ທານຂັໜ ຜັູ 3 ລົ

 ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfໄທ້ ຜຸlfີແມ່ຍ່າ ຮູ້ເຫfຮ້າຽເມືvງ ບ້າໜ ຊິຂັJາໝວຸ້ຣວາຽ ສັDມາເສັຽດາຽແກ້J ຊາຽດຽວລັູແມ່ ກູເດ ຄJາໝຜິfເຈົ້າ ບໝີທໍ່ກ້w ຊາJບ້າໜຊິເບີdຫໜີ ແລນໍ, ກັປທັD kພວໍຣບິຕ*າໄທ້ ສົໜໄຊກໍ່ພ້vມໄຜ່ ໃຈຫໝໍ່ຕື້ໜ ເຫັໜໃກ້ເຊື່vຄົໜ ສັDບໍ່ພິຈາຣາoແຈ້D ຄຳຜົໜຫາເຫf kພຽາເວfເຈົ້າ ໃຈກ້າJA ລື່ໜຄົໜ, ເຫັໜຫໝູ່ຍາຈົdລົ້ໜ ຄົໜຈົໜທັຸຂໝອf ຫີJຫvດແຄ້ໜ ຂໍລ້ຽAຊີປຊີ ວັD, ລັູຈີ່Dອົfສາສ້າD ທຳທາໜທາDkບໂຫຽດ kພພໍ່ພ້vມ ຊາJ ບ້າໜວ່KຂJາD ແທ້ແລ້J, ກໍ່ຈິ່Dໄດ້ ຂັປຈັາບ້າໜ ພັາໄຜ່ໃຫ້ເດີໜໄພົ ມາດາຫີJຫvດ ແຮDກwກັ້ໜ ເສັຽດາຽແກ້J Eທvຣພw ພັາ kພແມ່ເຈົ້າ ຫີJກັ້ໜເກື່vຣkກຫາຽ ລົເຈົ້າເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ເທວີຍ້າຽ ເມືvບາDບຸຕ*າລາf ເຫັໜແຕ່oAofໄທ້ ມທ{ີໄຫ້ຕໍ່ຜົJ ເມື່vOັ້ຍ່າຕvບຕ້າໜ ໂລໝລູບສຸນິສາ kພກvຣ ກຳແຂໜຫຼາໜ ລູບທJAທັDໄຫ້ Iີ ກຳໃດແທ້ ມາkບຈົໜຈຳຈັາ ກັໜນໍ ທຸກ)ເວfໂອ້ ຊິໄກຫໜ້າຫາDເຫີໜ ແມ່ແລ້J ຈັວ່K ເບັໜຕາຽແທ້ ຄົໜດຽວເດີໜບ່າ ຫາເພື່vຣພ້vມ ທຽມຂ້າDກໝີ ແລນໍ, ອັໜນີ້ ຊື່Jາທຳຄຸຣໃຫ້ ພາຽລຸຣມີໂທf ພໍ່ໂກfແລ້J ຊາJບ້າໜສົDເສີໝ ກຳຫັຽງເຈົ້າ ມາkບຈົໜເບັໜເຫf ຈີ່Dໄດ້ເນຣ ເທfເຈົ້າ ຫໜີບ້າໜພັາວັD ແມ່ເດ. 

 ແມ່ຈັຄືໜຄvມໄທ້ ຣາຊ{ບິຕ*າ ກ່vຣເນີ ຄັໜຫັາບຸຣ ມາດາມີ ພໍ່ຊິພັDຄຳເວົ້າ, ເມື່vOັ້oAkກສັfໄທ້ ເມືvທູຣເທ ວຣາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໃຫ້ຮ່ຳເພີD ແດ່ທ້vຣ.

  Iີ Eທvຣແທ້ອົDດຽວ ມຫາເວf ເບັໜເຫfທາໜຊ້າDແກ້J kພອົDໄທ້ ຊິໄລ່ຫໜີ ວ່Kເນີ, ໃຜຊິມາຄvAສ້າD kບເຊໄຊຕຸ້ມໄຜ່ ນີ້ເດ, ລັູມີ່Dຕົ້ໜມີແທ້ຜູ້ດຽວ kພເອີຽ ຂໍໃຫ້kພ ຢ່ຳເກົ້າ ຕົໜkບເສີf ສາມີເກາ ຂໍໃຫ້ຕvAຕາທີປ ທvດkພເນແນໝແຈ້D ຕາໝkກບີໜເບື້vງ ສະກຸລ}ວົDພຸທ{ໂຄf ບໍ່ໃຫ້ ເຂີໜຂາfຂ້vຣ ເສັຽເຊື້vສືປkພວົD ເຈົ້າເອີຽ. 

Iີ  Eທvຣແທ້ ຫຼອໜເລີDລ້ຽAຍັາ ຫໝາຽຜັາເນື້v ທັDຊ້ຳສົ່Dຜີ kພເອີຽ ແມ່ໜຈັEົາໃຜແທ້ ມາບຸຣເບັໜລັູ ກີfແລ້J ກໍ່ບໍ່ຄື ເລືvດເນື້v kພອົDເຈົ້າເຈືvງຈvມ ແທ້ແລ້J, ແມ່ໜວ່K ບຸຕ*າໄທ້ ທຳທາໜເກີໜເຫf ທາໜຊ້າDແກ້J ເມືvງບ້າໜເລົ່າຊັD ຂໍໃຫ້ kພບາfໄທ້ ຄໜີງທີ່ຫຼາຽkບກາໜ ທາໜນາເຄໜ ແກ່ພາໝໄບ ແລ້J ບໍ່ແມ່ໜoເຄໜແກ້J ມຸAຄຸຣຊິຄືໜຄvບ ຜິfຊvບໃຫ້ kພ ອົDເຈົ້າSດູ ແດ່ທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຣາຊາບິ*ຕຸເລf ຄືfຄຽດເຂັ້ໝ ຂົໝຄ້w ບໍ່ຈາ ເພາະວ່K ເທວດາເຈົ້າ ບັໜດົໜໃຈພູວof ຈຳໃຫ້kພ ບາfເຈົ້າ ເຄືvງແຄ້ໜບໍ່ຫາຽ, ຫຼາຽທີແທ້ ເທວີທຸຣເລົ່າ kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAກໍ່ບໍ່ຈາ ແທ້ແລ້J, ເຫfວ່Kບາຣມີເຈົ້າ ເພິທາຍາໜມຫາເວf ຈັໄດ້ຕັfເກf ເບັໜkພເຈົ້າ ຍັDໃກ້ບໍ່ໄກ ກໍ່ຈີDບັໜດາໜໃຫ້ ບິ*ຕາເນຣເທf, ອັvກໍ່ສ້າDສເພົາແກ້J ຜ່າໜນທີ ຂົໜສັfຂ້Jາໝ ສໝຸດໂທ ທັD 4 ເຖີDຝັ່Dແລ້J ກໍ່ຫາຽ ຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ສີສຼຽວແກ້J ຜຸlfີຕົໜແມ່ oໍ້kພເນfຍ້w ຫີJໄຫ້ ເກື່vຣkກຫາຽ kພກາຽຍາເສົ້າ kກບJຣສີສັໜບ່Jຽ ຫໜ້າຫ່ຽວ ແຫ້D ສvAຄີ້Jໄຕ່ຕvມ ຄີDໂຊຊ້ຳ ໂສກີກ້Jຽບົ່ໝ ຄືfໂສdເສົ້າ ເຖີDເຈົ້າລັູຕົໜ ສົໜຣວົໜແທ້ ບາໜເບັໜບ້າບ່AJ ຄັໜວ່Kໄຂ້ ຄີDບໍ່ ຮ້vຣ ຫໜາJສບັ້ໜບົ່ໝກາຽ ແທ້ແລ້J. 

Iີ  oAkກສັfໄທ້ ຈົໜໃຈຈJຣຈັແຕd ກໍ່ຈີDຄືໜຄvບທ້າJ ທັD ໄທ້ແມ່ມັທີ{ ມືຄJາອູ້ມ ຊາລີຫຼາໜລາf ກັປທັD ກັໜຫາoທ{ ນ້w ມາພີ້ໃຫ້ແມ່ຊົໝ ກ່vຣທvຣ, ຄາJນີ້ບາບັDເບື້vງ ເວໜ ວຽຣມາຮvດ ຈີDແລ້J, kພບູ່ເຈົ້າ ເຄືvງແຄ້ໜບໍSດູ ລັູແລ້J, ບັfນີ້ ແມ່ກໍ່ໄບ ນ້vມນີ້J ທູຣແອ່JອົDkກສັf ກໍ່ຫັາ ຫຼາຽທີທູຣ ກໍ່ບໍ່ຈາຈົDເອື້v ໄລວາDເຈົ້າ ບໝີຫຼອໜຊິລ້ຽAຕໍ່ ໄບແລ້J ແມ່ກໍ່ຫໝົດວາfເວົ້າ ທູຣໄດ້ກໍ່ບໍ່ຈາ ແມ່ແລ້J. 

