ຈຸລ}ພົໜ ຜັູ 6 ລົ

 ເມື່vOັ້ ຊຸຽເກາເຖົ້າ ພາມໝເoນາໝເຜf ມັໜກໍ່ສັDເກfກ້ຳ ທາDເບື້vງບ່vງຊິໄບ ເຂົ້າບ່າໄມ້ດົDໃຫຽ່ ຫີມໝພ%າໜ ໄພົ ພ້ຽAkບດັປ ກາຽກໍກາDດ້າJ ອຳພາວັໜຕົ້ໜ ທຸລັDລຽຣພ້າJບ່າ ຂຫໜຸຣນ່wຫໜ້າ ຕຄຽຣຄໍ້ຜ່າໄພົ ມີທັDຫູກJາDກ້າໜ ແກໝຊເກາກາDເຖື່vຣ ກາຫຼົງລັູແຄ້D ເຂືvຂ້Jຣຂື່ໜດົD ມີທັDສີDໄຄຕົ້ໜ ຫັlຄຸຣຂາໝເທປ ຊເອັໝກາປກ້ຽA ກສັDສົ້ໝເວີ່oJ ມ ຫາຫົDພ້vມ ຍົDຍາDຫvມອ່vຣ ມີທັDຂີDຄ່າພ້vມ ສົໝເຂົ້າເຄື່vງ ຢາ ແທ້}ວ Iີ ຊຸຽຊເກາເຖົ້າ ເດີໜໄພເຫັໜຫຼັາ ມັໜກໍ່ຄືf ຮvດບ້າໜ ເມັຽນ້wດັDໃດ ພີ່ເດ ຍັDເລົ່າຄຶfກ່ຽວກ້ຳ ເອື້v ອ່າJເຖີDຮຽມOັ້ບໍ ຫຼືວ່K ມີຊາຽຊົໝ ເລົ່າລືໝຟອJຣອ້າຽ ມັໜ ກໍ່ເສາກີເສົ້າ ຄໜີງເມັຽມືໜເມື້vຽ ເດີໜບ່າໄມ້ kພເນຜ້າຽ ຜູ້ດຽວ ຫຼາຽຂvບມື້ ພຽຣພ່ຳກທຳພຽຣ ເດີໜຄົໜຂຽວ ບໍ່ ເຊົາຍາໝເຊົ້າ ເລີຽເລົ່າໄບຮvດເຈົ້າ ຕົໜkບເສີfເຍາຄີ ເoົໃນໄພົ ຢູ່ດົDດvມໄມ້ ຕາບັເlາສ້າD ນີພ%າໜພຽຣ kພຫໜວf ອພີpາໜຍ່vມຍູ້ ມເoຊ້wຊvບຄvA ອັຄ&ີໄຕ້ ບູຊາ ເຊົ້າຄ່ຳ ວິເວdໄວ້ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ຍາໝເມື່v ພາມໝເoເຖົ້າ ເດີໜໄພົໄບຮvດ ມັໜກໍ່ຂໍຈvດຍັ້D ຣັlີເຈົ້າ ແວ່ເຊົ້າເຖົ້າກໍ່ ກົ້ໝຂາປໄຫJ້ ຊຸລີກາປບັDຄົໝ ທູຣທັໜຢຳ ກ່ຼາJ ກvຣແຖຼງຕ້າໜ ອັໜວ່K ຈvມໃຈກ້າJA ທົDທຳໃນເຖື່vຣ ຢູ່ສືປ ສ້າD ສີໜສ້wສຳລາໜ ແດ່ລື ຝູAຫໝູ່ໂລຄາໄຂ້ ກໍ່ເຂັໜເບົາບາDໂສd ໂລdບໍ່ຕ້vA kພກາຽເຈົ້າຢູ່ເຢັໜ ແດ່ລື ກັປທັDອາ ຫາໜລ້ຽA ຊູຊີວັDມັໜເຜືvກ ຜົໜຜຼາຫໜັາໄມ້ ໃນດ້າJດັDໃດ kພເອີຽ ອັໜນື່D ຝູAຫໝູ່ສັfຕູຮ້າຽ ເສືvສີDສາDແຮf ກັປທັDງູງvດ ງ້ຽວ ບຽຣເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແດ່ລື 

