ສະຫຼອD ຜ້າບັDສະກຸຣ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ອາຍຸ ອາໂຣຄະຍໍ ວັໜນໍ ສຸຄະຕໍ ອຸຈ(ະຖູ ລິນະຕໍ ຣະຕິໂຍ ບັຖ%າຽະ ເຍນະ ອຸຣາຣາ ອkບຣkບຣາ ສັກັdຈັ(ງ ໂສຕັປໂພຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ແຫ່DກາໜຖາJຽ ອະສາມິກະທາໜ ຄື ທvດຜ້າບ່າ ຫຼື ຜ້າບັDສະກຸນຈີວvຣ ຜູ້kບກvບ ໄບດ້Jຽສັທ{າ ເຊື່vຫໝັ້ຣໃນຄຸຣ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ກ່າJຄື kພພຸດ kພທັໝ kພສົDy ວ່Kເບັໜ ສາຣະນະທີ່ເພິ່D ອັໜkບເສີf ກຳຈັfໄພົ ອັໜຕະລາຽໄດ້ຈິD ທ່າໜທັiາ ໄດ້ພ້vມກັໜສຼະ ຈະຕຸບັໃຈ( ຄື ຊັປສົໝບັfຂvAຕົໜ ອັvຊື້ຜ້າແພ ມາກະທຳເບັໜ ຜ້າບັDສະກຸຣຈີວvຣ.

 ອຸທິfໃຫ້ເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທັມໝບູຊາ ແລະ ສັDyບູຊາ ທvດຖິ້ໝໄວ້ຕາໝສຸສາໜ ຫຼື ບ່າຊ້າ ລົະ ແຄໜຖໜົຣຫົໜທາD ເພື່vວ່K kພພິdຂຸ ລົະ ສັມໝເນໜ ຕົໜໃດຕົໜຫໜຶ່ງ ທ່ຽວສັໜຈvຣ ໄບພົປເຫັໜ ກໍ່ຈັdໄດ້ຖືເອົາ ບັDສະກຸລໍ ເຊິ່Dຜ້າບັDສະກຸຣຜືໜນັ້ໜ ກາໜໃຫ້ທາໜຊະນິfນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈຳເພາະ ເຈາະຈົDແກ່ kພພິdຂຸ ຫຼື ສັມໝເນໜ ຕົໜໃດຕົໜຫໜຶ່ງເລີຽ ສຸດລົ້Jແຕ່ kພພິdຂຸ ຫຼື ສັມໝເນໜ ຕົໜໃດຈະໄບພົປເຫັໜ ລົ້Jກໍ່ຖືj ເບັໜຜ້າບັDສະກຸນຈີວvນ ສົໝເດັfkພສັມໝາ ສຳພຸທ{ເຈົ້າ ຕັເທ{lໜາວ່K “ກາໜໃຫ້ທາໜ ດ້Jຽອາກາໜຢ່າDນີ້ ຍ່vມມີຜiາ ອານິສົDສະ ແກ່ຜູ້ກະທຳ ບໍ່ແມ່ໜນ້vຍ ທ່າໜທາຍົd ທາຍິກາທັ{iາ ໄດ້ພາກັໜບຳເພັໜ ອະສາມິກະທາໜ ເຫັໜບາໜນີ້ລົ້J ຄJຣຈະມີຈິfໃຈ ຜ່vງແຜ້Jຍິໜດີ ໃນກvAກາໜ ກຸສົໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ພິໜໂຍຍິ່Dໆ ຂື້ໜໄບເທີ້ໜ”

 ອັໜຫໜຶ່ງ ກາໜທີ່ທາຍົd ທາຍິກາທັ{iາ ໄດ້ກະທຳ ບຸຣກຸສົໜຢ່າDນີ້ ກໍ່ດ້Jຽເຫັໜວ່າ ເບັໜຜູ້ບໍ່kບຫໝາf ໃນຊີວິf ລົະ ໃນໄວຂvAຕົໜ  ລົ້Jສະລະອvົເສຽ ເຊິ່Dມັfສະຣິຽະ ຄື ຄJາໝຕະຫໜີ່ຂີ້ຫໜຽວ ອັໜຝັDແຫໜ້ຣຢູ່ໃນ ຂັໜທະສັໜດາໜຂvAຕົໜ ຖ້າວ່າທາຍົd ທາຍິກາ ບີໝຄJາໝ kບຫໝາf ເພີfເພີໜ ມົJເມົາໃນໄວ ຄື ຄJາໝບີໝ ໂຣຄາkພຽາf ລົ້Jຊີວິfຈິ່Dຈະkບກvບ ກvAກາໜກຸສົໜ ຢ່າDນີ້ໄດ້ ກີໝລົ 

 ກvAກາໜກຸສົໜຢ່າDນີ້ ຍ່vມນຳມາເຊິ່D ຄJາໝເຈີຼຣ ຮຸ່ງເຮືvງດ້Jຽ ອາຍຸ ວັໜນະ ສຸຂະ kພລະ ລົະ ອຳນJຽໃຫ້ ບຸັຄົໜຜູ້ໄດ້ kກທຳ ໄບເກີfໃນສJັຣ ເທJໂລັ ເບັໜຕົ້ໜ “ອາຍຸA ອາໂຣຄະຍໍ ວັໜນໍ ສຸຄະຕໍ” ດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄົ້າ ແບຄJາໝວ່K “ເມື່vສາທຸຊົໜ ມາkບາຖໜາ ຄື ອາຍຸ ຄJາໝມບີໝ ໂຣຄາkພຽາf ມີວັໜນະ ມີຄJາໝສຸັ ໄດ້ສັJຣ ຄJາໝເກີfໃນ ຕະກຸຣສູA ລົະ ຄJາໝຍິໜດີອັໜຍິ່Dໆ ຂຶ້ໜໄບ ເບັໜຂvAອັໜkບເສີf ແທ້ຼ ເພິ່Dຮີປບຳເພັໜ ຄJາໝມບໍ່kບຫໝາf ໃຫ້ບໍຣິບູຣເທີ້ໜ ຈັເບັໜບໍ່ເກີf ແຫ່Dກຸສົໜ ທັDບJAໄດ້” ດັ່Dນີ້ ມີອັຖ% ທິບາຽ ຂຽາຽຄJາໝ ໂດຽລຳດັປໄບ.

 ຂໍ້ທີ່ວ່K ນໍຣະຍິDຊາຽ kບສົDຈະມີ ອາຍຸຍືໜຍາJ ນັ້ໜຄື ເມື່vສາທຸຊົໜ ມາພິຈາລະo ດ້Jຽບັpາ ຂvAຕົໜວ່K ຄJາໝເບັໝຈິD ແຫ່DສັDຂາໜທັDບJA ວ່Kເຮົາມີ ຄJາໝເກີf ຄJາໝແກ່ຊະລາ ຄJາໝເຈັປ ຄJາໝຕາຽໄບ ເບັໜທັມໝດາ ລົະ ເຮົາຈະຕ້vງພັfພາັ ຈາັຂvAທີ່ຮັdແພD ລົະ ຊvບໃຈໄບທັDສິ້ໜ “ອັໜຕະມະໂສ ສະຣິຣາບິ” ແມ່ໜສະຣິລະ ຮ່າDກາຽຂvAຕົໜ ກໍ່ຈະແຕdກາຽ ທຳລາຽຂັໜ ຖົໝພື້ໜkບຖະພີ ເບັໜທີ່ສຸດ ບີໝອັໜໃດໃນໂລັນີ້ ຈະເບັໜແກ່ໜສາໜ ສາມາfໄບ ຕິfຕາໝຕົໜ ເຖິDkບລະໂລັ ເບື້vງຫໜ້າໄດ້ດັ່Dນີ້.

 ເມື່vສາທຸຊົໜທັiາ ຮູ້ດັ່Dນີ້ລົ້J ຄJຣເບັໜຜູ້ ບໍ່kບຫໝາf ຮີປເຮັ່Dບຳເພັໜ ຄຸຣງາໝຄJາໝດີ ຄືບຸຣກຸສົໜ ມີໃຫ້ທາໜ ຮັdສາສິໜ ເຈຼີຣເມຕ*າ ພາວະo ເບັໜຕົ້ໜ ລົ້Jກໍ່ຈະໄດ້kບສົປ ແຕ່ຄJາໝເບັໜຜູ້ມີ ອາຍຸຍືໜນາໜ ຕາໝຄJາໝkບາຖໜາ ເພາ່Jະ ກາໜທີ່ສາທຸຊົໜ ມີອາຍຸຍືໜນາໜ ຕຼອfທັD ຮູບພັໜສັໜຖາໜ ງົfງາໝ ລົະ ມີຜິJພັໜວັໜນະ ອັໜຜ່vງໃສ ຍ່vມໄດ້ດ້Jຽ ຄຸຣງາໝຄJາໝດີ  ລົະ ບຸຣກຸສົໜທັDນັ້ໜ ສົໝຕາໝ ວະຈະນະ ພຸທ{ຄ$າ ໃນນິທິກັໜ ມີໃຈຄJາໝມວ່K “ສຸວັໜນະຕາ ສຸສຸຣະຕາ ສຸສັໜຖະນໍ ສູຣູkບຕາ ອາທິບັຈ(ໍ kບຣິວາໂຣ ສັພaເມເຕນະ ລພaຕິ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ.

 “ຄJາໝເບັໜຜູ້ມີຜິJພັໜ ອັໜງົfງາໝ ຄJາໝເບັໜຜູ້ມີສຽA ອັໜໄພເຣາະ ຄJາໝເບັໜຜູ້ມີ ຊJດຊົDສົໝສ່Jຣ ຄJາໝເບັໜຜູ້ມີ ຮູບຈົປງາໝ ຄJາໝເບັໜໃຫຽ່ ມີບໍຣິວາໜຫຼາຽ ອິfຖະຜົໜທັDຫໝົດນີ້ ອັໜເທJດາ ລົະ ມະນຸດທັiາ ຍ່vມໄດ້ດ້Jຽ ບຸນກຸສົໜນັ້ໜ” kບເທສະຣັຊໍ_ ອິlຣິຍໍ ຈັກdວັຕິ* ສຸຂໍ ບິຍໍ ເທJຣັຊ_ຳບິ ທິເພaສຸ ສັພaະເມເຕນະ ລັພaະຕິ “ຄJາໝເບັໜ kພຣາຊາ ໃນkບເທf ລົະ ຄJາໝເບັໜໃຫຽ່ ຄືຄJາໝເບັໜkພເຈົ້າ ຈັກdພັຕິ*ຣາf ສຸັຂvAkພເຈົ້າ ຈັກdພັຕິ*ຣາf ອັໜທີ່ຫໜ້າເພິ່Dໃຈ ຄJາໝມເບັໜkພຣາຊາ ແຫ່DເທJດາ ໃນເທພະນິກາຽທັiາ ອິຖ%ຜົໜທັDບJA ອັໜເທJດາ ລົະ ມະນຸດຍ່vມໄດ້ດ້Jຽ ບຸນກຸສົໜນັ້ໜ”ມະນຸສິກາຈະ ສັໝບັຕິ* ເທJໂລເກ ເຈຍາຣະຕິຍາຈະ ນິພaານະ ສັໝບັຕິ* ສັພaເມເຕນະ ລັພaຕິ “ສົໝບັfຂvA ມະນຸດດ້Jຽ ສົໝບັfອັໜບຸັຄົໜ ເພິ່Dຍິໜດີ ໃນເທJໂລັ ດ້Jຽສົໝບັfຄື kພນິພaາໜ ດ້Jຽອິຖ%ຜົໜທັDບJA ອັໜເທJດາ ລົະ ມະນຸດຍ່vມໄດ້ ດ້Jຽກຸສົໜນັ້ໜ”

 ເຫfດັ່Dນັ້ໜລົ ສາທຸ ສັປບຸຣິສາເຈົ້າທັiາ ຢ່າໄດ້ມີ ຄJາໝຫໝາf ໃນກາໜບຳເພັໜບຸຣ ກຸສົຣ ຄືຖາJຽຍັDຜ້າ ບັDສະກຸຣຈີວvຣ ກັປທັDບໍຣິຂາໜ ເບັໜຕົ້ໜ ໃນເວiາວັໜນີ້ ໄດ້ຊື່າJ ທຳຕາໝແບປຢ່າD ຂvAນັdkບາf ບັໜດິfທັiາ ທີ່ໄດ້ເຄີຽ ກະທຳມາລົ້J ແຕ່ຄັ້Dກ່vຣ ກາໜkກທຳບຸຣກຸສົໜ ຊະນິfນີ້ ມີຜiາອານິສົDສະ ຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ ດັ່Dວັfຖຸນິທາໜ ທີ່ຈະໄດ້ນຳມາ ເທlໜາ ເພື່vເບັໜແບປຢ່າD ແກ່ສັປບຸຣິສາເຈົ້າທັiາ ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້.

 ໃນໄສໝຫໝຶ່ງ kພອະນຸຣຸທ{ ເຖຣະສາວົd ຂvAkພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາທັiາ ທ່ຽວແສJAຫາ ຜ້າບັDສະກຸຣ ທີ່ກvAຫຽ້າ ລົະ ໃນທີ່ບ່າຊ້າເບັໜຕົ້ໜ ນາAຊາລິນີເທພaທິfາ ໃນຊັ້ໜຕາJຕິDສາ ສັJຣເທJໂລັ ຜູ້ຊຶ່Dເຄີຽ ເບັໜພັລ}ຍາ ຂvAທ່າໜ ໃນອັໜຕະພາປທີ 3 ນັປຈາັອັຕ*ພາປນັ້ໜໄບ ໄດ້ລົເຫັໜ kພອະນຸຣຸທ{ເຖຣະເຈົ້າ ກຳລັDແສJAຫາ ຜ້າບັDສະກຸຣຢູ່ ນາDຈິ່Dໄດ້ ຖືjາຜ້າທິປ 3 ຜືໜ ຍາJ 10 ສັv ກJ້າD 4 ສvັ ມາວາDໄວ້ ທີ່ກvAຫຽ້າ ຊ່vງຫໜ້າຂvA kພເຖຣະເຈົ້າໆ ຫຼິງເຫັໜຜ້າທິປນັ້ໜ ຈິ່Dນຶdຄິf ຄະນຶDໃນໃຈວ່K “ຜ້ານີ້ຄົDຈະ ບີໝເຈົ້າຂvA” ລົ້Jຖືjາເບັໜ ຜ້າບັDສະກຸຣຈີວvຣ ກັປມາສູ່ ທີ່ຢູ່ຂvAຕົໜ ລົ້Jເກັປຜ້ານັ້ໜໄວ້ ຈົໜກ່າJຈະໄດ້ ເຖິDວັໜເຮັfຈີວvຣ.

 ຄັໜເຖິDວັໜ ເຮັfຈີວvຣ ຂvvAkພເຖຣະເຈົ້າລົ້J kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ພ້vມດ້Jຽ ຫໝູ່kພພິdຂຸສົD ບໍລິວາໜ 500 ຮູບ ລົະ kພມsາ ສາວົd 80 ຮູບ ກໍ່ໄບຊ່Jຽເຮັfຈີວvຣ kພມsາ ກັlkບເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ນັ່Dຕvຣຕົ້ໜ ເພື່vຈະຫຽີບຈີວvຣ kພມsາ ສາຣິບຸດເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ນັ່Dຖ່າໝກາD kພມsາ ອານົໜເຖຣະເຈົ້າ ນັ່Dສຸທ້{າຽ kພພິdຂຸສົD ພາກັໜບັ່ໜ ຜ້າໄຫໝຫຽີບ kພພຸທ{ເຈົ້າ jາຜ້າແຫຽ່ເຂັໝ kພມsາ ໂມຄັ&ລ}າ ເຖຣະເຈົ້າ ທຳຫໜ້າທີ່ລຳລຽA ສິ່Dທີ່ຕ້vງກາໜ ມາຈົໜຄົປທຸັຢ່າD ທ້າJສັກdເທJຣາf ໄດ້ບູພົໝບໍລິເວໜ ທີ່ເຮັfຈີວvຣ ພຶ້ໜດິໜບາກົfເຫໝືອໜ ຍ້vມດ້Jຽນ້ຳຄັ່DສີແດD ຊາJພະນະຄvຣທັiາ ໄດ້ພ້vມກັໜມາ ທຳສັDຄະທາໜ ຖາJຽແດ່ kພພິdຂຸສົD ມີອົDສົໝເດັf kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜkບມຸັ ນາDເທພaະທິfານັ້ໜ ຄັໜໄດ້ຖາJຽ “ບັDສະກຸລໍ” ຍັDຜ້າ ບັDສະກຸຣຈີວvຣ ແກ່kພເຖຣະເຈົ້າລັJ້ ກີໝໃຈຊົໝຊື່ໜຍິໜດີ ດ້Jຽບຸຣກຸສົໜ ຣາສີສ່Jຣນີ້ ໄດ້ອຳນJຽໃຫ້ນາD ມີອາຍຸຍືໜນາໜ ເສີJຽkພສົໝບັf ຕຼອfກາໜ.

 ນີ້ລົ ທ່າໜສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ກາໜຖາJຽຜ້າ ບັDສະກຸຣນີ້ ຍ່vມເບັໜທີ່ນິຍົໝ ສັລ}ເສີໜ ຂvAkພອະຣິຽະເຈົ້າ ກັປທັDເຫຼົ່າເທພaດາ ອິໜພົໝ ລົະ ມະນຸດທັiາ ສົໝຄJຣທີ່ ສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ເພິ່Dຍິໜດີ ໃນສ່Jຣບຸຣກຸສົຣ ສັມໝາkບຕິບັf ຄື ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັd;າສິໜ ເຈຼີຣເມຕ*າ ພາວະo ພ<Dkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາເບັໜຕົ້ໜ ໃຫ້ພິໜໂຍຍິ່Dໆ ຂຶ້ໜໄບ ລົ້Jຈະໄດ້ kບສົປອິຖ%ວິບູຣ ມະນູນຽະຜົໜ ທີ່ຕົໜkບາຖໜາ ໃຫ້ມີອາຍຸ ຍືໜນາໜ ມີວັໜນະ ຜິJພັໜອັໜງົfງາໝ ຜຸດຜ່vງລະອvAນJຣ ເບັໜທີ່ຕ້vງຕາເຈຼີຣໃຈ ຂvAບຸັຄົໜຜູ້ໄດ້ທັlານຸ.

 ຂໍໃຫ້ມີສຸັທັDສvAຄື ກາຍິກະສຸັ ສຸັອັໜເບັໜ ໄບທາDກາຽ ເຈຕະສິກະສຸັ ສຸັອັໜເບັໜໄບທາDໃຈ kບກvບໄບດ້Jຽ kພຣະກຳລັD ອັໜແຂDແຮD ສາມາຕໍ່*ສູ້ ກາໜງາໜ ຟັໜຜ່າອຸບະສັd ມານັປບະກາໜ ໃຫ້ຫໝົດສິ້ໜໄບ ທັDໃນໂລdນີ້ ລົະ ໂລັຫໜ້າມານັ້ໜເທີ້ໜ ນິຖີ%ຕໍ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ລົ.