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ມຸຣນີຈຸລ}ເຊf kພຽາເວfເຈົ້າ kພ ໄທ້ຕັ້Dຕໍ່ບຸຣ Eົາແຕກຸສົໜສ້າD ພາຽຫຼັງຊິຍູ້ສົ່D ພໍ່ບໍ່ລ້ຽA ຊິລາຫ້vAພັາວັD ແມ່ເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ ມsາທາໜເທທvດ ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ຫຼາຽ ລ້າໜອັ່Dພຼາໜ ກຸຣຊເລາຊ້າD ພັDພາຽມ້າເທf ຄJາຽເຖື່vຣຖ້Jຣ oAແບ້ແມ່ລາ ມີທັDກJຽຣກົDແກ້J ສເພົາແພ ທຽວທ່vA ທ່າ ເຮືvຂJ້າໝoໍ້ ຫຼາຽລ້າໜລ່vAທເລ, ຣັ*ຕນັDແກ້J 7 kບກາໜ ຫຼາຽຫຼັາ, ເຄື່vງເທປພ້vມ ສະໃບຜ້າຄ່າຄາໝ ເງີໜຄຳລົ້ໜ kພຄັDຫຼວAໄຂເບີf ຂົໜອັvໄວ້ ທາໜໃຫ້ແກ່ຄົໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ ຄາເມໝບ້າໜນັv ເຂົາກໍ່ຊົໝຊື່ໜໄດ້ ຂvA ເຈົ້າຣາຊ{ທາໜ ແທ້ແລ້J, ເມື່vOັ້ ພູບາໜເຈົ້າ ເພາທິຍາໜ ຕົໜkບເສີf ກໍ່ຈີ່Dພາມີ່Dເຫົ້Dາ ສvAນ້wລັູລຸຣ ເມືvທຸຣໄຫJ້ ລາ ອົDບິ*ຕຸເລf ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ຄຸຣລົ້ໜເກີ່Dແດໜ ເທື່vນີ້ ບາ ບັDເບື້vງ ເວໜວຽຣມາຮvດ ພໍ່ບໍ່ລ້ຽA ຊິລາຫ້vAພັາວັD ກ່vຣ ແລ້J 

 ຂໍໃຫ້ ສvAkກສັfໄທ້ ຄຸຣຄາໝຄvAໂລd ຢ່າໄດ້ມີ kພຽາf ຮ້າຽ ຍືໜຫໝັ້ຣຫໝື່ຣບີ ແດ່ທ້vຣ ລັູນີ້ຄົໜຂJAຮ້າຽ ວາຽເມືvງ ມຸດມvດ ຝູAຫໝູ່ ພັJພີ່ນ້vA kກຫາຽຮ້vຣທົ່Jແດໜ ແທ້ແລ້J Eບປ ຊົໜແທ້ ຫຼອໜເລີDລ້ຽAຍັາ ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ເມືvງບ້າໜຊິມົ່ໜຫໝອA.

 ເມື່vOັ້ kພແມ່ເຈົ້າ ກີDເກື່vຣຕາຽສຼົບ ທົໜທJAຂໜັງ ບJAໄບ ເບັໜບ້າ ແລ້Jຈີ່Dຮvມຂັໜຫ້າ ດາຕົໜຕັ້Dທ່ຽA ຊJAກvດອູ້ມ ຫຼາໜ ແກ້Jພ່າDເພົາ ແລ້Jຕvບຕ້າໜ ແມ່ແອ່JອົDkກສັf ຣາຊາkພ ພໍ່ ບໍ່ຍvມຍັDລ້ຽA ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ kພຽາຫຼວDຕົໜບູ່ ຕ້າໜຕໍ່ລັູຊໄພ້ ກvຣ ກ້ຽAເລົ່າໂລໝ ໃຫ້ລັູຢູ່ສືປສ້າD ເສີJຽຣາfໃນບາD ພໍ່ທ້vຣ, ຢ່າ ໄດ້ໄບຕາໝຜົJ ບ່າໄພພົDຊ້າD ອັໜແຕ່ໃນດົDກ້JາD ໄພົສົໜແສໜ ຍາໜ ມີທັDຜີບ່າເບົ້າ ພົDເຊື້vສໝ່wດົD ມີທັDເສືvສາDຮ້າຽ ທົJຣພີ ຄJາຽເຖື່vຣ, ຝູAຫໝູ່ ງູງ້ຽວງvດ ຂຽວຮ້າຽເຫົ່າຈvA ມີທັDທຳ ທາໜພ້vມ ຈົDອາDສາDຫ່າ ເຕັໝບ່າໄມ້ ເຫJຫ້Jຽຮ່vມຜາ ລັູເອີຽ ຄັໜຫັາເຫັໜຄົໜແລ້J ທຍາໜໂຕໜ ເຕັ້ໜຕvດ ພິfຜຸ່Aຮ້າຽ ກົJຢ້າໜຢ່າ ໄບ ພໍ່ທ້vຣ, ມີທັDເຫຼົາເຫຼືອໝແຫຼ້ ສີແດDເດັຽຣດາf ຝູAຫໝູ່ ເສືvໂຄ່Dພ້vມ ລາຽອ້vມຫໝູ່ຫໝີ ມີທັDທະນີໂຕໜເຕັ້ໜ ໃນດwດົD ດ່າໜ, ໃຜບໍ່ນັປອ່າໜຖJ້ຣ ຄoເນື່vມັ່Dເມີຽ ມຫິDສາຮ້າຽ ດັD ດີດົໝກີ່ໜ ເຕັ້ໜໄຕ່ກ້vຣ ຕັໜໄວ້ຫJ່າDດw ສັDຫາໜຂ້າ ຄົໜຈvຣເດີໜ ບ່າ ລັູຢ່າຕ້າໜ ຄຳເວົ້າວ່Kຊິໄບ ພໍ່ທ້vຣ, ລັູຈົ່Dເoົໃນຫ້vA ບາDທvAຜາສາf ໃຫ້ເຈົ້າລ້ຽAລັູນ້w  ແທໜເຊື້vສືປkພວົDພໍ່ທ້vຣ,

  ເມື່vOັ້ ສີສຼຽວແກ້J oAມັທີ{ທູຣບູ່ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ບຸຣກ້າJA ໃຫ້ຮ່ຳເພີD ແດ່ທ້vຣ, ຊາfທີ່oລີເຊື້v ແນJຍີD ຍົfຕ່ຳ ສັຸຢູ່ດ້Jຽ ບຸຣສ້າDພ່ຳຜົJບູ່ເອີຽ, ແມ່ໜວ່K ເງີໜຄຳລົ້ໜ ເຕັໝສາDແສໜໂກf ກfີແລ້J, ຜົJບໝີຢູ່ຊ້vຣ ຂັJຣຊິໄຂ້ພ່ຳເອD ແມ່ໜວ່K ສັຸຍີ່Dລ່ຳ ລົ້ໜໂລdຈີໜໄຕ້ກfີ ເຫໝືອໜດັDຄົໜຈັໜທາໜ ຫໝູ່ຖົDແຖຼAຕື້ໜ ຄັໜວ່KມີຜົJຊ້vຣ ທຽມເພົາoໍແນປ ແມ່ໜຊິທັຸທໍ່ພົ້າ ສີຫໜ້າກໍ່ຮຸ່Aເຮືvງ kພເອີຽ.

 Iີ ສີສາມີເກາແກ້J ອົDດຽວເດີໜບ່າ ຫາເພື່vຣພ້vມ ທຽມຂ້າDກໍ່ບໍ່ມີ ແທi້ວ ລັູບໍ່ລະແຈ່ໝເຈົ້າ ເຈັຽຣຈັາອົD ດຽວ ຂ້າຈັໄບຕາໝຜົJ ແອ່Joໍແນໝເຈົ້າ ແສໜທັຸໄດ້ ນvຣ ດີໜດvມບັJ ກໍ່ຕາໝທ້vຣ, ແມ່ໜຊິທັຸທໍ່ພົ້າ kພອJຣຂ້າ ຊິຄ່w ພຽຣ kພເອີຽ, ແນໝທໍ່ໄດ້ພ່າDພື້ໜ ທ້າJເທປທົDສີໜ ເບັໜຕາຽສັD ກໍ່ສ່າDກຳເມືvຫໜ້າ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊຕົໜບູ່ ຕ້າໜຕໍ່ລັູຊໄພ້ ຂືໜຫ້າໝ ກໍ່ບໍ່ພ<D ລົນໍ ອນິຈາດJັຽ ດvມຫຼາໜສvAອ່vຣ ກູເດ, ອາຍຸຍັD ຫໜຸ່ມນ້w ນvຣຜ້າອູ່ເບ ແມ່ກໍ່ຈັພາຂຽວດ້າJ ເດີໜໄພົຫິJແດf ຕັາoໍ້ຫໝອdຄ້າD ກາDດ້າJດ່າໜດົD, ອັໜຕຼາຽລົ້ໜ ໄພົສົໜຫີມໝເວf ບູ່ພາdຂໍ້ ຂໍໄວ້ຢ່າຊິໄບ ພໍ່ທ້vຣ, ຂໍໃຫ້ສvAຫຼາໜແກ້J ເoົ ໃນນຄvຣຣາf ບູ່ຊິມvບໃຫ້ເຈົ້າ ກຸAກ້າJAໃຫ້ແກ່ຫຼາໜ, ອັໜແຕ່ ກົDທລັDພື້ໜ kບເຊໄຊນຄvຣເລf ອາoເຂfກ້າJA ຊິວາD ໃຫ້ແກ່ຫຼາໜ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ oAຕvບຕ້າໜ ທຸຣຣາfເທເວK, Iີ ສvAກຸມໝາໜ ອ່vຣ ນົໝຍັDນ້w ຄັໜຫາdໄກອົdອູ້ມ ແພDເພົາຫາຽຮູບ, Iິ ຢ້າໜຊິວິfຂ້vຽ ຂJັຣມ້ຽຣມvດຈົໝ kພເອີຽ, ເທື່vນີ້ ບູ່ເບີdບ້າໜ ຂັປຈັາ ພຼາ ລັູຈັພາກັໜຂຽວ ພາdວັDວັໜນີ້, ກັປທັDຊາລີເຈົ້າ ກັໜຫາສvAອ່vຣ ກfີທ້vຣ ຈັໄດ້ລາບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAບູ່ໄບ ກ່vຣແລ້J.

 ຄvບວ່K oAກຼາJແລ້J ລາເອdອົDkກສັf ຍໍທຽຣທຸຣ ແທປ ຕີໜຈvມເຈົ້າ ເທື່vນີ້ເບັໜບາDຮ້າຽ ໂຮໝຂັໜຂvAໂລd ລັູເລົ່າຮ້າD ຮາໝຫ້vAພັາວັD ກ່vຣແລ້J ຂໍໃຫ້ສvAkກສັfໄທ້ ຄຸຣຄາໝຄvAໂລd ຕຸ້ມໃຜ່ນ້w ເມືvງບ້າໜຢູ່ກເສີໝ ແດ່ທ້vຣ ສັພ%ເລາຄາໄຂ້ ເວໜກຳກາໜໂສd ເຄາະຢ່າຂ້vA ເຂັໜຮ້າຽຢ່າພາໜ ແດ່ແມ.

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ລົDລາfບາDທvA ແຍDມົໜທຽຣ ຣາຊ{ ວັDຫໍແກ້J, ລົເຫັໜຫ້vA ວິໄຊຍົໜເຮືvງຮຸ່ງ ຍvດພຸAພົ້ໜ ຫຼາຽຊັ້ໜ ຊໍ່ບາD ມຯີເຊາແກ້J້ ເຈັfkບກາໜແກໝເມd kບດັປດາfພົ້າ ຫຼາຽລ້າໜລັູດາJ, ມີທັDເຫຼືອDຂາJແຫຼ້ ຄຳແດDດູສອາf kບ ດັປລJດພື້ໜ ນີຣບ້າDແບ່Dຂຽວ Iີ ມົໜທຽຣທ້າJ ທຽມທັDເທ ວໂລd ຈີ່Dແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ພູວofເຈົ້າ ທັDໄທ້ແມ່ມັທີ{ ແລເຫັໜຫ້vA ບາDທvA ຜາສາf kພບາfເຈົ້າ ທັDນ້vAຮ່ຳໄຮ Iີ ພຳໃດແທ້ ມາkບ ຈົໜຈຳຈັາ ຈີ່Dໄດ້ພັfພັາຫ້vA ຫໍແກ້Jລາຊ{ວັD ພີ່ເດ, ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ຍvດຊໍ່ພົ້າ ຜາສາfມຸAມນີ ທັDເມັDຊvຣ ບ່vຣຕຽAພົໝພື້ໜ, ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັໄລລາໄວ້ ຮາໝນຄvຣພັາຖີ່ໜ ໄບແລ້J, ນັປມື່ ໄກອັvຫໜ້າ ຄJາໝຊິໃກ້ກໍບໝີ ແລນໍ ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ມົໜທຽຣກ້JາD ວິໄຊຍົໜ ຜາສາf ກູເອີຽ ທັDຂ່JາDຄຸ້ມ ສໜາໝຫຼີຣເຄື່vງໂຂໜ, ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັໄລລາໄວ້ ສໜາໝໄຊຄ່wຢູ່ ດີທ້vຣ, ຝູAຫໝູ່ ນັຄ&ຣາfຜູ້ ໃນນ້ຳໂບdບືD, ກັປທັDບາບູແຂ້ ຫwຊາຽຊົໝຫາf ກfີ ທ້vຣ ກັປທັDດັຸເດີfພ້ອໝ ຄູຣຄ້າJຄ່wຄົD ແດ່ທ້vຣ, ກັປທັDເຮືv ຄຳພ້vມ ພາຽທvAທຽມທ່າ ກfີທ້vຣ.

 ເຮົາຫັາເຄີຽອາປoໍ້ ລົDຫຼີຣສ່JາຽສົD ຊົໝດAvແກ້J ບົJທvAທັfເກf ອາOັອາເນdລົ້ໜ ຫvມເຮົ້າກີ່ໜຣອvA ມີທັDບົJຂາJລົ້ໜ ບົJ ແດD ເດັຽຣດາf ສພັDລຽບoໍ້ ໄສແຈ້Dສ່vAເງົາ ຍູສໜູກຫຼີ້ຣ ສພັDພຽAຊ້wຊື່ໜ ບໍ່ໂສdຮ້vຣ ກາໜຫຸຽAຍັາສັD ແທ້ແລ້J.

ເທື່vນີ້ ກຳກູແລ້J ຈຳຈvຣເຈັຽຣຈັາ ກັໜແລ້J ເຮົາຈັ ພັfພັາໄວ້ ຍາເສົ້າຫໜົ່ຣຫໝອA ແດ່ທ້vຣ ຄ່wຢູ່ດີເຢີ Eທ{ິຍາໜ ກ້າJA ສJຣຫຼວAສັJຣໂລd ກູເອີຽ ສພ%ສິ່D ດJAດັvໄມ້ ບາໜຊ້w ຊvບລະດູ ແດ່ທ້vຣ, ຝູງຫໝູ່ ດຳດJຣດJົ້ ຍາDພາຽຍາDດັv ກັປທັD ມນີໂຄfໄມ້ ໄຊຕົ້ໜງ່າງາໝ, ຝູງຫໝູ່ ອຳພvຣກ້ຽA ເພືvງໄພົ ຍົໝຫຼອf ທvAເທfສ້ຽວ ຂໜຸຣມີມ່JAມັໜ ເຍາທິກາ ແກ້J ແກໝກໍ່ກ້າໜເກf ກfີທ້vຣ ຍາໝເມື່vລົໝລ່JAຕ້vA ຫvມຊບັ້ໜທົ່JທJA.

 ຝູAຫໝູ່ ຈຳບີສ້w ຄຍvມຍwຍາໝດັv ລອvAອາປຕົ້ໜ ລະດູ ແລ້Dກີ່ໜໄກ ໃນສJຣກ້າJA Eທ{ິຍາໜຍາໝຄ່ຳ ຫvມເລີfລ້ຳ ດJA ໄມ້ແບ່Dບາໜ ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ຝູAຫໝູ່ ຊມັ່Dພົ້J ພJAເພfມຫາກັປ ຫvມ ເຢີ ລອvAອາຽອົປ ບໍ່ເບີຽເບົາໄດ້, ກັປທັDໄກສvຣແກ້J oA ກາຽກ້າໜກ່າຽ ຫvມຮ່JAເຮົາ ບາໜຊ້wເຊີ່Dລະດູ ຄ່wຢູ່ດີເລີ, ຝູAຫໝູ່ ມະຫິDສາເຊື້v ໂຄກະທີDງົJເຖື່vຣ ກັປທັDມ້າແມ່ຜູ້ ຫຼາຽ ລ້າໜສຳລາໜ ແດ່ທ້vຣ, ຄ່wຢູ່ດີເລີ ເຕີຽຕາJຄໍ້ ສີມໝລີງີ້J ງ່າ ກໍ່ດີທ້vຣ, ກັປທັDເພືvງຜາDສົ້ໝ ຄໜາພ້າJພ່ຳຕາໜ.

 ເທື່vນີ້ ເຮົາຮາໝບ້າໜ ຊິເດີໜໄພົພັາໄຜ່ ຈີ່Dແລ້J ຝູAຫໝູ່ ດJAດັvໄມ້ ຍາເສົ້າ ຫໝົ່ຣຫໝອA ແດ່ທ້vຣ, ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ຝູAຫໝູ່ ກຸp_ລvຣຊ້າD ພັDພາຽພ້vມເຄື່vງ ກູເອີຽ ຄJຣບ່ຽຣບ້vຣ ເກືvຫຽ້າອ່vຣຂຽວ ໃຫ້ສູພັDຄຳເວົ້າ ພາສາຄົໜຮຽຣຮີf ຢ່າໂກfຮ້າຽ ລJຣດື້ບີf ແທ້ແລ້J ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ຝູAຫໝູ່ ນັdສໜົມ ເຫDົ້າ ບົJoAຫັທ{ບາf ກູເອີຽ ກັປທັDພັJພີ່ລ້ຽA ສາJໃຊ້ແມ່ນົໝ.

 ຄາJນີ້ ເບັໜບາDຮ້າຽ ຈຳຈvຣເຈັຽຣຈັາ ເຮົາຈັພັfພັາ ບ້າໜ ຊິໄກຫໜ້າຫ່າDເຫີໜ ແລນໍ, ແມ່ໜຈັເບັໜຕາຽແທ້ ໄກກັໜບໍ່ໄດ້ສັ່D ໃຫ້ຄ່wຮັdຫໍ່ຕຸ້ມ ດີຮ້າຽໃຫ້ເພີ່Dກັໜ ແດ່ເນີ, ຄ່wຢູ່ດີເຢີ, ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ ໂຍທາຊຫາຊາf ກູເອີຽ ກັປທັD ອາມາfພ້vມ ພົDເຊື້vກີ່Dຊກຸຣ ຊາfທີ່ເບັໜຂຸຣໃຫ້ ທຳ ກາໜຕ່າDkພເນf ຜົໜເຫfຮູ້ ຄໜີງໄວ້ແຫ່JຣແຍD, ຢ່າໄດ້ແຂDເຫຼືອດ້າໝ ເກີໜຕົJເຕັDຮີf ໃຫ້ຄ່wຄຶfຊvບຂໍ້ ດີແລ້J ຈີ່Dຄ່w ທຳ ແທ້ເນີ, Iີ ກາໜໃດແທ້ ທັມໝດາເດີໝໂລd ໃຫ້ຄ່wສັDເຂປຂໍ້ ເຫັໜແຈ້Dຈີ່Djາ ທ່າໜເອີຽ. 

 ແມ່ໜວ່K ທຳນຽມເຖົ້າ ບູຮາໜຢ່າkບຫໝາf ດີຊົ່Jຮ້າຽ ເຮົາໃຫ້ຮ່ຳເພີD ແທ້ເນີ ຄ່wຢູ່ດີເຢີ kພແມ່ເຈົ້າ ບິ*ຕຸເລf ອົDkກສັf ຂ້wເອີຽ ຂໍໃຫ້ບາຣມີມຸA ຢູ່ຍືໜຍາJຫໝັ້ຣ ສັພ% ເລາຄາຂ້vຣ ເຂັໜເບົາບາDໂສd ຝູAຫໝູ່ ໂລdkພຽາfຮ້າຽ ກໍ່ຍາໄດ້ບຽດບຽຣ ແດ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ສັຸຢູ່ສ້າD ຕຸ້ມໄຜ່ໃOຄvຣ ພັໜບີສົໝkບສົD ຢ່າໄດ້ພາໜໂພຽຮ້າຽ ເທື່vນີ້ ລັູຈັລາສvAເຈົ້າ ຈvມຄຸຣເນຣເທf ນັປມື້ໄກkພເນfຫໜ້າ ຕາຽຊ້ຳຊິບໍ່ເຫັໜ ລົນໍ, ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ຕັ້Dຕໍ່kກຕັpູ ຖືຄຸຣຄາໝ ໃສ່ສຽຣຖໜອໝເກົ້າ ຂໍໃຫ້ຈvມຄຸຣແກ້J ທັDສvAພໍ່ແມ່ ໃຫ້ແຜ່ ກJ້າD ກJມເກົ້າຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ 

 ເມື່vOັ້ kພແມ່ເຈົ້າ ຮ້vຣເຮ່Dໂຮໝkກສັໜ ມາດາຫິJ ຫvດ ແຮDກ້wກັ້ໜ ສັDມາເສັຽດາຽແກ້J kກສັຕ*າທັD 4 ກູເດ ເຫໝືອໜດັ່DຄັJດ kພເນfເນື້v ສvAເບື້vງແບ່Dຫໜີ ແມ່ແລ້J ເທື່vນີ້ ເບັໜດັ່DເມືvງຫຼວAຮ້າD ເບັໜໄພົພົDເຖື່vຣ ຈີ່Dແລ້J ລັຸຊິລະແມ່ ໄວ້ ກຸAກ້າJAຊິເບົ່າແບໜ ແທ້ແລ້J.

 ໃຜຊິມາຄvAສ້າD ນຄvຣໄຊຕຸ້ມໃຜ່ ອັໜວ່K ລັູມີ່Dຕົ້ໜ ມີແທ້ຜູ້ດຽວ ແມ່ແລ້J ຄັໜວ່K ອົDຫຼາໜແກ້J ກຸມໝາໜທັDຄູ່ ຢູ່ສືປ ສ້າD ຕ່າDເຈົ້າກໍ່ອຸຣເມືvງ ແມ່o ຄາJນີ້ເບັໜດັ່D ຄົໜພັໜໄມ້ ສຸດຕໍຕັfຮາd ໄມ້ບໍ່ຕັ້D ຕົJຂື້ໜບົ່DແຫໜA ໄດ້ແລ້J ເຫໝືອໜດັ່DເມືvງຫຼວAກ້JາD kບເຊໄຊ ນຄvຣເລf ຫໝົດເຂfແລ້J ມີເຈົ້າຜູ້ດຽວ ລັູເອີຽ. ຄ່wໄບ ດີເຢີ ລັູກີ່Dແກ້J ທັD 4 kສເຫໝີຕາ ແມ່ເອີຽ ຂໍໃຫ້ບາຣມີມຸA ຢ່າໄດ້ພາໜໂພຽຮ້າຽ kພກາຽpາຮ້vຣ ກຳເບົາບາDໂສd ຂໍໃຫ້ດູໂຊdໄດ້ ໂດຽດັ່DໃຈkບສົD ຄືໜມາເoົໃນນຄvຣ ຢູ່kກເສໝີສົໝສ້າD ຂໍໃຫ້ອີໜ ພົໝພົ້າ ເທວfາຊູຊ່w ຂໍໃຫ້ສvAອ່vຣນ້w ຫຼາໜຂ້າໄດ້ຕ່າJມາ ແດ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ kພຽາຫຼວAຕົໜບູ່ ອົfບໍ່ໄດ້ ຫິJໃຫ້ຕໍ່ຫຼາໜ ເທື່vນີ້ ເມາຫັDຫຸ້ມ ສັໜດາໜດvມໂກf ບູ່ໂຜfແລ້J ລົໝລີ້ໜ ຫໝໍ່ແບໜ ລັູເອີຽ ບູ່ນີ້ເບັໜພົDເຊື້v kກສັຕ*າຕົໜkບເສີf ຄຳບາd ໄດ້ລັ່ໜແລ້J jາຄືໜOັ້ກໍ່ບໍ່ເບັໜ ພໍ່ແລ້J ເຫໝືອໜດັ່Dເຂລາກ້vຣ ຕົdດີໜ ຊິກົ້ໝດູດກີໜລື ວKຈາພໍ່ຫັາໄດ້ລັ່ໜແລ້J jາຄືໜໄດ້ດັ່Dໃດ ລັູເອີຽ ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ກຳຂvAເຈົ້າ oໍມາບvAເບັໜໂທf ພໍ່ຈີ່Dໄດ້ໂກfໃຫ້ ຈຳເຈົ້າຈັາວັD Iີ ສົDສາໜນີ້ ອານິຈັDຈຳຈັາ ກັໜແລ້J ຄັໜລັູພັາພໍ່ແລ້J ຄາJຫໜ້າໃຫ້ຕາJມາ ພໍ່ເນີ.

 ເມື່vOັ້ ໂພທິສັfເຈົ້າ ຈvມທຳຕົໜkບເສີf ຕ້າໜຕໍ່ນ້vA oD ເຫົ້Dາມິ່Dມທີ{ ຄາJນີ້ ເບັໜບາDຮ້vຣ ເມືvງມົJເມົາໂສd ນ້vAຢ່າຊ້າ ພລັໜຕັ້Dແຕ່Dດາ ພີ່ທ້vຣ Iີ ຂvAຄJຣໃຊ້ ໃນດົDຢ່າkບ ຫໝາf ຊາfທີ່ໄກພີ່ນ້vA ເມືvງບ້າໜກໍ່ບໝີ ພີ່ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ເທວີແຄໜ້ ພຸມພາຽoໍ້kພເນf ອົdອັDຮ້vຣ ຫິJໃຫ້ ຮຸ່Aຫຼັງ ໂສກີກັໜ ເທາເລລືໝເພf ເບັໜບ່JAບ້າ ບາຽແລ້Jກໍ່ເລົ່າຫຼົງ 7 kບກາໜແກ້J ເງີໜຄຳກໍ່ຫຼາຽຫຼັາ ມີທັDບັdບີໜເກົ້າ ຜືໜຜ້າແຜ່ໜຊໄບ. 

 ເມື່vOັ້ ພູທvຣທ້າJ ເພິທາpາໜມຫາເວf kບດັປຄາfເນື້v ທນູເຂັ້ໝເຄື່vງສvຣ ຖືkພຂັໜແກ້J ມຸAຄຸຣທັມໝຣາf ຝູAຫໝູ່ອາ ມາfພ້vມ ຄwເຜົ້າຜ່າຽສໜາໝ kພລາໜພຽAພື້ໜ ຖໜົຣຫຼວAຫຼາຽຍ່າໜ ຄົໜມືfກຸ້ມ ຄwຖ້າສົ່DkພອົD.

 ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfໄທ້ ບາບຸຣຕົໜkບເສີf ກັປທັDoAofເຫົ້Dາ ສvAນ້wຫໜໍ່ອີໜ ເສັfດຍາfຍາຽ ລົDສູ່kພກຽຣທvA ສີສຼຽວ kພພັາວັDຍາໝເຊົ້າ ມືກໍ່ຄົJjາແກ້J ເງີໜຄຳກຳຫJ່າໜ ທາໜທvດ ໃຫ້ ຊາJບ້າໜຊືໜບາໜ ມີທັDວັfຖັDຜ້າ ອາພvຣທາໜທvດ ຝູAຫໝູ່ ຄົໜຂໝອfໄຮ້ ບຸຣເຈົ້າເຫຼືອໝມຸA ແທ້ແລ້J.

 ພັDຍີໜສຽAໂຮ່ຮ້vA ໄຊເຍາoໍສົD ພຸ້ຣເຢີ ພ້vມພຳຖJ້ຣ ຖJາຽເຈົ້າຄູ່ຄົໜ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ທັDຫໜໍ່ອົDkກສັf ພ່ຳເພັD ບາຣມີ ໃຫ້ຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ ໃນດົDກ້າJA ຕາບັເlາສົໝໂພf ອາພີpາໜ ຢ່າໄດ້ແຄ້J ຂໍໃຫ້ໄດ້ ດັ່DສົDkບສົD ແດ່ແມ ຂໍໃຫ້ບາທາໄທ້ ຄືໜຄvບນຄvບຫຼAວ ຍູທ້າDກີໜທາໜທຳ ສືປ ສີໜແສໜສ້າD ເທື່vນີ້ kພຫັາວາDກຸAກ້າJA ຊົໝໄພົຫີມໝເວf ຝູAຂ້າຫJັງເພີ່Dເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ເພາ ແທ້ແລ້J ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງໄຫ້ ຫJີຕາຽຕvມໂສd ຄືfຮvດເຈົ້າລຸ່ມພົ້າ ຊິໄກຫໜ້າບໍ່ເຫໜັ ລົ ນໍ ເຂົາກໍ່ເທາມນັDແຄໜ ຄຳດຽວວvຣວ່K ຕ້າໜສົ່Dເຈົ້າ ຫຼາຽລ້າໜຄັ່Dຖໜົຣ. 

 Iີ ອາຊໄນມ້າ ທຽມກຽຣ ລົfທຣາf ຜັໜສາfເຕັ້ໜ ຍາໝເຊົ້າພັາວັD ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ ເຍາທາຊຫາຊາf ທີ່ໄບຕາໝສົ່Dເຈົ້າ ກໍ່ຫີJໄຫ້ຄູ່ຄົໜ ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ມີຄຳ ມີບົໜບັv ຕ້າໜຕໍ່ຝູAເຜົ່າຜູ້ ຂຸຣທ້າJໄຜ່ພົໜ ເທືvນີ້ ພັາເພື່vຣ ພ້vມ ຕາໝສົ່Doໍມາ ກຕັໜຍູຫvມ ຮໍ່ເຮົ້າເມືvຫໜ້າ ມຫາຄຸຣ ແທ້ kພອົDເຫັໜຊvບ ດີແລ້J ເຊີໜທ່າໜກັປສູ່ບ້າໜ ໄບຫໜ້າເຄີd ຄາJ ເພື່vຣເອີຽ.

