ອານິສົD ຖJາຽເຂົ້າແຈd

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ອາຍາທິ kກຣນ kພາມໝນໍ ອາລັປkພ ກເຖສິ ຕີຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາ ຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜາ ແຫ່DກາໜຖJາຽ ເຂົ້າແຈd ສັDຄທາໜ ແກ່ທ່າໜພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ທີ່ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ໄດ້ນv້ມoໍມາ ຍັDເຄື່vງ ສັກdາຣບູຊາ ມີເຂົ້າoໍ້ ໂພຊໜອາຫາໜ ລົ kບmູບkບmິປ ດvັໄມ້ ຄັນMຣົlາ ຂvAຫvມ ນຳມາດ້Jຽໃຈ ເຫຼື້ອໝໃສສັ{ທາ ໃນຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼ 3 kບກາໜ ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAຕົໜ ໃນຊາfນີ້ ແລະ ຊາfຫໜ້າ ກໍ່ຄົDຈໄດ້ ດັ່Dມເoຣົf ຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAຕົໜທັຸkບກາໜ ດ້Jຽວ່K

 ບຸpກຸສົໜນີ້ ເກີfຂື້ໜຈາັຄJາໝ ບິຕິຍິນfີ ຈິ່DເບັໜຕົJກຸສົໜ ສັທ{າຄື ຄJາໝເຊື່v ວິຣິຽຄື ຄJາໝພຽຣ ໃຫ້ກຸສົໜ ທີ່ເກີfຂື້ໜ ໃນຕົJແລ້J ບໍ່ໃຫ້ເສື່vມສູຣໄບ ຈິ່Dຄ່wຣ ອກຸສົໜຈິf ໃຫ້ຂາfໄບ ຈາັຂັນMສັໜດາໜ ແລ້Jຈົ່Dຕັ້D ຢູ່ໃນຄຸຯແກ້J ທັD 3 ກໍ່ນັປວ່K ເບັໜຜູ້ເຖີD kພຣັຕ*ນໄຕຼ ສຣນຄົໝ 3 ຈິ່Dໄດ້ເອີ້ໜ ວ່K oມໝ Eບປາສົd Eບປາສິກາ ຢູ່ໃນ kພພຸທ{ ສາlໜາ ທັຸວັໜນີ້

 ພັJເຮົາ ເຫຼົ່າບໍຣິສັfທັiາ ຈົ່Dຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈ jາຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜອາວຸດ ຕິfຕົJຂvAເຮົາໄບ ສູ່kບຣໂລັ ເບື້ອDຫໜ້າ ວັfຖຸທີ່ເຮົາ ບໍຣິຈາັທາໜ ໄບແລ້Jນັ້ໜ ກໍ່ເບັໜສບຽAອາຫາໜ ຂvAເຮົາ ໄບສູ່kບຣໂລັ ເບື້ອDຫໜ້າ ແລະ ດັ່Dພາສິf ທີ່ຍົdຂື້ໜໄວ້ໃນ ຄັ້Dພຸm{ກາໜວ່K

 “ອາຍາທິ kກຣນ kພາມໝນໍ ອາລັປkພ ກເຖສິ ຕິ” ຄັ້Dນັ້ໜອົDສົໝເດັf kພສພapູເຈົ້າ kບທັປຢູ່ ບ່າເຊຕວັໜ ມຫາວິຫາໜ ພ້vມດ້Jຽ kພພິdສຸສົD ຍັDມີkພາໝຜູ້ຫໜື່ງ ຢູ່ໃນເມືvງ ສາວັຖ%ີ ມີເຂAvາເຖີD 80 ໂກf kພາໝຜູ້ນັ້ໜ ມີລູັຊາຽຄົໜຫໜື່ງ ເບັໜທີ່ຮັd ເຫໝືອໜຫໜ່ວຽຕາຂvAຕົໜ ພໍອາຍຸໄດ້ 17 ບີ ກໍ່ບັDເກີf kພຽາfມາເຖີDຕົໜ ກໍ່ຈິ່Dມໍຣoຈາັ ບິດາມາໜດາຂvAຕົໜ ສ່Jຣkພາໝ ຜູ້ເບັໜບິດາ ເຫັໜລັູຊາຽຂvAຕົໜ ຕາຽດັ່Dນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ ເບັໜທຸກ) ເວMນາ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ຮ້vAໄຫ້ລຳພັໜໄບໝາ ແລ້Jເຂົາກໍ່ oໍjາສົປ ລັູຊາຽຂvAເຂົາ ທີ່ຕາຽນັ້ໜ ໄບຈູດໃນ ບ່າຊ້າຜີທີ່ນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ບັຸສາລາ ໄວ້ຫຼັງຫໜື່ງ ມີເສື່vສາf ອາlໜາ ແລ້Jກໍ່ແຕ່Dໃຫ້ ທາfເຮືvຣຄົໜຫໜື່ງ ໄບEບປຖາັຮັdສາ ໃນບ່າຊ້າ ຜີທີ່ນັ້ໜ ເພື່vຈໃຫ້ ໄບສົ່Dເຂົ້າເຊົ້າ ເຂົ້າແລDທັຸວັໜ ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ຝົໜກໍ່ບັDເອີໜຕົd oໍ້ກໍ່ຫຼາຽ ຖ້JມຫົໜທາD ທີ່ຈໄບນັ້ໜ ຄົໜໃຊ້ໃນເຮືvຣນັ້ໜ ຈຂ້າໝໄບ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຈິ່Dກັປຄືໜມາ ພົປkພພິdສຸສົD ອົDຫໜື່ງ ມາບິນMບາf ກໍ່ເລີຽໄດ້jາ ເຂົ້າໃສ່ບາf ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ພິdສຸອົDນັ້ໜ ແລ້Jກໍ່ຢາfoໍ້ Eທິfສ່Jຣບຸຣ ສ່Jຣກຸສົໜ ໄບໃຫ້ເຂົາ ຜູ້ຕາຽໄບນັ້ໜ ຄັໜເມື່vອຸທິfແລ້J ເຂົາຈິ່Dໄດ້ກິໜ ເຂົ້າບາອາຫາໜ ໃນວັໜດຽວເທົ່ານັ້ໜ ແລ້Jເຂົາກໍ່ ມານີມິfຄJາໝຝັໜ ໃຫ້ຜູ້ເບັໜພໍ່ ຮູ້ແຈ້Dວ່K

 ລັູຕາຽຫໜີຈາັ ພໍ່ແມ່ໄບ ກໍ່ໄດ້ບີຫໜື່ງແລ້J ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ກິໜເຂົ້າ ຈັວັໜເລີຽ ກໍ່ມາໄດ້ກິໜເຂົ້າ ແຕ່ວັໜດຽວ ເທົ່ານີ້ລົ ຄັໜລັູຊາຽkພາໝ ມານິມິfຄJາໝຝັໜ ດັ່Dນີ້ແລ້J kພາໝຜູ້ເບັໜພໍ່ ກໍ່ໃຫ້ຄົໜໄບ ຕາໝjາຄົໜໃຊ້ ຜູ້ໄບEບປຖາັຮັສdາ ນັ້ໜມາຖາໝເບິ່D ຂ້wກໍ່ແຕ່Dໃຫ້ເຈົ້າ ໄບສົ່Dເຂົ້າoໍ້ ໂພຊໜອາຫາໜ ລັູຂvAຂ້wຢູ່ ທັຸໆ ວັໜ ເຫfໃດລັູຊາຽຂvAຂ້w ບໍ່ໄດ້ກິໜເຂົ້າ ຈັວັໜເລີຽ ຈິ່Dມາໄດ້ກິໜເຂົ້າ ແຕ່ວັໜດຽວນີ້ ຄັໜວ່K ຄົໜຮັປໄຊ້ຜູ້ນັ້ໜ ໄດ້ຍິໜແລ້J ກໍ່ຕvບວ່K ຂ້ໜwກໍ່ໄບສົ່Dເຂົ້າ ລັູຂvAທ່າໜຢູ່ທັຸວັໜ ແຕ່ວັໜວາໜນີ້ ຂ້ໜwໄບບໍ່ໄດ້ ເພາະຝົໜຕົdແຮA oໍ້ກໍ່ຫຼາຽ ຈຂ້າໝຈລw ໄບກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຂໜ້wຈິ່Dກັປມາ ຮvດກາDທາD ເລີຽພົປ kພພິdສຸເຈົ້າ ໄບທ່ຽວບິນMບາf ຂໜ້wຈິ່Dໄດ້jາ ເຂົ້າໃສ່ບາf ເຈົ້າພິdສຸ ແລ້Jຈິ່Dໄດ້ຢາfນ້ຳ Eທິfສ່Jຣບຸຣ ສ່Jຣກຸສົໜ ໄບຫາລັູ ຊາຽຂvAທ່າໜ ແລ້JລູັຂvAທ່າໜ ຈິ່Dມາໄດ້ກິໜເຂົ້າ ແຕ່ວັໜດຽວ ເທົ່ານີ້ລົ

 ຄັໜkພາໝຜູ້ເບັໜ ພໍ່ຮູ້ດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ຄິfຄໜິງ ໃນໃຈວ່K ເຮົາຄJຣຈໄບໄຫJ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ສາກ່vຣ ແລ້Jຈິ່Dທູຣຖາໝ kພພຸທ{ເຈົ້າວ່K ຈເບັໜອານິສົD ຢ່າDໃດ kພາໝຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່jາ kບmູບkບmີປ ດvັໄມ້ ຄັນMລົfຂvAຫvມ ໄບຂາປທູຣ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຄັໜໄບເຖີDແລ້J ຈິ່Dນັ່Dຢູ່ໃນ ທີ່ຄJຣແຫ່Dຕົໜ ແລ້Jກໍ່ຂາປທູຣ ຖາໝkພພຸm{ ເຈົ້າວ່K

 “ຟຄວK” ຂໍແຕ່ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີkພພາັເຈົ້າ ຄົໜຊາຽຍິDທັiາ ໃນໂລັນີ້ ຄັໜເມື່v ເຂົາຕາຽໄບສູ່ kບຣໂລdແລ້J ຜູ້ຢູ່ພາຽຫຼັງ ໄດ້ແຕ່Dຄົໜໃຊ້ ຊາຽຍິD ໄບEບປຖາັຮັdສາ ແລະ ບັຸສາລາໄວ້ ແລ້Jjາ ເສື່vສາfອາlໜາ ເງີໜ, ຄຳ, ຊ້າD, ມ້າ, ງົJ, ຄJາຽ ໄບໄວ້ໃນ ບ່າຊ້າຜີທີ່ນັ້ໜ ຈເບັໜ ອານິສົD ແກ່ເຂົາຜູ້ຕາຽ ໄບນັ້ໜຫຼືບໍ? ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພ ສາlfາເຈົ້າ ຈິ່Dຕັfkພສັfທັມໝ ເທlໜາ ວ່K

 ດູກ່vຣkພາໝ ຜູ້ມີເຂvAາ ອັໜມຫາສາໜ ເພື່vວ່K ຈໃຫ້ເບັໜ ຜiະ ອານິສົD ແກ່ເຂົາຜູ້ຕາຽນັ້ໜ ກໍ່ຄJຣເຮັf ສັDຄທາໜ ໃຫ້ແກ່ kພພິdສຸ ສັມໝເຯຣເຈົ້າ ແລ້Jຈິ່D ຢາfນໍ້າຫໝາຽທາໜ Eທິf ສJ່ຣບຸຣ ສ່Jຣກຸສົໜ ໄບຫາເຂົາ ຜູ້ຕາຽໄບນັ້ໜ ຄັໜໄດ້ຮັປ ສ່Jຣບຸຣທີ່Eທິf ອັໜນີ້ແລ້J ຈິ່Dຈໄດ້ພົ້ໜຈາັ ທັຸທັDບJAນັ້ໜລົ ເມື່vkພາໝໄດ້ພ<D ທັມໝເທlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າແລ້J ກໍ່ຊົໝຊື່ໜຍິໜດີ ເຂົາກໍ່ຂາປທູຣ ອາຣາທ{ນາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປທັDຊາJເຈົ້າພິdສຸ ໄບສູ່ kບສາfຂvAຕົໜ ກໝີລົ.

 kພາໝຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່ບູເສື່vສາf ອາlໜາ ໄວ້ແລ້J ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ກໍ່jາ ຊາJເຈົ້າພິdສຸ ເສັfດເຂົ້າໄບສູ່ ບາສາfຂvA kພາໝຜູ້ນັ້ໜ ແລ້JkພອົDກໍ່ kບທັປເທິD ອາlໜາ ອັໜມີເຈົ້າພິdສຸ ເບັໜບໍລິວາໜ ເມື່vນັ້ໜ kພາໝກໍ່ຕົdແຕ່D ເຂົ້ານໍ້າ ໂພຊໜອາຫາໜ ເຂົ້າມາຖJາຽ ສັDຄທາໜ ວ່K

 “Sມlໝິງ ເຄsາ Sມານິ ພິກ)ານິ ສສຸບkພຍັໜຊ ນານິ ສEທການິ ສຕຳkພລານິ ສຈິຕ*ມໍຣນານິ ສັພa ໂພຊໜ ອາຫາລານິ ຄີຣນາເພສັfຊານິ ສພັນ}ານິ ພຸທ{ ທັມໝ ສັDy ບູຊນັຖ%າຽະ ສໍຄlາ ໂອເoຊຍາໝ ເພາທິ ລຸກ)ໍ”

 ດັ່Dນີ້ແລ້J ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ກັປຊາJເຈົ້າພິdສຸ ກໍ່ສັໜພັຕ*າຫາໜ ສຳເຣັfແລ້J kພາໝກໍ່ຖJາຽ ບັfໄຈທັD 4 ມີຈີວvຣເບັໜຕົ້ໜ ແລ້Jກໍ່ຢາfນໍ້າ EທິfສJ່ຣບຸຣ ໄບຫາລັູຊາຽ ຂvAຕົໜ ທີ່ຕາຽໄບນັ້ໜ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dໄດ້ຕັf ເທlໜາ ໃຫ້ແກ່ ກິຣkພາໝວ່K ດູກ່vຣkພາໝ ຕັ້Dແຕ່ນີ້ ເມືvຫໜ້າ ຢ່າໄດ້ໄບ Eບປຖາັຮັdສາ ຢູ່ໃນບ່າຊ້າຜີ ທີ່ນັ້ໜເລີຽ ທ່າໜຈົ່D ຮັdສາສີໜ ພາJo ຢ່າໄດ້ຂາf ລັູຂvAທ່າໜ ກໍ່ຈໄດ້ພົ້ໜຈາັທັຸ ຂື້ໜໄບເສJີຽສັຸ ຢູ່ເທີDສJັຣຊັ້ໜ ດາJດິDສາ ມີວິມາໜທvA ສູAໄດ້ 12 ໂຍຊ ມີoAພ້າ ເທພaອັສvຣ ພັໜຫໜື່ງ ເບັໜບໍລິວາໜ

 ຄັໜkພາໝ ຜູ້ເບັໜບິfາ ນັ້ໜໄດ້ພ<D ທັມໝເທlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າແລ້J ກໍ່ຕັ້Dຢູ່ໃນ ສີໜ 5 ສີໜ 8 ຈົໜສີ້ໜຊີວິf ແຫ່Dຕົໜ ກໍ່ໄດ້ໄບບັDເກີf ເທີDສJັຣ ຊັ້ໜດາJດິD ມີບາສາfທvA ຫຼັງຫໜື່ງ ທຽມກັໜກັປ ບາສາfທvAຂvAລັູ ມີoAພ້າ ເທພaອັສvຣ ກັໜຣ ຍາ ມື່ໜຫໜື່ງ ເບັໜບໍລິວາໜ

 ນີ້ແລ ທ່າໜທານາທິບfີ ແລະ ທ່າໜພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຄັໜເມື່vຮູ້ ອານິສົD ແຈ່ໝແຈ້Dແລ້J ຈົ່Dຊື່ໜຊົໝຍີໜດີ ບັໜເທີDໃຈ ໃນທາໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ ກMຳແລ້J ກໍ່ຈໄດ້ດັ່D ຄJາໝມັຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAທ່າໜທັຸkບກາໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣ ບJຣຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ. ນິຖ%ີຕາ..