ຄຸນ ມາໜດາ ບິດາ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິທານິ ທໍາມັlາວະນະ ທິວະເສສັOິ kບຕິຕາຽະ ມາຕາບິຕຸ ຄຸຯະກະຖໍ ພາສິlາມິຕໍ ສຸມາຖະ ສະມາຄະຕາຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜ ພຸທ{ໂອວາf ສາlໜາ ຄືຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພາ່Jະກາໜພ<Dທັມໝ ຄຳສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້ານີ້ ຍvມມີkບໂຫຽດ ມີອະນິສົD ເບັໜອັໜມາັມູຣພູຣສັຸ ຜູ້ມີຜຽາບັpາ ເພີ່Dຮູ້ດັ່Dນີ້ ເຖີ້ໜ 

 ກາໜພ<Dທີ່ຈະເພີ່Dໄດ້ ໃນບັfຈຸບັໜນີ້ ມີຢູ່ 5 kບກາໜ ຄື 1 ອະສຸຕໍ ສຸນາຕິ ຈະໄດ້ຍິໜ ຈະໄດ້ພ<D 2 ສຸຕໍບະຣິໂຍທະບະຕິ ຈະຍັDຂໍ້ອັfຂໍ້ທັໝ ຕົໜເຄີຽໄດ້ຍິໜໄດ້ພ<Dມາແລ້J ໃຫ້ຊຳນິຊຳນາໜ ແຈ່ໝແຈ້Dຍິ່Dຂື້ໜ ໄບກ່າJເກົ່າ 3 ກັDຂາວິຕະຣະຕິ ຈະຕັfເສຽເຊີ່D ຄJາໝສົDໃສ ຂັfຂ້vງຢູ່ໃນ ໃຈຂvAຕົໜ 4 ສະກະຈິຕ*ໍ kບສິທະຕິ ຈະຍvມຍັDຈິfຂvAຕົໜ ໃຫ້ເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜຕົ້ໜ 5 ອັຕ*ໂນ ຈິfຕໍອຸຊຸກະໂຣຕິ ກະທຳຈິfຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜຊື່ສັf ຕໍ່ຄຸຣທາໜ ຄຸນສິໜເບັໜຕົ້ໜ 

 ກາໜພ<DທັD 5 ຂໍ້ນີ້ ຈະບັDເກີf ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຕັ້Dໃຈພ<D ທັມໝເທlໜາ ເພາະດັ່Dນັ້ໜກາໜພ<Dທັໝ ສັັປບຸຣິສະເຈົ້າ ຈື່Dຈັfວ່າ ເບັໜສາວະນາ ນຸຕ*ຣິຽະ ເບັໜກາໜພ<D ອັໜສູAສຸດ ບີໝກາໜພ<Dອັໜໃດໆ ຈະເສໝີໄດ້ ຄJນສັປບຸຣິສາ ເຈົ້າທັiາ ຈົ່Dພາກັໜ ຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈພ<D ໃຫ້ສຳເຣັfບະໂຫຽດ ຂvAຕົຽເທີ້ນ ລຳດັປນີ້ ຈະແສfAເຊີ່DຄຸນຂvA ບິດາ ມາໜດາ ເຊີ່Dເບັໜວັfຖຸ ອັໜຄJນເຄົາລົປນັປຖື ຢ່າDສູAສຸດ ມະຕາບິຕະໂຣ ນາມະ ຊື່າJ ມາໜດາບິດານີ້ ຍ່vມເບັໜຜູ້ສົໝຄJນ ອັໜບຸດລົທິດາ ຈະເພີ່Dເຄົາລົປນ້vມໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ເບັໜຢ່າDສູA 