 ເພື່vຈົ່Dພາກັໜສ້າD ທຳທາໜຢ່າkບຫໝາf ແທ້ເນີ Iີ ຜົໜຫJາໜໄວ້ ຊບຽAເຂົ້າຮໍ່ເຮົາ ແທ້ແລ້J ອັໜຫໜືງ ເຖີDເມື່vເດືvຣ 6 ໃຫ້ ດູຊເກໜກາໜບັູ ແດ່ເນີ ຝູAຫໝູ່ ພືlໂພfພ້vມ ຄໜາເຂົ້າເຄື່vງສJຣ ອັໜນີ້ຂvAຄJຣແທ້ ທັມໝດາເດີໝໂລd ໄຜຜູ້ເວໜັ້ ວາDໄວ້ບີf ເພື່vຣເອີຽ ຄvບວ່K kພສັ່Dແລ້J ດືDຄັ່DຂັໜງທvA ອາ ຊໄນຜາຽ ລ່JງຕາໝທາDເຄົ້າ.

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ ຈົDໃຈທvດkພເນf ມ້າອ່Jຽຫໜ້າກຽຣ ແກ້Jຢູ່ສDຽມ ເບັໜທີ່ອັlາຈັໜແທ້ ສົໝພ%າໜພູວof ເມື່vOັ້kພ ບາfເຈົ້າ ພານ້vງລ່ຳເມືvງ ແລເຫັໜຫ້vງ kບເຊໄຊນັຄ& ເລf oໍ້kພເນfຍ້w ຫີJໄຫ້ຮຸAຫຼັງ ຄືfເມື່vຍາໝຍDັສ້າD kບເຊໄຊຕູ້ມໃຜ່ ເຫໝືອໜດັ່D ເທພ%ທ່vຣທ້າJ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແທ້ແລ້J ເທືvນີ້ ກຳກູແລ້J ຮາໝເຮືvຣແຮໝບ່າ ທັຸຊາfຊ້ຳ ເຮົາຕັ້Dຕໍ່ບຸຣ ນ້vງເອີຽ. 

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ມ້າອ່Jຽກຽຣກັປ ພາຊີຜາຽ ຄ່ຽຣ ຄາJໄບຫໜ້າ ແຕ່Oັ້ ຍັDມີພາໝພົDເຊື້v ຄົໜຂໍທັDສີ່ ຕາໝແຈ່ໝເຈົ້າ kບສົDມ້າຫໜໍ່ທຳ ເຂົາກໍ່ພາກັໜຮ້vງ ໂຮໝສຽAໄສສົD ເຊີໜ ແຈໝເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໃຫ້ໄຄ່ຄw ແດ່ແມ ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ໄດ້ຍີໜຄຳຜາຽຜໍ່ ພາໝກໍ່ມາຮvດເຈົ້າ ທຸຣໄຫJກຼ່າJກvຣ ຝູA ຂ້າຂໍທາໜມ້າ ພາຊີທັDສີ່ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ບຸຣກ້າJAທvດ ທາໜ ແດ່ແມ. 

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfເຈົ້າ ດີkພໄທຊ້wຊື່ໜ ມvບມ້າແກ້J ທາໜ ໃຫ້ແກ່ພາໝ ແຕ່Oັ້ ເລີຽເຫຼືອfຮ້vຣ ເທພ%ຣາຊ{ສຸກ)າ ກໍ່ຈີ່DແບDຕົJເບັໜ ຣມັ່DທvAແທໜມ້າ ມາສJມເຂົ້າ ທຽມກຽຣ ລົfທຣາf kພບາfເຈົ້າ ເຫັໜແລ້Jຊື່ໜຊົໝ ພໍຄາJນ້w ມີພາໝຕີfຕໍ່ ຕາໝມາຂໍຣົfແກ້J ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ເພາ Iີ oເຖາທ້າJ ຊົໝຊ ອvຣຊ້wຊື່ໜ kພກໍ່ທາໜຣົfແກ້J ວາDໃຫ້ແກ່ພາໝ Iີ ເທJດາເຈົ້າ ແບDກາຽກໍ່ຫາຽຮູບ ໄບແລ້J ຍັDແຕ່kພບາfເຈົ້າ ທັDເຫDົ້າແມ່ມທີ{ ກັປທັDຊາລີທ້າJ ກັໜຫາລັູອ່vຣ ເດີໜບໍ່ໄດ້ ເຮົາອູ້ມເຈັ່ຽjາ ນ້vwເອີຽ Iີ ຊາລີທ້າJ ເບັໜຊາຽພີ່ຊິເຈັ່ຽ ກັໜຫາoທ{ນ້w ວາDໃຫ້ແມ່ມທ{ີ ເຈົ້າຈົ່Dອົfສາອູ້ມ ຈຳເບັໜບາDຍັາ ເຮົາຫັາພັfພັາ ບ້າໜພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ພີ່ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ສvAkກສfັໄທ້ ອູ້ມjາອົDບຸຕ*າຣາf ເດີໜດ່າໜໄມ້ ເຫJ ຫJ້ຽຮ່vມຜາ ບາຄາໜທ້າJ ທຽວທາDຂຽວແດf ດີໜແຫ້Dຮ້vຣ ເດືvຣຫ້າຮົ່ໝບາD oໍທາDເຂົ້າ ຫີມໝພ%າໜໄພຽມາf ເດັຽຣດາf ໄມ້ ດJAດົ້Jກີ່ໜຫvມ Iີ ສvAkກສັfນ້w ທາລກາໄຫ້ແອ່J ຄືfໄຄ່ ດJAດັvໄມ້ ພໍໄດ້ຊື່ໜຊົໝ ມາດາເຈົ້າ ຈຽມໃຈຈvມລັູ ແມ່ກໍ່jາບໍ່ໄດ້ ດJAໄມ້ຢູ່ສູA ລັູເອີຽ 

 ເມື່vOັ້ ເທJດາດ້າJ ດwດJAເຂົາມາf ເຫັໜອ່vຣນ້w ຍີໜຊ ທ້າໜSດູ ກໍ່ຈີ່Dບັໜດາໜໃຫ້ ສັກ)ີເອື້vມອ່Jຽ ລົDສູ່ພື້ໜ ສvAນ້wເດ່ບາຽ ເດັfດJAດັvໄມ້ ຕາໝທາDຊົໝຊື່ໜ Iີ ເພາທິຣາfເຈົ້າ ບຸຣ ກ້າJAໄຄ່ຄw ເຫັໜດJAດັvໄມ້ ໃນດົDທvດງ່າ ລົDນີ້ ເພາະວ່K ເທJດາເຈົ້າ ດີໜພ້າSດູ ແລທ້ວ ຄາJນີ້ກາໜກູແກ້J ຄໜີງບvງ ເບັໜkບໂຫຽດ ຫັາຈັດຸລາປໄດ້ ໂດຽດ້າໝດັ່DkບສົD ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່Kແລ້J ເສັfດດ່Jຣມໍຣຄາ ພໍຈີ່Dເຫັໜ ສຸຣິເຍາຍvA ຄ່ຳແລDລົDໄມ້ ຄັໜວ່K ເຫັໜຄົໜແທ້ ທຽວທາDກໍ່ຖາໝຖີ່ ທ່າໜນີ້ ຢູ່ຫ້vA ໃດແທ້ຊື່ລື ຮູ້ເຫfກ້ຳ ເຂົາໃຫຽ່ວົDກົf Oັ້ບໍ່ເບັໜເຂົາຄົf ທ່າໜເຄີຽຂໍແຈ້D ຝູAຫໝູ່ຄົໜເດີໜດ້າJ ທຽວທາDທຸຣບັv ໄດ້ຍີໜເຖົ້າເກົ່າເວົ້າ ເຂົາOັ້ຢູ່ໄກ kພເອີຽ ຄົໜຜູ້ໄດ້ໄບເຫັໜແທ້ kພເນຈvຣພາໜບ່າ ນັvກົ່JOັ້ ບໝີຮູ້ຮ່vມທາD kພເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ສvAkກສັfໄທ້ ອູ້ມjາບຸຕ*າຣາf ຂ້Jາໝເຖື່vຣໄມ້ ໄບຫໜ້າບ່າຫໜາ ມີທັDພູເຂົາຂັ້ໜ ເຫJຊັໜຕັໜຮ່vມ ຝູAຫໝູ່ລີDຄ່າDເຕັ້ໜ ໂຕໜຫຼີຣງ່າຄvມ ພັDຍີໜoAຊນີໄຫ້ ສຽAຄJຣວີວ່vຣ ພຸຣ ເຍີ ເຄົ້າອ່າໜຮ້vA ຍາໝແລ້Dເມື່vແລD Iີ ສvAkກສັfເຈົ້າ ເດີໜ ໄພົພັາໄຜ່ ຄິfຮvດບ້າໜ ສີເສົ້ບໍ່ບາໜ ສົDສາໜເຈົ້າ ທJAຊ ອv່ຣອູ້ມອ່vຣ oAofກັ້ໜ ຫີJໄຫ້ຮ່ຳໄຮ ແລ້Jຈີ່DໄບເຖີDເທົ້າ ບັພ%ເຕາດwໃຫຽ່ ທີ່Oັ້ເບັໜບ່າໄມ້ ດົDຊ້າDເຖື່vຣເສືv ຊື່Jາ ສຸວັOຄີລີ ເຂົາໃຫຽ່ສູAແຝDພົ້າ ຄືແຕ້ໝແຕ່Dຂຽຣ Iີ ເພາທິສັfເຈົ້າ ທົDkພກvຣອູ້ມອ່vຣ ຄຄ່ຽຣຍ້າຽ ໄບຫໜ້າ ບໍ່ເຊົ້າ ພາoAເຂົ້າ ເຂົາງvຣເມືvງງ່vຣ ແລລ່ຳໄມ້ ດົD ສສ້າໜບ່າສາໜ.

 ຝູງຫໝູ່ເຕີຽຕາJຄໍ້ ຈຽAລົໝລຽAຕາf ອາOັອາເນdລົ້ໜ ທາD ພື້ໜເບົ່າແບໜ ຈຽAເຈືvຫຽ້າ ເຄືvເຂົາກາຽເກີf ບໝີແລ້J ພຼາໜ ຮາປລ້Jຣ ແຜJຜ້ຽຣຮົ່ໝເຢັໜ Iີ kພທvຣທ້າJ ທັDoAເຊົາຮົ່ໝ ວາDລັູນ້w ລົDຫຼີຣຢູ່ເຢັໜ ສvAສີສ້w ທາຣກາຊົໝຊື່ໜ ສໜຸກແລ່ໜ ຫຼີ້ຣ ມາແລ້Jແອ່Jນົໝ Iີ ສvAkກສັfເຈົ້າ ເຊົາແຮDຄາJຫໜື່ງ ແລ້Jເລົ່າອູ້ມ ສvAນ້wພາDເພົາ ຄຄຽຣຍ້າຽ ເຈັຽຣຈັາ ຈvມດw ແຍDຄີລີ ບ່າຂົDເຂົາເງື້vມ ແລ້Jຈີ່DໄບເຖີDoໍ້ ຍົມໝoໂຕໜຕາf ພvAພາfກ້vຣ ດັ່Dເທົ້າທົ່JທລັD ຄື່ໜໆ ຜຽAໂດຽ ດັ່Dຣດູຜົໜ ພvAຫຼວAໄຫຼ ລJAໂຕໜຕາໝທ້າD ຊື່Jາ ເການຕິມາ ລາoໍ້ ນທີ{ຫຼAວແຖJຖັ່D ເຕັໝຜັ່Dລົ້ໜ ທາDຊິເວັ້ໜກໍ່ບໝີ ນ້vAເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ພາoAນv້Aof ຫາຫາfຕື້ໜ ລw ຂັJາໝຜ່າໄບ ເມື່vOັ້ ສvAkພອົDອູ້ມ jາຈvມບຸຕ*າຣາf ລwຜ່າໜເຕັ້ໜ ໂດຽໄດ້ໄຕ່ພຼາໜ ເຈົ້າເອີຽ ເພາະວ່K ບາຣມີເຈົ້າ ເພາທິຍາໜ ມຫາເວf ຝູAຫໝູ່ເທJດາເຈົ້າ ດີໜພົ້າຊ່wຊູ ແທ້}ວ. 

 ເມື່vOັ້ ພູທvຣທ້າJ ທັDoAອູ້ມອ່vຣ ລົDອາປoໍ້ ຫາຽຮ້vຣເລົ່າເດີໜ ສvAແຈໝເຈົ້າ ຫຼີງລ່ຳສັກ)ີ ພູມີຮັd ຮໍ່oAkບໂລໝ ຕ້າໜ ເດັfດJAດvັໄມ້ ມາລາບາໜອ່vຣ ເລີຽເລົ່າຍໍຍື່ໜເຈົ້າ ເມັຽແກ້Jແມ່ມັທ{ີ kພກໍຕາໜຕໍ່ນ້vA ດJAໄມ້ມັາມຸຣ ແທ້ນໍ ຄືດັ່D ຢູ່ສJຣກ້າJA Eທິ{ຍາໜຂvAເກົ່າ ເຮົາເດ ຄືfເມື່vຍັDຢູ່ບ້າໜ ລົDຫຼີຣຂJAພຼາໜ ແທ້}ວ ຄັໜວ່KບາບັDເບື້vງ ວຽຣເສັຽສູຣຈັາ ດັ່DOັ້ ບາປເລົ່າມ້Jຣ ຊິຄືໜຄvບ ນຄvຣຫຼAວ ຍູທ່າDກີໜທາໜ ທຳ ສືປສີໜແສໜສ້າD ເຖີDເມື່vສັDຂາໜເຂົ້າ ຣດູບີພົ້າໃຫໝ່ ມາ Oັ້ ຍູທ່າDທົDພັJລ້າໜ ລົDຫຼີ້ຣຂJ່Aໂຂໜ ນ້vAເອີຽ. 

 ຄvບວ່Kkພກຼ່າJແລ້J ເດີໜດຸAຟຄີລີ ດົDຫຼAວຫໜາ ມືfມຸAເບັໜ ມຸ້A ພັDຍີໜຍູAທvAຮ້vA ສຽAກົໝກv້Aເຖືvຣ ພຸ້ຣເຢີ ຂັປບີdເບື້vງ ຮີໝ ຖ້ຳມ່າຽເມັຽ Iີ ພູທvຣທ້າJ ທັDoAເດີໜເຖື່vຣ ນ້wຫໜືງເທົ້າ ເຖີDເງື້vງຮົ່ໝຜ່າ ເຂົາOັ້ຊື່Jາ: ເອDັຊັໜນຄີຣີກ້າJA ດwຫຼAວ ຫີມໝເວf ສAູໄຫຽ່ພົ້ໜ ແຝDພົ້າງ່Jຣດw ຄwດູກ້vຣ ເມເຄາມົJມືf ພູວofເຈົ້າ ໃຈສຼ້າDຮຸ່Aຫຼັງ ສvAສJັຣອູ້ມ ບຸຕ*າເດີໜ ຕາf ນ້wຫໜື່ງມົ້ໝ ເຂົາກ້າJAເຖືvຣເສືv ຕາໝຕາfຫ້Jຽ ແຖJເຖື່vຣໄພົສົໜ ມີທັDຍູAຍາDຜາ ບ່າໄພົເພືvງສົ້ໝ ຝູAຫໝູ່ພືDຄໜາເຕົ້າ ບີໜຕvມຕາໝງ່າ ກີໜຫໝັາໄມ້ ໃນດ້າJດ່າໜດົDແທ້}ວ

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfເຈົ້າ ທັDoAຫຼີງລ່ຳ ເຫັໜຫຼັາແມ້D kພ ໄທເສົ້າ ສ່JງເຫົDາ 

 ພໍຄາJເຈົ້າ kພເນຈvຣເດີໜເທf ກໍ່ຈີDເຖີDເຂfບ້າໜ ຮຽກຊື່ຄັນທຄາໝ ສvAkກສັf ພັdສ່JAແຄໜຄາJນ້w ທັໜໃດອູ້ມ ນົDເຍົາເຍື້vຣຍ່າD ເຂົ້າເຖື່vຣໄມ້ ເມືvຊັ້ໜຊ່vAຊັໜ ຄwໄບເຫັໜ ອີໜທOີ ໄມ້ ຂຽວຮົໝຮຽAຮົ່ໝ ພຸ້ຣເຢີ ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ບາໜພ້vມພ່ຳຣດູ ພັDຍີໜສັdກຸoເຄົ້າ ກາເວົາຮ້vA ຮຽກຫາຄູ່ ເດືvຣສີ່ຄ້w ຣ ດູຮ້vຣຮ່Jມມາ ແທ້}ວ ຄ່wໄບຫໜ້າ ດົDຫໜາແສໜຍ່າໜ ພູວ ofຕ້າໜ ຈານ້vAຄ່wເດີໜ ພີ່ທ້vຣ Iີ ສົDສາໜນີ້ ເວໜວຽຣບັD ບຽດ ຈີDແລ້J ໄຜຜູ້ເວັ້ໜ ວາDໄວ້ບໝີ ພີ່ແລ້J.

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ແລລ້ຳສັກ)າ oໆ ມີ ຄູ່ແນJoໝໄມ້ ໃນໄພົກ້າJA ໄພົຂAວຫີມໝເວf ພຽາເວfເຈົ້າ ພານ້vA ຄ່ຽຣຄາJ ບໍ່oໜແທ້ ເຖີDເມືvງນັຄ&ຣລາf kພບາfເຈົ້າ ຟາ ນ້vAແວ່ເຊົາ ສາລາກ້າJA ຄົໜເຄີຽພັdເພີ່D ຢູ່ນັvບ້າໜ kພອົDເຈົ້າ ຊື່ໜບາໜ ແທ້ແລ້J ນັບແຕ່ເຈົ້າຈັາຫ້vA ເມືvງໃຫຽ່ kບເຊໄຊ ວັໜດຽວເດີໜ ດຸAທາDທຽວຮ້vຣ ສັDຂຽາໄດ້ ທາDໄກສາໝ ສີປໂຍf ເພາະວ່K ເທເວfເຈົ້າ ດີໜພ້າJຊ່wແຮD ເຈົ້າເອີຽ ອີໜກໍ່ຈີ່Dບັໜດາໜໃຫ້ kພສຸທ{າຄາJແຄປ ເສັfດລ່JAຜ້າຽ ທາD ໄດ້ຍ່າໜຍາJ ແທ້}ວ.

 ຍາໝOັ້ ວັໜວຽຣຍ້າຽ ລົDແລDຄ້wຄ່ຳ kພກໍ່ຢຸດຢູ່ຢັ້D ສາ ລາ ກ້າJAຢູ່ເຢັໜ ພັDຍີໜຊາJເມືvງຕ້vA ເພລີຕີເສປ ສຽAສໜັ່ຣກ້vA ເພັDກ້ຽວກ່vມວົD ມເຫາລີຫຼີຣ ກvAຍາJຍາໝຄ່ຳ ເຄົາຄື່ໜກ້vA ນຄvຣທ້າJທົ່Jແດໜ Iີ kພພີ່ນ້vA ທຽວເທfທາDໄກ ພາກັໜຫvມ ສvງສີ ຜ່າເຂົາຂຽວລ້າໜ kພກາຽຍາເສົ້າ ເສັຽສີສັພ% ຮູບ ຄືfຮvດຫ້vA ກຸAກ້າJAຮຸ່Aຫາ oໍ້kພເນfຍ້w ຄJາໝໂສdແຖໝເຖີD ແລນໍ ພກາຽຫໜອDຫໝົ່ຣຕvມຕົໜເສົ້າ kພກໍ່ບັໜທົໝແບ້ໜ ບໝີແບໜໄສຍາf ກັປທັDoAofເຫົ້Dາ ສvAນ້wຫໜໍ່ອີໜ ພໍເຫັໜເລື່vຣໆພົ້າ ກັ້Dກີປເມືvງແມໜ ພຸ້ຣເຢີ ເມເຄາຄJຣ ສvAສີແສDແກ້J ຝູAຫໝູ່ດJAດ້າJລ້vມ ລາສີສູຣເມd ຂັນທຄາfເບື້vງ ກົDແກ້JສJ່Aໄສ ເຮືvງຮຸ່Aແຈ້D ເງື້vມແງ່ໄພົພໜອໝ ພູທvຣທັDເທວີ ລ່ຳຄwຄາJແຄ້ໜ ໄສຍາເຍື້vຣ ຍາໝດຽວແລ້Jຮຸ່A ສຽAໄກ່ແກ້J ຈJຣແຈ້D ສໜັ່ຣເນືvງ ລົເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ kພມີ່Dເຫົ້Dາ ຫຼັບຍີປຍາໝດຽວ ເທວີoA ຕື່ໜມາພຽຣເຈົ້າ ຂັໜທvAຕັ້D ບາທາຖJາຽບາf ອູ້ມອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າສ່JຽສົD ຍາໝOັ້ ຝູAຊາJເມືvງຮູ້ ເຫັໜoAມາຕ່າD ເຂົາກໍ່ຈຳຈື່ໄດ້ kພອົDນີ້ແມ່ເມືvງ ແທ້}ວ ທັມໝຊາfເຊື່vຣ ອົDເອdມເຫ ສີ ເບັໜຈvມກຸA ສີພີມີ່Dເມືvງ ນຄvຣກ້າJA ເບັໜທີ່ອັlຈັໜແທ້ ຈvຣມາມີເຫf ສັDນໍ ຄົໜຕື່ໜທ້Jງ ດັDສ້ທາໜທົ່Jແດໜ ຝູAຫໝູ່ເສໜາພ້vມ kບທJຣພົໜໃນນັv ກfີທ້vຣ ກັປທັDອາມາfພ້vມ ຂຸຣທ້າJ ທົ່Jເມືvງ ສົໜທoຕ້າໜ oໍຄJາໝທຸຣບvັ ເຂົາວ່Kkພແມ່ເຈົ້າ kພເນຜ່າຽຜູ້ດຽວ kພເອີຽ ມາເຊົາຍັ້D ສາລາພາຽນັv ຮ້wທີ່ມີເຫfຮ້vຣ ເມືvງບ້າໜຂຸ່ຣມົJ ບໍ່ຢ່າແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຈvມເມືvງເຈົ້າ ພັDຂຸຣໄຂບັv ຕົdຄມ່າຮ້vຣ ຢຽວຢ້າໜເຫື່vໄຫຼ ເບັໜkບກາໜໃດແທ້ ເມືvງຫຼAວກໝີເຫf ຈີ່Dລື kພແມ່ເຈົ້າ ຈີ່Dຈvຣຜ່າຽຜູ້ດຽວ ນີເດ ຄJຣທີ່ເຮົາຮິປ ພ້vມ ໄບທູຣຖາໝຂ່າJ kພອົDເທີໜ ຄvບວ່Kແລ້J ບໝີຊ້າພັາວັD ໄບເຖີDຫ້vA ສາລາຄົໜຄັ່D ກໍ່ຈີ່Dເຫັໜແຈໝ່ເຈົ້າ ຈvມຊ້wຫໜໍ່ເພາ ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ຊູລີກvຣກົໝຂາປ ທູຣແທປເຂົ້າ kພອົDເຈົ້າທີ່ຢຳ ຊາJເມvືງພ້vມ ເຍາທາຊຫາຊາf ສັDບໍ່ ຕາໝບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAດັ່Dຫຼັງ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ເພາທິpາໜໄຂບັv ບິຕ*າເລf ພ້vມ ຊາJບ້າໜເບີdຫໜີ kພເອີຽ ເຫfວ່K kພໂກfແຄ້ໜ ເຄvືງລັູບໝີມາຽ ວ່Kເຮົາທາໜoເຄໜ ເຜືvກພາຽkພຽາຊ້າD ອັໜນີ້ເຄືvງkພໄທເຈົ້າ ບໝີໃຈຊິລຽAຕໍ່ ໄບແລ້J ຈີ່Dໄດ້ຂັປຈັາບ້າໜ ເຮົານີ້ພັາ ນຄvຣ ທ່າໜເອີຽ ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັໄບ ພຽຣສ້າD ຕາບັເlາ ສົໝໂພf Iີ ເຂົາໃຫຽ່ກ້າJA ບພ%ເຕາຕັ້Dຖີ່ໜໃດ ທ່າໜເອີຽ ຂໍຈົ່Dກູoໃຫ້ ຫົໜທາDຊີ້ບັv ພໍໃຫ້ຮູ້ຮ່vມຕົ້ໜ ທາDເຄົ້າຊິດ່Jຣໄບ ກ່vຣແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ທູຣວvຣວາໜແອ່J ຂໍແກ່kພ ບາfເຈົ້າ ຍາໄດ້ດຸ່ງເດີໜ ແດ່ທ້vຣ ຝູAຂ້າ ຈັໄບຂາປເຈົ້າ ທູຣ ລາfຊບິຕ*າ ກ່vຣເທີ້ໜ ຂໍໃຫ້ເຊີໜພູທvຣ ຕ່າJຄືໜຫາ ຫ້vງ ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfເຈົ້າ ຈາຂຸຣໄຂບັv ຝູAທ່າໜOັ້ມັໄຄ&່ ດ້Jຽ ເຮົານີ້ຕ່າJຄືໜ ຄຳນີ້ຂີໜkພໄທແທ້ ອົDກາໜຕັfຂາf ມາແລ້J ໃຫ້ເຮົາກັປຕ່າJຕັ້D ຄືໜບ້າໜບໍ່ຄJຣ ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ທູຣແຖຼAຫຼາຽວາf ຄັໜວ່K kພ ບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAບໍຄືໜ ດັ່DOັ້ ເຊີໜkພຢູ່ສືປສ້າD ມາຕຸຣາຊ{ທານີ ນີ້ທ້vຣ ຝູAຂ້າຈັຍໍຍັDເມືvງ ຊິມvບເວໜວາDໃຫ້ ຂໍ ແຕ່ ອົDkກສັfໄທ້ ທົDເມືvງຕຸ້ມໄຜ່ ຝູAຂ້າສັຸຢູ່ດ້Jຽ ບຸຣເຈົ້າ ເຫຼື່ອໝມຸA ແດ່ທvຣ ອັໜແຕ່ໃຕ້ໂລdລ້ຳ ເງື່vມແງ່ແດໜດີໜ ກີfທ້vຣ ມJຣມາຫໝົດທັDຍີDຊາຽ ຊິມvບຕົJເບໜັຂ້າ ຂໍkພກູ oລ້ຽA ທົDທຳຜາຽໂຜf ຢ່າໃຫ້ເສັຽ kບໂຫຽດດ້Jຽ ຝູAຂ້າແອ່Jວvຣ ແດ່ທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ທົDທຳແຖຼAຕvບ Iີ ພັJເພື່vຣພ້vມ ເຮືvງຫໜັາຫໍ່ເຮົາ ຢັາໃຫ້ຢູ່ສືປສ້າD ຕຸ້ມໄຜ່ຄvAເມືvງ ອັໜນີ້ ຄvAໄມຕີ ຕໍ່ທາDທຽວໄວ້ ຄືຄJາໝບາຖໜາໃຫ້ kພອົDເບັໜkບໂຫຽດ ກfີແລ້J ຂໍໃຫ້ພັJພີ່ນ້vA ຄໜີງເບື້vງແບDບຸຣ ແດ່ແມ ກາໜທີ່ຫvມເຮົາໃຫ້ ຄvAນຄvຣຕຸ້ມໄຜ່ ເມືvງນີ້ ຄັໜວ່K kພພໍ່ຮູ້ ເຂີDຂ້ຽວໂກfເຮົາ ບໍ່ຢ່າແລ້J ກັປທັDຊາJເມືvງພ້vມ ມີຣແວDຫາເຫf ອາຄາfຫໝັ້ຣ ຫໝາຽໄວ້ກໍ່ເວັໜ ວ່Kເຮົາຄືfແກ້ແຄ້ໜ kບຊຸມໄຜ່ ພົໜຫາໜ ແຫຼມງາພາຽ ຊິຕາJຄືໜ ແທDເຈົ້າ ອັໜຈັເບັໜໂພຽຮ້vຣ ໂຮໝເຮົາພັJເພື່vຣ ຈີDແລ້J ຝູA ຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຊິໂຮໝຂ້vຣ ເພື່vເຮົາ ທ່າໜເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງເສົ້າ ເສັຽໃຈບາໜບ່Jາຽ ອົfບໍ່ໄດ້ ຄາແຄໜ້ຄັ່DທJA ຊົລ}ທາເທົ້າ ໄຫຼລົDລົ້ໜkພເນf ຄືfຮvດເຈົ້າ ພwຫ້vງດຸ່Aເດີໜ ຢຽວວ່K ກຳສັDເຈົ້າ ອານິຈັDຈຳຈັາ ພັາໄຜ່ໄວ້ kພອົDເອື້vມອີ່ໝຫໝາງ ແລນໍ ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfຕ້າໜ ພາທິກາຖາໝເຫf ເຂົາຄົfລ້ຽວ ຮຽກຊື່ວົDກົf ເoົແດໜໃດ ດ່າໜທາDຂໍແຈ້D ເຮົາkບສົDສົໝສ້າD ເຍາຄີພຽຣkພຫໜວf ບJດ ສືປສ້າD ນຄvຣເຈົ້າບໍ່Eົາ ແທ້}ວ ທ່າໜຈົ່Dຢູ່ສືປສ້າD ເຈຕ*ຣາf ນຄvຣຂJA ຝູງຫໝູ່ຊາJເມືvງ ຈົ່Dຢູ່kກເສີໝສັຸ ຢ່າພາໜໂພຽຮ້vຣ ສພ%ບາບັDຂ້vຣ ເຂັໜເບົາບາDໂສd ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຍາເສົາໃຫ້ຄ່wຄົD ແດ່ທ້vຣ. 

