ອານິສົD ຖJາຽຜ້າຈຳoໍພັໜສາ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 Sມານິ ມຍໍ ພັໜເຕ ວັlາວK ສິkກ ຈີວຣານິ S ມັlໝິງ ວິຫາເລ ເຕມາສໍ ຕິlຟຄວK ສາວຕ%ີຍໍ ວິຫາລັໜເຕາ ເຊຕວເນ ອນາຖບິໜດິ ກັl ອາລາເມຕີຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາ ຫາຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝ ເທlໜ ພັໜຣນາ ອານິສົD ແຫ່D ກາໜຖJາຽຜ້າ ວັlາວKສິກ ໄຕຼຈີວvຣ ໃນວັໜເຂົ້າ ບຸຣິມ ພັໜສາ ເພື່vຈໃຫ້ເບັໜ ຜ້າຈຳoໍພັໜສາ ໃຫ້ພິdຂຸຄvA ອົDຣ 7 ວັໜ ຜັໜບ່ຽຣກັໜ ຈົໜkບວKຣນາ ແລ້Jຈົໜສີ້ໜ ຄົປທັD 3 ຜືໜຄື

 ຈີວvຣ ສບົD ແລະ ສັDgາ ບໍຣິຂາໜທັiາ ແລ້Jຈິ່Dຈເບັໜ ຜ້າຈຳoໍພັໜສາ ທ່າໜທານາທິບີfທັiາ ບັໜດາທີ່ ມີສັທ{າ ໄດ້ສລຊັປ ອvັມາ ເບັໜກາໜກໍ່ສ້າD ເຊີ່Dບຸຣກຸສົໜ ເບັໜຕົ້ໜວ່K ໄດ້ໃຫ້ຈີວvຣ ເບັໜທາໜ ດັ່Dທ່າໜທັiາ ໄດ້ດຳເນີໜກັໜ ຢູ່ບັfນີ້ kພມຫາມຸນີ ຕັfເທlໜາ ໄວ້ວ່K

 ມີຜຼະ ອານິສົD ຍິ່Dຫໜັກ ອຳນJຽວິບາັຜົໜ ໃຫ້ຜູ້ບຳເພັໜ ໄດ້kບສົປ ໃນສຸຄຕິ ໂລັ ສJັຣ ມີເລື່vງkບກົf ເບັໜອົDkພຍາໜ ຫຼັກຖາໜແລ້J ໃນຄັ້D ພຸທ{ກາໜນັ້ໜ ທີ່ຈoໍມາ ເທlໜາ ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້

 ໃສໝຄັ້Dນັ້ໜ kພບໍລົໝມ ສາlດາ ເສັfດkບທັປ ຢູ່kພເຊຕວັໜວິຫາໜ ອາໃສເມືvງ ສາວຖ%ີ ເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ບິໜທບາf ຍັDມີEບາສົd ຜູ້ຫໜື່ງມີຊື່Jາ ຕິl kບກvບໄບດ້Jຽ ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສໃນ ພຸທ{ສາlໜາ ພ້vມດ້Jຽເມັຽ ຂvAຕົໜໄດ້ຫຽິບ ແລະ ຍ້vມເຊີ່D ຜ້າຈີວvຣ ສບົD ແລະ ສັDgາ ພ້vມດ້Jຽ ອັDສາວັຖ%ກັD ອັDຄພັໜທນໍ ກາຽພັໜທນໍ ສຳເລັfແລ້J ນ້vມໄບສູ່ kພເຊຕວັໜ ມຫາວິຫາໜ ຖJາຽໃຫ້ເບັໜຜ້າ ວັlາວK ສິກພັf ຈຳoໍພັໜສາ ໃນວັໜເຂົ້າ ບຸຣິມພັໜສາ ແກ່kພສພapູ

 ສຸຕJາ ໄດ້ສດັປຮັປພ<D kພສັfທັມໝ ເທlໜາ ທີ່kພບໍລົໝມ ສາlດາ ຊົDແສfAດ້Jຽ kພອົDເອD ແລ້Jກໍ່ຂາປທູຣ ລາໄບສູ່ ບ້າໜເຮືvຣຂvAຕົໜ ໃນກາຣ ຄັ້DOັ້ ມີkພມຫາ ເຖຣຜູ້ຫໜື່ງ kບກvບໄບດ້Jຽ ຣິທ{ານຸພາປ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ມີຊື່kບກົfວ່K kພໂມຄ&ັຣລາເຖຣ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຂື້ໜໄບສູ່ ເທJໂລັ ເພື່vກJດເບິ່D ບຸpະກຳ ຂvAສັfທັiາ ຄັໜkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຂື້ໜໄບເຖີD ຊັ້ໜດາJດິD ໄດ້ໄບທ່ຽວເຫັໜ ສັຕ*ຣຕນ ບຼາສາທັD ເຊີDບາສາf ອັໜສຳເລັfff ດ້Jຽແກ້J 7 kບກາໜ ຮຸ່AເຮືອDງາໝ ກ່Jາບາສາf ຫຼັງອື່ໜ ທີ່ຢູ່ໃນໃກ້ຄAຽ ຮAຽກັໜນັ້ໜ ແນໝເຫັໜoAພົ້າ ເທພaອັdສvຣ ກັໜຣຍາ ມີkບມາໜ ພັໜຫໜື່ງ ແຕ່ບາສຈາັ ຜູ້ທີ່ເບັໜ kບມັຸຫົJຫໜ້າ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໄຕ່ຖາໝ oAເທພaທິfາ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ຮູ້ຄJາໝຕຼອfແລ້J ຈິ່DລົDຈາັ ເທJໂລd ມາສູ່kພເຊຕວັໜ ມຫາວິຫາໜ ເຂົ້າໄບສູ່ ສຳນັd kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ກຳລັDບໍຣິສັທ{ັງ 4 ຍັDແວfລ້vມຢູ່ ຖJາຽອພິວາf ແລ້JຂາປທູຣຖາໝເຖີD ອານິສົD ຜ້າຈຳoໍ ພັໜສາ ເບັໜທາໜ kພມຫາ ມຸນີເຈົ້າ ເພື່vໃຫ້ອນຸເຄາະ ແກ່ບໍຣິສັfທັD 4 ວ່K

 ຂໍແຕ່ kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຜູ້ຈເລີໜ ບັຸຄົໜໃດ ໄດ້ໃຫ້ທາໜ ສັພaວັfຖຸຕ່າDໆ ມີຜ້າຈຳພັໜສາ ເບັໜຕົ້ໜ ຍັDມີຊີວິfຢູ່ໃນ ມນຸlາ ໂລdນີ້ ບຼາສາfທິປ kບກvບໄບດ້Jຽ ແກ້J 7 kບກາໜ ເກີfເພາະ ຜົໜທາໜOັ້ໆ ລໍຄwຢູ່ ໃນເທJໂລd Oັ້ຈມີ ຫຼືບໍ ສົໝເດັf kພສພapູເຈົ້າ ກໍ່ຊົDຮູ້ແຈ້D ຊັfເຈໜດ້Jຽ ທິພaຈັຂຸຍາໜ ວ່K kພໂມdຄັໜຣານ kບສົDຈໃຫ້ kພອົDແສfA ອານິສົD ຜ້າຈຳoໍພັໜສາ ເບັໜທາໜ ທີ່ຕິlEບາສົd ໄດ້ທາໜແລ້J ໂດຽແຈ່ໝແຈ້D ແກ່ບານສັfທັiາ

 ຈິ່Dຕັfຖາໝ kພໂມdຄັໜຣານ kດູາ kພໂມdຄັໜຣານ ຜ້າຈຳoໍ ພັໜສາທາໜ ທີ່ຕິlEບາສົd ໄດ້ທາໜແລ້J ບຼາສາf ທີ່ຮຸ່AເຮືອD ງາໝດ້Jຽແກ້J 7 kບກາໜ ເກີfຂື້ໜລໍຄw ຕິlEບາສົd ຢູ່ດາJດິDພິພົປ ເພາະອານິສົD ທີ່ໄດ້ຖJາຽ ຈີວvຣ ຈຳoໍພັໜສາ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ບາກົfຢູ່ແກ່ສາຽຕາ ຂvAເຂົາເອD ຫຼືບໍ kພໂມdຄັໜຣານ ທູຣຮັປຮvA kພພຸທ{ພົfວ່K ຈິDຢ່າDOັ້ ໃນສັຕ*ຣຕນ ບຼາສາfOັ້ ມີoAເທພaທິດາ ເກີfຂື້ໜດ້JຽບຸຣຂvA ຕິlEບາສົd ມີຈຳນJຣຫຼວAຫຼາຽ

 ເມື່vkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ລົDໄບ ມນຸlໂລັລົ້J ຈົ່Dບvັເລົ່າ ຕິl Eບາສົd ໃຫ້ຮີປໄບ ເທີDດາJດິD ໂດຽດ່Jຣ ມີເຫຼົ່າoA ເທພaທິດາ ທີ່ເບັໜບໍຣິວາໜ ຄwຖ້າ ດ້JຽກສັໜຄິfເຖີD ເຫຼືອເກີໜ ດັ່Dນີ້ ບໍ່ແມ່ໜບໍ kພໂມັຄັໜຣານ ທູຣຮັປວ່K ຖືdຕ້vAແລ້J kພອົDສົໝເດັf kພຄວັໜຕບໍພິf ຕັfຕໍ່ໄບວ່K “ໂມັຄັໜຣານ” ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ມີສັທ{າ ໄດ້ຖJາຽຜ້າ ຈຳoໍພັໜສາ ແກ່kພພິdສຸສົD ມີອົD kພສມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜຕົ້ໜ ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ແຕ່ເບື້vງຫໜ້າ ແຕdກາຽ ທຳລາຽຂັໜໄບ ຍ່vມມີສຸຄຕິ ເບັໜທີ່ໄບ

 “ທານໍ ສັຄ&ເສາ ບານໍ” ຜົໜທາໜນີ້ ເບັໜຂັ້ໜໃດ oໍໄບສູ່ສJັຣ ບິfກັໜເສັຽເຊີ່D ອບາຽະພູມ ບຸັຄົໜຜູ້ມີມື ອັໜຊຸ່ມເຢັໜໄບດ້Jຽ ກາໜໃຫ້ທາໜ ຫໝູ່ທJຽເທປທັiາ ຍ່vມມີຄJາໝຍິໜດີ ສັໜຣເສີໜ ລໍຄwຖ້າ ບັຸຄົໜຜູ້ໃຫ້ທາໜ ນັ້ໜເສີໝ ເຫໝືອໜດັ່D oAອັສvຣ ກັໜຣຍາ ລໍຄw ຕິl Eບາສົdນັ້ໜ

 ເມື່vຈົປ kພສທ{ັມໝ ເທlໜາລົD ບໍຣິສັfທັD 4 ມີຄJາໝຍິໜດີ ໃນພຸທ{ພົf ພາສິfຍິ່Dຫໜັກ ກັປເບັໜຜູ້ ຕັ້Dຢູ່ໃນ ກຸສົໜສັມໝາ kບຕິບັf ເບັໜຈຳນJຣບໍ່ນ້vຽ ຝ່າຽຕິlEບາສົd ຄັໜເມື່vສີ້ໜຊີປແລ້J ກໍ່oໍຕົໜໄບ Eບັfຂື້ໜໃນ ສັຕ*ຣຕນບາສາf ເສີJຽສົໝບັfທິປ ມີຫໝູ່oA ອັສvຣແວfລ້vມ ເບັໜຍົfບໍຣິວາໜ

 ທ່າໜທານາທິບີfທັiາ ເມື່vຮູ້ຜiະ ອານິສົD ຢ່າDແຈ່ໝແຈ້Dແລ້J ຈົ່Dເບັໜຜູ້ຕັ້Dຢູ່ໃນ ຄJາໝບໍ່kບມາf ຮີປກໍ່ສ້າD ກvAກາໜກຸສົໜ ຄົDຈໄດ້ kບສົປຜົໜ ອັໜEດົໝ ດັ່Dເທlໜາ ມາແລ້J [ວໍ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ ນິຖ%ີຕໍ…