ມຸAຄຸຣຈັກdະວາໜນ້w

  ສັພaະພຸທ{າ ນຸພາເວນະ ສັພaະທັມໝາ ນຸພາເວນະ ສັພaະສັDgາ ນຸພາເວນະ ພຸທ{ະລະຕະນັD ທັມໝະລະຕະນັD ສັDgະລະຕະນັD ຕິໜນັD ລະ ຕະນານັD ອານຸພາເວນະ ຈະຕຸລາສີຕິສະຫັlະ ທັມັໝກຂັໜທາ ນຸພາເວນະ ບິຕະກັຕ*ະຍາ ນຸພາເວນະ ຊິນະສາວະກາ ນຸພາເວນະ ສັເພaເຕ ໂລຄາ ສັເພaເຕ ພະຍາ ສັເພaເຕ ອັໜຕະລາຍາ ສັເພa ເຕ ອຸບັfທະວK ສັເພaເຕ ທຸນນິມິຕ*າ ສັເພaເຕ ອະວະມັDຄະລາ ວິນັlັໜຕຸ.

  ອາຍຸວັທ{ະໂກ ທະນະວັທ{ະໂກ ສິລິວັທ{ະໂກ ຍະສະວັທ{ະໂກ ພະ ລະວັທ{ະໂກ ວັໜນະວັທ{ະໂກ ສຸຂະວັທ{ະໂກ ໂຫຕຸສັບພະທາ.

  ທຸກຂະໂລຄະພະຍາ ເວລາ ໂສກາ ສັfຕຸ ຈຸບັທ{ະວK ອະເນກາ ອັໜຕະລາຍາບິ ວິນັlັໜຕຸ ຈະ ເຕຊະສາ ຊະຍະສິທິ{ ທະນັDລາພັD ໂສຖິ% ພາຄະຍັD ສຸຂັD ພະລັD ສິລິ ອາຍຸ ຈະວັໜໂນ ຈະ ໂພຄັD ວຸດທິ ຈະ ຍະສະວK ສະຕະວັດສາ ຈະ ອາຍູຈະ ຊີວະສິທີ{ ພະວັໜຕຸ ເຕ.