 ຄຳວ່າ ບິດາມາໜດາ ນັ້ໜແບວ່າ ພໍ່ ແມ່ ຄຳວ່າ ບຸດລົະທິດານັ້ໜ ແບວ່າ ລູັຊາຽ ລູັຍິD ຖ້າຈະເວົ້າເບັໜ ພາສາລາJ ຂvAເຮົາໃຫ້ພ<Dງ່າຽໆ ຫໝາຽຄJາມວ່າ ຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີf ເມື່vເຮົາອາໃສເກີf ກັປບຸັຄົໜຜູູູ້ໃດ ບຸັຄົໜນັ້ໜລົຊື່າJ ພໍ່ ແມ່ ທຳມະດາພໍ່ແມ່ ຍ່vມຮັdແພDລູັ ລ້ຽAລູັສັ່Dສvນລູັ ຖະນຸຖະຫໜອໝ ບຳລຸAລູັ ຊ່JຽສົDເຄາະລູັ ໃຫ້ມີວິຊາ ຫາກິໜລ້ຽAຊີປ ຫາຊັປສົໝບັf ໃຫ້ແກ່ລູັ ບູັຝັDຕັ້Dແຕ່D ໃຫ້ລູັມີຜົJມີເມຽ ຕາໝທຳມະດາ kບເພນີຂvAໂລັ ໃນກາລະໄສໝ ທີ່ຄJນໄດ້ຄJນມີ ຄົໜອື່ໜບໍ່ແມ່ໜ ຜູ້ທີ່ເຮົາ ອາໃສເກີf ແຕ່ວ່າ ທຳຄຸນໃຫ້ແກ່ເຮົາ ດັ່Dກ່າJມານັ້ໜ ກໍ່ນັປເຂົ້າ ໃນຖານະ ເບັໜພໍ່ເບັໜແມ່ເຫໝືອໜກັໜ ເພາ່Jະບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ເກື້vກູນອຸດຫໜຸນຖະນຸບຳລຸA ເຮົາມາຈົໜໃຫ້ເຮົາ ໃຫຽ່ໂຕຂື້ໜມາໄດ້ ນັ້ໜລົ

 ຊື່າJທ່າໜ ທຳຄຸນໄວ້ ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ທຳມະດາຂvA ຜູ້ເບັໜລູັ ເມື່vຮັປກາໜອະນຸເຄາະ ເຊັ່ໜນັ້ໜ ກໍ່ຍ່vມຮັdພໍ່ແມ່ ເບັໜກາໜຕvບແທໜ ພໍ່ແມ່ ນັ້ໜຊື່າJບຸພaກາຣີ ບຸັຄົໜຜູ້ທີ່ ທຳອຸບະກາຣະ ມາກ່vນສ່Jນລູັນັ້ໜ ຊື່າJກະຕັpູ kກຕະເວທີ ບຸັຄົໜຜູ້ອຸບະກາຣະ ທີ່ທ່າໜທຳແລ້J ລົຕvບແທໜພາຽຫຼັງ ກາໜຕvບແທໜນັ້ໜ ກໍ່ຄືກາໜທຳຄJາໝເຄົາລົປ ຕໍ່ທ່າໜດ້Jຽ ກາຽ ວາຈາ ໃຈ ບໍ່ດູຖູກດູຫໝິ່ນ ທ່າໜkບສົDສິ່Dໃດ ກໍ່ກະທຳສິ່Dນັ້ໜ ໃຫ້ສົໝຄJາໝkບສົD ນັ້ໜລົ

 ຊື່າJ ເຄົາລົປບູຊາທ່າໜ ກາໜເຄົາລົປບູຊາ ດ້Jຽອາມິດ ລົກາໜບະຕິບັf ມີຄJາໝຫໝາຽຕ່າDກັຽ ອາມິfນັ້ໜ ຄື ເມື່vທ່າໜຕ້vງກາໜວັfຖຸ ສິ່Dໃດທີ່ ບໍ່ເຫຼືອວິໃສ ເຮົາຕ້vງຫາມາໃຫ້ ຕາໝຄJາໝບາຖໜາ ຕຼອfເຖີDໃຫ້ໄດ້ ທຳບຸນໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ ເຈີຼຣເມຕ*າ ພາວະນາ ເມື່vທ່າໜຕາຽແລ້J ເຮົາຕ້vງບະກvບ ກາໜກຸສົໜ ອຸທິfສ່Jນບຸນໄບໃຫ້ ເບັໜທີ່ສຸດກໍຊື່າJໄດ້ ບູຊາພໍ່ແມ່ ດJ້ຽອາມິf ແຕ່ກາໜບູຊາດ້Jຽອາມິfນັ້ນ ບໍ່ເບັໜສາທາຣະນະ ບໍ່ທົ່Jໄບແກ່ພໍ່ແມ່ ບາDບະເພfເຫໝືອໜຢ່າD ພໍ່ແມ່ ທີ່ທ່າໜບໍຣິບູນດ້Jຽ ໂພຄະຊັປ 