 ໃຫ້ຄ່wຄືfກໍ່ເກື້v ກາໜຮ່vມເຮືvງສີໜ ທ່າໜເອີຽ ເພນີoໍ ໄຄ່ຄJຣຄvAແຈ້D Iີ ບຸເພ%ພື້ໜ ໃຫ້ພຽຣເຍີ ຢ່າkບຫໝາf ຄຸຣ ຍ່vມຍູ້ ຍໍໄວ້ຈີ່DຄJຣ ທ່າໜເອີຽ ກາໜໃດແທ້ ທັມໝດາເດີໝໂລd ຈິfກ່ຽວກ້ຳ ຄໜີງເບື້vງແບ່Dບຸຣ ເພື່vຣເອີຽ ຊາfທີ່ເບັໜຂຸຣໃຫ້ ທຳກາໜຕ່າDkພເນf ໃຫ້ຄ່wສັDເກfຂໍ້ ດີແລ້Jຈີ່D ຄ່wທຳ ອັໜຫໜືງ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຄົໜແຄປກັໜດາໜ ເພາຄາຂvA ຢ່າຈົໜຈvຣໄຮ້ ທ່າໜຈົ່DວາDຊເກໜໃຫ້ ຄົໜພwພ້vມເພີ່D ດີດາຽ ຈັປຈ່າຽລຽA ຊບຽAເຂົ້າເຄື່vງຂvA ຈົ່Dໃຫ້ຫJຣຫາກ້ຳ ຄvAທຳທາDkບເສີf ຜົໜຫJ່າໜໃຫ້ ເບັໜເຂົ້າຫໍ່ເຮົາ ທ່າໜເອີຽ.

 ຍາໝເມື່v ບຸຣຂ່AJຂື້ໜ ໂຄໝເຂົາຂJAໂລd ກຳຮາປຮ້າຽ ຖືຖ້າໜ ຂົ່ໝເຫັD ເມາຫັDຫຸ້ມ ເກີໜຕົJເຕັDຮິf ບຸຣບາປເບື້vງ ດີຮ້າຽ ຫ່vຣເລີD ເມື່vໃດ ຂໍໃຫ້ທັDບJAພ້vມ ພຽຣທາໜທາDkບເສີf ຮັd ຮໍ່ຫຸ້ມ ສີໜຊ້wຊvບຄvA ແທ້}ວ ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັໄລວາDໄວ້ ຮາໝ ກັໜໄກkພເນf ນັປມື້ໄກພັJພີ່ນ້vງ ວັໜຫໜ້າຊິບໍ່ເຫັໜ ແລນໍ ຄ່wຢູ່ດີເຢີ ຝູAຫໝູ່ພັJເພື່vຣພ້vມ ເຈຕ*ຣາf ນຄvຣຫຼAວ ຂ້wເອີຽ ຂໍໃຫ້ທັDບJAສູ ຢ່າໄດ້ມີໂພຽຮ້vຣ ເຮົາຈັຮາໝເຫັໜຫໜ້າ ໄກກັໜເຈັຽຣຈັາ ຂໍໃຫ້ພັJພີ່ນ້vງ ຍືໜຫໝັຣຄູ່ສູ່ຄົໜ ແດ່ທ້vຣ. 

 ເມືvOັ້ ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ ສາທຸກາໜຊົໝຊື່ໜ ຮັdຮ່Jມສັຸ ຢູ່ສ້າD ທຳເຈົ້າສັ່Dສຣ ແຕ່ວ່Kວິບັາເບື້vງ ຮາໝຮູບອົDkກ ສັf ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງມົJ ບ່JຽບາDກwກັ້ໜ ລາສີເສົ້າ ຕvມຕົໜແສໜ ໂສd oໍ້kພເນfຍ້w ຫິJໄຫ້ຮຸ່Aຫາ ແລ້Jຕvບຕ້າໜ ວvຣວ່Kແສໜ ສຽA ຂໍໃຫ້ຈvມໃຈບຸຣ ສີ່kພອົDອີໜພົ້າ ຄືໜມາເສີJຽສ້າD ນ ຄvຣໄຊຕຸ້ມໄຜ່ ຝູAຂ້າຫJັງເພີ່Dເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໄຄ່ຄw ຢູ່ແລ້J.

 Iີ ຊາJເມືvງພ້vມ kກສັfຕາ ເຈຕ*ຣາf ຕາໝບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAສົ່DທາD ສັDຂຽາໄດ້ ທາDໄກສີປຫ້າໂຍf ພູວofເຈົ້າເຕືvຣໃຫ້ຕ່າJຄືໜ ກ່vຣເທີໜ Iີ ພັJເພື່vຣພ້vມ oໍສົ່Dຕາໝມາ kກຕັໜຍູຫvມ ຫໍ່ເຮົາເມືvຫໜ້າ ມຫາຄຸຣລົ້ໜ ພຽAດwດູມັາ ເຮົາຊvບຂໍ້ ຈຳແຈ້Dຢ່າລືໝ ທ່າໜເອີຽ ເທື່vນີ້ ເຮົາຈັພັາເພື່vຣໄວ້ ເດີໜບ່າພົDໄພົ ກ່vຣແລ້J ໄບຍັDເຂົາວົDກົf ບ່າດw ດົDຊ້າD ຢູ່ທີ່ທາDໃດແທ້ ແຈໃດຂໍບັv ເຮົາທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ kກສັຕ*າ ເຈຕ*ຣາf ທູຣ ບາfເຈົ້າ ໄຂຂໍ້ເງື່vຣທາD ເດີໝແຕ່ເຄົ້າ ເທົ້າຮvດວົDກົf ເບັໜ ດvຣຕິf ຕໍ່ແນJoໝໄມ້ ແມ່ໜວ່K ພູເຂົາຂັ້ໜ ທາDທຽວທູຣບັv ທັDແມ່oໍ້ ທາDເບື້vງບ່vAກແສ kກແບໜໃຫ້ ເພາທິຍາໜເຫັໜ ຮູບ ເຫໝືອໜດັ່DທາDເຂົ້າບ້າໜ kພອົDເຈົ້າຄvA່ເຄີຽ ແທ້}ວ ຝູAຫໝູ່ ຊາJເມືvງພ້vມ kບທJຣພົໜ ທາDສຸດເຂf ແລ້Jຈີ່Dລາຈັາເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຕ່າJຄືໜ ຄືfຮvດເຈົ້າ ພwພັາເຈັຽຣໄກ kກຕັໜຍູ ຫvມ ຫໍ່ເຮົາບຸຣກ້າJA ວີຕົdຢ້າໜ ມາໜkບຈົໜພູວof ອາຄາf ໄວ້ ເມືvງບ້າໜເກົ່າຫຼັງ ເຂົາຫັາຫືDຊັDເຈົ້າ ຂັປຫໜີຊິຕາໝ ບຽດ ບໍ່ຢ່າແລ້J ກັປທັDຍາຈົdຮ້າຽ ຫີນຊົໜເຂີໜຂາf ມັໜຈັ ຕາໝບາfເຈົ້າ ຂໍເຫົ້Dາມິ່Dມທ{ີ ກັປທັDຊາລີເຈົ້າ ກັໜຫາoA ນ້wof ເຮັfໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ພwແລ້J ຊ້ຳຕື່ໝພw ບໍ່ຢ່າແລ້J.

 ເຮົາຄJຣ ຫາຄົໜກ້າ ພາໜໄພົສາມາf ຫາຜູ່ສຼາfຮູ້ ຕັໜ ທ້າDບ່vAທາD ຊvບແລ້J ກໍ່ຈີ່Dຈັfຫາໄດ້ ເຈຕ*ບຸດພາໜບ່າ oໝ ມໂຄfເຊື່v ພາໜຫໜ້າແນ່ທນູ ເບັໜພົDເຊື່v ພາໜໄພົສືປຕໍ່ ມາ ແລ້J ມັໜOັ້ຮູ້ຮvບຖ້Jຣ ດົDໄມ້ດ່າໜທາD ອັໜແຕ່ໃນຫົໜຫ້vA ຫີມໝ ພ%າໜພົDເຖື່vຣ ອຳofໄວ້ ວາDໄຫ້ແກ່ພາໜ ແທ້}ວ ແມ່ໜວ່K ຄົໜຈvຣເຂົ້າ ຫີມໝພ%າໜພົ້ໜເຂf ມີແຕ່ສvຣ ສຽບຫ້w ວາDໄວ້ ໃຫ້ແກ່ກາ ທ່າໜເອີຽ ເວັ້ໜແຕ່ທູຕາໃຊ້ ສົໜໄຊພູວof ກັປ ທັD ເຈຕ*ຣາfເຈົ້າ ຈຳໃຊ້ຂ່າJສາໜ ຍາໝເມື່vກາໜoຽໃຊ້ kບ ທJຣຕາຖືບັv ນັvກົ່JOັ້ ຍີDຂ້າສົ່Dຊກາໜ ທ່າໜເອີຽ ບJAສJAເສັ້ໜ ຜີດົD ມິຄ&ຣາf ທ່າໜຢ່າໄດ້ kບຫໝາfແທ້ ຣວັDໄວ້ວ່າDດົD ໃຫ້ ຮັກ:າ ສີ່kພອົDເຈົ້າ ຊີໄພພຽຣkພຫໜວf ເຮົາຫັາພ້vມ ພຽຣຫ້າໝຊ່wກັໜ ທ່າໜເອີຽ ຄvບສັ່DັDແລ້J ເຈຕ*ຣາf ລາພາໜ ພາກັໜຄືໜ ຄvAນຄvຣ ຮ່ຳຄໜີງເຖີDເຈົ້າ ກຳເຮົາຮ້vຣ kພ ໄທທJAບJAຣາf ຮັdຮໍ່ເກື້v ຫvມເຈົ້າເພື່vຣພw ແທ້ແລ້J. 

 ຍຸຕ*ິກາບັໜ ທານະຂັໜໄວ້ຫໜີ້ກ່vຣ ວນkບເວຕໍ່ທ້າຽ ໃຫ້ ພັDເລືvງຕໍ່ກvຣ ກ)້າເທີໜ ອັໜບະດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 209 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ.