ມຫາພົໜ ຜັູ 7 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ຈvມkກສັfເຈົ້າ ໂພທິຍາໜ ມຫາເວf ກັປທັDoAofເຫົ້Dາ ສvAນ້wຫໜໍ່ອີໜກ່vຣແລ້J ນັປແຕ່ວີບາັເບື້vງ ເຈັຽຣຈັາເມືvງມາ ອີໜທາທາໜ ກໍ່ແບDບາDໃຫ້ ອັໜວ່KອົDkກ ສັfໄທ້ ພາເມັຽທົDkພຫໜວf ບJດສືປສ້າD ສີໜຊ້wສຳລາໜ ຮຸ່A ຄ່ຳເຊົ້າ ມັທ{ີພ່ຳພຽຣຜົJ ທັDກຸມໝາໜ ອ່vຣສີສvAນ້w oAກໍ່ ກwໃຈດັ້ໜ ຫາມັໜໃນເຖື່vຣ ກີໜຫໝັາໄມ້ ຕ່າDເຂົ້າຢູ່ເຂົາ ທັຸ ຍັາເຍື້vຣ ລົ້ໜໂລdແສໜຖໜັດ ຜາລາເລັໝ ບ່າDເຈັຽຈvຣດ້າJ ກໍ່ຈີ່DເຖີD ເຈັfເດືvຣຖ້Jຣ oAkພຽາທຽວບ່າ ໄບທັຸມື້ kພoAເຈົ້າຜູ້ດຽວ ເຖີDເມື່vວັໜຄ່ຳຄ້w oAຕ່າJຄືໜມາ ເຖີDສາລາ ກໍ່ໄພົພືໜຕົ້ໝ ທັໜໃດຂ້ຽວ ພໍkບມາໜມັໜເບື່ອຽ oAກໍ່ບົDສູ່ເຈົ້າ ສvAນ້wພ່ຳເສJີຽ ເຫໜືອດີໜຫຽ້າ ຕvAບູເບັໜຕາf kພບາfເຈົ້າ ພຽຣສ້າDບໍ່ຕຽຣ ຮຸ່Aຄຳເຊົ້າ ຕັ້Dຕໍ່kກຕັໜຍູ ຄvAນີຣພ%າໜ ບໍ່ ວາDໄລເວັ້ໜ ເທື່vນີ້ ເວໜຫຼັງເຈົ້າ ຈvມທຳທັDສີ່ ຫໜີບໍ່ພົ້ໜ ເວໜ ຊິໃຫ້ຫ່າDກັໜ ທັຸບໍ່ແລ້J ຊ້ຳເລົ່າເລີDເຖີD ແລນໍ ຊື່Jາໂລ ກີກ້ຳ ຫ່vຣໃຜຊິຫໜີພົ້ໜ ຄັໜເສີJຽແລDແລ້J kພoAເoນvຣ ໄສຍາຍາf ຜີfkບດາfລ້ຳ kກບJຣເບື້vງຕ່າDຫຼັງ ຂົໜຫົJຕັ້D ຄີDພvAພັໜເລົ່າ ວ່Kແມ່ໜຫໜາJ ກັປຕ່າJຮ້vຣ ຫໜາJໄຂ້ບໍ່ ແມ່ໜແນJ ເຈົ້າເອີຽ.

 Iີ ຈvມkພoAກີD ບາໜເບັໜບ້າບ່Jຽ ຫຼັບບໍ່ໄດ້ ຕາກດ້າD ຊເຫໝັ່ຣມົJ oAkກສັfຮ້vຣ ບາໜໄພົເຜົາຈູດ ລັຸນັ່Dແລ້J ຕ ແຄDຂ້Jາໝຕ່າJຄືໜ ຫຽາຽຫຼາຽທີແທ້ ພຽາຍາໝນvຣຍັາ ໄກຊິແຈ້D oAສໝ້wມີ່Dຜັໜ ຜັໜວ່K ມານວຜູ້ ຊາຽເຊັDຫີນໂຫf ໂຕເຕີປດ້າໝ ດຳຫໝໍ້ຫໝູ່ຄາໝ ຊແອJພັໜຜ້າ ເບັໜກຽວເຫໜັບກ ຕ່ຽວ ຜvAໂຜ້ໂລບຸ້ງບື່D ດັDກາຽບຸມເບົ້າ ເບັໜເກື້vຣກາd ກາdຊັາແຂ້J ຂາJກາ້ບົ່Dງາ Iີ ຫູສvAກ້ຳ ຈຳບາແດDເຫັໜບ ດັv ໃຈໂກfກ້າ ແຂDເຂັ້ໝເບ່DສຽA ມືກຳງ້າJ ດJAແສDໄສມາປ ມາປມາປເຫຼື້ອໝ ກຳງ້າJແກ່Dທຽາໜ ຕີໜຕຳຕ້vA ທJຣເພພັDແຕd ມັໜກໍເຕິະບັາງ້ຳ ກຳງ້າJແລໜ່ເຖີD ມືຈັປເກົ້າ ຊດາoAດືDແກ່ oAofລົໝ ລົDພື້ໜແອ່Jຍvມ ມັໜບໍ່ເອື້v ແຖໝໂກfໂຫທາ ຍໍສີໜຕັf ຂາfຄີDຄາDໄຫ້ kພກvຣກ້ຳ ຂົJຊາຽແກ່Dວີ ພັໜສີໜຖີ້ໝ ໄບເສັຽດາຽເບົ່າ ງ້າJຜ່າທ້vA ສາJໄສ້ໂຜ່ໜພຸA ມັໜກໍ່ຕັfEົາໄດ້ ຫົJໃຈຈvມof ທັDເລົ່າຄັJກ kພເນfຫໜ້າ ສvAເບື້vງແບ່Dຫໜີ ໂລຫີfຍ້w ແດDດີໜລົDດັ່D oAofຢ້າໜ ຫີJໃຫ້ອັvຄJາໝ ເບັໜບ່JAບ້າ ຊດຸ້Aຕື່ໜຕົdໃຈ ຄືfວ່K ຕົJຕາຽຈີ່D ແມ່ໜຢຳເຢົາຢ້າໜ ຄັໜຢູ່ພໍ kບມາໜນ້w oAຄົJຄຳລູບ ແຂໜສັvເທົ້າ kພກາຽຖ້Jຣດັ່Dເດີໝ oAຈີ່Dຄິfຮ່ຳຮູ້ ຮູ້ແຈ້Dວ່KoAຜັໜ kພໄທທJAຄິf ນັ່Dຕvບຕົໜເສົ້າ ໂສກີກ້ຳ ຄໜີງພັໜແສໜໂສd ອັໜນີ້ ເຄາະໂຊdແທ້ ດີຮ້າຽ ຮ່vມໃດ ເຈົ້າເອີຽ ໃຜຊິມາຂາໜແກ້ ກາໜກູຜັໜຫຼັາ ທັຸ ຍັາຮ້າຽ ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ແທ້}ວ ຜີ່Jາ ຍັDຢູ່ເoໃນຫ້vA ກຸAສີພີ ນັຄ&ເລf ເຫfທໍ່ນີ້ ຊິຫາເຖົ້າທ່າໜຫົໜ ຄາJນີ້ ກູຢູ່ເoໃນດ້າJ ກາDໄພົພາັເພື່vຣ ທັຸຍັາເຍື້vຣ ຊິຫຼຽວຫໜ້າເບີ່Dໃຜ ເດ ນໍ ມີແຕ່ຈvມkກສັfໄທ້ ທົDທຳມຫາເວf ບົdເກfເກົ້າ ຍາໝ Cຸ້ງເພີ່Dກັໜ ແທ້}ວ ຄJຣທີ່ກູ ໄບທູຣທ້າJ ທຳoຽສາເຫf ພໍໃຫ້ສັDເກfຮູ້ ດີຮ້າຽຈີ່DຄJຣ ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່K oAຮ່ຳແລ້J ສຸຣິເຍfເຮືvງແສD ແລເຢີ kພ ກາຽພົໝໄພ ເຮືvດດາJດາຄ້w ພັDຍໜີລົໝຜຼຽAຕ້vA ພໍkບມາໜໄກ້ຊິຮຸ່A ມາແລ້J oAofເຫົ້Dາ ຄໜີງຮູ້ຮ່vມຜັໜ ແລ້Jຈີ່Dບັຸກ່vມ ແກ້J ບຸຕ*າຣາfພຽຣແພD ສvAກຸມໝາໜ ນີ່Dເoນvຣນີ້D oAຄ່w ບvAໄບເຜົ້າ ຈvມທຳໂພທິຣາf oAofນ້w ເຖີDເທົ້າທີ່ຄJຣ ແລ້Jຈີ່DບັDຄົໝນ້vມ ສຸລີກvຣກົ້ໝຂາປ kບນົໝກvຣແນປພື້ໜ ຈຽມ ເຈົ້າເພື່vຣພw oAຈີ່Dຍໍ kພກvຣຕ້vA ບຕູທvAທຽມທ່າ ຍົdຍື່ໜ ນີ້J kກດາໜຕ້vAຕ່wຕີ ສຽAສົ່Dກ້ອD kພກັໜໂສdຈvມທຳ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິຍາໜຫJຣ ຮ່ຳເພີDຄໜີງແຈ້D ອັໜນີ້ຈັແມ່ໜ ຜີສJAເຊື້v ໂພDພາຽເບົ້າບ່າ ມາຫຼັອໃຫ້ ເຮົາຢ້າໜຢ່vຣກົJ Oັ້ລື ຫຼືວ່K ເທພ%າດ້າJ ແດໜດີໜຫີມໝເວf ຫຼືວ່K ຄຸດນັາoໍ້ ໃນເງື້vມແງ່ຊົໜ ສັບປດົໜກາໜຫຼີຣ ລJAກູຢຽວຢvກ ຈີDລື ຕັ້D ຫັາຜິfບຼາfລ້ຳ ທJາໜຕ້ອDຕ່wຕີ ຈັແມ່ໜຜີຄົໜແທ້ kກດາໜດັD ດູແບd ເມື່vບໍ່ຕ້າໜໃຕ່ຖ່w ດີຮ້າຽສ່vງບໍໍ່ເຫັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈຽມຈາເອີ້ຽຮຽກ ໃຜຜູ້ນັ່Dຢູ່ຫັ້ໜ ຕີຕ້vAຕ່wກດາໜ ຮີປບັvບ້າD ເບັໜຊາfຊາຽຍີD ເຮົາເຫັໜຄັd ຢ່າບvAໄບລີ້ ເມື່vOັ້oAkກສັfໄທ້ ທູຣບັvkພເພາທິຣາf ຂ້າ ນີ້ ບໍ່ແມ່ໜຄົໜຕ່າDດ້າJ ເດີໜບ່າບvບມາ kພເອີຽ ຫັາແມ່ໜ ມັທີ{oA ເພື່vຣພwkພອົDເຈົ້າ ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈvມ ທຳທັdຖ່ຽວ ນ້vAນີ້ຜິfບຼາfລ້ຳ ມານີ້ບໍ່ແມ່ໜຍາໝ ແທ້}ວ oA ຫັາລືໝຄJາໝເວົ້າ ບັຕິ*ຍາໜ ຍາໝkພຫໜວfຈີ່Dນໍ ຄvAຄຽຣມ້າD ລJຣ ດື້Dລ່JAແດໜ ຊື່Jາ ຕັໜຫາຮ້vຣ ມາຕຸຄາໝຄJາໝໂລປ ຄvAຄາຣ ວາfເວັ້ໜ ລືໝໃຫ້ຫ່າDໄກ ວ່າo ຄຳນີ້ພີ່ຫາັເຄີຽ ສັpາໄວ້ oAເລີຽລືໝເລົ່າ ຄJາໝເກົ່າມ້າD ມາຽຖີ້ໝບໍ່Eົາ ແລນໍ.

 ເມື່vOັ້ oAຕvບຕ້າໜ ທູຣເອdອົDkກສັf ຂ້າບໍ່ມາລາວີ ລJAຄvAຄຸຣແກ້J ກາໜນ້ອDມາໃນຫ້vງ ຈຳເບັໜບາDໂສd ຕັ້D ຫັາEບປໂຫຼກແທ້ ຜັໜດ້າJຫຼ້າກໍ່ໃຈ kພເອີຽ ຫJັງຈັຂໍ ເພີ່Dເຈົ້າ ທຳoຽຜາຽໂຜf ໂທfໍ່ພົ້າ ຂໍເຈົ້າSດູ ແດ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິຍາໜແຍໝ ແຖຼAຈາຈvມof ເຈົ້າຫັາຜັໜ kບຫຼາfລ້ຳ kພoAນ້vAເລົ່າມາ ພີ່ທ້vຣ ພີ່ຈັທຳoຽໃຫ້ ແຖໝ ພvຣພົ້ໜໂສd ໂລdບໍ່ຕ້vA ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ພີ່ແລ້J. 

 ເມື່vOັ້ oAkກສັfໄທ້ ທູຣໄຂແຖຼAເຫf kພຽາເວfເຈົ້າ  ພ<D ແຈ້DສvAຍາໜ kພຮ່ຳແລ້J ເຫັໜເຫfມາໜມາ ເບັໜບາDທັຸ ທໍ່ດີໜແດໜພົ້າ ມາSດູຕົໜເຈົ້າ oAkພຽາ ຊິແສໜໂສd ເດນໍ ອົdແຕdມ້າD ຫີJໄຫ້ຫvດຕາຽ ບໍ່ຢ່າແລ້J ສັDມາເສັຽດາຽເຈົ້າ ບຸຕ*າແກ້J ສvAໃຈຊິຈຳຈັາ ເຈົ້າຊິພັາພໍ່ໄວ້ ພາໝເຖົ້າຊິແອ່JEົາ ແທ້}ວ ລັູຈັທັຸຍັາຮ້vຣ ພັາພໍ່ຍາໝພw ແລນໍ ພາໝ ພາຫໜີ ຊິຫ່າDກັໜໄກຫໜ້າ ສvAສີສ້w ສາຽໃຈເຈົ້າພໍ່ ກູເອີຽ ກຳຫັາມາຮvດແລ້J ລືຊິເວັ້ໜວ່Kເບັໜ ພໍ່ເດ.

 ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຄໜີງບvAບາຣມີ ເພາທິpາໜຍໍ ພໍ່ເສີໝແສໜສ້າD ຫJັງkບສົDດJAຊ້w ສພ%pູຍາໜອັໜkບເສີf ໂລປ ລເວັ້ໜ ຂັໜຕີຕັ້Dຕໍ່ທາໜ ຊvບແລ້J ຄັໜຊິທຳoຽແຈ້D ຈvມkພ oA ຊິເຫັໜຮູບ ຮັdລັູນ້w ຊິທາໜໄດ້ດັ່Dໃດ ຄJຣກູພາDໃນຂໍ້ ດຽAໄຂເຂີໜເຫf ຕ້າໜກຼ່າJແກ້ oAໃຫ້ອຸ່ຣໃຈ ຊvບແລ້J.

 ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ແກ້ກຼ່າJທຳoຽ ອັໜວ່K ຄJາໝຜັໜoA ຊvບດີດາແມ້D ມັDຄຼະແທ້ ຜັໜດີດາຊvບ ເຄາະບໍ່ຂ້vA ເຂັໜ ຮ້າຽບໝີ ເຈົ້າເອີຽ ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ຂັໜທາfນ້ອD ທັDສີ່ແບ ບJຣ ເຄີຽໄດ້ຄvAຄJາໝສັຸ ຢູ່ບvAເບັໜເຈົ້າ ຄາJນີ້ oDໄດ້ມາຕົd ດ້າJ ແດໜດົDທຸກ)ມvດ ກີໜຫໝັາໄມ້ ຕ່າDເຂົ້າຂື່ໜຂົໝ ຝູAຫໝູ່ ເທວດາເຈົ້າ ສັDຫvຣໃຫ້ຜັໜຫຼັາ oAຢ່າໄດ້ ຕົdຄໝ່າຢ້າໜ ເມືv ຫ້vAຢູ່ເຢັໜ ພີ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ oAຍາfເຍື້vຣ ລາລາfສາມີເກາ ຄືໜມາຫvມສvA ສີ ຢູ່ຕvມຕົໜເສົ້າ ເພາະເພີ່ໜໂສກີກ້ຳ ຄJາໝຜັໜຮ້າຽເຮ່D oA ກໍ່ຄືfບໍ່ແລ້J ໃຈຊທ້າໜຫຼ່າຫຼົງ ນ້wນື່Dແຈ້D ແສDສ່vAkພ ຄັໜ ທvຣ ສvAກຸມໝາໜ ຕື່ໜມາພຽAພ້vມ Iີ ຈvມkກສັfໄທ້ ຖໜອໝນົໝ ບ້vຣມ່າໝ ອູ້ມອ່vຣນ້w ສົDoໍ້ນັ່Dເພົາ oAກໍ່ຮັdລັູນ້w ເສໝີດັ່D ດJAຕາຕົໜ ແພDກຸມໝາໜເຫໝືອໜ kພເນfເoົໃນຫໜ້າ ຄັໜວ່K ເຖີD ຍາໝເຊົ້າ ງາຽງາໝໄບບ່າ ຂາfບໍ່ໄດ້ ຕ່າDເຂົ້າແມ່ໜມັໜ oA ຫັາຫາມາລ້ຽA kພຈvມທຳທັDລັູ ຕັ້Dຫາັທັຸບໍ່ນ້w ພwCຸ້ງ ຍັາກໍ່ໃຈ ແທ້}ວ.

 oAຈີ່Dຕ້າໜສັ່Dເຈົ້າ ບຸຕ*າຣາfກຸມໝາໜ ກັໜຫາທັDຊາລີ ຄ່w ຢູ່ດີຍາໄຫ້ ແມ່ຈັໄບໃນດ້າJ ຫາມັໜມາຜັາ ທັDຫໝັາໄມ້ ມາຕ້vຣຢ່າວvຣ ແນ່ເນີ ຈົ່Dຄ່wພາກັໜຫຼີ້ຣ ແຄໝເຮືvຣຜີDແດf ເຈົ້າຢ່າໄດ້ດ່Jຣດື້ ຕີນ້vAບໍ່ແມ່ໜຄvA ແມ່ແລ້J ຄືໜນີ້ ມາດາເຈົ້າ ຝັໜແບເບັໜຫຼັາ ອົdແມ່ຮ້vຣ ເຫໝືອໜບ້າບໍ່ບາໜ ແມ່ແລ້J ແມ່ຈີ່Dໄບເຜົ້າເຈົ້າ ບິຕຸຣາfທຳoຽ ພູທvຣ ທາຽ ວ່Kດີຫາຽຮ້vຣ ແຕ່ວ່Kມາດານີ້ ກົJໄພົໂພຽເກີf ອົd ອັ່Dແຄ້ໜ ກົJຢ້າໜຫໝູ່ມາໜ ແມ່ແລ້J.

 ຄvບວ່K oAກຼ່າJແລ້J oໍຜາັສvAkກສັf ທູຣທັໜຢຳ ຫໜໍ່ເພາ ໄຂຕ້າໜ ຂໍkພກູoນ້w ຈvມທັໜທັDຄູ່ ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ ຕີໜເຈົ້າພໍ່ແລ ແດ່ທ້vຣ ຂ້າຈັເຂົ້າບ່າໄມ້ ຂຸດເຜືvກມັໜແຊD ກ່vຣ ແລ້J ກັປທັDຜາລາເລັໝ ຫໝູ່ມັໜໃນດ້າJ ຄັໜວ່K oAສັ່Dແລ້J ລາພາັພູທvຣ kພກvນກຳສຽມ ຕາກເຊົາເຂາະຫ້w oAກໍ່ ຫຼີງແລຢຽມ ສາຽໃຈຈvຣລັູ kພແມ່ເຈົ້າ ແລແລ້Jເບີ່DເລີD ຫຼາຽທີແລ້J oAວຽຣວົໜລັູ ຈິfກ່ຽວແກ້J ໄບຫໜ້າຜໍ່ຫຼັງ oAkພຽາເຈົ້າ ເລີຽຫຼົງລືໝເພf ເບັໜບ່JAບ້າ ງົDງJ່ງເງົ່າພາD ຕີໜຕຳຕ້vA ຕໍຫໜາໝໃນບ່າ ຕາມືfກຸ້ມ ຫຼົງເບື້vງບ່vAທາD Iີ ສຽມກເຊົາຊ້າ ຂໍຄາໜກໍ່ຫຼຸດບ່າ ລົDແລ້J ຕາບໍ່ແຈ້D ສvA ເບື້vງເສໝັ່ຣມົJ ຕັ້DຫັາລາDເຂັໜຮ້າຽ ລາDເບັໜບາDຍັາ oAof ຢ້າໜ ໃຈຊບັ້ໜຢູ່ເລີD ແທ້}ວ ຍຸຕິ*ກາບັໜ oAkພຽາໄບ່າ ແລ້J ທໍ່ນີ້ ຖJາຽໄວ້ ທີ່ຄJຣ ກ່vຣແລ້J ອັໜkບດັປkບດາໄບດ້Jຽ 80 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ.