ມຸAຄຸຣຈັກdະວາໜໃຫຽ່

  ສິລິທິຕິ ມະຕິເຕໂຊ ຊະຍະສິທິ{ ມະຫິທິ{ມະຫາ ຄຸນາບະລິ ມິ ຕະບຸນຍາ ທິກາລັlະ ສັປພັໜຕະລາຍະ ນິວKລະນະ ສະມັfຖັlະ ຟະ ຄະວະໂຕ ອະລະຫະໂຕ ສັມໝາສັໝພຸທັ{lະ ທະວັfຕິDສະ ມະຫາບຸລິສະ ລັdຂະນາ ນຸພາເວນະ ອະສີຕະຍາ ນຸພະຍັໜຊະນາ ນຸພາເວນະ ອັfຖຸຕ*ະລະ ສະຕະມັDຄະລາ ນຸພາເວນະ ສັປພັໜນະລັD ສິຍາ ນຸພາເວນະ ເກຕຸມາລາ ນຸພາເວນະ ທະສະ ບາຣະມິຕາ ນຸພາເວນະ ທະສະ ອຸບປາຣະມິຕາ ນຸພາເວນະ ທະສະ ບາຣະມັfຖະ ບາລະມິຕາ ນຸພາເວນະ ສີລະສະ ມາທິບັໜຍາ ນຸພາເວນະ ພຸທ{າ ນຸພາເວນະ ທັມໝາ ນຸພາເວນະ ສັDgາ ນຸພາເວນະ ເຕຊາ ນຸພາເວນະ ອິທ{າ ນຸພາເວນະ ພະລາ ນຸພາເວນະ ຢາຍະທັມໝາ ນຸພາເວນະ ຈະຕຸລາສີຕິ ສະຫັlະ ທັໝມັdຂັໜທາ ນຸພາເວນະ ນະວະໂລ ກຸຕ*ະລະທັມໝາ ນຸພາເວນະ ອັdຖັDຄິກະມັຄ&າ ນຸພາເວນະ ອັfຖະສະມາ ບັຕິ*ຍາ ນຸພາເວນະ ສະລະພິໜຍາ ນຸພາເວນະ ຈະຕຸສັfຈະຍານາ ນຸພາເວນະ ທະສະພະ ລະຍານາ ນຸພາເວນະ ສັປພັໜຍຸຕະຍານາ ນຸພາເວນະ ເມຕ*າກະ ລຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເບdຂາ ນຸພາເວນະ ສັພaະບະລິຕ*າ ນຸພາເວນະ ລະຕະນັfຕະຍະ ສະລະນາ ນຸພາເວນະ

  ຕຸຽຫັD ສັພaະໂລຄະໂສ ກຸບັf ທະວະ ທຸັຂະໂທ ມະນັfສຸບາຍາສາ ວິນັfສັໜຕຸສັພaະ ອັໜຕະລາຍາ ບິວິນັfສັໜຕຸ ສັພaະສັD ກັປບາ ຕຸຽຫັD ສະມິfຊັໜຕຸ ທີຄາຍຸຕາ ຕຸຽຫັDໂຫຕຸ ສະຕະວັlະ ຊີເວນະ ສະມັDຄິໂກ ໂຫຕຸ ສັປພະທາ ອາກາສະ ບັປພະ ຕະວະນະ ພູມິຄັDຄາ ມະຫາສະມຸທ{າ ອາລັdຂະກາ ເທວະຕາ ສະທາ ຕຸມເຫ ອະນຸລັdຂັໜຕຸ.