 ຕົJຢ່າD ທ່າໜເບັໜເຈົ້າເບັໜນາຽ ເບັໜເສຖີ% ຄະຫະບໍດີ ຜູ້ຮັ່Dມີ ດ້Jຽໂພຄະສົໝບັf ບໍ່ສູ້ຈະມີ ຄJາໝkບສົD ໃຫ້ລູັແສfAຫາເຂົ້າຂvA ເງີໜທvAມາໃຫ້ ບໍ່ເຫໝືອໜສາມັໜຊົໜ ແຕ່ກາໜບະຕິບັfນັ້ໜ ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ ເຈດຈຳນົDທົ່Jກັໜ ຄຳທີ່ວ່າບະຕິບັf ນັ້ໜຫໝາຽຄJາໝວ່າ kບພືfຕາໝ ຄJາໝບະສົDຂvAທ່າໜ ຊື່າJkບຕິບັf 

 ຕົJຢ່າD ຈຳພJັທີ່ທ່າໜຮັ່Dມີ ບໍຣິບູນ ກີໝຄJາໝບະສົD ໃຫ້ບຸດຂvAຕົໜ ມີວິຊາ ສິຣະບະສາດ ສາມາfຈະຮັປ ມໍຣະດົd ໃຫ້ຕັ້Dຫໝັ້ນ ສືປວົDຕະກູນຕໍ່ໄບ ສ່JນພJັຄົໜສາມັໜ ທີ່ພໍຈັ້Dບ້າໜເຮືvນຢູ່ໄດ້ ກີໝຄJາໝບະສົDຈະໃຫ້ລູັ ມີວິຊາ ສິຣະບະສາf ສາມາfລ້ຽAຕົໜໃຫ້ເບັໜສຸກ ບຳລຸAວົDຕະກູນຂvAຕົໜ ໃຫ້ເຈີຼຣ ຍິ່Dຂື້ໜໄບເຫໝືອໜກັໜ ຂໍ້ສຳຄັໜຄJາໝຈຳນົD ຂvAພໍ່ແມ່ ຢາັໃຫ້ລູັເບັໜຄົໜ kບພຶfຕົໜເບັໜຄົໜດີ ຂໍ້ນີ້ເບີ່Dແລ້J ຈະທົ່Jໂລັ 

 ເມື່vເຮົາຜູ້ເບັໜລູັ ຜູ້ຮູ້ຄJາໝບະສົD ຂvAພໍ່ແມ່ເຊັ່ໜນັ້ໜ ເມື່vຍັDນ້wຍັDຫໜຸ່ມ ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ ບະສົDຈະໃຫ້ຮ່ຳຮຽນ ວິຊາສິຣະບະສາf ຢ່າDໃດກໍ່ໃຫ້ຕັ້Dໃຈ kບຕິບັfຕາໝ ເມື່vໃຫຽ່ໂຕຂື້ໜມາແລ້J ພໍ່ແມ່ມີຄJາໝ kບສົDຈະໃຫ້ເຮົາ ທຳມາຫາລ້ຽAຊີປ ດ້Jຽວິທີໃດ ກໍ່ໃຫ້kບຕິບັຕາໝ ຄJາໝບະສົDຂvAທ່າໜ ດ້Jຽວິທີນັ້ໜ ກາໜkບພືfຕົໜ ໃຫ້ຖືdຕ້ອDຕາໝ ຄJາໝບະສົD ຂvAທ່າໜນັ້ໜ ລົ ຊື່າJkບຕິບັfບູຊາທ່າໜ ລົໃຫ້ນ້vມ ຄຸນທັDສິ້ໜ ຂvAພໍ່ແມ່ ລJມຢູ່ທີ່ ຕົJຂvAເຮົາເສໝີໄບ ຄືໃຫ້ເຫັໜວ່າ ຕົJຂvAເຮົາມີຄJາໝເຈີຼຣ ຢູ່ດຽວນີ້ ກໍ່ເພາະ ອຸບະກະຣະຄຸນ ທີ່ພໍ່ແມ່ບຳລຸAມາ ແມ່ໜຕົJຂvAເຮົາ ນີ້ກໍແບ່D ອvັມາຈາັ ພໍ່ແມ່ນັ້ໜລົ ສ່JນຕົJຂvAເຮົານີ້ກີໝ ແຕ່ຈິfວິໜຍາໜ ທີ່ທ່າໜຮຽກວ່າ kບຕິສົໜທິຈິf ກັປກຸສົໜ ເທົ່ານັ້ໜເບັໜຜູ້ ອຸບະຖຳ ນັvຈາັນັ້ໜ ຄືສ່Jນຮ່າDກາຽເຮົານີ້

 ເມື່vຕັ້D kບຕິສົໜທິຂື້ໜແລ້J ກໍ່ອາໃສເລືvດ ແລະເນື້vຂvAແມ່ ມາບຳລຸA ຮ່າDກາຽຂvAຕົໜ ຈົໜເບັໜຮູບເບັໜຮ່າD ຄົປບໍຣິບູນແລ້J ຈຶ່Dຄvດອvັມາ ຈື່Dວ່າ ເຮົາແບ່Dບັໜເອົາຮ່າDກາຽ ຂvAພໍ່ແມ່ມາ ເບັໜຮ່າDກາຽຂvAຕົໜ ເຖິDແມ່ໜວ່າ ຄvດອvັມາແລ້J ເມື່vຍັDເບັໜທາຣົd ກໍ່ຍັDກິໜຂvAແຂDບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຕ້ອDດູດກິໜນ້ຳນົໝ ຂvAແມ່ມາບຳລຸA ຮ່າDກາຂvAຕົໜ ເຖິDພົ້ໜເຂfດື່ໝ ນ້ຳນົໝແມ່ແລ້J ໃນລະຫJ່າDຍັD ຫາລ້ຽAຕົໜ ບໍ່ທັໜໄດ້ ຈົໜເຖິD 15 ບີ 16 ບີ ກໍ່ຕ້vງອາໃສ ອາຫາໜທີ່ພໍ່ແມ່ ຫາມາລ້ຽA ເພາະເຮົາ ລ້ຽA ຕົJເອDຍັDບໍ່ທັໜໄດ້ ຖ້າເຫັໜຕາໝ ໃນທີ່ກ່າJມານີ້ ຕ້ອDເຂົ້າໃຈວ່າ ຮ່າDກາຽຂvAເຮົານີ້ ເນື່vງມາຈາັພໍ່ແມ່ ຫຼື ແບ່Dບັໜມາຈາັພໍ່ແມ່ ເມື່vເຮົາຮູ້ເຊັ່ໜນັ້ໜແລ້J ກໍ່ຄJນເຫັໜໄດ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ມີໃນຕົJ ຂvAເຮົາຢູ່ທຸັເມື່ຶv ເຖິDແມ່ໜວ່າທ່າໜ ລ່ວDລັປດັປສູນໄບແລ້J ແຕ່ສ່JນຂvAທ່າໜ ສ່Jນທີ່ແບ່Dມາ ເບັໜເຮົາແລ້J ຖ້າຕົJຂvAເຮົາຍັDມີຢູ່ ຕາປໃດ ກໍ່ຊື່າJພໍ່ແມ່ ຍັDຢູ່ທີ່ເຮົາເສໝີ 

 ຖ້າຮູ້ໄດ້ຍ່າDນີ້ ກາໜເຄົາຣົປ ພໍ່ແມ່ກໍ່ບໍ່ລຳບາັ ຄືໃຫ້ລະວັDຮັກ;າ ຕົJຂvAເຮົາເທົ່ານັ້ໜ ກາໜຮັກ;າຕົJ ກໍ່ຄື ກາໜຮັກ;າສຸຈະຣິທ{ຳ kບພຶfດີດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ໃຫ້ເບັໜສຸພາປບຸຣຸດ ສຸພາປສະຕຼີ ຕັ້Dຫໜ້າ ທຳມາຫາກິໜ ໃຫ້ຮັ່Dມີ ສີສຸັໃຫ້ໄດ້ນາໝວ່າ ອະພິຊາຕະບຸດ ແບວ່າ ລູັດີເກີໜພໍ່ແມ່ ຄືຮັ່DມີທັDລາປທັDຍົf ເກີໜພໍ່ເກີໜແມ່ ເບັໜຄົໜມີສິໜ ມີທາໜກ່າJພໍ່ກ່Jາແມ່ ຫຼື ສຼະສົໝບັf ອvັບJດບຳລຸA kພພຸທ{ສາlໜາ ໄດ້ດີກ່Jາພໍ່ແມ່ເບັໜຕົ້ໜ ຊື່າJ ອະພິຊາຕາບຸດ ເບັໜບຸດຢ່າDສູA ຖ້າບະພຶfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜບຸດ ຊັ້ໜສູAບໍ່ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ເບັໜພຽAຊັ້ໜ ອະນຸຊາຕາບຸດ 

 ແບວ່າ ລູັເສໝີພໍ່ ເສໝີແມ່ ກໍ່ຍັDດີ ລູັທີ່ໄດ້ຊື່Jາ ອະນຸຊາຕະບຸດນີີ້ ຄືວ່າ ພໍ່ແມ່ພາຮັ່DພຽAໃດ ລົມີຍົfຖາ ບັໜດາສັdພຽAໃດ ມີຊັປສິໜພຽAໃດ ມີຄຸນງາໝຄJາໝດີພຽAໃດ ກໍ່ຮັກ;າໄວ້ ໃຫ້ເສໝີພໍ່ແມ່ ຊື່າJ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ແສJAຫາ ຊັປມໍຣະດົd ໄວ້ໃຫ້ມີທັD ສັDຫາຣິມະຊັປ ລົ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ສັDຫາຣິມະຊັປນັ້ໜ ຄື ຊັປເຄື່vນທີ່ໄດ້ ໄດ້ແກ່ ເຂົ້າຂvA ເງີໜທvA ຊ້າDມ້າ ງົJຄາJຽ ລໍ້ກJຽນ ເບັໜຕົ້ໜ 1 ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຄື ຊັປທີ່ເຄື່vນທີ່ບໍ່ໄດ້ ໄດ້ແກ່ບ້າໜເຮືອໜ ນາສວນ ເບັໜຕົ້ໜ 1 ຊັປທີ່ເບັໜສັDຫາຣິມະຊັປ ບຽບເຫໝືອໜເລື່vດ ລົ ເນື້vຫໜັງຂvAພໍ່ແມ່ ຊັປທີ່ເບັໜ ອະສັງຫາຣິມະຊັປ ບຽບເຫໝືອໜກະດູກ ຂvAພໍ່ແມ່ 

 ຖ້າລູັ ຮັກ;າໄວ້ໄດ້ ທັD 2 kບເພf ນີ້ຮຽກວ່າ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢ່າDດີ ຖ້າຮັກ;າ ສັDຫາຣິມະຊັປ ໄວ້ບໍ່ໄດ້ ຄົDຮັກ;າ ໄວ້ໄດ້ແຕ່ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຍັDນັປວ່າເບັໜ ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢູ່ນັ້ໜລົ ແຕ່ເບັໜຢ່າDຕຳ ອີdຈຳພJັກຫໜື່ງ ຊື່າJ ອະວິຊາຕະບຸດ ແບວ່າ ບຸດຢ່າDຕ່ຳ ຢ່າDຊົ່J ຄື kບພຶfຕົໜ ເສໝີພໍ່ແມ່ ບໍ່ໄດ້ເບັໜຕົ້ໜວ່າ ພໍ່ແມ່ ຮັ່DມີຕົJເບັໜຄົໜຈົໜ ພໍ່ແມ່ມີ ຍົfຖາບັໜດາສັd ຕົJຫາຍົfຖາ ບັໜດາສັdບໍ່ໄດ້ ພໍ່ແມ່ຍິໜດີ ໃນທາໜ ສິໜ ຕົJຫາສິໜ ຫາທາໜບໍ່ໄດ້ ອະວະຊາຕະບຸດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ຫາຊັປ ມໍຣະດົກ ໄວ້ໃຫ້ມີທັD ສັDຫາຣິມະຊັປ ລົ ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຕົJຮັກວ;າ ໄວ້ບໍ່ໄດ້ ສ່JນສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຈັປຈ່າຽໃຊ້ສwເສຽຫໝົດ ຊື່າJກິໜເລືvດກິໜເນື້ອ ຂvAພໍ່ແມ່ຈົໜຫໝົດ ຍັDເຫຼືອແຕ່kກດູັ ຫຼື ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ກໍ່ຍັDດີ ຖ້າລົDຊື້ໃຊ້ຈ່າຽ ຂາຽກິໜທັD ອະສັDຫາຣິມະຊັປ ຂvAພໍ່ແມ່ເສຽຫໝົດ ຊື່າJ ກິໜຈົໜຫໝົດ kກດູັພໍ່ແມ່ ດັ່Dນີ້ເບັໜລູັ ຢ່າDຕ່ຳຢ່າDຊົ່Jທີ່ສຸດ ຊື່າJ ອະວະຊາຕະບຸດ ຢ່າDຕ່ຳ

 ຖ້າສືdສາ ໃຕ່ຕvA ຫຼື ຮິໜຕvAເຫັໜ ຄJາໝແຈ້Dຊັfວ່າ ພໍ່ແມ່ມີຢູ່ ທີ່ຕົJຂvAເຮົາ ຢູ່ເສໝີຢ່າບະພຶfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜ ອະວະຊາຕະບຸດ ຢ່າບະພືfຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຄົໜພາໜ ບຽດບຽນຂ້າພັໜ ທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າໂລປລັdສິ່DຂvA ສົໝບັfຂvA ທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າຫຼີ້ຣຊູ້ ຊິDເມຽທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ຢ່າຫຼອdລJAທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ໃຫ້ເສຽຊັປສິໜເງີໜທvA ຢ່າຮັປຈ້າDເບັ ໜພະຍາໜໂກD ຢ່າເບັໜນັdເລDເຈົ້າຊູ້ ຢ່າເບັໜນັdຫຼິ້ນ ກາໜພະນັໜ ຢ່າເບັໜນັDເລDຂີ້ເມົາ ຢ່າເບັໜນັdເລDຂື້ໜໂຮDສາໜ ຢ່າໄບຕິfຄຸັຕິfຕະລາD ໃຫ້ຄິfເຖີDພໍ່ແມ່ ຢູ່ທີ່ກັປຕົJເຮົາ ຢ່າໄບຫາທ່າໜ ທຳຄJາໝຊົ່J ບໍ່ແມ່ໜຊົ່Jແຕ່ຕົJຂvAເຮົາ ຄ່vຽເຮັfໃຫ້ພໍ່ແມ່ ໄດ້ຮັປຄJາໝອັປບີoໍ ຄືວ່າເຮົາຖືdເຂົາດ່າ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຖືdoໍ ເຮົາຖືdເຂົາຕີ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄ່vຽຖືdoໍ ເຮົາຖືdບະຫາໜຊີວິf ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄ່vຽຖືdoໍ ເຮົາຖືdຕິfຄຸັ ຕິfຕະລາD ພໍ່ແມ່ ກໍ່ຖືdຕິfຄຸັຕິfຕະລາDoໍ ເພາະເຫfວ່າ ພໍ່ແມ່ມີຢູ່ທີ່ ຕົJຂvAເຮົາເສໝີ 

 ຖ້າຜູ້ໃດ ເວັ້ໜຄJາໝຊົ່J ທັDບJAເສຽ kບພຶfໃຫ້ເບັໜ ຄົໜດີນັ້ໜລົ ຊື່າJ ເຄົາຣົປພໍ່ແມ່ ດ້Jຽກາຽ ວາຈາ ໃຈ ລົໄດ້ຊື່າJບູຊາ ພໍ່ແມ່ຂvAຕົໜ ດ້Jຽບະຕິບັfບູຊາ ຢູ່ທຸັເມື່vຈົ່Dຕັ້Dໃຈໃຫ້ຮັກ;າຕົໜເບັໜ ອະພິຊາຕະບຸດ ຫຼື ອະນຸຊາຕະບຸດ ຢູ່ທຸັເມື່v ກໍ່ຈະເບັໜຊື່າJ ຜູ້ຕັ້Dຢູ່ໃນ kກຕັpູ kກຕະເວທີ ເບັໜຜູ້ຮູ້ຈັd ຄຸນຂvAທ່າໜ ລົ kກທຳອຸບະກາຣະ ຕvບແທໜຄຸນຂvAທ່າໜ ຫຼືວ່າ ບິດາມານດາ ເບັໜຄົໜຂີ້ຕະຫໜີ່ຫໜຽວແຫໜ້ນ ບໍ່ເຂົ້າວັfວາອາຮາໝ ບໍ່ຮັກ;າສິໜ ກິໜທາໜ ບຸັຄົໜໃດ້ ຊັdຊJາໜ ບິດາມາໜດາ ຜູ້ມີຄJາໝຕະຫໜີ່ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ຮູ້ຈັd ບໍຣິຈາັທາໜ ຫາຽຄJາໝຕະຫໜີ່ ຫຼືວ່າ ຫາຽຄJາໝຂີ້ຖີ່ ໄດ້ ແມ່ໜໄດ້ໃຊ້ແທໜຄຸຣ ບິດາມາໜດາ ຢ່າDສຳຄັໜ 

 ດັ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDເທlໜາ ແກ່ພິຂຸບໍຣິສັf ທີ່ມາແຕ່ ມາຕາບິຕຸຄຸຯn ຄ$າວ່າ ໂຍຈະພິຂຸເວ ມາຕາບິຕະໂຣ ມັlາຣິໂນ ຈາຄະ ສັໝບະທາຽະ ສະມາທະເບຕິ ນິເວສະຕິ kບຕິຖາເບຕິ kດູາ ພິກຂູທັiາ ບຸັຄົໜໃດ້ຊັdຊJນ ບິດາມາໜດາ ຜູ້ມີຄJາໝຕະຫໜີ່ ໃຫ້ຕັ້Dໃຈ kບດິlຖາໜ ຮັກ;າສິໜ 5 ສິໜ 8 ຢູ່ໃນຈາຄະສະມາບັf ພິdຂຸບະຕິບັf ລົ ຍ່vມໄດ້ຊື່າJ ໄດ້ກະທຳແລ້J ທຳຕvບແທໜແລ້J ແກ່ບິດາມາໜດາ ຜູ້ໃດ້kບພຶfຕົໜ ເຊັ່ໜນີ້ ກໍ່ຈະມີ ຄJາໝເຈີຼຣ ລົ ຄJາໝສຸັທັDຊາfນີ້ ລົ ຊາfຫໜ້າ ດັ່່Dໄດ້ ເທlໜາ ມານີ້ລົ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.