກ່ໃຈເສຽກ່vນ ເພາະເບັໜສະຣະນະ ທີ່ເພິ່D ເບັໜວັfຖຸ ຄJນເຄົາລົປຢ່າDສູAສຸດ ໃນບັfຈຸບັໜນີ້ ຈະແສfA kພທັມໝຄຸຯຕໍ່ໄບ ຫຽໍ້ kພທັມໝຄຸນລົD ພໍໃຫ້ໄດ້ ໃຈຄJາໝກໍ່ຄື kພບັpາທິຄຸຯ  ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ເຊິ່Dເບັໜພະຍາໜ ແກ່ພຸທ {ບໍລິສັfຢູ່ທົ່Jໄບ ໄດ້ແກ່kພບຣິຍັຕິ*ທັໝຄື kພສູດ kພວິໄນ kພບະຣະມັf ທີ່ຮຽກກັໜວ່າ kພໄຕຼບີດົd.

 ນັ້ໜລົ ຊື່າJ kພທັໝ ເພາະເບັໜ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ kພບະຣິຍັຕິ*ທັໝ ເບັໜເຄື່vງບະກາf kບຕິບັທັ{ມໝ ຄື ຂໍ້kບຕິບັf ຫຽໍ້ລົDເບັໜ 3 ຢ່າDຄື ສິຼ 1 ສະມາທິ 1  ບັpາ 1 ຊື່າJ kພທັໝ ເພາ່Jະເບັໜ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະ ເພິ່Dຮູ້ວ່າເບັໜ ບັpາທິຄຸຯຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dຊື່າJຄຸຯnທັມໝ ໃຫ້ນ້vມເອົາ ຄຸຯnທັໝນັ້ໜ ເຂົ້າມາສູ່ຕົໜ ຄືທຳຕົໜໃຫ້ ເບັໜສິຼ ໃຫ້ເບັໜສະມາທິ ໃຫ້ເບັໜບັpາ ຖ້າຕົໜຂvAຕົໜ ເບັໜໄດ້ໃນຊັ້ໜໃດ ຄື ເບັໜໃນຊັ້ໜສິຼ ຫຼື ສະມາທິ ຫຼື ຊັ້ໜບັpາ ກໍ່ຊື່າJເບັໜອັໜເຖິD kພທັມໝ ໃນຊັ້ໜນັ້ໜ ລົະ ເບັໜອັໜທີ່ເພີ່Dໃນຊັ້ໜນັ້ໜ. 

 ຄJາໝຈິD ສິຼ ສະມາທິ ບັpາ ເບັໜໄບທັDຊັ້ໜຕ່ຳ ລົະຊັ້ໜສູA ຫຼື ເບັໜໄບໄດ້ທັDຊັ້ໜໂລກີຽະ ລົະ ໂລກູຕ*ຣະ ດ້Jຽກັໜ ສິຼນັ້ໜ ທ່າໜແສfAໄວ້້ຫຼາຽkບເພf ຄື ສິຼ 5 ກີໝ ສິຼ 8 ກີໝ ສິຼ 10 ກີໝ ສິຼkພບາຕິໂມັກີໝ ຕາໝພູມແຫ່D ສັທ{າຂvA ຜູ້ສາມາຈ(ະຮັກ;າໄດ້ ໃນທີ່ນີ້ ຈະແສfAແຕ່ພຽA ສິຼ 5 ເຊີ່DເບັໜຂvA ຄJນຮັກ;າທົ່Jກັໜ ເພາະເບັໜເບື້vງຕົ້ໜແຫ່Dຂໍ້ kບຕິບັfທັDບJA ເພື່vໃຫ້ຄຸຯnທັມໝ ໃຫ້kກຈ່າDແຈ້Dຂື້ໜ ກາໜຮັກ;າສິຼ ສຳເລັfດ້Jຽ ເຈຕະນາຄື ຕັ້Dໃຈວ່K ເຮົາຈະເວັ້ໜຈາັ ກາໜບຽດບຽນຊີວິf ລົະ ຮ່າDກາຽຂvAຜູ້ອື່ໜ, ເວັ້ໜຈາັກາໜບັDບຽດເອົາ ເຂົ້າຂvAແຫ່Dຜູ້ອື່ໜ 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜລ່Jງຜິfkບເວນີ ຄືເຂົາຫJAແຫໜຢູ່ 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜ ກ່າJຄຳຕົJະ ຄືຄຳທີ່ບໍ່ຈິD 1 ເວັ້ໜຈາັກາໜດື່ໝນໍ້າເມົາ ຄືສຸຣາເມໄຣ 1 ຕັ້Dໃຈ ເຈຕະນາງົfເວັ້ໜ ຊື່າJ ວິຣັfເຈຕໜາ ຮັກ;າກາຽ ວKຈາ ໃຫ້ເບັໜບົdກະຕິ ໃນຄຸຯຄJາໝດີຢ່າDນີ້ ຊື່າJເບັໜສິຼ 5. 

 ເມື່vທຳຕົໜ ໃຫ້ເບັໜສິຼ 5 ໄດ້ລ້ົJກໍ່ ເບັໜອັໜເຖີD kພທັມໝຊັ້ໜສິໜ 5 ຄືໄດ້kພທັມໝເບັໜທີ່ເພີ່D ຜູ້ເພີ່Dkພທັມໝ ຍ່vມບີໝໄພົ ບີໝເວໜ ບໍ່ຕ້vງເບັໜໂຈໜ ເບັໜຈຳເລີຽ ຈະໄດ້ຮັປແຕ່ ຄJາໝສັໜຣະເສີໜ ຂvAໂລັ ລົະ ຢູ່ເຢັໜເບັໜສຸັ ຕຼອfຊີວິf ດ້JຽອານິສົD ເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້kບຕິບັf ເຫັໜດ້JຽຕົໜເອD ຕາໝໃນkພທັມໝຄຸຯ ເຊີ່Dແຜ່ຫຼາຽທົ່Jໄບ ໃນຣະຫ່າJA ພຸທ{ບໍຣິສັfຄື “ສາJຂ)າໂຕ ຟຄວຕາ ທັເມໝາ” kພທັໝອັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfໄວ້ດີລ້ົJ kພທັໝນັ້ໜ ກໍ່ຄື ສິຼ ສະມາທິ ລົະ ບັpາ ນັ້ໜເອD. 

 ທຳອັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfດີແລ້J ດີຢ່າDຍິ່D ຈິDຢ່າDໃດ ຂໍ້ນັ້ໜເພີ່Dເຫັໜ ໃນຂໍ້ວິນິfໄສ 4 ຢ່າD ບົfເບື້vງຫຼັງຄື “ສັໜທິຖິ%ໂກ” ຜູ້ບະຕິບັf ຈະເຫັໜເອDເຫໝືອໜດັ່Dສິຼ 5 ຖ້າບຸັຄົໜໃດ ຮັກ;າໄດ້ ຜູ້ນັ້ໜກໍ່ເຫັໜເອD ຄືໄດ້ຮັປ  ຫໝາັຜົໜເອD “ອະກາຣິໂກ” ຜູ້ບະຕິບັf ບໍ່ຕ້vງເລືvກເວiາ ເພາະໃນຕົJເຮົາ ມີຢູ່ທຸັເມື່v ສິໜມີຢູ່ທຸັຍາໝ ຮັກ;າເວiາໃດ ກໍ່ເບັໜສິໜເວiານັ້ໜ “ເອຫິບັlິໂກ” ຜູ້kບຕິບັf ອາfທາJຽຊີ້ ໃຫ້ຜູ້ອື່ໜເຫັໜໄດ້ເບີ່Dໄດ້ ເພາະມີທີ່ຕົໜຮັກ;າ “ໂອບານະຍິໂກ” ຜູ້kບຕິບັfອາf ນ້vມມາສູ່ຕົໜໄດ້ ຄືນ້vມສິຼ 5 ມາສູ່ຕົໜເຊັ່ໜນັ້ໜ “ບັຈັ(ຕ*ໍ ເວທິຕັປໂພວິpູຫິ” ຜູ້kບຕິບັf ຈະຮູ້ແຈ້D kບຈັdວ່K ຕົໜເບັໜສິຼລ້ົJ ດັ່Dນີ້. 

 ບົfທັD 4 ນີ້ເບັໜເຄື່vງຕັfສິໜ kພທັມໝ ຖ້າເບັໜ kພອໍຣະຫັໜ kພພູມີ kພພາັເຈົ້າຕັfໄວ້ດີແລ້J ຍ່vມໄດ້ລັຂ)ນະ 4 kບກາໜດັ່Dນີ້ ພັJເຮົາທີ່ຈະ kບຕິຍາໜຕົໜວ່າ ເບັໜທັມໝາມະກະ ຄືຖືວ່K kພທັມໝ ເບັໜຂvAເຮົາ ຖືວ່K kພທັມໝ ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAເຮົາ ເພີ່Dສືdສາ ໃຫ້ຮູ້ຈັd kພທັມໝ ໃຫ້ຮູ້ຈັdວ່K kພທັມໝ ເບັໜທີ່ເພີ່D ໃຫ້ຮູ້ຈັd ອາກາໜທີ່ຈະເຖີD kພທັມໝ ໂດຽທີ່ ອະທິບາຽມານີ້ ແຕ່ເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽຣ ຍັDອ່vນດ້Jຽ kບກາໜທັDບJA ຈະພ<Dໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໄດ້ໃນເວiານີ້ ກໍ່ຍາັທີ່ຈະຮູ້ໄດ້  ແຕ່ຫຼັກຂvA kພທັມໝ ມີຢູ່ຢ່າDນີ້ ນັdຮຽຣເຍົາວະຊົໜ ຈົ່Dຕັ້Dໃຈພ<D ຂໍ້ທັໝອັໜເລິdນັ້ໜລົ.

 ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັdແລ້J ກໍ່ຫາັເບັໜ ຂvAຕື້ໜນັ້ໜເອD ອົlາພ<Dເລື້vຍໆ ຄິfເລື້vຍໆ ອາfຈັdຮູ້ແທ້ ດ້Jຽກັໜທຸັໆຄົໜ ແຕ່ຫໜັງສື ທີ່ເຮົາຮຽຣ ຢູ່ໃນໂຮDຮຽຣທຸັມື້ນີ້ ກໍ່ເບັໜຂvaເລິd ເຊີ່Dເຫໝືອໜກັໜ ອາຈ(ເບັໜຂvAເຫຼືອວິໄສ ຈະເພີ່Dຂຽນໄດ້ ອ່າໜໄດ້ ເຍົາວະຊົໜນັdຮຽນ ທີ່ຂຽນໄດ້ ລົະ ອ່າໜອັvນັ້ໜ ກໍ່ເພາະຄູ ອາຈາໜຕັ້Dໃຈສvນຄັdໆ ສ່Jນເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽຣກໍ່ຕັ້Dໃຈຮຽນ ຈົໜຂຽນໄດ້ ອ່າໜອັv ບໍ່ລະຄJາໝຮ່ຳຮຽນ ກໍ່ອາlຳເລັfໄດ້ ກາໜຮູ້ທັມໝ ກໍ່ຄື ຢ່າDດຽວກັໜນັ້ໜລົ.

 ຖ້າຄູ ອາຈາໜຜູ້ສvນ ເຍົາວະຊົໜ ນັdຮຽນບໍ່ຮູ້ ທັມໝ ຈະໃຫ້ເຍົາວະຊົໜ ລູັສິf ຜູ້ພ<Dຮູ້ທັມໝ ໄດ້ດ້Jຽອາກາໜຢ່າDໃດ ຖ້າບໍ່ຮູ້ kພທັມໝ ຈະຖືເອົາ ຄຸຯkບ ໂຫຽດໃນ kພທັມໝ ນັ້ໜຢ່າDໃດ ເຫໝືອໜຄົໜ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫໜັງສື ຈະເອົາຄຸຯ ໃນຫໜັງສື ໄດ້ຢ່າDໃດ ເພາະສະນັ້ໜ ຈື່DຈະແສfA ໄວ້ໃຫ້ເບັໜ ຫຼັກສຳລັປ ສືdສາຕໍ່ໄບ ພັJເຮົາຊາJລາJ ພຸທ{ບໍລິສັf ມາແຕ່ບັໜkພບູຣຸດ ແມ່ໜວ່K ພJັເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ແຕ່ບູຮາໜນະກາໜ ກໍ່ຊົDເບັໜkບມຸັ ອັຄ&ສາlນຸkບຖຳ ເພື່vຍົdຍ້vງ kພພຸທ{ສາlໜາ ສືປເນື່vງກັໜມາ ຈົໜເຖີD kບທາໜkບເທf ຂvAພJັເຮົາ.

 ໃນkບຈຸບັໜ ກໍ່ຮັກ;າບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ອັໜເບັໜພະຍາໜ ໃຫ້ແກ່ພັJເຮົາທັiາ ສົໝຄJນທີ່ພJັເຮົາ ຈະພາກັໜຮັdຊາf ຮັdກຽດຕິຍົfຂvAຊາf ພJັເຮົາເບັໜຊາfລາJ ຈົ່Dຮັກ;າຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜດີ ຕາໝຄຳສັ່DສvນຂvA kພພຸທສາlໜາ ໄດ້ຊື່າJເບັໜຜູ້ຮັdຕົໜ ໄດ້ຊື່າJເບັໜ ຜູ້ຮັdຊາf ໄດ້ຊື່າJເບັໜ ຜູ້ຮັdສາlໜາ ໄດ້ຊື່າJເບັໜຜູ້ ຮັdທ່າໜkບທາໜ kບເທfດ້Jຽ ເພາະທ່າໜບະທາໜ kບເທfຂvAພJັເຮົາ ຊົDນັປຖື kພພຸທສາlໜາ ເມື່vເຮົານັປຖື kພພຸທ{ສາlໜາ ຖືdຕ້vງຕາໝ ຄJາໝkບສົD ຂvAຂັ້ໜເທິDລ້ົJ ກໍ່ເບັໜອັໜວ່າ ເຮົາຮັdທ່າໜkບທາໜkບເທf ຖ້າພJັເຮົາມີສິຼ 5 ເທົ່ານັ້ໜ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພທັໝຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຄືເບັໜຄົໜດີໄດ້ລ້ົJ ກໍ່ຈັໄດ້ຮັປ ແຕ່ຄJາໝສຸັ ຄJາໝສຳຣາໜ ເບີdບາໜໃຈ ດ້Jຽອຳນາfຄຸນ kພທັມໝ ຫາັມາບົdບັd ຮັກ;າຕົໜ ໃຫ້ເຖີDຈຸດຫໝາຽ ບາຽທາDນັ້ໜ ທຸັkບກາໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.