ທິພaມົໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປທ{ ເວK ຍຖາ ທັນຽະທຣາ ທOັຊຍັl ຄເລ kບວlັໜຕຸ

ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປທ{ເວK ຍຖາ ກາໜຈoນິ ອຸຄ&ຕັl ຄເລ kບວlັໜຕຸ

ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປທ{ເວK ຍຖາ ກາໜຈນ ຄີຣິສໍກາເສາ ຊຕິຣັl ຄເລ ອຸບປlຕິ

ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປທ{ເວK ຍຖາ ກຫາkບoນິ ມັນMາຕຸຣາຊິເo ຄເລ kບວlັໜ ຕຸ

ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປm{ເວK ຍຖາ ສັພamາoນິ ບຸOກັl ຄເລ kບວlັໜຕຸ

ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ຕຸຽຫໍ ມາຈເກາຈິ Eບປm{ເວK ຍຖາ ສັຕ*ຣຕນວັlານິ ເວlັນ*ຣັl ຄເລ kບວlັໜຕຸຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ເກາຈິ Eບປທ{ເວK Iີ ຄJາໝກັDວົໜອົໜຕາຽ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ກໍ່ຢ່າໄດ້ບັDເກີf ມີແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ

ເກາຈິkບຣິໂພເຄາ Iີ ເຂAvາເຄື່vງບໍຣິໂພັ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ມາຂເຍາ ມາວເຍາ ກໍ່ຢ່າໄດ້ເສັຽໄບ ເຫີໝດໄບ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ

ທັນຽທຣາ Iີ ຖv່AແຖJເຂົ້າເບືvກ ທັiາ ກໍ່ຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນເຮືvຣແຫ່D ທນັໜໄຊຽເສຖ%ີ ມີດ້Jຽkບກາໜສັໜໃດ Iີ ຖ່vAແຖJເຂົ້າເບືvກທັiາ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນຢ້າJເຮືvຣແຫ່Dທ່າໜ ກີໝດ້Jຽkບກາໜ ສັໜນັ້ໜເທີ້ໜ ກຼ່າJຄືJາ ຄJາໝເສັຽໄບ ເຫີໝດໄບແຫ່Dວັfຖຸ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ກໍ່ຢ່າໄດ້ ບັDເກີfມີ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ ອີdkບກາໜຫໜື່ງ

 ເກາຈິkບຣິໂພເຄາ Iີ ເຂAvາກvAແກ້J ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ຂໍຢ່າໄດ້ບົd ໄດ້ແຫ້Dໄບ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ

 ກາໜຈoນິ Iີ ເງິໜ ແລະ ຄຳທັiາ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນເຮືvຣແຫ່D ອຸກ& ຕເສຕ%ີ ແລະ ມີEບປ ມາສັໜໃດ Iີ ເງີໜ ແລະ ຄຳທັiາ ກໍ່ຈົ່Dຫຼັ່ງໄຫຼລົDມາ ຄເລ ໃນຢ້າJເຮືvຣ ແຫ່Dທ່າໜ ກີໝ Eບປມາ ສັໜນັ້ໜເທີ້ໜ

 ເກາຈິEບປທ{ເວK Iີ Eບປທ{ວອົໜຕາຽ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກfີ ຂໍຢ່າໄດ້ ບັDເກີfມີ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ ອັໜຫໜື່ງ

 ເກາຈິkບຣິໂພເຄາ Iີ ວັfຖຸເຂAvາ ເຄື່vງບໍຣິໂພັ ທີ່ໄດ້ເສັຽສi ວາDໄບໃຫ້ ເບັໜທາໜແລJ້ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກfີ ຂໍຢ່າໄດ້ ບົdໄບແຫ້Dໄບ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ

 ກາໜຈນຄິຣິສໍກາເສາ Iີ ດwຄຳອັໜສູAໄດ້ 8 ສvັ ກໍ່ເກີfມໝີາ ໃນກ້ຳຫຼັງເຮືvຣ ແຫD່ຊາດິໜເສຕ%ີ ແລະ ມີkບກາໜສັໜໃດ Iີ ເງີໜ ແລະ ຄຳ ອັໜເບັໜຟູດw ກໍ່ຈົ່DບັDເກີfມີ ແກ່ທ່າໜທັiາ ດ້Jຽkບກາໜສັໜນັ້ໜເທີ້ໜ Iີ Eບປທ{ວ ເຫfຮ້າຽອົໜຕາຽ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ຂໍຢ່າໄດ້ບັDເກີfມີ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ ອີdkບກາໜຫໜື່ງ Iີ ວັfຖຸເຂAvາ ເຄື່vງບໍຣິໂພັ ອັໜໄດ້ເສັຽສi ໃຫ້ເບັໜທາໜໄບແລ້J ກຼ່າJຄືJາ ເງີໜ ແລະ ຄຳ ແກ້J ແລະ ແຫJຣ ເສື້vຜ້າອາພvຣ ອັໜໃດອັໜ ຫໜື່ງກີf ຂໍຢ່າໄດ້ ສ້ຽAໄບເຫໝີດໄບ ກ)້າເທີ້ໜ

 ກຫາkບoນິ Iີ ກຫາkບນ ຄືJາ ເງີໜ ແລະ ຄຳ ແກ້J ແລະ ແຫJຣ ທັiາ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນຢ້າJເຮືvຣ ຫໍໂຫDແຫ່D kພຽາມັນMາຕຸຣາf ມີດ້Jຽkບກາໜສັໜໃດ Iີ ເຂAvາກvAແກ້J ແລະ ເງີໜຄຳທັiາ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນຢ້າJເຮືvຣ ແຫ່Dທ່າໜທັiາ ດ້Jຽkບກາໜ ສັໜນັ້ໜເທີ້ໜ ສJ່ຣ Iີ ຄJາໝກັDວົໜອົໜຕາຽ ເຍື່vງໃດເຍື່vງຫໜື່ງກີf ຂໍຢ່າໄດ້ ບັDເກີfມີ ແກ່ ທ່າໜທັiາ ພ້vມທັDເຂAvາ ເຄື່vງບໍຣິໂພັ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ຂໍຢ່າໄດ້ ສ້ຽAໄບເຫໝີດໄບ ແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ

 ສັພaທານານິ Iີ ຊັປສົໝບັfເຂAvາ ທັDມJຣ ອັໜຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນບ້າໜເຮືvຣ ແຫ່DບຸOkກ ເສຖ%ີ ແລະ ມີດ້Jຽ kບກາໜສັໜໃດ Iີ ຊັປສົໝບັfເຂAvາ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຄເລ ໃນຢ້າJເຮືvຣຂvAທ່າໜ ດ້Jຽkບກາໜ ສັໜນັ້ໜເທີ້ໜ ກັປທັDຄJາໝກັDວົໜ ອົໜຕາຽທັiາ ເບັໜຕົ້ໜວ່K ຄJາໝບໍ່ສບາຽ ເດvືດເນື້vຮ້vຣໃຈ ເຈັປໄຂ້ ທັຸໂສັໄຫ້ໝ ຫໝອDໃຈ ແລະ ຮ້vAໄຫ້ຕ່າDໆ ກໍ່ຢ່າໄດ້ບັDເກີf ມີແກ່ທ່າໜເທີ້ໜ ອີdkບກາໜຫໜື່ງ Iີ ເຂvAາເຄື່vງບໍຣິໂພັ ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງກີf ຄືJາ ເງີໜ, ແກJ້,ແຫJຣ, ເສື້vຜ້າອາພv້ຣ ແລະ ເຂົ້າoໍ້ ໂພຊໜອາຫາໜ ກໍ່ຢ່າໄດ້ ສ້ຽAໄບເຫີໝດໄບ ຈາັທ່າໜເທີ້ໜ

 ສັຕ*ຣຕນ ວັlານິ Iີ ຫ່າຝົໜແກ້J 7 kບກາໜ ອັໜຕົdລົDມາ ໃນຂ່JAຄຸ້ມ ບາສາf ຣາຊວັDຫຼວA ແຫ່Dkພຽາ ເວlັໜດvຣ ບາDເມື່vເບັໜຣັlີ ຕົໜສິdໃຫ່ໝ ເສັfດຈາັບ່າໄມ້ ເຂົ້າມາເມືvງວັໜນັ້ໜ ກີໝດ້Jຽ kບກາໜສັໜໃດ Iີ ຫ່າຝົໜແກ້J 7 kບກາໜ ຄືJາ ແກ້Jບັທ{ມຣາf ເຫຼື້ອໝເຫຼືອຕາ, ແກ້Jພິຣາ ງາໝພົ້ໜພຸ່A, ແກ້JkບພາມີແສD ເຮືvງຮຸ່A, ແກ້Jມນີພຸ່Aຣັlໝີ. ແກ້Jພິທູຣ ມີຄ່າຫຼາຽຫຼາັ, ແກ້Jວຊີຣາ ຫຼາັອາພvຣ ແກ້Jມຸກfາ ງາໝຊ້wໂຊf ເງີໜຄຳໂສfເຫຼືອຫຼາຽ ກໍ່ຈົ່DຕົdລົDມາ ຢາຽຢັDເດັຽຣດາf ເຕັໝບ້າໜເຕັໝເຮືvຣ ຂvAທ່າໜ ເຈົ້າມູນ}ສັທ{າ ອັໜມີເຈົ້າເຮືvຣເບັໜເຄົ້າ ກັປທັDຂໍຢ່າໃຫ້ ພັJທ່າໜໂສັເສົ້າ ທັຸຍາັເຂັໜໃຈ ນັ້ໜກ)້າເທີ້ໜ…

 ເທlໜາ kບຣິເຍາສາເນ ໃນເມື່vແລ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າ ມູນ}ສັທ{າທັiາ ຈົ່Dໄດ້ດັ່D ຄຳມັຄຳ kບາຖo ດັ່Dກຼ່າJມາແລ້J ແຕ່ຫົໜຫຼັງ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ. ນິຖ%ີຕາ…