 ເມື່vOັ້ ມຸນນີເຈົ້າ ຣັlີສີໜຕ້າໜຕvບ ເຮົາຢູ່ສ້າD ສີໜ ຊ້wສຳລາໜ ທ່າໜເອີຽ ເພາະວ່K Eດົໝດ້Jຽ ມຫາຄຸຣຄJາໝ ຊvບ ເຮົາບໍ່ສ້າD ເວໜໄວ້ກໍ່ກຳ ທ່າໜເອີຽ ໃຜູ້ທຳດີໄດ້ ສັf ຕູຫັາເບັໜຫໝູ່ ຈີ່Dແລ້J ໃຜູ້ສ້າDຊົ່Jໄວ້ ເວໜຮ້vຣຮvດຕົJ ແທ້}ວ ອັໜວ່K ກາໜດີແລຮ້າຽ ຫັາເລົ່າມີມາ ເຮົາແຕ່DEົາດາຽ ເຫfກໍ່ໄວ້ ຜົໜຊິໃຫ້ເມື່vລຸຣ ທ່າໜເອີຽ ທ່າໜນີ້ລັຸຈັາຫ້vA ມາແຕ່ແດໜໃດ ຕົໜດຽວເດີໜ ບາຖໜາໃດແທ້ ເມື່vOັ້ ຊຸຽຊເກາເຖົ້າ ພາໝພາDມຸສາວາf kບນົໝນvບນີ້J ກvຣກ້ຽAກ່ຼາJແຖຼA ຂ້ານີ້ຢູ່ແຫ່Dຫ້vA ກຸAໃຫຽ່kບເຊໄຊ kພເອີຽ ເບັໜທູຕາ kພຍvດເມືvງຈຳໃຊ້ ວ່Kໃຫ້ໄບເຊີໜເຈົ້າ ຊີໄພົkພຽາເວf ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ມາດາໄຫ້ແອJ່ຫາ ຄືfຮvດລັູເຈົ້າ ເo ເຖື່vຣພົDໄພົ ຍາໝເມື່vເທາສາສູຣ ໄຄ່ຄwເຫັໜຫໜ້າ kພວາDເວໜັ້ ແສໜກືກvAໂສd ກໍ່ຈີ່Dໃຊ້ຂ້າເຖົ້າ ຂຽວລ້າໜລ່JAໄພົ kພເອີຽ ຂ້ານີ້ເບັໜເຜົ່າເຊື້v ພົມໝຊາfຫາໜໄພ ທັDເລົ່າເບັໜຄົໜເຄີຽ ແກ່ໜຈvມໃຈກ້າJA ຈີ່Dໄດ້ອົfສາສູ່ ທຳກາໜຕ່າDkພເນf ຍາdງ່າຽໄວ້ ຕາພາໝເຖົ້າດຸAດຽວ ນີ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ຕາບັເlາເຈົ້າ ພີຈາໜດູເດf ສັDເກfເຖົ້າ ພາໝ ນີ້ຊົ່Jຊາໝ ແທ້}ວ ກໍ່ຈີ່Dຕ້າໜຕໍເຖົ້າ ໄຂໂຍdໃຍຄJາໝ ທ່າໜນີ້ແນJoໝຂໍ ລໍ້ລJAໂລໝລີ້ໜ ແສJAຫາເວົ້າ ໂລໂພພາດ່Jຣ ມາແລ້J ຈັໄຄ່ຂໍ ສvAອ່vຣນ້w oAເຫົ້Dາບໍ່ສົD ແທ້}ວ 

 ເມື່vOັ້ ພາໝຕvບຖ້w ແກ້ກ່ຼາJຣັlີສີໜ ຂໍໃຫ້ອົDຊຽຣເຊັD ໄຄ່ຄwຄຳແຈ້D ຂ້ານີ້ບໍ່ແມ່ໜ ແນJoໝນ້w ຫີນຊົໜຊາfຊົ່J ເຂົ້າຂາfຫໝໍ້ ຂໍບ້າໜເພີ່ໜກີໜ ເຈົ້າເອີຽ ຕັ້Dຫັາແມ່ໜເຜົ່າເຊື້v ຊກຸຣໃຫຽ່ເຂົາຂາໝ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງມJຣ ຊ່າໄກກຽຣກ້າJA ຂ້າໄດ້ສvຣຄຳຮູ້ ເບັໜຄູທັຸkບເທf kພຽາເວfເຈົ້າ ຖືເຖົ້າຜູ້ດຽວ ນີ້ແລ້J ກັປທັD ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ກfີທ້vຣ ຄັໜວ່K ກາໜຍັາໃຊ້ ຕາເຖົ້າຫໍ່ຮຽA ເພາະວ່K ຮູ້ຮີfກ້ຳ ກ ບີໜແຫ່Dພີໝເມືvງ ຄົໜບູຮາໜ ທ່າໜຈີ່DບຸຣບvAໃຊ້ ຂ້າກໍ່ທຳຄຸຣ ໄວ້ ຄJາໝດີໂດຽມັາ ທ່າໜຈີ່Dໄດ້ໃຫ້ຂ້າເຖົ້າ ຂຽວດັ້ໜຜູ້ດຽວ kພເອີຽ ຄຳທີ່ມຸສາໄວ້ ແວໜໄກລ້າໜໂຍf ສີໜຫ້າຮູ້ ວິໄນເຖົ້າທ່ຽAທຳ kພເອີຽ Iີ ພາໝເoເຖົ້າ ທຸຣແຖຼAຫຼາຽວາf ມັໜສຼາfຕ້າໜ ກາໜຫຼີ້ຣເດfລJA ມັໜກໍ່ທຳກບJຣໃຫ້ ຄືຄົໜເບັໜ ນັdບາf ຈີ່Dແລ້J ເມື່vOັ້ ຈvມມຣາfຜູ້ ຣັlີເຈົ້າເຊື່vພາໝ ຫຼົງລືໝຫຼີ້ຣ ຊຸຽຊເກາລJAຫຼອd ຈີ່Dແລ້J.

 ແລ້Jຈີ່Dຕ້າໜຕvບເຖົ້າ ຄຳຣຫ້wຊື່ໜຊົໝ ກໍ່ຈີ່Dຍີໜດີດ້Jຽ ເຊີໜ ຊJຣບໍຣິໂພd ຝູAຫໝູ່ມັໜລົລັູໄມ້ ຍໍໃຫ້ແກພາໝ ຄືfໄຄ່ອຸດ ຫໜຸຣເຖົ້າ ທຽວທາDທຳkບໂຫຽດ ຊົໝຊື່ໜດ້Jຽ ດvມເຖົ້າຫໜໍ່ ໂພ ຈັໄຄ່ຄືໜຄvAສ້າD ນຄvຣໄຊຕຸ້ມໄຜ່ ຈັາບ່າໄມ້ ເມືv ບ້າໜສຳລາໜ ແລນໍ ມຫາຣັlີເຈົ້າ ຊົໝພາໝຣາຊ{ທູດ ຈັfບ່vຣແລ້J ເຊີໜເຖົ້ານັ່Dນvຣ ນ້wນື່Dແຈ້DແສDສvA່ kພຄັໜທvຣ ຕາພາໝລັຸ ຕື່ໜມາຍາໝເຊົ້າ ມັໜກໍ່ອຳລາເຈົ້າ kພສິທ{າຊີ ບ່າ ຂໍໃຫ້kພຊ່wຊີ່ ມັຄ&າເຂົ້າບ່າດw ແດ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ຕາບັເlາເຈົ້າ ຍີໜດີດvມທູດ ເພ່Jາະຈິfກ່ຽວເກື້v ກາໜເຈົ້າສ່Jຽຊູ ແລ້Jຈີ່Dຊີ້ບັvເບື້vງ ທາDບ່vງເຂົາທຽວ kພນົໝແນJໄພົ ເຖື່vຣແຖJເຖີDເຈົ້າ ທ່າໜກໍ່kກແບໜໃຫ້ ມັd ຄາຈvຣຈຳພັາ ທາDແຄປຄ່w ເຫJຫ້Jຽດ່າໜດົD ເຖີDແຫ່Dຫ້vງ ອຈຸຕ*ຣາf ຊີໄພ ອຣັpາຍາJ ບ່າຂົDເຂົາເງື້vມ ໃຫ້ທ່າໜເຄາຈvຣດັ້ໜ Eດvຣເດີໜຕໍ່ ສຳເພາະກ້ຳ ຂົJຊ້າຽຢ່າໄບ ທ່າໜເອີຽ Iີ ດົDຫຼAວກ້າJA ຫີມໝພ%າໜແຖJເຖື່vຣ ມີຫໝູ່ໄມ້ ຫຼາຽ ລ້າໜລຽບດw ຊພູພ້vມ ພົໜພັJອານັນ*ໍ ooມີ ຕ່າDແນJ oໝໄມ້ ຝູAຫໝູ່ໄພເພືvງສົ້ໝ oJກາແກໝເວີ່ ກ້ຽງກ່vAຕົ້ໜ ແງJ ງີ້Jດູ່ແດD ມີທັDເຄືvຈາໜກ້ຽວ ຊຄຽຣຄvບເບືvຽບ່າ ນັປບໍ່ຖ້Jຣ ແສໜຕື້ຕີJຕົD ທ່າໜເອີຽ.

 Iີ ດົDຫຼAວກ້າJA ພືDຄໜາໃນເຖື່vຣ ອOັ້ອເນdລົ້ໜ ເສືv ຊ້າDມັ່Dເມັຽ ມີທັDຣາຊສີເຊື້v ໄກສvຣສັfໃຫຽ່ ມັໜກໍ່ເoົ ຖ້ຳ ຊເທືvຣຮ້vAເບັ່DສຽA ຝູAຫໝູ່ ມິຄ&oນ້w ຕvມຕາຽຫູແຕd ເບັໜຫໝ້າຢ້າໜ ຣວັDໃຫ້ຫ່າDໄກ ທ່າໜເອີຽ ແລມີຫໝູ່ນົdOັເນືvງເຕົ້າ ອ້ຽAອ່JຽໂຮໝຮັD ຂົJເຂົາຂັໜ ກ່vມໄພພົDດ້າJ ມີທັDນົd ຫັlາດີ ເລີDຫຼີ້ຣ ແສໜສຽAອ້wອີ່ໜ ບີໜສvດແສ້J ຫາຊ້າD ບ່າຊາD Iີ ດົDຫຼAວກ້າJA ສັfຕູມີມັາ ແທ້}ວ ຄັໜຫັາທ່າໜພົ້ໜ ທີ່Oັ້ ເຂົາເຂfມຸຈ{ລີໜ ເບັໜສາໄສ ສ່vAເງົາງາໝແຈ້D kພ ຣາໜພູມພື້ໜ ມັlາຊຸມຊົໝຫາf ຝູAຫໝູ່ບົJເບີdກ້າໜ ຣອvAກົ້Jກີ່ໜ ຫvມ ຄັໜທ່າໜພັາທີ່Oັ້ ຂື້ໜຂvບ ບັພ%ເຕາ ຫັາຈັເຖີDສາລາ ຫໜໍ່ທຳທາDໃກ້ ຄຳທີ່ເຮົາແຖຼAຕ້າໜ ພໍkບມາໜສ່ຽວສ່Jຣ ໃຜບໍ່ນັປອ່າໜຖ້Jຣ ເຕັໝພື້ໜດ່າໜດົD ທ່າໜເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ຊຸຽຊເກາກົ້ໝ ກvຣຊູລີລາບາf ມັໜກໍ່ພາັຈາັເຈົ້າ ຣັlີເຂົ້າສູ່ໄພົ ໂຄຈvຣຜ້າຽ ດົDຫຼAວຫຼາຽຍ່າໜ ມີຫໝູ່ຊ້າD ເສືvຮ້າຽທ່vAທຽວ ສັDຂຽາລົ້ໜ ອOັ້ຕັDເຕັໝບ່າ ດົDດ່າໜກ້າJA ເຫJ ຫ້Jຽຮ່vມຜາ ຝູAຫໝູ່ສີDໂຕເຕັ້ໜ ເຕັໝດົDຄJາໝເຖື່vຣ ເມີຽມDັ່ພ້vມ kກທີDຮ້າຽຫໝູ່ຫໝີ ມີທັDກJAພາໜໂບ້D ກາDດົDສຽAສໜັ່ຣ ພຸຣເຢີ ມີທັDແຮfຊ້າD ສາDພ້vມພ່ຳເສືv ຕັDຫັາເຫຼືອຫຼາຽລົ້ໜ ເຕັໝໄພົ ຫີມໝເວf ເຖົ້າເຜfຢ້າໜ ຂັJຣໄຂ້ຫຼ່າເຫຼືອD ມັໜກໍ່ອົlາສູ້ ຈຳໃຈເມັຽແຕ່D ທ່າໜກໍ່ຂີໜບໍ່ໄດ້ ເບັໜບ້າຈີ່Dບ່vAມາ ນີ້ແລ້J.

 Iີ ຕັໜຫາຫູ້ມ ໂລໂພພາດ່Jຣ ມາແລ້J ຕາຽຍ້vຣເມັຽ ຫໜຸມນ້w ພາລົDຫໝໍ້ແຜ່ໜແດD ເຈົ້າເອີຽ ມັໜກໍ່ແຂDໃຈເຂົ້າເດີໜເຂົາຂຽວເຖື່vຣ ມີຫໝູ່ລີDຄ່າDເຕັ້ໜ ໂຕໜພ້vມງ່າຄvມ ຫຼາຽ ຕົJພ້vມ ພAJພັໜພາັລັູ ລາDພ່vAຈັປຈ່vAອູ້ມ ງwໄມ້ຊ່JAຊີD ຝູAຫໝູ່ລີD ລົໝພ້vມ ເຈັຽຈvຣແກໝບ່າD kກເລັໜຮັvຈ້vຣ ເຫໜັອົ້ໝກຕ່າຽແຕ ຫຼາຽຕົJເຕັ້ໜ ເຕັໝໄພົຂີໜຂ່Jາຽ ມີທັDແລໜລີ່ໜພ້vມ ຕີໜເຕັ້ຽເຕົ້າ o ມີທັDຫໝາໄນເຕັ້ໜ ຄຸມຄJາຽຫvຣເຫົ່າ ມິdຄຼາfເຕົ້າ ຫຼາຽ ຖ້vຣຕ່າDຊຸມ ແທ້ແລ້J.

 ອັໜວ່K ເຖົ້າເຜfຮ້າຽ ຮ້vຣເຮ່Dແຮໝໄພົ ຄົໜດຽວເດີໜ ດຸ່AທາDທຽວຜ້າຽ ມັໜກໍ່ຄwຫຼີງຢ້ຽມ ຄືໜມາບ້າໜເກົ່າ ເຖົ່າ ກໍ່ຄືfຮvດນ້vA ເມັຽນ້wບໍ່ວາຽ ຍາໝເມື່v ຄີdຄູ່ຮ້າD ບາໜບ່ຽວ ບາDຫໜັກ ແລນໍ ພາມໝເoຄືf ຮຸAເມັຽໃຈຊບັ້ໜ ມັໜກໍ່ໂຮໝ ຂັໜຫ້າ ດາຕົໜທຽວເຖື່vຣ ເຖົ້າຄ່wເຍື້vຣ ໄບຫໜ້າຄ່ຽຣຄາJ ພໍເຫັໜນົd ເນືvງເຕົ້າ ຫີມໝວັໜພົDເຖື່vຣ ພຸ້ຣເຢີ ສັdກຸນີoA ກvມດາດvມຊູ້ ຝູAຫໝູ່ນົdແຂdເຕົ້າ ເຂົາທvAກີ້ກ່າD ເoຢູ່ຕາໝ ບ່າໄມ້ ກທາຂຸ້ມແຂdຂຽຣ ພ<DຍີໜສຽA ກາເວົາຮ້vງ ເຕີຽ ເວີຽຮຽກຄູ່ ມັໜກໍ່ຮ້vAຮ່ຳໄຫ້ ສຽAຈ້wສັ່ໜຣໄພົ ມີທັDເລໄຮຮ້vA ແມDອີເຂົາເຖື່vຣ ເດືvຣສີ່ຄ້w ຄີເຂົ້າບ່ຽຣລດູ ຝູAຫໝູ່ລຸກ)າສ້ຽວ ແສໜກໍກາDດັv ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ເຕັໝດ້າJງ່າງາໝ ບາໜເຮືvງເຫົ້າ ຫີມໝເວfເຂົາຂJA ພຸ້ຣເຢີ ພໜອໝໄພ ກາD ດູ່ແດDດJຣດົ້J ສຸຣພີພ້vມ ຮັDຊາຽແຊໝດັv ພາໝກໍ່ແຈ້D ເຫັໜ ຖ້Jຣສູ່ເຊີD ຄັປຄັ່Dລົ້ໜ ມີ້ມ່JAoJກາໜ ຈຽAລົໝລຽຣ ຕໍ່ແນJoAອັ້J ແລເຫັໜຂົJນົJໄມ້ ຍູAຍາDຍາJຍ່າໜ ພຸ້ຣເຍີ ພຼາໜພາັພື້ໜ ເງົາເງື້vມຮົໝເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ອັໜວ່K ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ພາໝພ່ຳພຽຣເດີໜ ຫຼາຽຣາຕີ ດຸA ທຽວທາDຮ້vຣ ນັປແຕ່ພາໝຈvຣຜ້າຽ ພູເຂົາຂຽວເຖື່vຣ ຫຼາຽຂvບມື້ ເຖີDເທົ້າທ່າຊພັD ຊື່Jາ ມຸຈ{ລີໜoໍ້ ສາສີໄສສ່vA ຢູ່ແຫ່Dຫ້vA ກາDດ້າJດ່າໜດົD ມີບົJແກ້J ຂາJແດDເດັຽຣ ດາf ເຕັໝແມ່oໍ້ ນທີບ້າDແບ່Dສີ ມີພຼາໜກ້າJA ຊາຽຂາJເຂີໜ ຫາf ບົJແບ່Dກ້າໜ ບາໜພ້vມພ່ຳຈູມ Iີ ຊຸຽຊເກາເຖົ້າ ເດີໜໄພົພwຈJບ ມັໜກໍ່ເຫັໜແມ່oໍ້ ງາໝລົ້ໜຕ່າDຕາ ເຖົ້າໂຫf ຮ້າຽ ກີໜອາປເຊົາແຮD ມັໜກໍ່ແຍDຍັDສາ ຫໝູ່ບາໃນoໍ້ kບ ທຸມໝາແກ້J ທັDEບົໜບາໜແບ່D ຝູAຫໝູ່ແມDພູ່ເຜີ້D ລົDກົ້Jກີ່ໜລອvA Iີ ພາມໝເoເຖົ້າ ເຊົາແຮDພັdເມື່vຽ ນ້wນື່Dດັ້ໜ ເດີໜເຂົ້າເຖື່vຣເຂົາ ມັໜກໍ່ແຍDຍັDກ້ຳ ຈvມໃຈຕົໜkບເສີf ຄືfໄຄ່ຂໍ ອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າເຈື່vງຈvມ ມັໜດ່Jຣດັ້ໜ ຮີປເຮ່Dໂຮໝkກຫາຽ ກແບໜບຸຣ ຈື່ແຈຈຳຫໝັ້ຣ ມັໜກໍ່ຫໝາຽເກໜກ້ຳ ທາDເດີໜຄັd ແນ່ ເຫfວ່Kພາໜບັvໃຫ້ ຣັlີແຈ້Dດ່າໜທາD ມັໜຈີ່Dຮູ້ຮ່vມເບື້vງ ໃນບ່າພົDkກສັf ພາມໝເoນືd ແນ່ກໍ່ໃຈຈຳແຈ້D ອັໜວ່K ອາສົໝເຈົ້າ ຈvມທຳທົDkພຫໜວf ຍັDຢູ່ໄກ້ ວັໜນີ້ຮ່vມນvຣ ແທ້}ວ. 

 ຄvບວ່K ມັໜຮ່ຳແລ້J ເດີໜບ່າເຂົາຂJA ແຍDໄພົສົໜ ບ່າພູພົDຊ້າD ທີ່Oັ້ພື້ໜຮາປກ້ຽA ຜ່າລາໜກ້າJAລ່JAຊບາຽ ພ<DຍີໜລົໝສJາfໄມ້ ຜີJໂລdລັDສີ ພຸ້ຣເຢີ ຂັJຣພາໝພັf ພັາຄີDຄືບ້າ ເວທoເຖົ້າ ພາມໝເoທຽວເຖື່vຣ ມັໜກໍ່ເລື່vຣໆ oໍ້ ຫີJໄຫ້ຮຸ່Aເມັຽ ເສາກີກ້ຳ ໄກເຮືvຣແຮໝບ່າ ມັໜກໍ່ຄືfຮvດບ້າໜ ສີເສົ້າບໍ່ບາໜ ແທ້}ວ ພ<DຍີໜສຽAໄກ່ແກ້J ຮ້vAຮ່ຳຮຽAຄvຣ ແລເຢີ ຊນີoAວvຣ ຮ່ຳໄຮຫາຊູ້ ຝູAຫໝູ່ຜີໂພDເບົ້າ ຄີນີບໍຣິສາf ດົDດ່າໜຊ້າD ສາDຮ້າຽທ່vງທຽວ Iີ ພາໝໂຫfຮ້າຽ ຫີນຊາfເມົາມົJ ມັໜກໍ່ກົJຄJາໝຕາຽ ຄ່wຄາໜບັDລີ້ ມັໜກໍ່ຫຼຽວຫຼາຽກ້ຳ ຄາຫໜາໝເກາະຍ່າໝ ພາໝເຖົ້າກົ້ໝ ໂຄໝໄມ້ດຸ່Aເດີໜ ຄຄຽຣຍ້າຽ ເຍື້vຣຍ່າDເຮJແຮD ສຸຣີເຍາຍvA ຄ່ຳແລDລົDໄມ້ ພ<Dຍີໜຜີພາຽ ຮ້vA ຂົໜພvAໂພDຄ່າD ບ່າDລົ້Jຮ້vA ສ່JAເຊື້vສໝ່wດົD ມີທັDເສືvສາDເຕັ້ໜ ຕັໜທາDທຽວເຖື່vຣ ມົJມືfໄມ້ ພາໝເຖົ້າຍີDກົJ ຂົໜຄີDຄ້າໝ ກົJຕາຽ ຢ້າໜສັ່ໜ ມັໜກໍ່ຄືfກຽວກ້ຳ kພອົDເຈົ້າຫໜໍ່ທຳ ຄາJນີ້ ຈJຣເຖີDເຈົ້າ ຊີໄພົkພຽາເວf ຍາໝນີ້ແລDຄ່ຳແລ້J kພoAເຈົ້າຢູ່ ດvມ ແທ້}ວ ຕູ້ມລັູນ້w ພຽຣພ່ຳອົDkກສັf ກູຈັຂຽວຄືໜຄຸA ບໍ່ແມ່ໜແນJຈັຂໍໄດ້ ເຫfວ່K oAkກສັfໄທ້ ພຽຣແພDບຸຕ*າ ຣາf ເຫໝືອໜດັ່DຄJັດ kພເນfຫໜ້າ ສvAເບື້vງແບ່Dຫໜີ ໄດ້ເດ ຄJຣທີ່ ກູນvຣຄືໜຄ້າD ວັໜລຸຣແຈ້Dສ່vA ມາແລ້J oAofເຫົ້Dາ kພອົDເຈົ້າຢູ່ໄພົ ກໍ່ຈັຜັາລັູໄວ້ ຈvມkພຫໜວfທົDສີໜ ພູມີຫvມຫໍ່ທຳ ຊິທາໜໃຫ້ ເພາະວ່K ອົDkກສັfສ້າD ເພາທິຍາໜ ລົ້ໜໂລd ໃຜູ້ແຄ້ໜຄັ່Dເສົ້າ ຊິຂໍໄດ້ດັDkບສົD ແທ້}ວ ຍໍຍັDສvA ສີສ້w ທຳທາໜບໍຣິຈັາ ກູນີ້ທັຸຍັາແຄ້ໜ ຂໍໄດ້ຊິດ່Jຣໄບ ຊvບແລ້J ຄັໜຫັາຍັDຢູ່ຊ້າ kພແມ່ຊິມາເຖີD ເມື່vໃດຄJາໝເຄືvງຄຸA ຂຸຣມົJບໝີໃຫ້ ເຫfວ່K oAkກສັfໄທ້ ສັໜແດດvມ ລັູ ຮັdຮໍ່ຫູ້ມ ຊິຂໍໄດ້ດັDຈາ ດັvo. 

 ຄvບວ່K ມັໜຮ່ຳແລ້J ຂື້ໜສູ່ບາຽເບືvຽ ແບDສັກ)າ ງ່າເOີນvຣລີ້ ຍຸຕິ*ກາກ້ຳ ພາໝມເoເດີໜເຖື່vຣ ພໍແຕ່ສັDເກfຂໍ້ ແຖຼAຊີ້ເຖື່vຣເຂົາ ບໍ່ໄດ້ຣເລື່vງເຄົ້າ ກvຣກົ່າ ຄໜີງເຖີD ພາຽລຸຣກັປ ຊິກຼ່າJກvຣໄບຫໜ້າ ເພ່Jາະkພເພິທາ ສັເຈົ້{າ ເພິທາpາໜ ຍັDບໍ່ທັໜແຈ້Dສ່vA ຍັDບໍ່ທັໜຮvດແຫ້Dຫ້vA ເມືvງ ແກ້Jຍvດນິຣພ%າໜ ເພື່vຣຍັDທຽວສົDສາໜ ສົ່Dເວໜວຽຣໃຊ້ ເພາະຈັຂົໜສັfຂ້າໝ ສົDສາໜໃຫ້ມຸ້ມພັ່D ຂ້າຈີ່Dຂໍພັfໄວ້ ໄບຫໜ້າ ຊິຕໍ່ທຳ ທ່າໜເອີຽ ອັໜkບດັປkບດາໄບດ້Jຽ 35 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ.