ຊຸຽຊກ ຜັູ 5 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ຫີນຊົໜເຊື້v ພາໝເoໃຈບາປ ກ່vຣແລ້J ຝູAຫໝູ່ຍາfພີ່ນ້vA ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ມັໜOັ້ ທັຸຂໝອfຮ້າຽ ຊາfຊົ່Joໝຂໍ ຄົໜຈັໜທາໜ ຍັາຈົໜຈvຣຮ້າຽ ເຫືໝອໜດັ່Dສຸນັກ)າຮ້າຽ ກາຽກຸຽເຫໝັຣສາປ ບໍ່ອາປoໍ້ ຄືແຮ້Dໂຫ່ໂຄD ເຈົ້າເອີຽ ບ້າໜຢູ່ ໃກ້ກລີD ກລາຊ>ທານີ ວັໜຄືໜຈvຣ ຄົ່JຂໍຊາJບ້າໜ ເລີDໆ ໄດ້ ໂຣໝກvAເກັປຜັາ ຮ້wກສາ;ຖ້Jຣ ໂຮໝໄວ້ຜັາສຫາຽ ແທ້}ວ.

 ມັໜບໍ່ຢຸດຢ່vຣຢັ້D ທຽວຂໍທັຸຄ່ຳເຊົ້າ ຕັ້Dຫັາຫຼາຽເດືvຣ ລັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຄືໜຄwບ້າໜເກົ່າ Iີ ຜົJເມັຽເຖົ້າ ສຫາຽເກີຄwຂ່າJ ສັDດຢູ່ບີD ຫຼື ເຖົ້າສ່Jຣຕາຽ ແນ່ແລ້J ອັໜວ່Kເງີໜເກັປໄວ້ ເຮືvຣເຮົາສຫາຽຝາັ ຄາJນີ້ໂຊdຫຼາປລົ້ໜ ເຮົາໄດ້ງ່າຽດາຽ ແລນໍ Iີ ຜົJເມັຽເຖົ້າ ພາກັໜໃຊ້ຈ່າຽ ບໍ່ໂສdງໍ້ ເງີໜສ້ຽAເບົ່າຖົD ແລ້ທວ. 

 ເມື່vOັ້ kພາມໝເoເຖົ້າ ສຫາຽເກີ ຊ້ຳກັປຕ່າJຄືໜ ມາ ແລ້J ມັໜກໍ່ຄືfຮvດຫໜີ້ ຫໜີບ້າໜພ່ຳoໜ ເຈົ້າເອີຽ ຍາໝເມື່vມັໜ ຫາັມາຮvດຢ້າJ ແລ້Jລ່JAເຖີDເກີ ເທີທJAຖາໝ ສົ່Dເງີໜມາໃຫ້ ເມື່vOັ້ ຜົJເມັຽພ້vມ ພາກັໜຫໜ້າຫຼ້າ ຄືfວ່Kເຖົ້າຂີ້ຮ້າຽ ຕາຽແລ້J ຊ້ຳພັfຕ່າJມາ ແລນໍ ຄາJນີ້ ເຮົາຈJຣແຕ້ໝ ຈJຣຕົJ ຕົdຕ່ຳ ຫໜີບໍ່ພົ້ໜ ເບັໜຂ້າສ່ຽວສຫາຽ ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່Kkພາໝຮ່ຳແລ້J ໂລໝຕໍ່ ສຫາຽເກີ Iີ ເງີໜຂvAເທີ ບໍ່ຍັDເຮົາໃຊ້ ຂໍທ່າໜກູoໃຫ້ ຜັfໄບວັໜໃຫໝ່ ຍັDຊິຫາໃຫ້ ໄດ້ ເງີໜOັ້ບໍ່ສູຣ ທ່າໜເອີຽ ເມື່vOັ້ພາໝໂກfຮ້າຽ ຮ້vຣເຮັ່Dບໝີຍvມ ກູຈັEົາທັໜໃດ ສົ່Dມາດຽວນີ້ ຄາJOັ້ ຜົJເມັຽເຖົ້າ ຈົໜໃຈອົdຈັແຕd ກໍ່ຈີ່Dເອີໜລັູນ້w ມາແລ້Jເລົ່າໂລໝ ເທື່vນີ້ ໄພົເຂັໜຂ້vຣ ເວໜວຽຣມາຮvດ ພໍ່ແມ່Cຸ້ງ ຍາໝຮ້vຣເພີ່Dພາ ລັູແລ້J ບັfນີ້ ພໍ່ຈັຍໍຍົdເຈົ້າ ໃຫ້ເບັໜມີ່Dເມັຽພາໝ ແທໜເງີໜ ມັໜ ທີ່ຈ່າຽກີໜໄບແລ້J ເມື່vOັ້ບຸຕ*ີນ້w ອມິຕ*ຕາ ຕ້າໜກຼ່າJ ຄັໜຫັາພໍ່ແມ່ໃຫ້ ເຫັໜແລ້Jລັູບໍ່ຂີໜ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ເຖົ້າຮູບຮ້າຽ ຫີນຊາfເບເຕາ ເຫັໜoAງາໝ ອຸ່ຣໃຈຈາຕ້າໜ ຄາJນີ້ຕົJເຮົາແທ້ ເບັໜເຂີຽຂvAທ່່າໜ ຈີ່Dແລ້J ຄືລັູເຕົ້າ ສຫາຽແກ້Jກ່ຽວດvA ຊvບແລ້J ເມື່vOັ້ ພໍ່ແມ່ຍົdອ່vຣນ້w oAອາມິຕ*ຕາ ໃຫ້ແກ່ພາໝພາລາ ທົfແທໜທາD ຫໜີ້ ມັໜກໍ່ພາເມັຽນ້w ຫໜີໄບໂດຽດ່Jຣ ເຖີDແຫ່Dຫ້vA ເຮືvຣນ້wເຖົ່າຖົໝ ຫໝອໜບໝີໃນຫ້vງ ມັໜຫໝູຣແຂໜສັv ສາfຜືໂມ້ ໂອຖ້Jຽ ກໍ່ບໝີ ມຫາຈົໜແທ້ ທຽມມັໜທັຸໃຫຽ່ ຈີDແລ້J ຮຸAຄຳເຊົ້າ ມັໜທ່ຽວຂໍທາໜ ແລDງາຽຫJີ ຫJ່າDຈົໜຈvຣບ້າໜ ແຕ່ວ່K ເມັຽມັໜ ຮູ້ ພຽຣຜົJEບປຖັາ ຍັາງ່າຽໄວ້ ພຽຣເຖົ້າຫໍ່ຮຽA ແທ້}ວ.

 ຝູAຫໝູ່ ຊາຽຊາJບ້າໜ ພີຈາໜເຫັໜຊvບ ຖ້າເມັຽເຮົາ ເຮັf ຢ່າDນີ້ ຊິຍໍໄວ້ຫJ່າDສຽຣ ແທ້}ວ ເຂົາກໍ່ຕິຕຽຣເວົ້າ ເມັຽ ຕົໜສvຣຍັາ ບາັກຼ່າJຍ້vA ເມັຽນ້wທ່າໜພາໝ ເມື່vOັ້ ຝູAຫໝູ່ຍີDຊາJ ບ້າໜ ພາກັໜຄິfຄຽດ ເຂົາກໍ່ບັDບຽດເຈົ້າ ເມັຽເຖົ້າທ່າໜພາໝ ຍາໝoAຫັາໄບຕັdoໍ້ EົາພືໜລົDຖ່າ ຝູAຫໝູ່ຍີDເພື່vຣບ້າໜ ໂຮໝຂ້າໄລ່ຕີ oAອາມິຕ*ຕາໃຫ້ ຫາທາDພໍເພີ່D ບໝີແລ້J ມັໜກໍ່ ຮ້vງຮຽກເອີໜ ຜົJເຖົ້າຊ່wjາ ແດ່ທ້vຣ ເທື່vນີ້ ເຂົາໂຮໝຂ້າ ຕາໝຕີຕ້vຣໄລ່ ຂ້wກໍ່ໄບບໍ່ໄດ້ ກົJຢ້າໜຢ່vຣເຂົາ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ພາໝໄດ້ຍີໜສຽAໄສຮຽກ ຄືຮູບນ້vA ສຽAໄຫ້ຮ່ຳຫາ ມັໜຮີປຮ້vຣ ພ້າJພັ່Dເກື່vຣກຫາຽ ຄາJນີ້ເມັຽກູຕາຽ ບໝີໃຜຕຸ້ມ ມັໜກໍ່ຄຸມຄາໝເຕັ້ໜ ໂຕໜເຮvືຣພຼັຣຮvດ ກຸມກvດ ອູ້ມ ມາຫ້vAນັ່DຄາD ເມື່vOັ້ ເມັຽມັໜຕ້າໜ ຄຳແຂDຂັfວາf ແຕ່ນີ້ຂ້າຂາfຮ້າD ກາໜຢ້າJບໍ່ທຳ ແທ້້}ວ ນ້vAຈັເoໃນຫ້vA ບໝີຈາ ຈົDວຽກ ພືໜລົoໍ້ ວາDໄວ້ບໍ່ໄບ ແທ້}ວ ໃຫ້ທ່າໜຫາຄົໜໃຊ້ ຍີD ຊາຽພໍຄູ່ ກູຊິນvຣຢູ່ບ້າໜ ງາໜໃຊ້ໃຫ້ບ່າJທຳ ທ່າໜເອີຽ ຖ້າບໍ່ໄດ້ ໂດຽດັ່DໃຈkບສົD ກູຈັລົDເຄຫັD ຫໝ່າຽຊາຽຊົໝຊູ້ ໄບເຮຫຼີ້ຣ ສDວໜຊາຽຊົໝບ່າJ ກູໄດ້ຜົJແຕ່ນ້w ຢາັຊົໝຊູ່ບ່າJ ຈີ່ ຕາDໃຫ້ມີຄJາໝເວົ້າ ເຊີDຊາຽຊvບເລf ຍາໝເມື່vແຕ່Dເພfແລ້J ຊິລົDກ່ຽວກ້vມຊາຽ ທຳໃຫ້ມືDອາຽຫໜ້າ ຊິEົາຜົJຫໜີຈັາ ຄັໜບໍ່ຫາບ່າJໃຊ້ ມາໃຫ້ສ່Jຣຊິເບັໜ ແທ້ແລ້J. 

 ເມື່vOັ້ ພາໝມເoເຖົ້າ ແຖຼAຄຳຕ້າໜຕvບ ນ້vAຫັາມາກ່ຼາJ ຕ້າໜ ຄຳນີ້ບຼາfໃຈພີ່ແລ້J ເຫໝືອໜດັ່Dກືໜກີໜງ້າJ ດJAຄົໝແຂDຂໜາf ຄືດັ່Dເດືvຣຢູ່ພົ້າ ຊິEົາໄດ້ດັ່Dໃດ ນ້vAເອີຽ ພີ່ກໍ່ເຖົ້າແກ່ແລ້J ແຮDອ່vຣຊລາລົD ຄົJເຮືvຣບົd ບ່າJຈvຣຄົໜຮ້າຽ ວັໜຄືໜ ລ້ຽA ອຕມາຊົDຊີປ ເຂົ້າຂາfຫໝໍ້ ຂໍໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫໝາໜ ນ້vAເອີຽ ອັໜວ່KຈvມoAນ້vA kບສົDຄົໜໃຊ້ຊ່JA ອັໜນີ້ ເບັໜດັDແກ້Jຢູ່oໍ້ ໃນ ພືໜພາັມື ພີ່ແລ້J ຖ້ານ້vAຄືfໄຄ່ໄດ້ ອັໜອື່ໜຊິພຽຣຂໍ ກາໜ kບສົD ທາສາ, ທາສີ ພີ່ກໍ່ຈົໜໃຈແທ້ ໄຜຊິໄບຂໍໄດ້ ຄົໜ ມາເບັໜທາf ຄຳນີ້ຜິfkບຫຼາfລ້ຳ kພoAນ້vAຢ່າຈາ ພີ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ເທJດາເຈົ້າ ຈູAໃຈoAບາປ ໃຫ້oAຮູ້ຜ່າຽເບື້vງ kພອົDເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ເພື່vຈັໄດ້ກໍ່ສ້າD ສົໝໂພfເພາທິຍາໜ ຍໍຍັD ສvAບຸຕ*າ kພຍvດທຳທາໜເກື້v ບາຣມີ້ສ້າD ນີຣພ%າໜ ພຸມ kບເສີf oAຈິDຮູ້ເຫfກ້ຳ ກາໜເບື້vງແຫ່DkພອົD ແທ້}ວ.

ມັໜຈີ່Dຕ້າໜຕໍ່ເຖົ້າ ກ້ຳຝ່າຽສາມີເກາ ເຈົ້າຢ່າຈົໜໃຈຄືf ຍາັແຄໜຄົໜໃຊ້ ຄາJນີ້ກູເຫັໜແລ້J ທາDດີໄດ້ງ່າຽ ທ່າໜເອີຽ Iີ kພຽາເວfເຈົ້າ ກຸAໃຫຽ່kບເຊໄຊ ທ່າໜOັ້ທຳທາໜທົD ສືປ ສີໜແສໜສ້າD ໃຜkບສົDໃດໄດ້ ທຳທາໜບໍຣິຈັາ ບໍ່ຍັາແທ້ ຂໍໄດ້ສູ່ອັໜ ແທ້}ວ ດຽວນີ້ຫໜີຈັາບ້າໜ ແຮໝເຖື່vຣພົDໄພົ ໄບ ຢູ່ເຂົາວົDກົJ ພ່ຳເພັDພຽຣສ້າD ເມັຽໄບພ້vມ ທັDສີສvAອ່vຣ ໃຜຜູ້ຕ້vAກາໜໄດ້ kພອົDໃຫ້ບໍ່ຂີໜ ແທ້}ວ ທ່າໜຢ່າໄດ້ຢູ່ຊ້າ ໂດຽດ່Jຣພຼັຣໄບ ຂໍຍັDສvAກຸມໝາໜ ພ່ຳມJຣມາໃຊ້. 

 ເມື່vOັ້ ພາໝມເoເຖົ້າ ຮ້vAຄາDໂອຽໄກມັາ ຈິDນໍ ຄັໜວ່K ພີ່ຫາັຫໜີຈັານ້vA ຍາໝນ້wກໍ່ສ່Jຣຕາຽ ພີ່ແລ້J ເມື່vOັ້oAເມັຽ ໄດ້ ຍີໜຄຳຜົJວ່K ມັໜດ່າບw ພາໝເຖົ້າຊົ່Jຊາໝ ແທ້ນໍ ມືDຢ່າ ຄvAເຫັໜຫໜ້າ ກູຊິຫໜີມື້ອື່ໜ ຕື່ໜມື້ເຊົ້າ ຊິເມືvບ້າໜກ່vຣງາຽ ກູ ຊິໄບ ຫາຊາຽຊ້vຣ ຊັDມືຄົໜຂໜອf ຊາfຊົ່Jບ້າ ຄJາໝຮູ້ບໝີ ທັD ຫຼາຽໄດ້ ເມັຽສາJຮັdຍີ່D ຈີ່Dນໍ ໃຫ້ຮີປຮ້vຣ ຫາໃຫ້ສູ່ເຊີD ມືDນີ້ ບໝີຈິfອ່າJJເອື້v Eບປຖາdຕົໜກູ ແທ້ນໍ ກູkບສົDອັໜໃດ ບໍ່ເບັໜໄບໄດ້ ເສັຽແຮDກູຫັາ ມາຕາໝສົ້ໜ ເສັຽຜົໜຮາໝkບ ໂຫຽດ ກູຈັເບັໜແມ່ຮ້າDນ້w ຄາJນີ້ບ່າJຊິຊົໝ ຢູ່ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ kພາມໝເoເຖົ້າ ພຸAເພາຕ້າໜຕvບ ມັໜຢ່vຣຢ້າໜ ບໍ່ ນ້wບໍ່Eົາ ຕັໜຫາຫຸ້ມ ເທາສັDຊີDສູ່ ຮັdຮູບນ້vA ລືໝຢ້າໜຢ່vຣ ຕາຽ ມັໜຈີ່DແຂDໃຈຕ້າໜ ບໝີກົJເກັDຢ້າໜ ກາໜທໍ່ກ້w ຊິໄບຮ້vຣ ຮ່vມໃດ ນ້vAເອີຽ ກາໜທີ່ຫາຄົໜໃຊ້ ຫາເຫົາກໍ່ຍາັກົ່J ພີ່ ຫາັຢຽວຢvັນ້vA ລvAຫຼີ້ຣເບີDກບJຣ ດັvo ໃຫ້ນ້vAຫາຈັfໃຫ້ ຂvA ກີໜເດີໜບ່າ ນ້vAຢ່າຊ້າ ວັໜນີ້ໂຊdມີ Eຕ*ເມາແທ້ ເດີໜດົDໄບ ເບັໜkບໂຫຽດ ຮີປຮໍ່ເຂົ້າ ເກືvກ້vຣແຈJບvA Iີ ຕvAຕັfໃຫ້ ກັປເຫຼັກ ໄພົຢາສູບ ຖົDຫຽ່າໝຍຸ້ມ ກທຽວຮ້າDຮົໝແພ ທັໜ ເດກັປທັDໄມ້ ຫwສັDເກົາຂີ້ ກັປທັDຫໝໍ້ບັາລ້າໜ ຫຸAເຂົ້າຢ່າລືໝ ພີ່ທ້vຣ Iີ ຂvAກີໜດ້າJ ເດີໜດົDໃຫ້ດາແຕ່D ທັDເຂົ້າແຫ້D ສາໜ ຈ້າJແຈ່JຜົD ກັປທັDກົfກູມເກີ້D ກັໜຫໜາໝຫໜັງເກີປ ຝູAຫໝູ່ບາແດd ບັ້D ບvAຈ້ຳແຈ່Jເກືv ອັໜວ່K ເຂືvຂີDແຫ້D ກີໜດົໜຢ່າkບຫໝາດ ເມື່v Oັ້ oAofນ້w ດາຖ້Jຣແຕ່Dພໍ ມັໜກໍ່ຍໍມາໃຫ້ ຜົJຕົໜຕາໝຮີf ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ເຫັໜແລ້Jອ່vຣໃຈ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ພາມໝເoເຖົ້າ ເຮຮົໜໃຫ້ຕໍ່ ຄືfເມື່vຈຳຈັານ້vA ຄໜີງໂອ້ອ່າJຫາ ໂສdາກ້ຳ ໄກເຮືvຣແຮໝບ່າ ເຖົ້າບ່JAບ້າ ແລນ້vAລ່ຳເລີD ມັໜກໍ່ເຍື້vຣບາັຕ້າໜ ໂລໝເລົ່າເມັຽຂJັຣ ພຸມ ພຸມຈາ ສັDເມັຽໃນຢ້າJ ຄາJນີ້ ພີ່ຈັໄລລານ້vA ຄvງເຮືvຣ ຢ່າkບຫໝາດ ແນ່ເນີ ໃຫ້ນ້vAນvຣຢູ່ລີ kບຕູສ້Jມຢາໄຂ ພີ່ທ້vຣ ຄັໜວ່Kຊາຽໃດຕ້າໜ ມາຈາຈົDຮຽກ ນ້vAຢ່າໄດ້ກ່າJ ຕ້າໜ ລJຣດື້Dບີfພີ່ແລ້J ໃຫ້ນ້vAນvຣໃນຫ້vA ຢ່າບvAໄບຖ່ຽວ ຊາຽໃດມາກ່າJຕ້າໜ ຕບvAຄ້vຣໃສ່ຫົJ ພີ່ເນີ ຢ່າໄດ້ກົJເກັD ຢ້າໜ ຮັກLາຕົJຕາໝຮີf ຄັໜພີ່ກັປຕ່າJບ້າໜ ຊິໄບພ້vAຕໍ່ສາໜ ແທ້ ແລ້J ຄvບວ່K ມັໜສັ່Dແລ້J ລົDຈັາເຄຫາ ຊົລ}ທາແຖJ ຮ່ຳ ໄຮທັDໄຫ້ ມັໜກໍ່ບາຽjາໄມ້ ກທຽວຖົDຄົປເຄື່vງ ສັdໄມ້ເທົ້າ ພາໝເຖົ້າຄ່wເດີໜ ຊເພາະຫໜ້າ ກຸAໃຫຽ່kບເຊໄຊ ຫຼາຽວັໜຄືໜ ດຸ່ງເດີໜທາDຮ້vຣ ນັປແຕ່ ພາໝຈvຣຜ້າຽ ອລັpາຍາJຍ່າໜ ເດີໜດ່າໜໄມ້ ຫຼາຽມື້ຮvດນຄvຣ ແທ້}ວ ມັໜຈີ່DຖາໝເຖີDເຈົ້າ ຈvມທຳkພຽາເວf ເມື່vOັ້ ຊາJkບເທfຮູ້ ກບJຣເຖົ້າຄົ່Jຂໍ ເຂົາກໍ່ພາກັໜຂ້າ ຕາໝຕີຕ້vຣໄລ່ ເຖົ້າບາປໃບ້ ເຫັໜແລ້Jແລ່ໜຕາໝ ແທ້ແລ້J.

 ມັໜຫາັຖາໝຫາເຈົ້າ ກບJຣຄົໜກາໜຫຼອd ຈີDແລ້J ຄັໜມັໜຮູ້ບ່vຣເຈົ້າ ຊິຂໍເຫົ້Dາອ່vຣອົD ເຮົາບໍ່ຄJຣຄົDໄວ້ ຊີວັDຄົໜຖ່w ຄັໜຫັາkບບ່wໄວ້ ຊິເຄືvງຮ້vຣ ຮvດkພອົD ຢູ່ແລ້J ຄvບວ່K ເຂົາກຼ່າJແລ້J ພ້vມພັJຕາໝຕີ ຄົໜຫຼາຽລັຸ ແລ່ໜຕາໝຕັໜຫໜ້າ Iີ kພາມໝເoເຖົ້າ ກົJຕາຽວີDແລ່ໜ ທ້vAແຫ້Dໂສ ໂລບຸAເຜີ່Dດັ່D ຂາແຂໜຄົ່ໜ ຕຳຕໍກົ້ໜຂີ້ຖັ່D ຕີໜຫໜໍ່ໂມ້ ຫໜາໝສຽັຣສຽບແທD Iີ ຖົDກທຽວເຖົ້າ ສາຽກພາຽຫູຂາf ມັໜກໍ່ເລີຽພຼາfລົ້ໝ ເງີຽໄດ້ຕເລີfໄບ ຝູAຫໝູ່ຄົໜຊາJບ້າໜ ຕາໝຕີລັfບ້vA ຄ້vຣໄລ່ຕv້ຣ ພາໝ ເຖົ້າກໍ່ເລົ່າຫຼົງ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ພາໝໂຫfຮ້າຽ ຢ້າໜຫຼ່າຫຼົງຈີf ຕາມັໜມົJ ບໍ່ຫv່ຣເຫັໜແຈ້D ມັໜກໍ່ແຍDເຫັໜເຈົ້າ ຈvມທຳທົDkພຫໜວf ຫໝາຽເນັ່Dຊີ້ ຄເນເບື້vງບ່vຣໄບ ມັໜກໍ່ເຂົ້າດ່າໜໄມ້ ດົDໃຫຽ່ຫີມໝພ%າໜ ຫຼາຽວັໜຄືໜ ບໍ່ເຊົາໄບຍາໝເຊົ້າ ເລີຽເລົ່າໄບ ຈJບເຈົ້າ ເຈຕ*ລາfພາໜໄພ ສຸນັກ)າຝຸA ຄົJເຄີຽຄໜາເນື້v ຫຼາຽຕົJເຕັ້ໜ ເຕັໝດົDຫvຣເຫົ່າ ຝູAຫໝູ່ ມິຄ&ລາfຢ້າໜ ໂຕໜເຂົ້າຫJ່າDເຂົາ ສຸ ນັກ)າຮ້າຽ ພາໜໄພເຄີຽຄົ່J ແສJAໄດ້ແຕ່ເນື້v ໃນດ້າJດ່າໜ ດົD ແລ້Jຈີ່D ມາຈJບພໍ້ ເຖົ້າເຜfພາມໝເo ລຸAລັDຖົD ໄຖ່ທໍກທີDoໍ້ ມັໜກໍ່ຄຸມຄາໝງ້JA ດົDຫຼAວຫີມໝເວf ເຖົ້າເຜfຮ້າຽ ຫຼົງບ້າໜແສໝ່ງຕາຽ ແທ້ແລ້J.

 ອັໜວ່K ສຸກ)າຮ້າຽ ດັDດີດົໝສືປ ຄັໜວ່Kຖືdກີ່ໜເນື້v ເຜືvເຂົ້າບໍ່ຖw ສັDຫາໜຂ້າ ມຫີDສາເມີຽມັD ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ຢັ້D ພາໜຫໜ້າຖ່ຽວຕເວໜ ວັໜຄືໜພ້vມ ພາໜພຽຣລວັDເຂf ເພາະວ່K ເຈຕ* ຣາເຈົ້າ ວາDໃຫ້ດ່າໜດົD ໃຫ້ຮັກ:າ ສີ່kພອົDເຈົ້າ ຊີໄພລວັDເຫf ຊກັfກJດຕ້vຣ ຕັໜທ້າDດ່າໜທາD ໃຜຜູ້ຍັDຂືໜເຂົ້າ ໄບເຂົາຊີວັDຂາf ຈີ່Dແລ້J ພາໜບໍ່ໄວ້ ຍີDຂ້າດ່JAແດໜ ເຈົ້າເອີຽ ເມື່vOັ້ ຫໝາຫໝູ່ພ້vມ ເຫັໜຮູບພາໝຊລາ ລຸAລັDຖົD ໄຖ່ທໍກທຽວບັ້D ສຸນັກ)າເຕັ້ໜ ທຽາໜໂຍDຫຸ້ມໃສ່ ພາໝກໍ່ຂື້ໜຕົ້ໜໄມ້ ທັDໄຫ້ຮ່ຳໄຮ ເທື່vນີ້ ກຳກູເຖົ້າ ມາຕາຽກາDບ່າ kພຽາເວfເຈົ້າ ເoຫ້vAແຫ່Dໃດ ແທ້ນໍ. 

 ເມື່vOັ້ ເຈຕ*ບຸດ ຜູ້ພາໜໄພພັDພາd ຫໝາເຫົ່າຫູ້ມ ສຽA ຮ້vAແມ່ໜຄົໜ ແທ້ແລ້J ອັvຊື່ເຈົ້າ ຈvມkບເສີfຊີໄພ ໃຜຊິໄບ ກາໜສັD ທ່vງທຽວທາDນີ້ ກຳມັໜແທ້ ຊີວັDວຽຣມາຮvດ ຈີD ແລ້J ບືໜຈຸ່ມຈ້ຳ ຢາຫໜ້ອDຄ່wມvA ພາໜຈີDຫຼຽວເຫັໜເຖົ້າ ພາມໝ oງ່wງ່າ ຫໝາເຫົ່າຫຸ້ມ ມັໜຮ້vAຮ່ຳໄຮ ເມື່vOັ້ ພາໜໄພຂື້ໜ ທນູສvຣoJ້ກົ່D ລັູພາfໄວ້ ແນແລ້Jຊິຫຼັຣໄບ ອັໜນີ້ທັມໝ ຊາfເຊື້v ຄົໜຂໝອfຂໍທາໜ ແທ້}ວ ຄົໜຂຽວເດີໜ ສືປແສJAຫາເຈົ້າ ມັໜຈັຂໍEົານ້w ກຸມໝາໜສvAອ່vຣ ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ oDເຫົ້Dາບໍ່ ສົD ແທ້}ວ ຖ້າກູຍີDມັໜຂ້າ ດັປສູຣເສັຽຊາf ໄບແລ້J ຍັDບໍ່ ຮູ້ເຫfກ້ຳ ພາໝເຖົ້າທຽວດົD Iີ ກາໜໃດແທ້ ເບັໜຄຸຣທັD ໂທf ດີຊົ່Jຮ້າຽ ຖາໝເຖົ້າຈີ່DຄJຣ ແທ້ແລ້J.

 ຄvບວ່K ພາໜຮ່ຳແລ້J ພາໝເລົ່າຫຼຽວມາ ເຫັໜພາໜໄພ ຊິລັ່ໜບືໜຕຳຕ້vA ພາໝກໍ່ໂກທາຮ້vA ສຽAແຂDຮ້vA ມັໜບາັກ້າ ພາໜ ຫໜ້າຊົ່Jຊາໝ ແທ້ນໍ ມືDນີ້ຍັDບໍ່ຮູ້ຮີfກ້ຳ ກາໜໃຫຽ່ເມືvງຫຼAວ Iີ ພູມີຫvມຫໍ່ ເຮົາບvAໃຊ້ ຝູAຫໝູ່ ເສໜາພ້vມ ຄໜາພົDພັdໃຜ່ ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ພຽAຫໜ້າພ່ຳມJຣ ຄືfຮvດລັູແຈໝເຈົ້າ ພw ພັາເຈັຽຣໄກ ວ່Kຈັເຊີໜພູທvຣ ຕ່າJຄືໜຫາຫ້vA ກັປທັDສາໝkກ ສັfເຈົ້າ ຄືໜຄvAເສີJຽລາf ບັfນີ້ kພບາfໄທ້ ໃຊ້ເຮົາໃຫ້ເຊື່v ເຊີໜ ແທ້ແລ້J ເພີ່ໜຈັຫາໃຜແທ້ ຕ່າDຕົໜພູວof ບໝີແລ້J ມີແຕ່ຄົໜຂໜາfຢ້າໜ ຄໜາເນື້vບ່າໄພົ kພອົDຈີ່Dມີ ບັໜຊາໃຫ້ ຫາ ເຮົາຕາDkພເນf ຜົໜເຫfຮູ້ ເຄີຽຄຸ້ຣແກ່ໜkພອົD ທັDເຮົາເບັໜ ພົDເຊື້v ມຫາສີໜຕົໜບເສີf kພບາfເຈົ້າ ເຫັໜແທ້ແຕ່ເຮົາ ນີ້ແລ້J ຈີ່Dໄດ້ຕົdແຕ່Dໃຫ້ ເບັໜທູດທູຕາ ຂ້າຈີ່DຂຽວພູສູA ສືປkຟຄຸຣຄຳແຈ້D ມືDນີ້ຈvAຫvAແທ້ ທຯົDຕົJເກີໜຮີf ຈີDນໍ ບໍ່ ຢ່vຣຢ້າໜ ກູເຖົ້າທໍ່ໃຍ ແທ້ນໍ ແມ່ໜກູຕັfຫີ້J ເມືvທຸຣເທວ ລາf ໃຜບໝີອາfພ້vA ກູເຖົ້າທໍ່ໄຍ ໄດ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ເຈຕ*ບຸດເຈົ້າ ພາໜໄພພັDພັາ ພາໝຫາັລໍ້ ລJA ຫຼີຣວ່KຈີD ພາໜກໍ່ກົJເກັDຢ້າໜ ຕົJຕາຽຕ້vAໂທf ອັໜນີ້ ຫາັແມ່ໜ kພຢຳເກົ້າ ບຸຣກ້າJAແຕ່Dມາ ແທ້ແລ້J ແມ່ໜຈັສັDຫາໜຂ້າ ມືDຕາຽຕ້vAໂທf ໂທfບໝີທໍ່ກ້w ຊິຕາຽຖີ້ໝເບົ່າດາຽ ແລນໍ ພາໜ ກໍ່ກົJuີfແທ້ ຣາຊາທຳໂທf ຄາJນີ້ກູໂຜfແລ້J ຄJຣເຂົ້າ ເພີ່Dພາໝ ຊvບແລ້J.

ເມື່vOັ້ ພາໜຕvບຕ້າໜ ຂໍໂທfທາDຜີf ຫຼາໜບໍ່ຈົDໃຈທຳ ກໍ່ ເວໜວຽຣໄກ້ ກາໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ມູຣoຽໃຊ້ ທຳກາໜຮັກLເຂf kພຽາເວfເຈົ້າ kພອົDໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ຫຼາໜບໍ່ຮູ້ຮ່vມເບື້vງ ຄຸຣບູ່ເບັໜນາຽ ຖືສາໜຕາ ແອ່JໄພົພົDດ້າJ ຄາJນີ້ຫຼາໜຜິf ແລ້J ຂໍຍvມຍັDໂທf ຂໍໃຫ້ບູ່ໂຜfລ້ຽA ຫຼາໜໄວ້ເທື່vດຽວ ແດ່ ທ້vຣ ເມື່vOັ້ ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຕ້າໜຕໍ່ພາໜໄພ ບູ່ນີ້ບໍ່ຫ່vຣທຳ ເວໜໃຜ ກໍ່ກຳເມືvຫໜ້າ ຄັໜວ່K ຫຼາໜຍvມແທ້ ກົJເກDທາDຜີfໂທf ບູ່ໂຜfລ້ຽA ຍ່vມແລ້Jບໍ່ທຳ ທ່າໜເອີຽ ແຕ່ວ່Kກາໜກູກ້າJA ເຕັໝ ຕົJCຸAຍັາ ຂໍໃຫ້ຫຼາໜຊ່wຊີ້ ທາDເບື້vງບvAຊິໄບ ພໍໃຫ້ຮvດ ແຫ່Dຫ້vA ສຳນັdບ່າວົDກົf ບູ່ຈັເຊີໜຊີໄພ kພຫໜວfລາເມືvຫ້vA ບູ່ຈັທຳທາDໃຫ້ ເສີໝຄຸຣຄJາໝຊvບ ຫຼາໜຈັໄດ້ລາປລົ້ໜ ຫຼຽຣ ບ້າDບ່າແດD ແທ້ແລ້J ຂູຣຫຼAວໄດ້ ໂດຽດີດາຊvບ ອຳ ofກ້າ ຊກຸຣກ້າJAກົ່Jຄົໜ ທ່າໜເອີຽ 

 ເມື່vOັ້ ເຈຕ*ບຸດຜູ້ ພາໜໄພຊ້wຊື່ໜ ຫໝາຜູກໄວ້ ເຄືv ຄvAຄູ່ຕົJ ແລ້Jຈີ່Dເຊີໜພາໝເຖົ້າ ບາຽເບືvຽງwງ່າ ບູຢ່າຊ້າ ລົDໄມ້ກ່າຽເກີໜ Iີ ຖົDກທຽວບັ້D ລຸAລັDໃຫ້ຍໍຍື່ໜ ມາທ້vຣ ຫຼາໜຮັປໃຫ້ ເຊີໜເຈົ້າຄ່wລົD ເມື່vOັ້ ພາໝໂຫfຮ້າຽ ກົໜແກ້D ມາຽາ ມັໜກໍ່ຍໍເອົາຍັDຖົD ຍື່ໜພາໜໄພພ້vມ ອັໜວ່K ໃນຖົDຂ້າ ສາໜຕາkບຈຳຄັ່D ບໍ່ແມ່ໜບັ້Dແຈ່Jຈຳ ຕາkພເຈົ້າຢູ່ໃນ ທ່າໜ ເອີຽ ຫຼາໜຈົ່Dຄ່w ບາຽເບົາແທ້ ຕາkບຈຳ ຊິຂົJະແຕd ໂທf ທໍ່ພົ້າ ຕາkພເຈົ້າແຜ່ໜດີໜ ແທ້ແລ້J. 

 ເມື່vOັ້ ພາໜນvບນ້vມ ຍໍຊvບໂຈໝຖົD ໄບວາDລົD ທີ່ຄJຣ ລວັDໄວ້ ແລ້Jຈິ່D ບັDຄົໝໃຫ້J ຖົDລາຽບDັແຈ່J ພາໝOັ້ເຖົ້າໂຮf ຮ້າຽ ຫົJຍຸ້ມບໍ່ຈາ ໃຫ້ມັໜສົໝoໍ້ຫໜ້າ ພາໜໄພົຄົໜສຼາf ຕົJະຫຼອd ຫຼີ້ຣ ຫຼົງລີ້ໜເລfກູ ແທ້}ວ ເມື່vOັ້ພາໜນvບນີ້J ຂໍໂທfຄຸຣຕາ ຖJາຽມັDສາ ມັ່Dເມີຽມີພ້vມ ມັfທຸເຜີ້D ຫJາໜດີoໍ້ມີ້ໝບ່າ ເດືvຣ ສີ່ຄ້w ຫJາໜຈ້vຽຊvບໃຈ ແທ້}ວ ມີທັDຂvAສົfແຫ້D ພາໜໄພົຍໍ ມvບ ຖJາຽບູ່ເຈົ້າ ສບຽAເຂົ້າເຄື່vງກີໜ ແລ້Jຈີ່Dຊີ້ບັvເບື້vງ ທາDບ່vAເຂົາຂJA kພນົໝແນJໄພົ ເຖື່vຣແຖJເຖີDເຈົ້າ ອັໜນີ້ເຂົາ ຂJAຫໜ້າ ຄືດwຄັໜທມາf ເດັຽຣດາfລົ້ໜ ດJAໄມ້ຈໍ່ຈູມ ພຸມໄພົ ກ້າJA ຫvມຊເທື່vໃນເຖື່vຣ ຝູAຫໝູ່ແມ່Dພູ່ເຜີ້D ແສAJກົ້Jກີ່ໜອາຽ ຄັໜວ່Kບູ່ກາຽໄບຫໜ້າ ດົDຫໜາເດີໜຍາັ ເບັໜບ່າໄມ້ ມຸAດົJງ່າ ງາໝ ພຼາໜພາຽພື້ໜ ພູມພຽAໄພຽະມາf ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ຫຼາຽລ້າໜ ລັູພJA ຊພັາພ້vມ ກ້Jຽບ່າເພືvງໄພ ຝູAຫໝູ່ຕູມຕັDຕິf ຕໍ່ເນືvງ ແນJໄມ້ ໄພພົDກJ້Aາ ຫີມໝພ%າໜພົDເຖື່vຣ ເດັຽຣດາfລົ້ໜ ພົຣໄມ້ບ່າດw ມີຫໝູ່ນົd ເນືvງOັເຕົ້າ ໃນບ່າຕີໜຜາ ສັDກາແກໝກ່vມ ດາດvມເບົ້າ Iີ ເຂົາທvAຕູ້ ຄູຂັໜຮຽກຄູ່ ເມັຽ ຫໝ່າຽຊູ້ ງwໄມ້ຄ່ຽຣຄvຣ ເຖີDເມື່vວັໜຄ່ຳຄ້w ເຄົ້າຮ່vຣວvຣ ສຽA ອຸມຫຼົວຫຼໍ ໄສ່ແຊຊຸມເຕົ້າ ສັdກຸoລົ້ໜ ບີໜຕvມເຕັໝ ບ່າ ນັປບໍ່ຖ້Jຣ ແສໜຕື້ຕີJຕົD ແທ້}ວ. 

 ຄັໜວ່K ທ່າໜພົ້ໜທີ່Oັ້ ເຂົ້າເຂfບັພ%ເຕາ ເບັໜດwຫຼAວ ດ່າໜ ພົDໄພົກ້າJA ຝູAຫໝູ່ມິຄ&oເນື້v ນvຣເoໃນເຖື່vຣ ອOັ້ອາເນdລົ້ໜ ເສືvຊ້າDມັ່Dເມີຽ ມຫີDສາເຊື້v ທົJຣພີຄJາຽເຖື່vຣ ບຸຕ* ລາfເຕັ້ໜ ຕາໝສົ້ໜແມ່ມັໜ ຄັໜວ່K ທ່າໜພົ້ໜທີ່Oັ້ ເຖີDແມ່ຍົໝມo ອາໂບແບJ ເຮ່DແຮDໄຫຼລົ້ໜ ມີຫໝູ່ຜົໜຜຼາໄມ້ kພນໝົແນJແນປ ຜັ່D ບາດີfບ້vຣ ໃນເງື້vມແງ່ຫີໜ ຄັໜທ່າໜພັາທີ່Oັ້ ເຖີDດ່າໜ ດwຝາ ເຂົາOັ້ຊື່Jາ ເອັDຊັໜສູA ລAJລົໝເຊີຽກ່vຣ kພກາຽຕີຕ້vA ເມໂຄໄຫຼລ່JA ມົJມືfກຸ້ມ ຄJຣເທົ້າທັ່Dຫີໜ Iີ ເOີເຂົາOັ້ ລຳໄຊມນີໂຄf ເກີfທີ່ເງື້vມ ພຼາໜກ້າJAຫJ່າDຫີໜ ມີຜົໜລົ້ໜ ສັຸເຊີຽແຊໝງ່າ ທົDລັູລົ້ໜ ຫJາໜຊ້wແຊປkພໃທ ແທ້}ວ 

 ໂອສົfແທ້ ເບັໜຢາແວໜkບເສີf ຄັໜວ່Kຕາຮvດແລ້J ເຊົາ ຫັ້ໜຫົ່ໝເຢັໜ ຈັໄດ້ກີໜຜົໜໄມ້ ໄຊທvAມນີໂຄf ຕັ້Dຫັາເບັໜkບໂຫຽດ ແທ້ ກຳລັDກ້າເກີ່Dສາໜ ແທ້}ວ ຄັໜທ່າໜພັາທີ່Oັ້ ໃຫ້ໄບບ່vA ອີສາໜ kພນໝົແນJໄພ ໃຫ້ຈື່ແຈຈຳເບື້vງ Iີ ພຸມພາຽ ພື້ໜ ກົDທລົDດົDດ່າໜ ມີຫໝູ່ໄມ້ ມຸAຫຸ້ມຫໍ່ແສD ແດfບໍ່ເທົ້າ ແຈ້D ສ່vAເຖີDດີໜ ຊລ}ທາແຖJ ດັ່Dຣດູເດືvຣເກົ້າ Eທ{ກັDກ້vຣ ກvA ຫໜາຫໜາວຫໜAວ ຫໝອdມືfໄມ້ ລືລົ້ໜດັ່Dຝົໜ ແທ້}ວ 

 ຄັໜທ່າໜພົ້ໜທີ່Oັ້ ເຂົ້າເຂfkຟສິທ{າ ທ່າໜທຳພຽຣ ຢູ່ໄພົ ດົDກ້າJA ອັໜວ່K ເກສາCຸA ພັໜຂາJເຂີໜຫໜ້າ ທ່າໜຢູ່ສ້າD ສີໜຊ້w ສຳລາໜ ແທ້}ວ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ພຽຣພ່ຳພາວັໜo ອັdຄີຄJຣ ກໍ່ໄພົຊຸລີໄຫJ້ ຄັໜຕາໄບເຖີDແລ້J ທູຣຖາໝແຖຼAເຫf ເລົ່າ ເລື່vງເຈົ້າ ກຸAກ້າJAແຕ່Dມາ ທ່າໜຄົDຍີໜດີດ້Jຽ ຄົໜເດີໜກາໜຊvບ ຈັdໄດ້ຊີ້ບັvເບື້vງ ທາDເທົ້າສີ່kພອົD ແທ}້ວ ຍາໝເມື່vພາໜກຼ່າJ ຊີ້ ມັຄ&ເທfທາDທຽວ ພາມໝເoນຶd ຈື່ແຈຈຳຫໝັຣ ມັໜກໍ່ດີ ໃຈແຈ້D ບາໜເຖີDkພຽາເວf ເຖົ້າເຜfຮ້າຽ ຫົJຍຸ້ມອ່vຣໃຈ ແລ້Jຕvບຕ້າໜ ຈາຕໍ່ພາໜໄພົ ຫຼາໜຄົໜດຽວດີ ມັາຄJາໝຄຸຣລົ້ໜ ຄັໜຕາຄືໜເຖີDຫ້vA kບເຊໄຊນັຄ&ເລf ຕາຈັນຳເຫfເຜົ້າ ທູຣ kພເຈົ້າຢູ່ຫົJ ຄຸຣທີ່ຫຼາໜທຳໄວ້ ຄJາໝດີດvມບູ່ ຄັໜວ່K ພູວ ofເຈົ້າ ສີໜຊ້wສົ່DເຖີD ລາDວັໜໃຫ້ ຄJາໝດີດາຕvບ ຄJາໝຊvບໄດ້ ຫຼາໜຫຼ້າ ບູ່ຊິລາກ່vຣແລ້J ຍຸຕ*ິກາບັໜ ຊຸຽໄວ້ຫໜີ້ກ່vຣ ໃຫ້ທ່າໜພັDຕໍ່ເລືvງ ຈຸຣພົໜຕໍ່ໄບ ກ)້າເທີໜ kບດາໄບດ້Jຽ 79 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