ພະສັງຄະຄຸນ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ສັໜນິບະຕິ*າຽະ kບຣິສາຽະ ສໍy ຄຸຯnກະຖໍ ພາສິlາມິ ຕໍສຸນາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ຄືຄຳສັ່DສອໜຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ  ສຳລັປຈະໄດ້ kບຕິບັf ດຳເນີໜຕາໝດ້Jຽ ວ່KພJັເຮົາເບັໜ ຄົໜລາJຊາJພຸທ ເບັໜພຸທ{ມາມະກະ ມາແຕ່ບັໜkພບູຣຸດ ຈຳເບັໜຈະຕ້vງສຶdສາ ໃຫ້ເຂົ້າອົdເຂົ້າໃຈ ໃນທາDພຸທ{ ສາlໜາ ໄວ້ສຳລັປຕົໜທຸັໆຄົໜ ຄືພັJເຮົາ ທີ່ຍັDເບັໜ ເດັdເຍົາວະຊົໜນີ້ ລົະຕໍ່ໄບ ຈະຕ້vງເບັໜຜູ້ໃຫຽ່ ຮັປມໍລະດົd kພພຸທ{ ສາlໜາຕໍ່ໄບ ທີ່ເບັໜຜູ້ໃຫຽ່ບຳລຸA kພພຸທ{ ສາlໜາ ຢູ່ທຸັວັໜນີ້ ແຕ່ກ່vນນັ້ໜ ກໍ່ເບັໜເດັdນ້w ເຍົາວະຊົໜຢູ່ ດັ່DພJັທ່າໜ ທັiານັ້ໜເອD ຄັໜໃຫຽ່ລ້ົJ ກໍ່ແບ່Dອvັເບັໜ 2 ພາັຄື

 ພາັທີ່ເບັໜນັdບJດ ກໍ່ບJດຮັປ ມໍຣະດົdຕົdກັໜມາ ພັJທີ່ເບັໜຊາJບ້າໜ ກໍ່ຮັປມໍຣະດົd ເບັໜອຸບາສົd ອຸບາສິກາ ທະນຸບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ສືປຕໍ່ກັໜ ໄບຢ່າDນີ້ ບີໝທີ່ສຸດ ວັໜນີ້ ຈັdແສfA kພສັDyະຄຸຯn ອັໜເບັໜວັfຖຸ ທີ່ຄJນເຄົາລົປ ເຊີ່Dເບັໜkບເທf ຢູ່ໃນເອເຊຽ ຝ່າຽຕາເວັໜອັv ໂດຽສ່Jຣຫຼາຽລ້ົJ ຖືເອົາເບັໜເຈົ້າຂvA ສ່Jນ ສາlໜາ ຄຣິຕ*ຈັd ລົະ ອິlຣາໝ ສາlໜາ ແສfAເຖີDພຽAສJັຣ ແຫ່DຄJາໝສຸັ ສ່Jນພຸທ{ ສາlໜາ ແສfAເຖີD kພນິພaາໜ ອັໜເບັໜຍvດ ແຫ່DຄJາໝສຸັ ຜົໜທີ່ສຸດ ມີວິເສຕ່*າDກັໜ.

 ຢ່າDນີ້, ກາໜທີ່ຍົdສາlໜາຕ່າDໆ ມາແສfAໃຫ້ພ<Dນີ້ kບສົDຈະໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂລັນີ້ ມີສາlໜາໃຫຽ່ໆຢູ່ 3 ສາlໜາເທົ່ານັ້ໜ kພສາlໜາທັD 3 ນັ້ໜ ລ້Jນແຕ່kບກາfຄຸນງາໝຄJາໝດີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້kບຕິບັf ໄດ້ຮັປຄJາໝສຸັ ທັDຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜ້າເຫໝືອໜກັໜ ເບັໜສາlໜາທີ່ ດີວິເສfດ້JຽກັໜທັD 3 ແຕ່ທີ່ຈະ kບກາfໃຫ້ຮູ້ວ່K ສາlໜາໃດ ຈະຍິ່Dໃຫຽ່ກາ່Jກັໜ ດ້Jຽເລ້ລົໝຄົໝໃນຂໍ້ ນັ້ໜເບັໜວິໃສ ຂvAນັdkບາf ຜູ້ເບັໜຈິໜຕະກະວີ ເພີ່Dຮູ້ວິນິfໃສ ແຕ່ໃຫ້ເພີ່Dຮູ້ ເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່K  ສາlໜາໃນໂລັ ເບັໜຂvAກາDດ້Jຽກັໜຫໝົດ ຄົໜຊາfໃດ ຈະຖືສາlໜາ ໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ຊາf ທີ່ຮັປkບຕິບັf ມີອິfສະຣະ ບໍ່ເບັໜກຳມະສິf ຖື່າJເບັໜເຈົ້າຂvA ແກ່ສາlໜານັ້ໜ. 

 ຖ້າຊາf ບໍ່ໄດ້ຮັປຄJາໝເບັໜ ອິlຼ ບໍ່ເບັໜກຳມະສິf ຖືາ່Jຄົໜທີ່ຊາf ຖືມາກ່vນ ເຂົາບໍ່ຍvມໃຫ້ກັມໝສິf ເຂົາບໍ່ໂອໜ ກັມໝສິfໃຫ້ ເຂົາຕາມໝາບົdຄvA ເບັໜອິlຼຂvAເຂົາ ເບັໜກັມໝສິfຂvAເຂົາຢູ່ ສາlໜາເຊັ່ໜນັ້ໜ ເຮົາບໍ່ຄJນຖື ເພາະເສຽ ກຽຕິ*ຍົfຂvAຊາf ບັfນີ້ ຈະໄດ້ເຫຼົ່າເຖີD ຄJາໝສiາfສຼຽວ ເບັໜkພບຸຣຸດຂvAພJັເຮົາ ທີ່ໄດ້ຮັປເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າມາເບັໜເຈົ້າຂvAຄື kພພຸທ{ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ໜຄົໜຊາfເຮົາ ເບັໜຄົໜຊາf ອະຣິຍະກະ ຕາຽພຸທ{ kບຫJັດວ່າ ຢູ່kບເທf ອິໜເດຽ ເມື່vkພອົDຕັlຮູ້ ເບັໜkພພຸທ{ເຈ້າ ໄດ້ຊົDkບກາf kພພຸທສາlໜາ ຢູ່ອິໜເດຽ ບໍ່ໄດ້ສະເດັfມາສັ່Dສvນ ທີ່kບເທfລາJເຮົາ ຈະເຫຼົ່າໃຫ້ພ<Dຕາໝ ສາຣະນະkບຫັJດ. 

 ເມື່vkພອົD ສະເດັfນິພaາໜລ້ົJ ໃນລະຫ່າJA 200 ບີລ່Jງມາຕັ້D kພເຈົ້າຣັfຊະໄຫໝ ອະໂສັມsາຣາf ໃນເມືvງບາຕະຣິບຸດ ໄດ້kພໂມັຄັລ}າ kພສາລິບຸດ ເບັໜkພມsາສັDຄະນາຍົd ທ່າໜຈື່Dຍົd ຕະຕິຍະສັDຄະຍະນາ ສຳເລັfລ້ົJ kພເຖຣະເຈົ້າພິຈາລະນາ ດ້Jຽອະນາຄະຕໍສະຍາໜ ເຫັໜວ່າkພພຸທ{ສາlໜາ ຈະໄບຮຸ່ງເຮືvງບັfຈັໜຕະkບເທf ຈື່Dໄດ້ແຕ່D ໃຫ້kພເຖຣະ ຜູ້ແຕdສາໜໃນ kພທັມໝ kພວິໄນ ພ້vມດ້Jຽ ອັໜດັປຄົຄະນະ  ອຸບະສົໝບົf ກໍ່ແຍdກັໜອັv ໄບບະກາf kພພຸທ{ສາlໜາ ເບັໜຫຼາຽສາຽ ໃນkບເທf ສີລັDກາ ລົະ kບເທfລາJ-ໄທຽ໌. 

 ກໍ່ຄາJດຽວກັໜ ໃນບະເທfເຮົາ ກໍ່ບາກົf ຕາໝສາlໜາ kບຫJັດວ່K ມີ 2 ສາຽຄື ໂຍນົdkບເທf ເຊີ່Dນິຍົໝຮຽກກັໜວ່າ ເມືvງຊຽAແສໜສາຽ 1 ສຸວັໜນະພູມ kບເທf ນິຍົໝຮຽກກັໜວ່າ ເມືvງທ້າJອູ່ທvA ຢູ່ລະຫJ່າD ນະຄvນkບຖົໝ ກັປການຈະນະບູລີ ຕໍ່ກັໜສາຽ 1 ຖ້າຫາັແມ່ໜຄJາໝຈິD ຕາໝkບຫັJດສາf ເຮົາເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່າ kພເຖຣະເຈົ້າທັiາ ທີ່ນຳເອົາພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າມາkບກາfນັ້ໜ ບໍ່ແມ່ໜຄົໜ ຊາfລາJເຮົາ ມີkພເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ເບັໜkບມຸັ ຄັ້Dນັ້ໜຄື kພຽາພົ້າງຸ່ມ ທ່າໜໄດ້ນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຂົ້າໄວ້ໃຫ້ເບັໜ ສົໝບັfຂvAkບເທf ບໍ່ໄດ້ພາກັໜລັDກຽດ ຂໍ້ນີ້ລົະພັJເຮົາ ຈະເຫັໜໄດ້ວ່າ ທ່າໜkພເຈົ້າແຜ່ໜດິໜ ນີ້ເບັໜບັໜkພບູຣຸດ ຜູ້ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະ ສຽ້ມແຫຼມຍິ່Dຫໜັກ ເພີ່Dເຫັໜໄດ kພສົDຜູ້ ນຳສາlໜາ ມາສູ່kບເທf ເບັໜຜູ້ບໍຣິສຸດຄື 

 “ສຸບະຕິບັໜໂນ” ເບັໜຜູ້kບຕິບັfດີລ້Jົ “ອຸຊຸkບຕິບັໜໂນ” ເບັໜຜູ້kບຕິບັfຊື່ຕົDລ້ົJ ຄື kບຕິບັfດ້Jຽ ກາຽ ວາຈK ໃຈ ຊື່ຕົDຕໍ່ໄຕສິdຂາ “ຍາຽະkບຕິບັໜໂນ” kບຕິບັfເພື່v ຈະຮູ້ຂvAຈິD “ສາມິຈິປະຕິບັໜໂນ” kບຕິບັfເບັໜຫໜ້າໄຫJ້ ຫໜ້າກາປ ແສfAຕົໜບໍ່ກຽ່ວກັປຊາf ຂາfນາໝສະກຸຣ ເບັໜອະຣິໂຍ ຜູ້ບີໝຂ້າເສີD ຄືບໍ່ເຮັfໃຫ້ເບັໜ ຂ້າເສີdແກ່ຕົໜ ລົະກາໜນຳ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາມvບໃຫ້ນີ້ ຄືໃຫ້ຜູ້ຮັປມີອິlຼ ມີກັມໝສິf ຄືເມື່vຕົໜຕາຽແລ້J ກໍບໍ່ຕ້ອDໃຫ້ ຜູ້ຫໜື່ງຜູ້ໃດ ໃນຊາfຂvAຕົຽ ມາຮັກ;າອິlຼ ຮັກ;າກັມໝສິf ສ່Jນkພພຸທ{ໂອວາf ສາlfາ ທີ່ນຳມານັ້ໜ ກໍ່ລ້JນເບັໜຂvAດີຂvAຈິD. 

 ນຳຜູ້kບຕິບັf ໃຫ້ໄດ້ຮັປ ຄJາໝສຸັຄJາໝສຳຣາໜ ເບັໜຫໝາັຜົໜຜູ້ ນຳສາlໜາ ມາສູ່ຊາf ບຽບເຫໝືອໜນຳແກ້J ສາລະພັfນຶd ມາມvບໃຫ້ ຄືເມື່vທ່າໜມາ kບກາfພຸທ{ ສາlໜາໃຫ້ ບັໜkພບູຣຸດvAພJັເຮົາ ເກີfຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ຮັປkບຕິບັfຕາໝແລ້J ກໍ່ຮີປເຮັ່DສັDສvນ ອຸບາສົdອຸບາສິກາ ໃຫ້ຍິໜດີໃນ ທາໜ ສິໜ ພາວະນາ ໃຫ້ມີ kພໄຕຼສາຣະນະຄົໝ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຕາໝສົໝຄJນ ແກ່ອຸບະຕິໃສ ກຸລະບຸດ ທີ່ຍັDຫໜຸ່ມນ້w ກໍ່ແນະນຳ ໃຫ້ມີສັທ{າ ບJດເບັໜສາມະເຯn ລົະ ພິdຂຸ ໃຫ້ຮ່ຳຮຽຣ kພບະຣິຍັຕິ*ທຳ ໃຫ້ແຕdສາໜ ຊຳນິຊຳນາໜ ໃນkພທັມໝ kພວິໄນ ໃຫ້ສiາfໃນກາໜ ເທlໜາ ສັ່Dສvນພຸທ{ບໍຣິສັf ໃຫ້ເບັໜຜູ້ ແທໜຕົໜໄດ້ ທຸັkບກາໜ. 

 ຄັໜທ່າໜທີ່ເບັໜ ໂບຣານາຈາໜ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ເຖີDມໍຣະນາພາປ ດັປຂັໜໄບແລ້J ລູັສິfທີ່ເບໜັຊາJລາJ ເຮົາກໍ່ຈັໄດ້ ຮັປມໍຣະດົd ຕໍ່ມາຈົໜ ກາຣະທຸັວັໜນີ້ ຄົໜຊາJລາJເຮົາຈື່Dໄດ້ຊື່າJ ພຸທ{ມາມະກະ ທັມໝະມາມະກະ ສັDyມາມະກະ ແບວ່K ຜູ້ຖືພຣະພຸດ ພຣະທັໝ ພຣະສົD ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAຕົໜ ຄືຕົໜເບັໜເຈົ້າຂvA kພພຸທ{ສາlໜາ ຂໍ້ທີ່ແສfAມານີ້ ເພີ່Dເຫັໜໄດ້ວ່າ ບັໜພະບຸຣຸດຂvAເຮົາ ເບັໜຜູ້ສຼຽວສiາf ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ໄດ້ທັD kພພຸທ{ສາlໜາ ເຊີDເບັໜຂອvAkບເສີf ໄດ້ທັDຄJາໝເບັໜອິlຼ ກັມໝສິfດ້Jຽ ທ່າໜຈື່Dຮັປເອົາ kພພຸທສາlໜາ ໄວ້ສຳລັປຊາf ຄືບໍ່ຕ້vງນັປຖື ບຸັຄົໜຊາfທີ່ນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາມvບໃຫ້ ແມ່່ໜເຖີdຊາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເຊີ່Dຮຽກວ່າ ອະຣິຽະກະ ກໍ່ບໍ່ຕ້vງນັປຖື ເຫໝືອໜກັໜ ນັປຖືແຕ່ຈຳເພາະ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າຂvA kພພຸທ{ສາlໜາ ອົDດຽວເທົ່ານັ້ໜ. 

 ກາໜນັັປຖື ຢ່າDນີ້ ສົໝຄJນແທ້ ທີ່ຈະຮຽກຮ້vງ kພພຸທ{ສາlໜາ ເຊັ່ໜນັ້ໜ ຈື່Dເບັໜກຽດຕິຍົf ສຳລັປຊາf ກາໜນັປຖື kພພຸທສາlໜາ ໄດ້ບຽບ  ໄດ້ກຳໄລຢ່າDນີ້ ບັໜພະບຸຣຸດ ຂvAພJັເຮົາ ທ່າໜຈື່Dພາກັໜນັປຖື ນີ້ແລສົໝຄJນ ຊາJລາJຂvAພJັເຮົາ ຈື່DພາກັໜຢຳເກD ກາປໄຫ້J ຕໍ່ຄຸນຂvA kພສົD ທີ່ທ່າໜນຳເອົາ kພພຸທ{ສາlໜາ ຂvAkບເສີfມາkບກາf ໃຫ້ຊາfເຮົາ ໄດ້ນັປຖື ຊື່ວ່າ ບຸພaາຈາໜໜ ມີຄຸນແກ່ຊາf ຂvAເຮົາຢ່າDຍິ່D ຄJນພJັເຮົາລະລຶdເຖີD kພຄຸນຂvAທ່າໜ ເບັໜຢ່າDຍິ່D. 

 ແມ່ໜພຣະສົງ ທີ່ຮັປມໍຣະດົd ກໍ່ຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈ ສືdສາຮ່ຳຮຽນ ຖ່ອDຈຳພຣະວິໄນ ລົະ ບະຕິບັດກິf kພພຸທ{ສາlໜາ ຕຼອfກາໜ ຖ້າຂາfkພ ຜູ້ຮັປບະຕິບັf ສືປກັໜແລ້JພJັເຮົາ ເກີfມາພາຽຫຼັງ ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ ບະສົປພົປເຫັໜ kພພຸທ{ສາlໜາ ເມື່vເຮົາຈະຖືເອົາ kພສົD ເບັໜທີ່ເພີ່D ກໍ່ຕ້ອDສືdສາ kພສົDທ່າໜ ຊົDຄຸຯnທັໝ kບກາໜໃດ ທ່າໜຈື່Dໄດ້ນາໝວ່າ “ສຸບະຕິບັໜໂນ” ເພີ່Dເຂົ້າໃຈວ່າທ່າໜ ຊົDໄວ້ເຊີ່Dຄຸຯnທັໝ ຄືໄຕຼສິdຂາ ໄດ້ແກ່ ສິໜ ສະມາທິ ບັpາ ທ່າໜຈື່Dເບັໜຜູ້ ບະຕິບັf ດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ທ່າໜເບັໜຜູ້ ຕັ້Dໃຈຕໍ່ແລ້J ຕໍ່ໄຕຼສິdຂາ ທ່າໜຈື່Dໄດ້ນາໝວ່າ “ອຸຊຸບະຕິບັໜໂນ” ຜູູ້ບະຕິບັັfດີແລ້J ຖ້າຮູ້ຄຸຯnທັໝ ອັໜພຣະສົD ຄົDໄວ້ເຊັ່ໜນັ້ໜ ກໍ່ນ້vມເອົາ ຄຸຯnທັໝເຫຼົ່ານັ້ໜ ມາສູ່ຕົໜ.

 ຄື ສິໜ ສະມາທິ ບັpາ kພສົDທ່າໜຄົDໄວ້ ຄົປທຸັkບກາໜ ເມື່vເຮົາມີສິໜ ສະມາທິ ບັpາ ພຽAຊັ້ໜໃດ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພສົD ດ້Jຽຄຸຯnທັໝ ໃນຊັ້ໜນັ້ໜ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຕົdລົDເຮົາ ມີສິໜ 5 ພຽAຢ່າDດຽວ ເບັໜອັໜເຖີD ບັpາທິຄຸຯຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພາ່Jະ ສິໜ 5 ເບັໜຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈື່Dຊື່າJເບັໜ kພບັpາທິຄຸຯ ຂvAພຣະອົD ຖ້າເຮົາຄົDທັໝ ຄືສິໜ 5 ໃຫ້ເບັໜ ທີ່ເພີ່DຂvAຕົນ ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພທັໝ ເພາະສິໜ 5 ເບັໜ kພທັມໝ ຄືເບັໜຄຳສfນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຖ້າເຮົາຮັກ;າສິໜ 5 ໄວ້ ໄດ້ກໍ່ເບັໜອັໜເຖີD kພສົDຊັ້ໜສິໜ 5 ເພາະສິໜນັ້ໜເບັໜ kພສົD ຄົDໄວ້ທຸັkບກາໜ ລJມຄJາໝໃຫ້ສັ້ໜ ຖ້າເຮົາຮັກ;າສິໜ ໄດ້ເບັໜອັໜເຖີD kພໄຕຼ ສະຣະນະຄົໝ ເບັໜພຸທ{ ມາມະກະ ມີkພໄຕຼ ສາຣະນະຄົໝ ເບັໜທີ່ເພີ່Dບິf ອະບາຽຍະພູມ ໄດ້ມີສຸັຄະຕິ ເບັໜທີ່ໄບໃນ ເບື່vງຫໜ້າ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.