ກຸມໝາໜ ຜັູ 8 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ຫີນຊົໜເຊື້v ພາມໝເooໝເຜf ກ່vຣແລ້J ຄືໜOັ້ ມັໜກໍ່ນvຣຢູ່ຄ້າD ເທີDຫ້າDງ່າຍາD ຍາໝເມື່vມັໜຕື່ໜຂື້ໜ ແດf ເຮື່vງາຽງາໝ ມັໜກໍ່ຈົDໃຈຂໍ ຄາfກາໜເກໜໄວ້ ໃນຍາໝນີ້ ຈvມ kກສັfໄທ້ oAມທີ{ໄບ່າ ຈີ່Dແລ້J ຍັDແຕ່ເພາທິຣາfເຈົ້າ ສvA ນ້wຢູ່ດvມ ແທ້}ວ ຄJຣທີ່ກູຂັໜເຂົ້າ ທູຣຂໍ ບຸຕ*ຣາf kພ ບາfເຈົ້າ ຊິທາໜໃຫ້ບໍ່ຂີໜ ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່K ມັໜຮ່ຳແລ້J ດັ້ໜດJຣເດີໜດົD ພໍຄາJເຖີD ຊໍ່ບາDອີໜ ສາD ສຼາກ້າJA ກາDໄພົຫີມໝເວf ຍາໝOັ້kພຽາເວfເຈົ້າ ເຫັໜເຖົ້າ ທ່າໜພາໝ kພກfີໃຈລົ້ໜ ໂກສົໜແສໜລາປ ເຫໝືອໜດັ່Dຄົໜ ໄດ້ແກ້J ມນີ້ເຂັ້ໝຄ່າຄາໝ ແລ້Jຈີ່Dຍໍ kພຫັfຊີ້ ຊາລີໄຂຮຽກ ໃຫ້ລັູຮັປບູ່ເຈົ້າ ຕາເຖົ້າຍ່າໝຖົD ເມື່vOັ້ຊາລີເຈົ້າ ກັໜຫາສອD ອ່vຣ ແລ່ໜລັfຕ້vຣ ພາໝເຖົ້າທີ່ທາD ແລ້Jຈີ່Dພາທີຕ້າໜ ຄຸຣ ລຸAຄຸຣບູ່ ເຈົ້າຢູ່ບ້າໜ ໃດແທ້ທຽວດົD Iີ ຖົDຂvAເຈົ້າ Eົາ ມາຫຼາໜຊີຊ່w ຕາແຫ່Dລ້າ ຫຼາໜນ້wຊິຊ່wພາຽ ເມື່vOັ້ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຂື້ໜຄູ່ຄຳແຂD ເດັdເຊີDຊົໜ ຢ່າລJຣມາໃກ້ ຄJາໝkບ ສົD ຂvAພາໝເຖົ້າ ຫົJທີຕ້vAບາປ ກຳຮາປແລ້J ຂໍໄດ້ຈີ່DກົJ ແທ້ ແລ້J ມັໜກໍ່ເລີຽລ່JAເທົ້າ ເຖີDອົDເອdທົDສີໜ ບັDຄົໝທູຣ ກຼ່າJກvຣແຖຼAຕ້າໜ ອັໜວ່K ຕາພາໝເຖົ້າ ແສໜເຊີDຄົໜສຼາf ຕົdຫຼອdລໍ້ ລົໝ ລີ້ໜ ວ່KkກບJຣ ຈາທາDອ້vມ ເສີໝຄJາໝເລ້ຫຼ່ຽມ ນັປນື່Dແລ້J ພາໝເຖົ້າສຼາfຂໍ ເຈົ້າເອີຽ.

 ມັໜກໍ່ນົປນ້vມນີ້J ທູຣແທປຈຽມຈາ ອັໜວ່Kຈvມໃຈບຸຣ ຢູ່ເoົໃນດ້າJ ຍັDຄ່wຢູ່ດີນ້vມ ທົDທຳພຽຣkບໂຫຽດ Iີ ໂພພຽາfຮ້າຽ ບຽຣເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແດ່ລື ຝູAຫໝູ່ສັfເສືvຊ້າD ເມີຽ ມvມຄJາຽເຖື່vຣ ຍູAແລຮີ້ໜ ງູຮ້າຽເຫົ່າຈvA ກັປທັDທຳທາໜ ພ້vມ ຈົDອາDສາDຫ່າ ໃນບ່າໄມ້ ບຽຣເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແດ່ລື ຝູAຫໝູ່ ຜົໜຜຼາໄມ້ ມັໜກwຢູ່ກາDບ່າ ຫາງ່າຽໄດ້ ພໍລ້ຽAສືປຊີ ວັD ແດ່ລື ຂ້າເຖົ້າຄືfໄຄ່ຮູ້ ເຫັໜຮີfຄvAkພອົD ຝູAຫໝູ່ໂພຽໄພົ ສັD ຊິບໝີມາຕ້vA ເພາະເພື່vກຸສົໜສາD ທຳທາໜລົ້ໜໂລd ສັfສີ່Dເນື້v ໃນດ້າJເພີ່Dບຸຣ ແທ້}ວ ເຫfວ່K kພໄທທົDກ້າJA ສໝຸດໂທທັD ສີ່ ເຫໝືອຣດັ່DແບJແມ່oໍ້ ທເລກJ້າDຍ່າໜຍາJ ໄຫຼເລັ່Dລົ້ໜ ທັຸ ເມື່vຣດູກາໜ ບໍ່ຫ່vຣເບົາບາDບົd ຂາfວັDແວໜຕື້ໜ ຝູAຫໝູ່ມັDກvຣແຂ້ ບູບາກຸAໂກ່ໝ ກັປທັDoຄ&ເຈົ້າ ໃນoໍ້ຢູ່ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ອັໜວ່K ສັfຢູ່ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ຂົDເຂfຈັກວາໜ ກfີທ້vຣ ຂໍໃຫ້ ມJຣຫໝົດ ຄູ່ຕົJເຕັໝພື້ໜ ອາໄສoໍ້ ເທ}ລົDກີໜອາປ ກໍ່ບໍ່ບົdຂາf ແຫ້D ກໍ່ຍັDລົ້ໜດັ່Dເດີໝ ແທ້ແລ້J ອັໜນີ້ເຫໝືອໜດັ່D ອົDkກສັfສ້າD ເພາທິຍາໜເຍືvງໂລd ຮັdຮໍ່ຕຸ້ມ ຄົໜແຄ້ໜຄົ່Jຂໍ ບານີລ້ຽA ທຳ ທາໜຄົໜຂໝອf ໃຜູ່ແຄ້ໜ ຄັ່Dເສົ່າ ຂໍໄດ່ດັ່DkບສົD ຂ້ານີ້ທັຸຍັາ ຮ້າຽ ເຂີໜຂາfແລDງາຽ kພເອີຽ ຝູAຫໝູ່ພົDສາສູຣ ຢູ່ດຽວດູຮ້າຽ ຈີ່Dໄດ້ຈຳໃຈດັ້ໜ ເດີໜເຂົາຂຽວເຖື່vຣ ທັຸຍັາເຍື້vຣ ຕາເຖົ້າດຸAດຽວ kພເອີຽ ເພາະວ່K ຫJັງເພີ່Dແກ້J ລັູkບເສີf ດJAດີຊື່າJ ມນີໂຊໄສ ສ່vAເງົາເຫັໜແຈ້D ບັfນີ້ຂ້າຈັຂໍຍັD ເຈົ້າ ບັDອvຣສvAອ່vຣ ຂໍໃຫ້kພຜ່vຣລ້ຽA ທາໜເຖົ້າຢ່າຂີໜ ແດ່ ທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຍີໜຊອvຣຊ້wຊື່ໜ ຄືດັ່Dໄດ້ຫໝື່ຣຕື້ ຄຳເຂັ້ໝໄສ່ຖົD Oັ້ແລ້J ກໍ່ຈີ່Dຕ້າໜຕໍ່ເຖົ້າ ພາໝແກ່ຊລາກາໜ ເຮົາຢູ່ເoົໃນໄພົ ຢູ່ເຢັໜຫາຽຮ້vຣ ຝູAຫໝູ່ໂລຄາໄຂ້ ຫJັດໄອເບັໜບ່Jຽ ບໝີແລ້J ກັປທັDຜົໜຫໝັາໄມ້ ໃນດ້າJຫໝູ່ມັໜ ຍັDພໍຫາສັໜໄດ້ ໃນດົDມີມາັ ຝູAຫໝູ່ຍູAເຫຼືອdຮີ້ໜ ງູງ້ຽວກໍ່ບໝີ ແທ້}ວ ທ່າໜນີ້ຫັJງ kບໂຫຽດດ້Jຽ ບຸຕ*າຣາfກຸມໝາໜ ເຮົາບໝີຂີໜຂັf ຊິທvດເທາໜໃຫ້ ເຫfວ່Kເຮົາສົໝສ້າD ສພ%pູຕຍາໜ ດJAkບເສີf ກາໜທີ່ຮັdລັູນ້w ຫຼາຽລົ້ໜ ລື່ໜkບຫໝາໜ ທ່າໜເອີຽ ຄາJນີ້ເຫໝືອໜ ດັ່D ເຮົາເຈາະແກ້J ດJAຕາທັDຄູ່ ຄັJດkພເນfເນື້v ໃນຫໜ້າອັvທາໜ Oັ້ແລ້J ເພາະວ່K ເຮົາຫັາຮັdຫໍ່ແກ້J ດJAkບເສີfເພາທິຍາໜ ຍີ່Dກ່າJສvAບຸຕ*າ ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ ແຕາວ່K ເຮົາຈັຜັfຫໝາຽຖ້າ oAkພຽາໄບ່າ ຄັໜoAມາຮvດແລ້J ຕາເຖົ້າຈີ່Dຄ່wໄບ ຫັໜ ທ້vຣ ພໍໃຫ້oAເຫັໜຫໜ້າ ໂມທoທາໜລັູ ກັປທັDoAເບັໜຜູ້ລ້ຽA ກີໜຈູ້ມາໝນົໝ ທ່າໜເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ພາໝຕvບຕ້າໜ kພຽາເວfຊີໄພ ຊາfທີ່ຄຳວາຽມຸດ ຢ່າຊິຈາຈົDເອື້v ຈັໃຫ້ຄvAຄwຖ້າ oAkພຽາໄບ່າ ມາOັ້ ຄຳ ນີ້ຜິfຮີfແທ້ ຈvມເຈົ້າຢ້າຈາ ແດ່ທ້vຣ ຊາfທີ່ໃຈຍິDນີ້ ບາDເບົາເຫໝືອໜນຸ່ຣ ມີແຕ່ຄືfແຄປຄ້w ຊິຫJAຫ້າໝຄູ່ອັໜ ບໍ່ ຫ່vຣທຳທາໜໄດ້ ບຸຕ*າບໍຣິຈັາ ຕັ້Dຫັາຫາຍັາແທ້ ແສໜ ລ້າໜເລື້vກຄົໜ kພເອີຽ ຈັໃຫ້ຄvAຢູ່ຖ້າ kພແມ່ມາເຖີD ອັໜໜນີ້ ເບັໜລາDເຂັໜ ກໍ່ໄພົຮົໝຮ້vຣ ກາໜຈັເສັຽສvAກ້ຳ ມຫາທາໜ ທາD kບໂຫຽດ ຄັໜຫັາkພໂຜfແລ້J ທາໜໃຫ້ຊິດ່Jຣໄບ ກ່vຣແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈາພາໝໂດຽຊvບ ທ່າໜບໍ່ເຍື່vຣຢູ່ ຖ້າ kພoAແລ້J ກໍ່ສ້າDຕາໝ ຫັ້ໜທ້vຣ ຍາໝເມື່vທ່າໜຈັາດ້າJ ດົDໃຫຽ່ຫີມໝພ%າໜ ໃຫ້ທ່າໜເດີໜທາD ກຸAສີພີ ຜ່າໜແນJນຄvຣກ້າJA ອັໜວ່K ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ເຫັໜອ່vຣນ້wຫຼາໜຫຼ້າ ຊິ ໄຖ່Eົາ ແທ້ແລ້J ທ່າໜຈັໄດ້ລາປລົ້ໜ ມ້າມີ່DງົJຄJາຽ ທັDoເຄໜ ຫໝູ່ພັDພາຽຊ້າD ກັປທັDທາສີ ທາສາໃຊ້ ເງີໜຄຳຫຼາຽຫຼັາ ສັປຫຼາຽມັາລົ້ໜ kພອົDເຈົ້າ ຊິໄຖ່ຫຼາໜ ທ່າໜເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ພາໝຕvບຕ້າໜ ຂັfວາfຈຳໃຈ ມັໜບໍ່ເຫັໜດີດvມ ກຼ່າJ ກົJເກັDຢ້າໜ ຊື່Jາ ມຫາkກສັfນີ້ ຈຽມຈາຍາັຍີ່D ຈີDແລ້J ບໍ່ ແມ່ໜຂvAລໍ້ຫຼີ້ຣ ລJຣດື່Dງາຽດາຽ ເຈົ້າອີຽ ອັໜວ່K ບຸຣຫຼາຽ ໄດ້ kພຣາຊາທົDໂຜf ໂຊdລາປລົ້ໜ ຫຼວDໃຫ້ຍ່vມດີ ແທ້}ວ ລາDເທື່vກຳເຂັໜຂ້vA ຄJາໝຊwຊ້ຳຕື່ໝ kພໂຈfແຈ້D ຫາເຖົ້າວ່K ໂຈໜ ລັdລvບລັ້ໜ ຫຼາໜຣາfຈvມkກສັf ຄJາໝຕາຽເຕັD ຊິຂາfຄໍ ຄາເນື້v ແຫໜAສູ້ແຍDເມືvຫ້vງ kພລີDບ້າໜເກົ່າ ຍັDຈັເຫັໜຫໜ້າ ເຈົ້າ ເມັຽນ້wອຸ່ຣໃຈ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ສvAນ້w ຮູ້ເຍື່vງກດີກາໜ ບິຕ*າຫvມຫໍ່ທຳ ຊິທາໜ ເຈົ້າ ໃຫ້ແກ່ຕາພາໝເຖົ້າ ຈvຣໄກຊິພາດ່Jຣ ດຽວນີ້ ຍັDບໍ່ເຫັໜແມ່ເຈົ້າ ກີໜຈູ້ແອ່Jນົໝ ແດ່ນໍ ອັໜວ່K ສvAອ່vຣນ້w ຢ້າໜສັ່ໜມົJກຫາຽ ຫຼຽວດູກັໜ ກໍ່ຄ່wໄບລີ້ ຫັdຮຽວໄມ້ ບັD ໂຕຕັໜບ່vA kພພີ່ນ້vງ ບັDລີ້ອຸ່ມຫໜາໝ ຍັDເລົ່າກົJພາໝເຖົ້າ ເຫັໜ ຕົJຊ້ຳຍ້າຽທີ່ ຄາໜລvບລີ້ ໄບຫໜ້າຜຸ່ມຫໜາ ສvAກໍ່ພາກັໜໄບ ລີ້ ກາDດົDກໍ່ຄືທົ່D ເສັຽນໍ ຫາບ່vຣບັDກໍ່ບໍ່ໄດ້ ມີແທ້ແຕ່ ບ່vຣແບໜ ພີ່ຈີ່DດືDແຂໜນ້vງ ລົDສາເສັຽເດf ຖwຫຼັງລົDສູ່ oໍ້ ຫົໜສົ້ໜເສື່vງຮvຽ ອັໜວ່K ສvAອ່vຣນ້w ໄບບົJກໍ່ບັDເກf ບົdຫໍ່ ຫຸ້ມ ສຽຣເກົ້າບໍ່ຕີD ແມ່ໜຈັຈາໝໄອແທ້ ອົfEົາກັ້ໜຢູ່ ກົJພໍ່ ເຈົ້າ ຊິທາໜໃຫ້ແກ່ພາໝ ຝູAຫໝູ່ບີDບືໜຮ້າຽ ກັfຕົJກໍ່ຕາໝສ່າD ພາກັໜຢຸດຢູ່ນີ້D ກາDoໍ້ຝັDຊເທືvຣ ເຈົ້າເອີຽ ເບັໜທີ່ກຳສຸດດ້Jຽ ດvມສີສvAອ່vຣ ທັຸຍັາຮ້vຣ ເບັໜຫໜ້າເວທ{o.

 ເມື່vOັ້ ພາມໝເoເຖົ້າ ຫຼຽວດູຫຼາຽເລົ່າ ມັໜບໍ່ເຫັໜອ່vຣ ນ້w ໃຈເຖົ້າກໍ່ຫJັ່ງເວ ໂລເລຮ້vງ ຄຸມຄາໝຮ້vຣເຮັ່D ມັ່ໜ ກໍ່ຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ແຂDເຂັ້ໝກຼ່າJສຫາJ ມັໜບົ່Dຊີ້ ຍາໝເມື່vໄບເຖີD ຂ້າເຖົ້າຂໍບຸຕ*າ ລັູຈvມໃຈກ້າJA kພອົDທາໜໃຫ້ ໂດຽດີໄດ້ງ່າຽ ແຕ່ວ່K ມີເດfລຽວ ຫຼາຽຂໍ້ແງ່ງvຣ ວ່Kໃຫ້ ເຍື້vຣຢູ່ຖ້າ ເມັຽມີ່DມາເຖີD ພາໝບໍ່ເຫັໜດີດvມ ຕ່າJແບແບD ເວົ້າ ວ່າໃຫ້ໄບຫາເຈົ້າ ສົໜໄຊຕົໜພໍ່ ຂ້າເຖົ້າມາສ້າDພໍ້ ຫຼາຽລີ້ໜແມ່ໜkພອົD ນີ້ແລJ້ ຄັໜວ່Kຕາພາໝເຖົ້າ ໄຫJທັໜຮູ້ທໍ່ກໍ່ຈີ່Dໃຫ້ຂ້າເຖົ້າ ຫຼາຽຫຼີ້ຣແງ່ງvຣ Iີ ຊາລີເຈົ້າ ຄົໜຄົໝ ລັູພໍ່ ຮູ້ເດfຂໍ້ ແສAຕາໃຊ້ສົ່Dຫໜີ ກໍ່ຈີ່Dພາກັໜລີ້ ຫຼົບໄວ ເຂົ້າບ່າ ລJAຫຼອdເຖົ້າ ສັໜນີ້ບໍ່ຄJຣ kພເອີຽ ຄົໜຫັາລືຊາ ເຮື້vງ ທັDແດໜທັຸkບເທf ວ່Kkພຽາເວfເຈົ້າ ໃຈກ້າJAທvດທາໜ ໃຜkບສົDໃດໄດ້ ຕາໝໃຈຄົໜຂໝອf ຄັໜວ່K ເຖົ້າມາຮvດແລ້J ຫຼາຽລີ້ໜວາfກບJຣ ໃຜບໍ່ຫJຣເຫັໜແທ້ ໃນຍvAລົໝເລີຽລີ້ໜອ່vຣ ຈີ່Dນໍ ອັໜນີຫJາໜນັvເນື້v ທາDໃນສົ້ໝເວີ່oJ ແທ້}ວ. 

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຕົdkພໄທທJAໂສd ເຫfວ່K ພາໝ ຫຽາປຊ້າ ລJຣດື້ຄູ່ເຂັໜ kພຈີ່Dຕ້າໜຕvບເຖົ້າ ຄຳອ່vຣຫJາໜ ຫູ ທ່າໜຢ່າໂກທາແຂD ຫໍ່ເຮົາຮຸຣຮ້າຽ Iີ ບຸຕ*ານ້w ບັD ອvຣສvAອ່vຣ ເຮົາOັ້ ແມ່ໜຈັໄບຊ່vຣລີ້ ຫາໃຫ້ບໍ່ຂJA ທ່າໜ ເອີຽ ຄvບວ່K kພກ່ຼາJແລ້J ຮ້vຣເຮັ່Dໂຕໜຕາໝ ຫຼຽວຫາຮw ພຸ່ມໄພລົDoໍ້ ໃນສາແກ້J ບົJບາໜເດັຽຣດາf ອOັອເນd ລົ້ໜ ບ້າDແບ່Dສີ ຕັ້Dຫັາຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ Eບົໜບາໜເຮື່v ໄຂກາປ ອ້າ ຫvມເທົ້າທົ່Jໄພ ໃບບົdຫູ້ມ ບັDແສDສຸຣິເຍf ຫໝາັກ່vA ກ້າໜ ຫຼາຽລົ້ໜລັູພvA ສvAອ່vຣນ້w ລີ້ຢູ່ບົJບາໜ ພູທvຣທົD ຮ່ຳ ເພີDຄໜີງແຈ້D ຮwທີ່ກຸມໝາໜນ້w ບັDບົJລີ້ສ່vຣ ຈີ່Dແລ້J ເoົຢູ່ ຫ້vງ ສະແກ້Jບໍ່ຫໜີ kພຈີ່Dຮ້vAຮຽກເອີ້ໜ ລັູອ່vຣມາເມືv ພໍ່ທ້vຣ ສvAກຸມໝາໜ ສ່າDຢູ່ເoົໃນoໍ້ ມາເມືvຫ້vA ເຮືvຣເຮົາຜີDແດf ພານ້vAຈົມຢູ່oໍ້ ກົJຢ້າໜເງືvກງູ ລັູເອີຽ ມີທັDບີDບືໜຮ້າຽ ຫw ຄັໜຊິເກີfຕຸ່ມ ລັູຢ່າຊ້າ ພີ້ມາພີ້ດ່Jຣພຼັຣ ພໍ່ຊິອູ້ມ ເມືv ບ້າໜສຳລາໜ ລັູເອີຽ ພໍ່ກໍ່ຫັJງເພີ່Dເຈົ້າ ສvAອ່vຣບຸຕ*າ ເບັໜ oວK ຂີ່ລwທເລກ້າJA ຂົໜສັfຂ້າໝ ຍົມໝoຍາJໂຍf ລັູຢ່າໄດ້ໂກfແຄ້ໜ ເຄືvງເຖົ້າທ່າໜພາໝ ພໍ່ທ້vຣ ພໍ່ກໍ່ຕັ້Dຕໍ່ ລັູແກ່ໜ ຕົໜ ແລdບ່ຽຣເພາທິຍາໜ ຂໍໃຫ້ສvAບູຕ*າ ຢ່າເຄືvງkພໄທແຄ້ໜ ຊື່Jາ ສົDສາໜນີ້ ອານິຈັDຈຳຈັາ ກັໜແລ້J ບໍ່ຫ່vຣສັຸຢູ່ລ້Jຣ ເວໜຂ້vAຄvບເລີD ພໍ່ແລ້J ຂໍໃຫ້ລັູແກ່ໜໄທ້ ເຫັໜພໍ່ຍາໝ ພw ແດ່ໝ່ ເພິທາຍາໜຍັD ຊ່wຊູຄາJແຄ້ໜ ບິຕ*າສ້າD ສັພ%ັpູ ເກື້vກໍ່ ລັູບໍ່ຊ່wຍູ້ ຍໍໃຫ້ກໍ່ຫ່າDໄກ ພໍ່ແລ້J. 

 ເມື່vOັ້ ຊາລີເຈົ້າ ພັDສຽAໄສຮຽກ ອັໜນີ້ຫາັແມ່ໜ ບິ*ຕຸ ເລfເຈົ້າ ຕາໝອູ້ມແອ່JEົາ ແທ້}ວ ເຮົາກໍ່ເບັໜ kກສັfແທ້ ຖືຄຸຣຄvAkບເສີf ບິ*ຕຸເອີ້ໜ ສາໝຄັ້Dບໍ່ຄJຣ ແທ້}ວ ເມື່vຮ່ຳ ແລ້J ເບີfບ່vAໃບບົJ ມາບັDຄົໝ ແທປຕີໜkພອົDເຈົ້າ ຊົລ}ທາຍ້w ຕvມຕົໜໄຫ້ຮໍ່ ໄຫJ້ພໍ່ເຈົ້າ ຄຸຣລົ້ໜSດູລັູທ້vຣ Iີ ພາມໝ ເoເຖົ້າ ຜີພູກັປເພf ມາແລ້J ຄັໜຫາັໄກພໍ່ເຈົ້າ ມັໜຊິຄ້ຽວຄາປກີໜ ພໍ່ເອີຽ ເມື່vOັ້ ບິຕ*າຕ້າໜ ຖາໝຫານ້vງພີ່ ກັໜ ຫາໄບຢູ່ລີ້ ໃຫ້ຫ້vAແຫ່Dໃດ ພໍ່ເດ 

 ເມື່vOັ້ ຊາລີເຈົ້າ ບັDຄົໝແຖຼAເຫf ສັfຍ່vມຢ້າໜ ໄພົຮ້vຣ ຮvດຕົJ ເກັDແຕ່ຫາທາDຫຼົບ ຫຼີກຫໜີບໝີໄດ້ ໃຜຊິຕັ້Dຢູ່ໄດ້ ກໍ່ຫາເບື້vງບ່vAໄບ kພເອີຽ ເມື່vOັ້ ອົDkກສີໜລ້າໜ ຄໜີງຫJຣເຫັໜຖືd ຮ້wທີ່oAຢູ່ລີ້ ໃນoໍ້ບ່າບົJ ນີ້ແລ້J 

 ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຕົໜkບເສີfຊີໄພ ບາທາທຽວ ພັ່Dຊ ພັDງwເອີ້ໜ ເຫໝືອໜດັ່Dຊາລີທ້າJ ຄຳດຽວບໝີຕ່າD ກັໜແລ້J ກັໜ ຫາoທ{ນ້vA ເoົລີ້ບ່າບົJ oAໄດ້ຍີໜສຽAເຈົ້າ ຈvມທນົD oໍ ຮຽກ oAofຮູ້ ຄຸຣເຈົ້າເກີ່Dແດໜ ເຫໝືອໜດັ່D ຊາລີເຈົ້າ ກຸມໝາໜkພພີ່  ຫໜີບໍ່ໄດ້ ເວໜສ້າDແຕ່ຫຼັງ ແລນໍ.

 ຄvບວ່K oAຮ່ຳແລ້J ມືເບີdkບທຸມທvA EບົໜບັD ຢູ່ເoົໃນ oໍ້ ກຸມໝລີແຄ້ໜ ບາໜເບັໜບາDບ່Jຽ ຂື້ໜຈັາoໍ້ ຫິJໄຫ້ຮ່ຳໄຮ kພກvຣກົໝກີ້D ບາທາບິ*ຕຸເລf kພຽາເວfເຈົ້າ ເຫັໜນ້wຫvດ ແຮD kພກໍ່ໂສກີເສົ້າ ບາໜບືໜສvຣສຽບ ພີfພຸ່ງຮ້vຣ ກw ກັ້ໜເກື່vຣkກຫາຽ Iີ ໂລກີກຳ ຫາັຈ່vAເວໜວຽຣໃຊ້ ສvAສີສ້w ສາຽໃຈເຈົ້າພໍ່ ກູເອີຽ ທັຸຫໜື່ງມາບໍ່ແລ້J ສvAຊ້ຳພັfຕື່ໝມາ ແລນໍ Iີ ສvAພີ່ນ້ອD ໄຫ້ຮໍ່ຮຽAກັໜ ພຸມພາຽເຊັf ມັູຕົໜຕາໝ ແກ້ໝ ຂົໜຄີDຄ້າໝ ລືໝຕົໜຕvມໂສd oໍ້kພເນfຍ້w ວvຣໄຫJ້ພໍ່ຕົໜ ເພທິາສັfເຈົ້າ ກສັໜແດດvມລັູ ອົfບໍ່ໄດ້ ຍົໝຍ້wດັ່DລົD ແລ້J ຈີ່Dຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ບຸຕ*າຣາfທັDສvA ລັູເອີຽ ລັູຈົ່Dພາກັໜຍີໜ ຢ່າ ວvຣວຽຣໄຫ້ ບັfນີ້ ບິຕ*າຕ້vງ ຕີຊເກໜຄາfຄ່າ ໃຫ້ລັູ ຈຳຈື່ໄວ້ ເມືvຫໜ້າຢ່າລືໝ ພໍ່ທ້vຣ. 

 Iີ kພພີ່ເຈົ້າຊາ ລີລາຊ{ກຸມາໜ ພັໜຕຳລືDທvA ຄ່າຕົJ ຈຳໄວ້ ຄັໜລັູຂົໜຂJາຽໄດ້ ຄຳພັໜໃຫ້ຍໍມvບ ໃຫ້ແກ່ເຖົ້າ ພາໝພົ້ໜທາfມັໜ ພໍ່ແລ້J Iີ oAofນ້w ແກ້Jແກ່ໜກັໜຫາກີf ພໍ່ຈັ ຕີລາຄາ ໃຫ້ຈື່ຈຳEົາໄວ້ ມີທັDງົJຄJາຽຊ້າD ອຊໃນມ້າມີ່D ສີ່Dແລຮ້w ໃຫ້ຈຳຈື່ໄວ້ຢ່າລືໝ ພໍ່ທ້vຣ ກັປທັDທາສີ ທາ ສາໃຊ້ສ່JA ເງີໜແລແກ້J ກvAຮ້wທໍ່ກັໜ ກັປທັDທvAຄຳເຂັ້ໝ ກvAຕຳ ລືD ພໍຮ້wຫໜຶ່ງ ງົJElຸkພລາfໄດ້ ເຖີDຮ້wຄ່າoA ພໍ່ແລ້J ຄັໜລັູຫາສີໜໄດ້ ຕາໝລາຄາ ພໍ່ຄາfຄ່າ ເຈົ້າຈີ່Dພົ້ໜຈັາຂ້າ ພາໝແລ້Jວ່Kໄຄ ລັູເອີຽ ເຈົ້າຢ່າພາກັໜໄຫ້ ພາໝຊິຄvAຄwຍາັ ໃຫ້ລັູເຊັf ລູບລ້າD oໍ້ຕາໃຫ້ສ່vAໄສ ພໍ່ທ້vຣ.

 ຄvບວ່Kແລ້J oໍຣາຊ{ກຸມໝາໜ ເຖີDສຼາ ຊໍ່ບາDອີໜສ້າD Iີ ພາມໝເoເຖົ້າ ຢືໜຄwຫຼຽວສ່vA kພບາfເຈົ້າ ເຖີDແລ້Jນັ່D ສDຽມ ແລ້Jຈີ່Dເອີ້ໜອ່vຣນ້w ພ້vມພ່ຳມາມJຣ ພູທvຣທົD ຊື່ໜ kພໄທຫາຽຮ້vຣ ອທິຖາໜນ້vມ ໃຈີDຕັ້Dທ່ຽA ມເoໄສສ່vAແຈ້D ຈາຣຫ້wຕໍ່ພາໝ ເຮົານີ້ຮັdລັູນ້w ລົ້ໜໂລdອາຈີໜໄຕ ທ່າໜເອີຽ ແຕ່ວ່K ຍັDບໍ່ບາໜoໂຖ ສາlfາດJAລ້ຳ ຫັJງຈັຂົໜສັfຂ້າໝ ໂລກີໃຫ້ໄກໂລd ເຖີDຝັDຫ້vງ ນີພ%າໜກ້າJAຢູ່ເຢັໜ ທ່າໜເອີຽ ຈີ່Dໄດ້ຍົdອ່vຣນ້w ບຸຕ*າຣາfທຳທາໜ kບສົDໂຄດົໝ ຊາfຊິມາພາຽຫໜ້າ ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ kພກvຣຄຳແຂໜລັູ ແລ້Jຢາf oໍ້ ຄັໜທີແກ້Jຫຼັ່ງລົD ຕົdເຫໜືອມືພາໝເຖົ້າ Eທ{ກັDລົ້ໜລັ່D ໃຈ kພຕັ້Dທ່ຽAຫໝັ້ຣ ໄສແຈ້Dດັ່Dມນີ ແລ້Jບາັຕ້າໜ ແຍ້ໝຍີ່Dຂາໜໄຂ ທູຣເທພ%າ ທົ່Jແດໜດາເຕົ້າ ຂໍໃຫ້ອີໜພົໝພົ້າ ເມາທo ພ້vມພ່ຳ ເທື່vນີ້ຂ້າໄດ້ ທາໜລັູນ້w ຈຳໄວ້ເພື່vພຽາໜ ແດ່ແມ ຂໍໃຫ້ຂ້າ ລຸລາປໄດ້ ໂດຽດັ່DໃຈkບສົD ສັພ%ຍູຍາໜ ຊາfຊິມາພາຽຫໜ້າ

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ບັDເກີfອັlາຈັໜ kພສຸທvຣໄຫJ ເອັ່ໜ ອຽAດັ່Dຊທ້າໜ kພຽາເຂົາຄາf kພສຸເມໜ ກໍ່ເອື້vມອ່vຣ ເມຄ& ລາມືfພົ້າ ສີສີ້Jສໍ່ເຫຼືອD ຝູAຫໝູ່ເທວດາເຈົ້າ ສາກາມໝາ ເທວໂລd ພົໝພັາພົ້າ ຫຼາຽຊັ້ໜຊື່ໜຊົໝ ກັປທັD ເທວດາດ້າJ ດw ດົDແກ້Jກູ່ ຢູ່ຂvບດ້າJ ເຫJຫ້Jຽຮ່vມເຂົາ ເມາທoນ້vມ ສາທຸກາໜຊົໝຊື່ໜ ເຂົ້າຕັvທັDດັvໄມ້ ບູຊາເຈົ້າຫ່Jາໜຝາຽ ຝູAຫໝູ່ ຣາຊສີຊ້າD ຊູງJAງາແລ່ໜ ແອະແອ່ໜເຕັ້ໜ ພາໜບົ້Dບ່າJຜາ ສັdກຸoເຕົ້າ ເຕັໝໄພຮ້vAຮ່ຳ oໍ້ສໝຸດໃຫຽ່ກ້າJA ດັDຊທ້າໜທື່ໜເຄັD ຝູAຫໝູ່ມັDກvຣແຂ້ ໃນທເລ ກໍ່ຊົໝຊື່ໜ ບາຕື່ໜເຕັ້ໜ ໃນ oໍ້ລ່vAລw ມີທັDຝົໜຜwຝົ້D ອົໜທກາໜມົJມືf ເມdຄລາແກ່Dແກ້J S ສຸຣຊ້ຳສົDຍີD ສຽAສົ່Dກ້vA ດັDສໜັຣເມືvບົໜ ພຸຣເຢີ ອີໜພົໝທັDເທ ພ%າ ທົ່Jແດໜດີໜພົ້າ ພາກັໜເມາທoຍ້vA ມຫາຄຸຣຄJາໝຊvບ kພຽາເວfເຈົ້າ ອົDນີ້ຫໜໍ່ພຸເທ{າ ແທ້}ວ. 

 ເມື່vOັ້ ພາມໝເoເຖົ້າ ຫີນຊົໜໃຈບາປ ມັໜໄດ້ສvAອ່vຣ ນ້w ຫົJຍຸ້ມກໍ່ອຸ່ຣໃຈ Iີ ສvAkກສັfນ້w ກຸມໝາໜນ້vAພີ່ ຫໜີກໍ່ຫໜີ ບໍ່ໄດ້ ກລັDກລ້າJ ບໍ່ຢັາໄບ ພາໝກໍຫາເຄືvໄມ້ ພັໜທນັD ຄຽຣຜັູ ມັfແຂໜລັູkພເຈົ້າ ສvAນ້wຫໜໍ່ອີໜ ເຄືvເຂົາຫໝັ້ຣ ທັDສvA ຂັໜໂຮປ ກັໜແລ້J ມັໜກໍ່ຫັdພົfໄມ້ ຕີຂ້ຽຣແກ່ດືD ສvAອ່vຣນ້w ກີ້Dເກື່vຣຕາຽສຼົບ ໂລຫິfໄຫຼ ອາປຄີDຄືoໍ້ ມັໜບໍ່ບານີເຈົ້າ ກຸມໝາໜຈັຢາf ແສ້ພາfແລ້J ທັDຮ້າຽຄູ່ເຂັໜ ມັໜຂົປແຂ້J ກັfພັໜ ງ້ຳບັາ ດືDລາdເຈົ້າ ສvAນ້wແກ່ໄບ ເລາຫີfຍ້w ຫຼັງແດDໄຫຼເລືvດ ມັໜກໍ່ຕີຕໍ່ຫໜ້າ kພອົDເຈົ້າບໍ່ຢຳ ແທ້}ວ.

 kພກໍ່ເສາກີເສົ້າ ເວທooໍລັູ oໍ້kພເນdຍ້w ເຄືvງເຖົ້າທ່າໜພາໝ ມັໜມາຕີ kບຈາໜຫໜ້າ ບໝີຢຳຢ້າໜຢ່vຣ ກູນໍ ສັD ມາດູຖັູແທ້ ສຫາJກ້າບໍ່ກົJ Iີ kພຂັໜສvຣແກ້J ທນູເຫໝ ກໍ່ຍັDຢູ່ ກູຈັຍີDມvດມ້ຽຣ ພັໜເຖົ້າດັ່Dລື.

ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ລນືdບ່vງບາຣມີ ຊື່Jາໂລກີກຳ ຊິຂຸ່ຣມົJ ບໝີແຈ້D ຊາfທີ່ຕັໜຫາບ້vງ ອາໄລລືໝkບໂຫຽດ ຈີ່D ນໍ ອັໜນີ້ ຫາັແມ່ໜ ຂ້າກັປເຈົ້າ ຕີຂ້າກໍສ່າDເຂົາ ຫັ້ໜທ້vຣ ຕົJຫັາ ທາໜໄບແລ້J ຄໜີງoໍແນໝລັູ ອັໜນີ້ຕັ້Dຫັາ ຜິfຮິfແທ້ ຄvງ kພເຈົ້າບໍ່ຄJຣ ແທ້}ວ. 

 ຄvບວ່K kພຮຳແລ້J kພໄທທ່ຽAທົDສີໜ ເຊີຽຊົໝທາໜ ຢູ່ເຢັໜ ຫາຽຮ້vຣ Iີ ຕາພາໝເຖົ້າ ໃຈແຂDຂົ່ໝຄູ່ ມັໜກໍ່ຮ້າຽເພັ້Dໆ ຕີຂ້ຽຣແກ່ໄບ ເຄືvເຂົາຫໝັ້ຣ ຄຽຣແຂໜສvAອ່vຣ ແດfແຫ່D ຮ້vຣ ພາໝເຖົ້າແຫ່Dຕີ ຊາລີເຈົ້າ ບັDຫຼັງນ້vAof ຮັປບາfແສ້ ສvAນ້wອ່vຣແຮD ສvງkພອົDໄຫ້ ຕາໝພາໝຍ້wຍັ່D ຄwແມ່ເຈົ້າ ຊິເຫັໜຫໜ້າ ແລ່ໜມາບໝີແທ້ ຄwດາຽດູເບົ່າ ພາໝກໍ່ຈູAແກ່ເຈົ້າ ສvAນ້wກໍ່ເລົ່າດືD ມັໜກໍ່ຕືDຕາDເຕັ້ໜ ໂຕໜຫໜີໂສໂຄd ໃນ ທີ່Oັ້ ເບັໜໂສdເງື້vມ ພຼາໜຖ້ຳຫ່JາDຫີໜ ມັໜກໍ່ບີໜຕາໝກ້vຣ ທັDດືD ສvAອ່vຣ ແດfແຫ່Dຮ້vຣ ພາໝເຖົ້າຈີ່Dເຊ ມັໜກໍ່ໂລເລຮ້າຽ ດືD ແຮDເຄືvກໍ່ຂາf ເຖົ້າກໍ່ພຼາfລົ້ໝ ໂຄໝກ້vຣແທ່ໜຫີໜ ມືວາDສົ້ໜ ເຄືvເຂົາkບບ່w ສvAອ່vຣນ້w ກຸມແກ່ແລ່ໜຄືໜ ເຖີDແຈໝເຈົ້າ ບິ*ຕຸຣາf ຄຸຣຄາໝ ໂລຫິfໄຫຼ ອາປຄີDຄາDໄຫ້ kພສຽຣສົປເທົ້າ ບທາທູຣພໍ່ ສັປສໍ່ເວົ້າ  ບຸຣກ້າJAໃຫ້Sດູ  ແດ່ທ້vຣ.

 Iີ ພາມໝເoົເຖົ້າ ຕົປຕີຕົໜລັູ ນົປນ້vມໄຫJ້ ມັໜຊ້ຳຍີ່Dຕີ kພເອີຽ ມັໜບໍ່ບານີແທ້ ຄືຄົໜຈັຢາf ທັມໝຊາfເຊື້v ຜີ ຮ້າຽເຜfພາໝ ແທ້ແລ້J ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ຍັdໂຂຮ້າຽ ແບDກາຽ ກັປເພf ມາແລ້J ຄັໜຫັາໄກພໍ່ເຈົ້າ ມັໜຊິຄ້ຽວຄາປກີໜ ລັູແລ້J ຂໍໃຫ້ພໍ່ໂຜfລ້ຽA ລັູອ່vຣທັDສvA ຄvງມາໜດາ ແມ່ມາເຫັໜຫໜ້າ ພໍໃຫ້ກັໜຫານ້w ກີໜນົໝດvມແມ່ ພາໝແກ່ທື້ໜ ຕີຂ້ຽຣ ອ່vຣແຮD ຢູ່ແລ້J ຂໍໃຫ້kພພໍ່ເຈົ້າ ເຍື້vຣໂຜfບານີ ລັູ  ທ້vຣ ຕັ້Dຫາັພwເມືvງມາ ຢູ່ດົDດvຣໄມ້ ກໍ່ບໝີໃຜແທ້ ດົD ຫຼAວຫີມໝເວf ມີແຕ່ພໍ່ແມ່ລ້ຽA ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ແທ້ແລ້J ຄາJ ນີ້ ພໍ່ຊິລລັູ ໃຫ້ເຈັຽຣຈັາພwໄກ ແລນໍ kບສົDໃຫ້ພາໝ ມັໜຕີ ດ່າເຄັໝຄຳຮ້າຽ ມັໜຫັາລົDຫJາຽແສ້ ຄືຄົໜບໝີພໍ່ ຈີ່Dນໍ ລັູແຫ່Dງໍ້ ພາໝເຖົ້າຊ້ຳແຫ່Dຕີ kພເອີຽ ຂໍໃຫ້ພໍ່ໂຜfລ້ຽA ລັູອ່vຣທັDສvງ ຄvAມາໜດາ ບໍ່ມາຊິເຖີDບ້າໜ ບາໜນີ້ມາເຖີDແລ້J ກາDທາDທຽວບ່າ ຂໍໃຫ້ພໍ່ວ່Kຫ້າໝ ພາໝໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຄw ແມ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ kພສັໜແດດvມລັູ oໍ້kພເນfຍ້w ຫີJ ໄຫ້ໄຫຼຫຼັ່ງລົD ເພາະວ່K ໂສກີກ້ຳ ກຸມໝາໜບຸຕ*າຣາf kພ ບາfເຈົ້າ ສີເສົ້າບໍ່ບ້າໜ ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ເວໜຫຼັງແທ້ ມາ kບຈົໜຈຳຈັາ ທັຸຫໜຶ່ງມາບໍ່ແລ້J ສvງຊ້ຳພັfຕື່ໝມາ ແລນໍ Iີ ສົDສາໜນີ້ ອນີຈັDມັໜບໍ່ທ່ຽA ໃຜູ້ຮູ້ ກາໜນີ້ຍາັແຄໜ ຢູ່ແລ້J ມີແຕ່ ເພິທາສັfເຈົ້າ ມີໃຈkບສົDສ້າD ສັພ%ຍູoໝນັdບາf ເບັໜ ຜູ້ຕັfຂາfໄດ້ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ກູນີ້ຕັ້Dຫັາ ທຳພຽຣ ສ້າD ເພິທາຍາໜເກື້vກໍ່ oໜແລ້J ແມ່ໜຈັທຳມໍ່ຕື້ໜ ໃຈນ້wບໍ່ຄJຣ ຄາJນີ້ກູຫັາ ທາໜບຸດແລ້J ພາຽລຸຣເອື້vອ່າJ ກັປຕ່າJບີ້ໜ ສvA ກ້ຳບໍ່ຄJຣຢູ່ແລ້J ໃຜູ່ເວັ້ໜວາDໄວ້ ບໝີເຈົ້າເອີຽ ຢຽວວ່K ບຸຣ ຫຼາຽລົ້ໜ ເມືvສູ່kພນີຣພ%າໜ ເມື່vໃດ ກໍ່ຈີ່DຫາຽກັDວົໜ ເວທ{ oຍາໝOັ້ Iີ ສົDສາໜນີ້ ຂັໜທມາໜບັDບຽດ ອວິຊ{າຊ່wຍູ້ ຕັໜໄວ້ບ່vງທາD ສັfຈີ່Dໄດ້ຫຼົງຢູ່ຄ້າD ຄານຄvຣສໝຸດໃຫຽ່ ໄບ ບໍ່ໄດ້ ຄາoໍ້ແມ່ນທີ{ ເຮົານີ້ ຫJັງຈັຂົໜສັfຂJ້າໝ ທເລ ຫຼAວໃຫ້ມົ້ໝຝັ່D ລັູຫາັແລdຈ່າຽຊື້ ຊເພົາແກ້J ຖ້າຊິຂົໜ ແທ້}ວ ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຕັfຂາfອາໄລ kພໄທທAJຫvມ ຫໍ່ທຳທາໜເຈົ້າ ບິຕິຕັ້D ມໂນກຳໄກໂສf ວິເວdໄວ້ ຫາຽ ຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຈັກຼ່າJເຖີD ຊຸຽຊໂກລົ້ໝ ໂຄໝຫີໜຫໜາໝຫໜໍ່ ກ່vຣແລ້J kກທໍໄຖ່ເຂົ້າ ຖົDບັ້Dເຫັ່ຽຮJຽ ມັໜກໍເຈັປຈັຸແຄ້ໜ ພໍຄາJຄ້ຽວ ຫໝາັຈືf ລັຸນັ່Dແລ້J ສvAນ້wກໍ່ເລົ່າຫາຽ ມັໜກໍ່ຕືDຕາDເຕັ້ໜ ໂຕໜ ຕາໝພ້າJພັ່D ເດັdນ້wນີ້ ກູລົ້ໝແລ່ໜຫໜີ ກູຍັDຕີມັໜນ້w kບສົDອw ຈູAງ່າຽ ຊ້ຳຫານີ້ ຫຼັງຫຼ້າຊິໄສ່ຫໜອD ແທ້}ວ ມັໜຂົປແຂ້J ຄີDແດDໂດຽເລືvດ ລັfແລ່ໜຕ້vຣ ສvAນ້wໄຕ່ຕາໝ ຄຸມຄາໝຮ້າຽ ຄີDແດDອາປເຫື່v ເຕະບັາງ້ຳ ຄືຊິຂ້າຈີ່ກີໜ ມັໜກໍ່ຫາຮwເຈົ້າ ຄືໜຕາໝທາDເກົ່າ ເຖົ້າກໍ່ແລ່ໜລັfຕ້vຣ ສvAນ້wບໍ່ທັໜ ເລີຽ ລ່JAເຂົ້າ ແກ້Jກູສຼາ ພາມໝເoເຫັໜ ຫໜໍ່ທຳສvງເຈົ້າ ພາ ກັໜເຜົ້າ ຣັlີສີໜຕົໜພໍ່ ສັປສໍ່ເວົ້າ ທັDໄຫ້ຮ່ຳໄຮ.

 ເມື່vOັ້ ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຫີນຊາfບາບັD ແລເຫັໜສvAກຸມໝາໜ ເສັ່ໝຣມືຫາແສ້ ຄີDແດDດ້າໝ ຊເຫໝີໄພົເຜົາຈູດ ບາັກ່ຼາJ ຕ້າໜ ບໝີຢ້າໜຢ່vຣກົJ ສvAເດັdນີ້ ມັໜມືໜສvຣຍາັ ຕີລົນ້w ຊິຫາເຖົ້າຂົ່ໝເຫັD ວ່Kລື ຕົJຫັາຈvAຫvAດື້ ຫໜີoຽບັDອາf ທາfລັູເຈົ້າ ລJຣດື້Dບໍ່ດີ ຕີຫຼັງແລ້J ແຂໜໂຍDໄພົຈູດ ມັfສັvຈຸ່ມແຊ່ oໍ້ ຊິຫາຽລື້ບໍ່ຫໜີ ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່K ມັໜກຼ່າJແລ້J ບັ້ໜຕ່ຽວວາDຖົD ເຄືvເຂົາຂັໜ ຫໜໍ່ຈvມໃຈກ້າJA ພັໜທນັDແຫ້ໜຣ ທັDສອDຂັໜໂຮປ ມັfສັvໄວ້ ຫຼັງແລ້J ຄູ່ເຂັໜ ຊາfທີ່ເດັdຫົJລື້ ຈvງຫvAສvຣຍາັ ບາັກໍ່ກ້າ ທັDຫໜ້າກໍ່ມືໜ kກບJຣຫຼົບລີ້ ບາໜລີDໃນບ່າ ເດັdຫໜ້າດ້າໜ ກູເຖົ້າສ່າDເຫັໜ ນີ້ແລ້J ຄvບວ່K ມັໜກຼ່າJແລ້J ຕີໜທືປກັfພັໜ ເຄືvເຂົາ ມັf ແກ່ດືDຕີຕ້vຣ ສvAສີສ້w ກຸມໝາໜນ້vງພີ່ ຫໜີບໍ່ໄດ້ ຫີJໄຫ້ຕໍ່ກັໜ ສvAກໍ່ວvຣແອ່Jເຈົ້າ ບິ*ຕຸຣາfທົDທຳ ຂໍkພກູoຜາຽ SດູEົາລ້ຽA ຂ້ານີ້ ຫັາແມ່ໜ eທvຣແທ້ ພwເມືvງດvມພໍ່ ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ຫໜີບ້າໜພັາວັD ມາຢູ່ສ້າD ດົDບ່າໄພົຫໜາ ມາໜດາຫາກvຽມັໜ ຕ່າDເຂົ້າສູ່ກີໜ ແລDງາຽໄດ້ ຜຼາເລັໝແລ້Jຕ່າJ ອາໃສກີໜຫໝາັໄມ້ ເຈັຽຫຼ້ອໜຫຼົ່ຣລົD kພເອີຽ ຕັ້D ຫັາທັຸຍັາແທ້ ພັາໃຜນvຣໄພົ ວັໜຄືໜມີ ສີ່ຄົໜແກໝເນື້v ອັໜ ວ່K ມາໜດາເຈົ້າ ຍາໝພwລັູເພື່vຣ ພໍບາັເວົ້າ ຈາຕ້າໜຄ່ຳຄືໜ kພເອີຽ kພແມ່ເຈົ້າ ລຽAຍັາຍາໝພw ຫາກwມັໜ ຜູ້ດຽວດົD ກ້າJA ເບັໜທີ່ກຳສຸດດ້Jຽ ດvມອົDkພແມ່ ວັໜຄ່ຳຄ້w ບາໜນີ້ ກໍ່ບໍ່ມາ ແທ້}ວ  ພໍ່ຊິລລັູນ້w kບບ່wໃຫ້ພາໝຕີ ແລນໍ ຄwມາໜດາ ກໍ່ບໍ່ມາເຫັໜຫໜ້າ ເທື່vນີ້ ຕາພາໝເຖົ້າ ຊິພາ ຫໜີ ໄກkພເນd ນັປມື້ໄກແຈໝເຈົ້າ ເມືvຫໜ້າຊິບໍ່ເຫັໜ ແລນໍ.

 ຄ່wຢູ່ດີເຢີ kພແມ່ເຈົ້າ ບິ*ຕຸຣາfຄຸຣຄາໝ ຂ້wເອີຽ ຂໍຢ່າມີບາບັD ຫໝູ່ມາໜມາຕ້vງ ຂໍໃຫ້ສvA kພອົDສ້າD ທົDທຳ ພຽຣkພຫໜວf ບJດສືປສ້າD ສີໜລ້າໜສຳລາໜ ແດ່ທ້vຣ ເທື່vນີ້ ລັູຈັໄບຕາຽຫໜ້າ ບໍ່ຫJັງຍັDຄືໜຄvບ kພອົDແລ້J ຕາຽຍ້vຣ ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຊິຕີຂ້ຽຣຂົ່ໝເຫັD ແທ້}ວ. 

 ເມື່vOັ້ ໂພທິສັfເຈົ້າ ຊີໄພົkພຽາເວf ເຫັໜລັູນ້w ພາໝ ຂ້ຽຣແກ່ໄບ kພກໍ່ໂທມນັDແຄ້ໜ ຄາທJAແສໜໂສd ອົfບໍ່ໄດ້ oໍ້ຕາຍ້wຍ່າJລົD kພຈື່Dຄິfຮ່ຳຮູ້ ຕັ້Dຕໍ່ບາຣມີ ຂັໜຕີທັDຄJາໝ ພຽຣ ຍvດຍາໜແຍDໄວ້ ຝູAຫໝູ່ໂທໂສສ້ຽA ມໂນໄສສຸດຂໜາf Iີ kພບາfເຈົ້າ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ລົເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພາມໝເoເຖົ້າ ຄໜີງເມັຽເອື້vອ່າJ ມັໜຮີປຮ້vຣ ກົJ ຢ້າໜເຄີdຄາJ ເຖົ້າກໍ່ລັfເລ່Dຕ້vຣ ຕີອ່vຣສvAສີ ເດີໜຄີລີ ເຖືvຣ ເຂົາຂຽວດ້າJ ຕັ້Dຫັາກັໜດາໜແທ້ ທາDທຽວເຂົາແຄ້ໜ ຫີໜຫໜໍ່ຕັ້D ຕີໜຕ້vງຜ່າດw ມາSດູ ສvAອ່vຣນ້w ຕvAຕwພາໝດືD ເດນໍ ແສ້ຂ້ຽຣເຈົ້າ ຫຼັງນ້wເລືvດແດD ສvAກີ່Dແກ້J ໃຫ້ຫໍ່ຮຽAກັໜ ເຊຊJຣຕຳ ຫໜໍ່ຫໜີເລີຽລົ້ໝ ຫິJນົໝແຮDອ່vຣ ເດີໜບໍ່ໄດ້ ວvຣເຈົ້າພີ່ຕົໜ ນ້vAນີ້ຫິJນົໝແທ້ ເບັໜລົໝສາຣຫJາf ໃຈຂາfມ້ຽຣ ຕາຽແທ້ບໍ່oໜ ພີ່ເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພີ່ຕvບຕ້າໜ ນ້vງofກັໜຫາ ຄາJນີ້ ເຮົາຫາັໄກມາໜດາ ເພົ່າພົDພັໜເຊື້v ໃຜຊິມາອົfອູ້ມ ເອົານົໝມາສົD oA ນໍ ກຳຫາັມາຮvດແລ້J ຊິຫໜີໄດ້ຮ່vມໃດ ພີ່ເດ ຄາJນີ້ ເບັໜດັ່Dເຄືvເຂືvງຂ້vງ ສັdກຸoກາDເຖື່vຣ ລືຈັບົfອັvໄດ້ ຍາໝ ນ້wນື່Dມີ ຄJາໝທັຸນີ້ ມີມາໃນໂລd ໃຜູ່ເວັ້ໜວາDໄວ້ບໝີ ນ້vAເອີຽ ໃຫ້ນ້vງອົfເອົາທ້vຣ ກຳເວໜວຽຣຮvດ ສvAພີ່ນ້vA ຫີJໄຫ້ຕໍ່ ກັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ກຳຮາປຮຸຣແຮD ເຄືvເຂົາມັf ຕ່w ຕີຈູAດັ້ໜ ພາໝພາຜ້າຽ ຫີມໝພ%າໜ ໄພຽມາf ສvAຣາຊ{ເຈົ້າ ຢຳເຖົ້າຊຳແຫ່Dຕີ ຮwຕີໄມ້ ຫຼັງລາຽເລືvດຫຼັ່ງ ສvAອ່vຣ ນ້w ຕາຽຊບັ້ໜເລົ່າຄືໜ ພາກັໜຫຼຽວຫຼັງຢ້ຽມ ຕາໝຄvAຫຼາຽເລົ່າ ຄືfວ່K kພແມ່ແຈ່ໝເຈົ້າ ຊິຕາໝສົ້ໜແລ່ໜoໍ ແດ່ນໍ ກໍ່ ບໍ່ເຫັໜມາແທ້ ຈົໜໃຈຈJຣຈັແຕd ເຖີDເມື່vວັໜສvດໄມ້ ແລDແລ້Jກໍ່ບໍ່oໍ ລັູນໍ ຄາJນີ້ຈvຣຈັມົ້ໝ ເຂfດ້າJດົDໃຫຽ່ ຫີມໝ ພ%າໜ ຢູ່ແລ້J ລັູກໍ່ຄwມາດາ ກໍ່ບໍ່ມາເຫັໜຫໜ້າ ລົນໍ. 

 ເມື່vOັ້ ສvງອ່vຣນ້w ກໍ່ຈີ່Dພາກັໜນ້vມ ທູຣເຖີDເທວຣາf ເoົຢູ່ດ້າJ ເຫJຫ້Jຽຮ່vມຝາ ຂໍໃຫ້ເທJດາເຈົ້າ ກູooໍເຫf ບັvແມ່ເຈົ້າ oໍໃຫ້ແອ່Jຕາໝ ແດ່ທ້vຣ ໃຫ້ແມ່ມາທາDນີ້ ພາໝຕີໃຫ້ບັvເລົ່າ ວ່Kມີສvງອ່vຣເຈົ້າ ພາໝເຖົ້າຄົ່Jມາ ຊື່Jາ ຊາລີນ້w ກັໜຫາ ນ້ອDອ່vຣ ຂໍໃຫ້ແມ່ແລ່ໜຕ້vຣ ພາໝເຖົ້າຍາfEົາ ແດ່ທ້vຣ. 

 ຄvບວ່K ສvAກຼ່າJແລ້J ຝູAຫໝູ່ເທJດາ ພາກັໜຕີທJAທົປ ເວທ{ oສvAນ້w ຍໍkພກvຣໄຫJ້ ມຫາທາໜເພິທາຣາf ເຂົ້າຕັvທັDດັv ໄມ້ ບູຊາເຈົ້າຫໜໍ່ໂພ ກັປທັDສັdໂກທ້າJ ອີໜທາເທວໂລd ພົໝ ພາັພົ້າ ເທJດາເຈົ້າທົ່Jແດໜ ໂມທoນ້vມ ມຫາທາໜທາD kບເສີf ໂລdລຸ່ມກ້າJA ດັDຊທ້າໜຫັ່JຣໄຫJ ອັໜແຕ່ໃນຫົໜຫ້vງ ຈັກdວາໜແບdຫໝື່ຣ ສຽAຕື່ໜເຕັ້ໜ ດັDທ້າໜທົ່Jແດໜ ຝູAຫໝູ່ເທJດາເຈົ້າ ຈັກdວາໜແຍDໂລd ຮູ້ເຫfເບື້vງ ບຸຣເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ພາກັໜ ເມາທoນ້vມ ສາທຸກາໜຊົໝຊື່ໜ ເຄື່vງທີປຜາຽຫJາໜໄວ້ ບູ ຊາເຈົ້າຫໜໍ່ທຳ ແທ້}ວ ຍຸຕິ*ກາບັ້ໜ ກຸມໝາໜພwພາັ ກັປກ່ຼາJຂໍ້ ໄຂຕ້າໜຕໍ່ທຳ ກ່vຣແລ້J ບໍ່ໄດ້ລເລື່vງເຄົ້າ ກvຣເກົ່າ ຮຽມແຖຼA ແບDຕາໝເດີໝ ຕໍ່ທຳໄບຫໜ້າ ຂ້າຂໍວັໜທານ້vມ ຄຸຣທຳຄvAkບເສີf ອານິສົD ຈົ່Dມີແທ້ແກ່ຜູ້ພ<D ແດ່ທ້vຣ

 ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 101 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣ ບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ.