ສAກາfຫຼAວແລ

 ນເມາຕັl ຟຄວໂຕ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທັ{l

ສີໆສິທິ{ ໄຊຍຽະມໍ ຄລອາຄົໝ kພົໝຫໝວິຫາໜ kສຖາໜດJAວິເສf ເບັໜເຫfໃຫ້ ບັOສັfທັiາ ໄດ້ຕັ້Dຢູ່ສັຸkກເສີໝ ເຕີໝຄvAkພ ບູຣົມໝ ເພາທິສັfເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາອັໜໄດ້ສ້າD ເພາທິສົໝພ%າໜ oໜມາເບັໜkບທັf ເພື່vຈັໃຫ້ໄດ້ລຽAລັf ຕັfkຜຽາສພ%pຸຕ*pາໜ ກາໜເບັໜ kພສີສີສິທ{ິ ມເນາທJາໜ ຖJາຽນມັlກາໜ ແກ່ kພພຸທ{ ບົJຣບາf ໂອກາ: ເລືvງສີສຸkພ ວິບຸລ} ອັfຕຸ ລະຄຸຣ kພຫຸລ}ເຕເຊາ ໄຊຍຽະມໍ ຄລາຕິເລd ອເນກd ສີສJlfີໄມຕີ ກໍ່ຈົ່Dມີແກ່ ຝູງນໍຣເທພ%າ oັຄຸດມນຸl ກຸມພັໜ ຄັນທພ% ຍັdຂະ ອາຣັກ)າ ອະສູລາ ອະ ສູລີໜ ອີໜພົໝຍົມໝo ຣາຊາທິບັຕິ*ຣາf ຄົໜຝູງສຼາf ຈົ່Dໃຫ້ຂົໜຂJຽຫາ ຍັDຫິຕ*ານຸຫິຕ*າ ອັໜເບັໜkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ແລ ທ່າໜຢ່າໄດ້ຄາf ຢ່າໄດ້kບຫໝາf ຈົ່Dຕັ້Dໃຈພ<D ຍັDມຫາສັDກາf ຫຼAວ ອັໜຈັກົfຍັD kບວໍຣ kພພຸທ{ສາlໜາ ຕາໝບຸພ%າຈາໜ ເຈົ້າ ສັDຄາຍະoວ່Kໄວ້ ໄດ້ 5000 kພວັlາ ພຸ້ຣ ແຊຼ.

 ດ້Jຽແທ້ ເພື່vໃຫ້ຮູ້ວ່K kພສັພ%ັpູເຈົ້າ ແຫ່DເຮົາດັປຍັD ສັDຂາຣະ ທັມໝເສັຽແລ້J ແລ ບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າ kພຽາfທິເຣາຄາ ບໍ່ຮູ້ຕາຽບໍ່ຮູ້ເກີf ບໍ່ຮູ້ຕັDກຳເນີf ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ເມື່vພາຽລຸຣເລີຽ ທີ່ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່D ເຮົາ ສ້າDເພາທິສົໝພ%າໜ oໜkບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 4 ອາສົDໄຂຍ໌ ບາຽ ແສໜມຫາກັປ ນັປແຕ່ອັໜໄດ້ ຣັທ{ະkພຽາກvຣ ແທປ ບາfແຫ່D kພພຸທ{ຊີຯnຣາfເຈົ້າ ຕົໜມີoໝ ອັໜຊື່ວ່K ທີບັDກvຣ ບາDເມື່v ເບັໜຣັlີ ສຸເມໜທvຣ ເຈົ້າກໍ່ທvດຕົໜນvຣ ເຫໜືອ kກລິDກະລາd ຕັ້Dສະພາfເບັໜເຄົ້າ ຕາປຕໍ່ເທົ້າ ເຈົ້າໄດ້ເກີfມາ ເບັໜສີທາf ຣາຊກຸມໝາໜ ເຈົ້າກໍ່ເສີJຽ ສີສົໝບັຕ*ິ ໃນບາDkບສາ; ຣາຊມົໜທຽຣ oໜkບມາໜວ່K ໄດ້ 16 ຂJບເຂົ້າ ເຈົ້າຈີ່Dໄດ້ ເສີJຽຣາຊສົໝບັf ເບັໜເຈົ້າkກສັ; ແທໜພໍ່ oມໝຫໜໍ່ແທໜເມືອD oໜkບຫໝາໜວ່Kໄດ້ 13 ບີ ມີoD ນັdສໜຸມ 6 ຫໝື່ຣ ຫໜ້າຊ້wຊື່ໜເສາພາ ມີoDຍສົນທຣາ ພີມ@າ ເບັໜເຄົ້າ.

 ເຈົ້າກໍ່ຫຼີງເຫັໜ ຍັDຄົໜທັiາ ອັໜຕາຽ ແລະ ອັໜເຖົ້າ ອັໜ ເຂົ້າ kພຽາທິ{ໂລ&າ ເຈົ້າຈີ່Dຄຕິຄໜີງຢູ່ ໃນໃຈຄີຄ້wໆ ວ່Kໂອນໍ ສົDສາໜນີ້ ຕັ້Dເບັໜອoຄທາf ບໍ່ຫvຣຄາf ຈາັຄຳເຖົ້າ ແລ ຄຳຕາຽ ຄJຣທີ່ກູkພອົD ຫໜີໄບຂົໜຂJາຽຫາ kຜຽາ ສັພ%pຸຕ*pາໜ ດJAຍີ່Dຈີ່DຄJຣ ແຊຼ ຄັໜວ່K ເຈົ້າຕິຄໜີງ ດັ່DOັ້ແລ້J ເຈົ້າກໍ່ຈີ່D ໄລລະບເສັຽ ຍັDລັຸແກ້J ແລະ ເມັຽຮັd ອັຄ&ມເຫສີ kພວໍຣບິຕ*າມາຕາ ແລະ ໄຜພ້າ kບຊາກvຣ ແຫ່Dຕົໜເສັຽແລ້J ຈີ່Dເສັfດອັvໄບ ຈາັຜາສາfແກ້J ສຖິfແທປເຄົ້າ kບຕູຜາສາf ຫັ້ໜແລ.

 ເຈົ້າຈີ່DອານັfຍັD ສັoທອາມາf ໃຫ້ໄບຫ້າDຫາມາແລ້J ຍັDມ້າແກ້J ວໍຣຄັໜຖັd ເຈົ້າກໍ່ເສັfດ ຂື້ໜຂີ່ມ້າແລ້J ມີທ່າໜ ສັຯn ອາມາf ເບັໜອັຄຣະ ວໍລະສຫາຽ ມີຫໝູ່ເທພ%ນິ ກາຽເຈົ້າທັiາ ມາຮັປຈັປ ໂຈໝເອົາຕີໜມາ ແລ້Jອັvຫໜີໄບ ບJດ ແທປຕດີ່Doໍ້ ອໂນມາມຫານທີ{ ຕາແສD ອຸເວ}າ ເມືອງ ເສoນິຄົໝ ເຈົ້າກໍ່ສຖີfຢູ້ ທີ່ຫາfຊາf ອັໜຂາJສ ອາfດີ ເຈົ້າກໍ່ຖvດເອົາຍັD ຄັໜໄຊສີດ້າໝແກ້J ອັໜລໄຫໝ່ ແລ້J ດ້Jຽບາຣມີ ດJAດີສີສນິf ສິໜທິ{ຕJາ ເຈົ້າກໍ່ຕັf ເກf ເກົ້າເກສີ kພມຸOີ ຈີ່Dອທິຖາໜວ່K ຜີ່Jາກູສີທາf ອັvບJດ ບັfນີ້ ກູຈັໄດ້ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ຜົໝເກfເກົ້າແຫ່Dກູ ຍາໄດ້ຕົdລົDມາ ເຫໜືອແຜ່ໜດີໜ ຈົ່Dບີໜບົໜ ຂື້ໜເມືvເທີD ອາກາf ຄັໜວ່K ເຈົ້າອທິຖາໜແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຊັfຂື້ໜ ເມືvບົໜອາກາf.

 ເມື່vOັ້ ອີໜທິບັຕິ*ຣາf ຈີ່Dເອົາkກອູບແກ້J ມາຮັປຈັປ ເອົາ ເມືvຖ້າບັOຕັ້Dໄວ້ ເຫໜືອອາກາf ໃນຊັ້ໜພົ້າຣາf ຊື່າJ ຕາວຕ/Dສາ ບາກົfຊື່Jາ ທາfແກ້J ຈຸລ}ມຯີ ຍັDມີໃນກຼາ ບັfນີ້ແລດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາ ອົDທົDkພຫໜວf ບJດoໜ kບຫໝາໜໄດ້ 6 kພວັlແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dເສັfດ ເຂົ້າ ສູ່ຂ່JAໄມ້ ສີມຫາໂພທິແຖ່ໜແກ້J ອັໜສູAໄດ້ 18 ສັv kພກໍ່ອ່Jຽຫໜ້າ ອັvຫົໜແຫ່DບົJຣພາ.

 ເມື່vOັ້ kພຽາມາໜຫຼິງເຫັໜ ຈິ່Dຄິfຢາັໄດ້ ກໍ່ຈີ່Dໃຊ້ໃຫ້ລັູ ສາJ ມາທັD 3 ສາJ ຜົDນົDຣາໝ ອັໜງາໝດູສອາf ທັມໝຊາf ກັລ}pາ ຜູ້ຫໜຶ່ງຊື່າJ oDອໍຣຕີ ແຍAງາໝຍິ່D ລັdຂນ ພົ້ໜສິ່D ຫຼາຽkບກາໜ ເກສາຜົໝດຳ ງາໝໃສສ່vງ ດັvໄມກ່vAວັໜຄຳ ຈຳoໍຜົໝຄ້vAເກf kທົDເພfຜ້ຽAມາຍາ ໂສໝໂສພາ ງາໝຊຊ່vຣ ເນື້vຄິDອ່vຣທົJຣທJາຽ ເຊິ່Dຊາຽງາໝຄັdຄ່ຽມ ເກົ້າຫ່Aຽຣຊ້າຽ ບ່ຽAສໄບ ໄກJແຂໜງາໝອvຣແອ້ໜໆ ແບ່ໜແວ່ໜຫໜ້າແຍ້ໝຍິ່D ມີ ສີໂສໝວັໜດີບໍ່ເສົ້າ ຮູບແຈ່ໝເຈົ້າທັD 3 ຜົDເບັໜສາJງາໝ ມາ ຊິແລ້ໝໆ ສvAຜ່າຽແກ້ໝ ຄືດັ່DຜີJຄຳ ຈຳໃຫ້oDທັiາ ມາກທຳ ມາຍາ ຕ້າໜຕໍ່ຍິdຄີ້Jຫໍ່ ເນືvງOັ ເພາະວ່K ສູຢັາໄດ້ຍັD ສັພ%pູເຈົ້າ ມີໃຈkກສັໜ ດvມສຸຸທ{ຍີ່D. 

 ເມື່vOັ້ ສັພ%pູເຈົ້າ ກໍ່ຈີ່Dແຍ້ໝຫົJ ນ້wຫໜຶ່ງ ແລ້Jຈີ່DກຼາJ ວ່K kດູາSຖີ{ເອີຽ ສູນີ້ຕັ້Dມາກທຳ ມາຍາຕ້າໜຕໍ່ ຍິdຄີ້Jຫໍ່ ເນືvງOັ ເພື່vວ່K ສູຢັາໄດ້ກູ kພຕຖາຄຕນີ້ ໄບເບັໜຜົJ ສູແທ້ ອັໜຊລື ເມື່vOັ້ oDທັiາກໍ່ກົ້ມຫໜ້າ ຫາັຣອາຽ ເລີຽກັປກາຽໄບ ເບັໜຍ່າເຖົ້າ ຄາDວ້ຳໆ ກໍ່ຈີ່Dສັdຄ້vຣເທົ້າ ຄືໜເມືvເວົ້າຕໍ່ kພຽາມາໜຕົໜພໍ່ ເມື່vOັ້ kພຽາມາໜ ຜູ້ໃຈບາປ ບໍ່ຮູ້ຮີf ຮຳເພີDຈາ ບໍ່ພິຈາຣo ກໍ່ຈີ່Dຂື້ໜຂີ່ ຊ້າDແກ້J ເມຄ&ລາຫຼAວ ຕີໜຫຼັງຢ່ຳຂvບ ຈັກdວາໜ ຕີໜຫໜ້າຢ້ຳແທ່ໜແກ້J ອົDkບເສີf ສັພ%pູ ບາDເມື່vຂຸຣມາໜ ມາເລJເອົາແຖ່ໜແກ້J ຄື່ດັ່Dແຜ່ໜທໍຣນີ ຫຼAວຈັຜ່າໜພື້ໜ ເບັໜສvAແທ້ແລ.

 ອັໜ 1 ຄືດັ່DສຽA ຂັJຣພົ້າ ອັໜຈັຜ່າລົDມາ ດັDຄີຄືdຄີຄື່ໜ oDທໍຣນີ ຕື່ໜເຮຮົໜ ສົໜຣວົໜໃຈຢູ່ ຄີຄ້wໆ ເມື່vOັ້oDofນ້w ທໍຣນີ ຈີ່Dອັvມາ ທvດເອົາມJຽເກົ້າ ຮູດເກສີ ວ່Kສັຈ{ະ ມີ ແກ່kພບາfເຈົ້າ ຕົໜສ້າDເພາທິສົໝພ%າໜ ບັໜຫຼAວໄຫJຫັ່Jຣ ຄີລີລJດນ້vມ ເມາທໜາ ນັປແຕ່ເຈົ້າໄດ້ ພ່ຳເພັDມາoໜ kບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 4 ອາສົDໄຂບາຽ ແສໜມຫາກັປ ນັປມາເບັໜຄຳແພD ຂ້ານ້wຍ່vມແຕ່Doໍມາ ເພື່vວ່Koໍ້ຄັໜທາ ເຈົ້າ ໄຫຼຫຼັ່ງ ແຖJoໍ້ຖັ່Dຮຳຜົໝ ດ້Jຽຂ້າໄດ້ນິຍົໝ oໍມາທັຸຊາf oໍ້ບໍ່ຫ່vຣຂາf ໄຂ່ແຫ່DໃນຫົJ.

 ເມື່vOັ kພບໝີກົJ ເກDສັDຈັຢາf ຄືດັ່Dໄກສvຣ ສີຫາof ຕົJຕັ້Dອີໜຊີ ເຈົ້າກໍ່ຄືfເຖີD ທານບາຣມີ ທຳແຫ່Dຕົໜ ຢູ່ຈີໄຈ້ໆ ວ່K ບັp(ມາເລ ສີເooເຖາ kບເຕາດັ່Dນີ້ ແລເຫfວ່K ຈັໄດ້ລຽAລັf ຕັfຜຽາ ສັພ%pຸຕ*ຍາໜ ອຖ{ໍຄມິເຕ ໃນເມື່v kພສຸຣິຽະ ຕົdຕ່ຳຄ່ຳພ້vມ ແພ່Dພົ້ໜມາໜ ຄື່ດັ່Dບັໜດາໜ ຫຼAວຈັຜ່າພື້ໜ ເອົາກັໜຂື້ໜເມືv ສູ່ເມືvງຕົໜ ໃນເມື່vແສDສາຽ ອາລຸຣOັ້ ພົ້ໜພຸ່Aອັvມາ ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dໄດ້ລຽAລັfຕັfkຜຽາ ສພ%pຸຕ*pາໜດJAຍີ່D ເຈົ້າຈີ່Dໄດ້ ໂຜfສັຕ*ໂລd ໃຫ້ພົ້ໜອັvຈາັ ອົDyສົDສາໜ ເຖີDນີຣພ%າໜ ອັໜkບເສີf ອັໜບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າ kພຽາf ແລບໍ່ຮູ້ຕາຽ ບໍ່ຮູ້ເກີ; ບໍ່ຮູ້ຕັ້Dກຳເນີ; ໃນວັຕ* ສົDສາໜ ເມື່vພາຽພາຽລຸຣພຸ້ຣເລີຽ ທີ່ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ທັiານີ້ ທຽຣຍ່vມໂຜf ບານສັfທັiາ ມີkບມາໜວ່າໄດ້ 24 ອສົDໄຂຍ໌ບາຽ 6 ລ້າໜໂກfບາຽ ແສໜໂກf ຕົJບາoສັf ອັໜ ນີ້ຫາັແມ່ໜkບທັf ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ  ທັiາມາແລ້J ຈື່Dກ່າJ ຈຕຸວີສຕິ ອສັDໄຂຍານີ ສັfຖີໜຈໂກຕິໂຍ ບາoນີ ສຕສຫັlານີ [ເກາ ພຸເທ{າ kບເມາຈຍິ ດັ່Dນີ້ ທີ່ ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົານີ້ ໂສfໂຜfບາoສັfທັiາ ບໍ່ ພໍkບທັfໂດຽດັ່D kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ຝູAເບັໜແລ້Jເມື່vກvຣ ຈິ່D ໄວ້ຍັD kພພຸທ{ສາlໜາ oໜkບມາໜວ່າໄດ້ 5000 ວັlແລ. 

 ອັໜນີ້ນັປແຕ່ kພມຸOີສີຣັຕ*ນ ຕົໜແກ້J ອັໜນັ່Dຢູ່ເຫໜືອ ແຖ່ໜແກ້J ອັໜມີແທປເຄົ້າ ໄມ້ສີມຫາໂພf ຜາກົfຊື່Jາ ສັຖ{າ ອັໜເບັໜທີ່ ນໍຣເທພ%າ ມາບູຊາ ລົກາປໄຫJ້ kພກໍ່ ເຍືvງໂຄໝໄຕ້ ໃຫ້ແສDສ່vAເຫັໜທາD ແກ່ບັOສັfທັiາ ອັໜຫຼົງ ໄບໃນ ຕເດີໜບ່າອັໜມົJມືf ແຫໜ່ງວ່K ມີຫໝູ່ສັfຮ້າຽ ຣາຊ ສີສີDເສືvໂຄ່D kພກໍ່ເຍືvງໄພົ ເຫຼືອຫຼາຽຫຼາັ ອັໜຮຸ່Aໃຫ້ສັfແຈ້Dສvດ ເຫັໜຫົໜທາD ຂ້JາໝກັໜດາໜທັD 4 ໃຫ້ຮvດທີ່ແຈ້D ຢູ່ເຢັໜໃຈ ອັໜນີ້ແຕ່ kພສີຣັຕ*ນຕົໜແກ້J ເຈົ້າກໍ່oໍມາແລ້J ຍັDທັມໝເທlໜາ ສvຣສັ່Dໄວ້ ເພື່vໃຫ້ສັf ຢ້ຽມຢັ່DເຫໜັຄvA ບາ ຣມີນvAຄື ໂລັມຫາໂອຄສົDສາໜ ມີອາກາໜອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽ ຫໝູ່ເນື້vຮ້າຽ ຣາຊສີ ມີພັຽພິfkພຍາທິຮ້າຽ ແສໜໂສັມີ່Oັ ຄື່າJໂອຄໂມຫ kພກໍ່ຍັDoໍມາເຊີ່D ທັມໝເທlໜາ ຄືໂຄໝໄຕ້ ເພື່vໃຫ້ສັfທັiາ ໄດ້ເມືvເກີfໃນ ເມືvງແກ້Jກ້າJA ກຼ່າJຄືນີຣພ%າໜ ເຈົ້າກໍ່ທົJຣມາໜ ສັ່DສvຣຍັD ບັOສັfທັiາ oໜkບ ຫໝາໜວ່Kໄດ້ 45 kພວັl ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຈັນີຣພ%າໜໄບ ເຈົ້າກໍ່ຫຼີງເຫັໜ ຍັDສັfທັiາໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ແສໜໂສd ຄືຂັໜທັD 5 ເລາຄາຮ້າຽ ຍີ່Dຫໜັກຫໜາ ອາຍັຕ*ນິຣິ ອາຍັຕ*ນ ທາfທັiາ ຄັໜວ່K ສຸລຄຸດຈຸຕ*ິ ມຣນແລ້J ລJດ ມາເອົາ ບັຕິ*ສົໜທິ ເກີfມາເບັໜຄົໜ ສາລາກາໜຖ່wເຖົ້າ ແສໜໂສdເສົ້າວິກາໜ ເນື້vຫໜັງຍາໜ ລລັຸລັ່ໜ ຕືໜມືສັ່ໜໄບໝາ ມີທັDຫູຕາ ຫຼົງຜັ່Dພາf kພຽາfມີແສໜສີ່D ມີທັD ຂvດຂີ່DຜິDໄພົ ມີທັD ຫິfຊໄລ ໄອຂມvAຂໍ້ ຄໍຂົfໂກໝເຂົ້າ ເບັໜເວທ{o ແມ່ໜວ່K ແສໜເຢົາຢາ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣຄືໜມາໄດ້ ແສໜຮ້vAໄຫ້ ກໍ່ ຫາັເສຽດາຽ ແສໜoໍຕາໄຫຼ ແລມັູຍ້wຄ່wໆ ຮ່ຳເຮຮົໜ ແມ່ໜວ່າ ແສໜຕີອົdຕີທJA ຕົໜກໍ່ບໍ່ຮູ້ໄດ້ ລຄາປໄວ້ດູດາຽ ຫາຽຍັD ຈິຕ*ວີໜຍາໜ ມໍຣເນf ອັໜນີ້ ຕັ້Dບໍ່ຮູ້ຈັເຫf ແຫ່Dວັຕ* ສົDສາໜ ອັໜລເສັຽຍັDວີໜຍາໜ ແລມານັ່Dຢູ່ຈ້Jາຽກ້Jາຽ ຕັ້Dບໍ່ຮູ້ ເຫfອັໜຮ້າຽ ແລອັໜດີ ອັໜນີ້ກໍ່ເບັໜທັຸໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ຫຼາຽ ຫຼັາ ອັໜ 1 ສvAຫາັຮັd ຫາັມັdກັໜແລ້J ເລົ່າມາຢູ່ ພາັເບັໜສvA ອັໜນີ້ ຊ້ຳເລົ່າເບັໜກvAທັຸ ອັໜລຳຍີ່D ໃນຫ້vAສີ່Dໂລກາ ອັໜຍາັ CຸA ແມ່ໜວ່K ໃຫ້ສອືd ໃຫ້ສອື້ໜ ເມື່vພັfພາັຈາັ ຄຳຮັdຄຳມັd Oັກໍ່ບໍ່ຫ່vຣຄືໜມາໄດ້ ຮ້vAຮ່ຳໄຫ້ເຮຮົໜ ໃນເມື່vທັl ພົໜ ຫຼີງເຫັໜແລ້J ຈີ່Dຕັ້Dໄວ້ຍັD ກvAແກ້J 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜຂັໜ ຄື kພຼອພິທັມໝາ ແລ kພຼວິໄນ ທv້ຣໄວ້ ໃຫ້ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ແກ່ບັOສັfທັiາ ເມື່vພາຽສຸດພາຽຊ້w ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້ານີໂສf ໂຜfບັO ສັfທັiາໄດ້ 24 ອສົDໄຂບາຽ ແສໜຕົJສັf ເຫfສົໝຄຳເຈົ້າ ອັຖ{າກຖາຕິກາ ຊີໜນລັD ກາໜ ຈີ່Dກຼ່າJ ຄາຖາໄວ້ວ່K 

 ຈຕຸ ວິສຕິ* ອສັDໄຂ ຍາ ນິສຖີ ຈສັຕ*ເກາ ຕິເຍາ ບາo ນິສັຕ* ສຫັl [ເກາພຸເທ{າ kບເມາ ຈຍິ.

 ດັ່Dນີ້ແລ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າແຫ່Dເຮົາ ນິໂສf ໂຜf ບັO ສັfທັiາ ບໍ່ພໍkບທັfໂດຽດັ່D kພເຈົ້າທັiາ ອັໜເບັໜແລ້J ເມື່vກ່vຣ ຈີ່Dຕັ້Dໄວ້ຍັD kພສາlໜາ ໂຜfບັO ສັfທັiາ oໜkບ ຫໝາໜວ່K ໄດ້ 5000 kພວັlາ ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາ ອັໜຈັເສັfດເຂົ້າສູ່ຫ້vA ເມືvງແກ້Jກ້າJA ກຼ່າJ ຄື່Jາ ອມຸຕ*ມຫານຄvຣ ນີຣພ%າໜ ເຈົ້າກໍ່ເສັfດ ໄບສູ່ ສJຣEທີ{pາໜ ເຈົ້າກໍ່ທvດຕົໜນvຣເຫໝືອ ບັໜຈັD ອັໜມີໃນຣ ຫ່JາD ໄມ້ຮັDສvAຕົ້ໜ ອັໜວິເສf ອັໜມີໃນkບເທf ຫ້vAເມືvງແກ້J ກຼ່າJຄື່Jາ ກຸສີໜນລາ ເຈົ້າກໍ່ຕ້າໜ ຈາຣຈາ ຕໍ່ເຈົ້າອານົໜ ຕົໜເບັໜລັູສິfແກ້J ແຫ່Dຕົໜວ່K 

 ອນັນທ kດູາອານົໜເອີຽ ອັໜເກີfມາ ເບັໜຄົໜນີ້ ຢູ່ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ທ່າໜຍາໄດ້ ຈົDໃຈແວໜkບຫໝາf ຊາຕິຫ້vAໂລກີ ນີ້ ລາDເທື່vມີ ລາDເທື່vໄຮ້ ລາDເທື່vໄດ້ມາແລ້J ຊ້ຳພັf ເລົ່າພwເສັຽ ເບັໜຜົJເບັໜເມັຽກັໜແລ້J ເຈົ້າຢ່າໄດ້ ທຳໃຈ ເຊື່v ລາDເທື່vເບື່vໃຈຊັD ຊັDດ້Jຽໂທfໂທສາ ໂມຫາຈັປຈ່vA ທ່າໜ ກໍ່ບໝີ ສ່vAເຫໜັອັໜຮ້າຽ ມາຖືdຕ້vAເຖີDຕົໜ ທ່າໜກໍ່ບໝີຮູ້ຈັ ຂົໜຂJາຽ ສັfຂ້າໝ ຍ່າໜoໍ້ກ້າJA ກ່ຼາJຄື່Jາ ວັຕ*ສົDສາໜ ເຫັໜມາບາໜດັ່Dເຮົາ kພຕຖາຄຕ ນີ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v kພທັlພົໜ ນິຣພ%າໜ ໄບແລ້J ທໍ່ຍັDຈັຕັ້Dໄວ້ ກvAແກ້J 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜ ຄື kພອພິ ທັມໝາ ແລ kພວິໄນບິຕ*ກທvຣໄວ້ ໃຫ້ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ແກ່ບັOສັf ທັiາoໜ kບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 5 ພັໜ kພວັlາ ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ລລົf ບົfໄບໄດ້ 5 ຮ້w kພວັlາ ຫາພິdຂຸນີສົD ອັໜຈັມາທົD ຈຕຸkບຣິສຸທິ{ສີໜ ຕາໝkກບີໜ ພຸທ{ບາf ຕັ້Dໄວ້ ໃຫ້ຕາໝບາf ວິໄນ Oັ້ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ລລົfບົfໄບ ໄດ້ 1000 kພວັlາ ຫາອໍຣຫັໜ ຕາ ຂີoສາວົd ເຈົ້າຕົໜkບເສີ; ອັໜຈັມາ ໃຫ້ບັDເກີ; ອພີpາໜ ຊoວິໂຣຈນ໌ ໂຜfຝູAສັຕ* ນິກvຣOັ້ ກໍ່ຫາບໝີໄດ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖຄຕ ລລົfບົfໄບ ໄດ້ 2000 kພວັlາ ຫາສັມໝນເຈົ້າ ອັໜຈັຂື້ໜໃຈ ຍັDkພໄຕຽະບີດົd ແລ້Jແລ ຍົdອັvມາ ເທlໜາ ໄດ້ໃນ 8 ຫໝື່ 4 ພັໜຂັໜ ອັໜເຈຽຈາໜໄບດ້Jຽ ບັp( ນິກາຽ ທັD 5 Oັ້ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ເລີຽ.

 ອານັນທ kດູາອາ Oົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖາຄຕ ລ່JAໄບໄດ້ 3000 kພວັlາ ຫາພິຂຸສົD ອັໜຈັ ມາkບຊຸມກັໜ ໃນວັໜຖ້Jຣ 4 ໃຫ້ຮູ້ທີ່ແຈ້Dແຫ່D ສັDyກັໝ ເບັໜຕົໜວ່K ກທຳEເບປາສົf ອັໜໃຫ້ຜາກົfໄບດ້Jຽ ຈຕຸທັlີ ບັOຣັlີ ແລ ສັມໝຄີ& Oັ້ກໍ່ຫາ ບໝີໄດ້ເລີຽ.

 ອານັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖຄຕ ລລົfບົfໄບໄດ້ 4000 kພວັlາ ຫາພິdຂຸ ອັໜ ຈັມາ ທົDຍັDໄຕຽະ ຈີວvຣ ອັໜເບັໜ ມຫັໜຕຄຳສvຣ ຄຸຯnາ ພິເສf ອຕິເລd ອແນdແຫ່D ໂຍຄາວຈvຣເຈົ້າ ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ແລ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖາຄຕ ລ່JAໄບໄດ້ 5000 kພວັlາ ມາຕ*າວ່າ ບຸຄ& ລຜູ້ໃດ ໄດ້ຜ້າເຫຼືອDນ້wໆ ຫ້wບ່າຄົ່Jໄບໝາຄົໜທັiາ ກໍ່ສົໝ ມຸຕິ*ວ່K ບຸຄ&ລຜູ້Oັ້ ໄດ້ເບັໜຟິdຂຸ ໃນກຼະຍາໝOັ້ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ດ້Jຽແທ້ ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ນີ້ຍັDຄົDຄົປ ຈົປຢູ່ເທົ້າ 5000 kພວັlາ ຜີ່າJຈັ ນັປສັDຂຽາ ໃຫ້ເບັໜລດູ ໄດ້ 1 ຫໝື່ຣ 5000 ລດູ ຜີຈັບຸຣໃຫ້ເບັໜ ເດືvຣໄດ້ 60,000 ກໍ່ບໝີຄາ ຄັໜຈັຈາໃຫ້ເບັໜວັໜ Eເບປາສົf ໄດ້ 1 ແສໜ 2 ຫໝື່ຣ Eເບປາສົf ຜີຈັກົfໃຫ້ເບັໜວັໜ ສີໜນ້wໄດ້ 1 ແສໜ 2 ຫໝືຣວັໜ ສີໜນ້w ກໍ່ບໝີແບd ຜີຈັແຈdໃຫ້ເບັໜວັໜໄດ້ 1 ລ້າໜ 8 ແສໜວັໜ ຜີຈັບັໜໃຫ້ເບັໜ ຍາໝໄດ້ 6 ໂກfບາຽ 8 ລ້າໜ 8 ແສໜຍາໝ ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ຊີ້ໜສາlໜາ kພຕຖາຄຕ ນີ້ຊີ້ໜ ກໍ່ຊີ້ໜໄບໃນ ບີຊJດ ມຸສິກາມັຄ&ທ ພາສາ ລາJ ວ່Kບີໃດມີໃນ ຄີໝຫັນ* ລດູເດືvຣ 6 ເພັD ວັໜພຸດບໍຣສຸດ ມື້ເຕົ້າຍີ່ ອັໜມີນັdຂັຕ*ລືd ຖືdຫໜ່ວຽຊື່Jາ ວິສັກ)າ ອັໜມີໃນຍາໝແຖ ໄກ້ຈັຮຸ່A ພຸ່Aເຫັໜຫ້ໜາ ອລຸເOາໄທ ໄຂ ຣັlໝີ ຜ່vAພາຽໃສ ງາໝດູຊອາf ແຕ່Oັ້ ສພ%ສາຣິຣິd kກ ທາfເຈົ້າທັiາ ອັໜຢາຽຢັDຢູ່ ທັຸຫໝູ່ໄມ້ໄພພໜອໝ ຈvມເຂົາຍຸ ຄັໜທvຣ ທັDແມ່oໍ້ຄຸAຄາ ມຫາສມຸດ ສຸດແດໜ ແສໜໂກf ຈັກdວາໜ ອັໜເບັໜທີ່ຢູ່ ແຫ່Dຫໝູ່ຜີເຊື້voໍ້ ລົ oັຄຸດມນຸlາ ກຸມພັໜ ຄັໜທັພ%ຍັd ເມືvງແມໜແດໜສJັຣ ກໍ່ບໝີຮູ້ເສົ້າ ແຕ່ Oັ້ kພສາຣຣິkກທາ;ເຈົ້າທັiາ ຈີ່Dເສັfດມາ kບຊຸມກັໜເບັໜດັ່Dຕົໜ ອົDkພສຸຣເພf ຍາໝເມື່vເສັfດ ຍົdຍ່າDຍ້າຽໄບໝາ ລີ ລາຂື້ໜເຫໜືອ ຣັຕ*ນບັໜລັD ນັ່DkກຊັDກຊິf ຊຖິfຢູ່ແທປເຄົ້າ ໄມ້ສີມຫາໂພf ແຖ່ໜແກ້J kພນັ່Dແລ້J ພັພ%ແນ່DເຊິDດູ ຕເກີDງາໝສູAໄດ້ 18 ສັv kພກໍ່ລເລັ່D ເບັ່DອັvຍັDແສd ສຸພັຯn ລັDສີ ແຕ່kບຖພີພຸ່Aຂື້ໜ ທົ່Jພື້ໜມຫາສມຸດ ບັພaຕາ ຣັlໝີ ມີວັOວັOາ ວັຄ&າຽາມຽາ ມາເວiາເຫຼືອD ພໍ່ເຫຼືອDຫຼາຽ ຫຼາັ ໂອພາfເພັ່Dkບກາຽ ທົ່dທິlບົJຣພາ ເພັ່Dຣັlໝີໄບ ໄກ ຍັDເລົ່າມາລວັDລໄວ ວຽຣຄvບຂື້ໜ ກ້ຽວຮvບ ທໂມ ລີ ທຽມຣັlໝີ ຜາຽແຜ່ລ້vມ ດັ່Dສາຽພົ້າແມປເຮືvງຮາJ ຢູ່ພຼັຣ ລາຽພິລາຄືດັ່D ສຸວັໜນຄາfຄາຄື ສີມັໜເຊfຖາຣັ lໝີ ເຫຼືອຫຼາຽແສDອ່vຣ ຄືດັ່DຫົDສບາf ຊາຕິຣັlໝີ ທົDຍີ ຍັ່D ຄືດັ່Doໍ້ຄັ່Dໃສໄຕຄຳ ນິລນິລາ ທັໜທີຂຽວກໍ່ຂຽວ ງາໝຍີຍັປ ຄືດັ່DບີdແມDຄັປ ເຫຼື້ອໝຍີເຍື່vງ ບິຕບິຕາ ທັໜ ທີເຫຼືອD ກໍ່ເຫຼືອDງາໝຫຼາຽຫຼັາ ຄືດັ່DດັvບຸOofນ້w ສ້wສຸຣ ພີ ທຽມດັ່Dຈຳບາຈຳບີ ກນີກາກ້າໜເກf ງາໝພJAເພf ອເoຊາເລາ ຫິຕ*ເລາ ຫິຕ*າ ທັໜທີແດDກໍ່ແດD ງາໝຍີ ຍ່vAໆ ແດDກ້ຽAອ່vຣ ສັຸຂຸມາໜ ທຽມທvAຈາໜ ເຮືvງເຫື່v ຄືດັ່Dດັvໄມ້ ເມື່vນົDເຮືvງ ສັຸຂຸມາໜເຮືvງຮຸ່A ພຽAພົ້ໜພຸ່Aກາຍຽາ ໂອທັໜຕ ໂອທັໜຕາ ທັໜທີຂາJ ກໍ່ຂາJງາໝສຸທ{ຍີ່D ມີວັOຜ້ຽAສີ່D ສັDຂາໜ ຍາມຍາມາ ຢາຽຢັDຢູ່ເບັໜຫໝູ່ເບັໜຄູ່ ຢູ່ຊvຣລvຣ ທັໜທີອ່vຣ ກໍ່ອ່vຣງາໝແກໝສີ້J ຂື້ໜເຫໜືອວ່າDຄີ້J ເມືvຮvດo ລາ ອັໜນີ້ ທໍ່ແຕຈາ Eບປມາທຽມເຫf ອັໜຈັກ່າJໃຫ້ ຫໝົດ Eບປເທfແທ້ ກໍ່ຍັDມີເຫຼືອຫຼາຽ ຣັlໝີຜ່າຽແຜ່ລ້vມ ຄືດັ່D ແຖJແກ້Jອ້vມແກໝຄຳ ຣັຕ*ນຮ້wຮvບ ຄືດັ່Dkພຈັໜ ແຈ້Dຈvດເມືvງແມໜ ທັDບໍຣິວາໜ ແສໜດJAດາJ ເດຽລດາf ຄືດັ່D kພສຸຣິຍາf ໂອພາfສ່vAໃສ ງາໝເຮືvງຮຸ່A ຮຸ່AທັDຫໜ້າ ຮຸ່A ທັDພົ້າ ຮຸ່AທັDດີໜ ຮຸ່AທັDອີໜ ຮຸ່AທັDພົໝ ຮຸ່AທັDຍົມໝo oັຄຸດ ມນຸl ກຸມພ%ັຣ ຄັໜທັພ% ຍັdຂ ອາລັກ)າ ເທພ%ດາ ສຸລາສຸລີໜ SສJຣ ຊJຣກັໜລົDມາ ຄີຄືdຄີຄື່ໜ ຖືທຸAເຈັ້ຽ ແລທຸAໄຊ ທຸAທvAກJາຽແກໝຊໍ່ kບທູບkບທີປ ໄຕ້ຕິfຕໍ່ຕາໝ ທຽຣ ເຄື່vງkບດັປ ລຽຣທັຸພາັ ຫຼີ້ຣເຄື່vງຫຼາັ ບູຊາ ເສປສຂAຽາ ມJຣມີ່ ມີທັDບີ່ ຫໍຣບຳ ຊໍຂັປຂາໜທັຸສີ່D ສvຣໄລຕ່wຕີ່D ແກໝພາfສvຣເນືvງOັ ໄບດ້JຽສີDໂຂໜ ມvມມາຽ ພ້vຣຣລຸດຣລາຽ ເບື້vງບາຽຕີ ຕຸຣິຽະດົໜຕີ ຄີຄຶdຄີຄື່ໜ ຂັປພ້vຣຊື່ໜ ບູຊາ ສາທຸກາໜທັຸແຫ່D ຄື່ໜເຄົ້າແບ່DເຖີDພົໝ ສຽAລງົໝພົ້າຮ້vງ ສ່vAໃສສີ ເຂົາຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ ດັDທົ່Jເທົ້າ ຊvດ kພທໍຼນີ ສັfຍີໜດີທັຸແຫ່D ດJAແກ້Jແກ່D ອັlຈັໜ ເຂົາເສໝຣ ຜັໜງາໝ ຢູ່ຄີຄ້JາDໆ oໍ້ສໝຸດກ້າJA ກໍ່ຂຳເຂືvກ ເຍືvກຕີພvA ລນvAລລvກ ເລີຽລJດເບັໜ ເຂົ້າຕັvດັvໄມ້ ພົ້ໜຂື້ໜບູຊາ kພ ຍvດໄທ້ ຊີOສາlໜາ ເມື່vOັ້ເທພaບຸດ ເທພaາ kພຽາອີໜ kພຽາພົໝ ຈີ່Dຂໍໂອກາf ຣາທ{o ອົDສັຖ%າໂຄດົໝບໍຣົມໝບຸພິf ເພື່vຈັໃຫ້kບວຸຕິ ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜທີສຸດທີຊ້w.

 ເມື່vOັ້ kພຍvດສ້w ສັພ%pູ ທໍ່ວ່KຍັDຈັໄດ້ເບັໜຄູ ສ່Dສvຣ ແກ່ບາoສັfທັiາ ໄດ້ 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຍົdຂື້ໜຍັD kພຫືຣໄທ ໄຂkກອູບແກ້J ອັໜຜ່າໜແຜ້J ໃສເຕັໝໄບດ້Jຽ ບັໜຈັໜ ຄັນທຣົlາຂvAຫvມ ກຼ່າJຄື່Jາ kກອvມoໍ້ ອມຸຕ*kກສີລາ ຢາຽຢາf kພກໍ່ຮJາຽໂຮຽຜາຽໂຜf ເບັໜ ຣົlທັມໝເທlໜາ ໄຂສົDໂສf ຫົfທັDອີໜ ຫົfທັDພົໝ ຫົfທັDຍົມໝ o oັຄຸດ ມນຸlາ ກຸມພັໜ ຄັໜທັພ%ຍັd ອາລັກ)າ ເທພ% ດາ ສຸລາສຸລີໜ SສJຣ ຊJຣກັໜມາ ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ຕື່ໜເຕັ້ໜແລ້J ເວັ້ໜຈາັ ບາປກຳ ອັໜຕົໜໄດ້ກທຳ ດ້Jຽໂທfທຸຈ{ລິf 3 kບກາໜ ຄື່Jາ ກາຍຽະ ວKຈີ ມເo ເລາເພາ ເທາເສາ ເມາເຫາ ກີ້Jໂກf ໂສfເສັຽຫໝົດແລ້J ເຫfວ່Kຕົໜໄດ້ ດູດກີໜoໍ້ແກ້J ມທຸຣົf ໃຈຫJາໜຊື່ໜຊ້w ເມື່vOັ້ kພຍvດສ້w ສພ%pູ ທໍ່ ວ່KຍັDຈັໄດ້ ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ບັOສັfທັiາ 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dມ້າDຍັD ບັໜຈຂັໜ ທັDຮູບ ສູບຈິfໃຈ ຫໜີໄບ ທາDໃດ ໃຜກໍ່ບໝີຮູ້ຮvດເຈົ້າ ກໍ່ທໍ່ແຍDຍvດແກ້J ກ່ຼາJຄື່Jາ  ອມຕ ມຫານຄvຣ ນີຣພ%າໜ ພຸຣແຊຼ.

 ດJAkບເສີf ອັໜບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າkພຽາf ບໍ່ຮູ້ຕາຽ ບໍ່ຮູ້ເກີf ບໍ່ຮູ້ຕັ້Dກຳເນີf ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ເມື່vພາຽສຸດພາຽ ຊ້w ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ ສາlໜາkພພຸທ{ ເຈົ້າແຫ່Dເຮົາ ອັໜລ່JAໄບແລ້J ລົມາເຖີDວັໜນີ້ໄດ້...2557...kພວັlາ ຄົປກັປ.....9.......ເດືvຣບາຽ.....5...........ວັໜກັປທັD ວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ແຊຼ ອoຄາຕ kບວໍຣໍ ພຸທ{ສາlໜາ ຍັDຈັມີມາ ພາຽຂ້າDຫໜ້າ Oັ້ອີdບໝີນ້w ຍັDຢູ່.............kພວັlາຄົປ ກັປທັD..............ເດືvຣບາຽ...................ວັໜກັປທັD ວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ເບັໜເຄົ້າ ກົfເຂົ້າມາໃນ ເຫມັນ*ຣດູເດືvຣ...................ຄ່ຳວັໜ................ ເບັໜມື້ຮັປ ທຈໍສໍໄສເສັf ເສັfດໃກ້ ແຝDພັປຈັປ ນັກ)ຕ*ລືd ຖືdຫໜ່ວຽຊື່Jາ ບຸພ%kຜຼະຄຸOີ ໂອພາfລັູໄສສໜິດ ອັໜສຖິfຢູ່ ໃນສີDນ ຣາສີ ໃນວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ແຊຼ.

 ຈັຕ*າເລາທັມໝາ Iີ ທຳທັiາ 4 kບກາໜ ກຼ່າJຄື່Jາ ອາ ຍຸວັO ສຸກ)າຜຼາ ອາເລາຄາຽາ ພາວຖ້Jຣ 5 ບັຕິ*ພາ ນຖ້Jຣ 6 ອາທິບັfເຕັຍຽະຖ້Jຣ 7 ຈົ່Dເສັfດເຂົ້າ ຄ້ຳຄົDທົDໃນ ຂັນທສັ*oໜ ແຫ່Dມັຄ& ບິຕ*ເຖໜ ສັມໝເນຣເຈົ້າ ອົDຖິLດຢູ່ໃນ ວັfວາອາຣາໝ ທີ່ນີ້ ພ້vມດ້JຽEບປາສົd Eບປາສີກາ ກໍ່ຈົ່Dໃຫ້ຢູ່ ສັຸສບາຽດີ ທັຸໆຄົໜກໍ່ຂ້າເທີ້ໜ ສາທຸໆອນຸເມາທາມິ