ສະຫຼອD ກາໜສ້າD ວິf-ຖາໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ພັໜເຕ ອິມິນາ ວັຈ*ກຸຕິD ທາເນນະ ອະນາຄະເຕ ພຸໂທ{ ພາວະມິຫັໜຕິ ອິທໍ ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ ວິຫະຣັໜໂຕ ອັຕ*ໂນ ບຸພaຈະຣິຍັD ອາຣັພa ກະເຖສີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໝກາໜສ້າD ເວຈ(ກຸດິD ຖາໜ ພໍເບັໜເຄື່vງເພີ່ໝພູຣ ບຸຣກຸສົໜຣາສີ ທີ່ທ່າໜພຸທ{ ບໍລິສັfທັiາ ໄດ້ສະລະຊັປສິ່DຂvA ອvັມາກະທຳສ້າDຖາໜ ໃນຄາວນີ້ ເພື່vຍົdຍໍ ຜົໜkບໂຫຽດ ທີ່ຈະເພິ່Dໄດ້ ຈາັກາໜກະທຳນີ້ ໃຫ້ແຈ້Dຊັfຂື້ໜ ຈົ່DບຳລຸAເຈຕ*ນາ ທັD 3 ໃຫ້ເຕັໝບ່ຽມ ຢູ່ທຸັເວiາ ເມື່vນຶdຂື້ໜມາເວiາໃດ ກີໝຄJາໝ ບິຕິຍິໜດີ ຊົໝຊື່ໜຢູ່ເສໝີ ຊື່Dຮຽກວ່K ທານະໄມ ບຸນສຳເລັf ດ້Jຽກາໜໃຫ້ທາໜ ດຳເນີໜຄJາໝຕາໝ kພຄ%າທີ່ຍົdໄວ້ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່າ.

 “ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ” ບາDເມື່v kພພຸທ{ເຈົ້າ ສະເດັfkບທັປຢູ່ໃນ ບ່າເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ກຸAສາວັຖີ% ມີມານົປ ຜູ້ຫໜຶ່ງເບັໜສ່າD ທຳກາໜຄ້າ ຂາຽທvAຄຳ ຮູບປະພັໜ ຢູ່ໃນກຸAສາວັຖີ% ຈົDຮັ່Dມີສີສຸັ ດ້Jຽໂພຄະຊັປ ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ມານົປນັ້ໜ ລະນຶdເຖິDກາໜຄ້າຂາຽ ກໍ່ໄດ້ກຳໄລ ກ້າJຂື້ໜສູ່ ຄJາໝເຈີຼຣ ເບັໜລຳດັປ ຫJນກັປມາ ຄຳນຶDເຖິDຊັປ ທີ່ຫາມາ ໄດ້ໂດຽຍາັ ບໍ່ຢາັໃຫ້ ເສື່vມສູຣໄບ ໂດຽໄວ ຕືdຕvAຫາວິທີ ທີ່ຈະເກັປ ຊັປໃຫ້ໄດ້ຢູ່ ເບັໜເວiານາໜ ກໍບໍ່ພົປວິທີໃດ ທີ່ຈະບ້vງກັໜໄພຄື ຄJາໝເສື່vມເສຽ ຂvAຊັປໄດ້ ເພາ່JະຊັປເບັໜຂvAກາD ເບັໜເຄື່vງອາໃສ ຂvAທຸັໆຄົໜ. 

 ສຸດລ້ົJແຕ່ ບຸັຄົໜໃດຂະຫຽັຣ ກໍ່ຫາໄດ້ຫຼາຽ ເຖິDແມ່ໜວ່K ຈະຫາໄດ້ຫຼາຽກີf ຖ້າຂາfບັpາ ເບັໜເຄື່vງຮັກ;າໄວ້ ລ້ົJຊັປນັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຄົDທົໜຢູ່ໄດ້ ແມ່ໜຈະຢູ່ໄດ້ ນາໜຕຼອfໄບ ຕົໜເອDກໍ່ບີໝ ຊີວິfຍືໜຍາJ ຢູ່ບໍລິໂພັ ຕໍ່ໄບໄດ້ ເພາະຄJາໝຕາຽ ຍ່vມມາພາັຕົໜ ໃຫ້ຫໜີເສຽຈາັຊັປ ເມື່vສິ້ໜຊີປ ລ້ົJຊັປເຫຼົ່ານັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຕິຕ*າໝຕົໜໄບ ຄົDkບບ່wໄວ້ ໃຫ້ຜູ້ອື່ໜ ເຂົາໃຊ້ຢ່າDສະບາຽ ເຫັໜມີຢູ່ແຕ່ ສິ່Dດຽວເທົ່ານັ້ໜ ຊັປສົໝບັfຈິ່Dຈະ ຕິfຕາໝຕົໜໄບ ເມື່vຄິfດັ່Dນີ້ລ້ົJ ໃຄ່ຄJນເບິ່Dວ່K ຈະເຮັfຢ່່າDໃດດີ ສິ່Dອື່ໜໆ ກີໝຜູ້ກະທຳໄວ້ຫໝົດ ລ້ົJເບິ່Dເຫັໜແຕ່ເວຈ(ກຸຕິ ຖາໜ ເບັໜທີ່ບົfທັຸບົfຍາັ ຂvAພິdຂຸສາມະເຯn ເທົ່ານັ້ໜ ທີ່ຍັDບີໝ ຜູ້ສ້າDໄວ້ ໃນອາຣາໝ. 

 ຈິ່Dໄດ້ຈັfສ້າDຂື້ໜ ເມື່vສຳເລັfລ້ົJ ຍັDໄດ້ໂຮDໄຟ ລົະ ຫ້ອDສຳລັປ ອາປນ້ຳອີdດ້Jຽ ລ້ົJທຳມsາກຳ ສະຫຼອDຢ່າDມ່Jນຊື່ໜ ມະໂຫລາໜ ລ້ົJມvບຖາJຽແກ່ kພພິdຂຸສົDສາມະເຯn ມີkພສາລິບຸດ ລົະ kພໂມຄັ&ລ}ານະ ເບັໜkບທາໜ ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາວ່K ຂ້າແຕ່ທ່າໜຜູ້ເຈີຼຣ ເມື່vຂ້າພະເຈົ້າ ຍັDເບັໜຜູ້ທ່vງທ່ຽວຢູ່ ໃນວັຕ*ສົDສາໜນີ້ ຍັDບໍ່ເຖິD kພນິພaາໜ ຕາປໃດ ຂື້ໜຊື່າJ ຄJາໝທຸັອັໜເກີf ແກ່ໂລັຕ່າDໆ ແມ່ໜແຕ່ນ້wຫໜຶ່ງ ຢ່າໄດ້ມາແຜ້Jພາໜ ສະຣິຣະຂvA ຂ້າພະເຈົ້າເລີຽ.

 “ອິມິນາ ທາເນນະ” ດ້Jຽອໍານາfຜົໜ ອານິສົD ຂvAທາໜນີ້ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ສາຣິບຸດ ອະນຸໂມທະນາວ່K ຂໍຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAທ່າໜຈົ່D ສຳເລັfເຖີ້ໜ ດັ່Dນີ້ ມານົປນັ້ໜເບັໜຜູ້ ບໍ່ປະຫໝາດ ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ໃຫ້ທາໜ ລົະ ສະມາທາໜເຊິ່Dສິໜ ຢູ່ຕຼອfຊີປ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ເມື່vທໍາກາໜ ກິຣິຽາຕາຽ ລ້ົJໄດ້ໄບເກີf ເທິDສັJຣເທJໂລັ ເສີJຽສົໝບັf ໃນວິມາໜ ຜາ;າfທvA ມີນາAພົ້າ ເບັໜຍົdສັdບໍລິວາໜ. 

 ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ພິdຂຸທັiາ ຊົDສົໜທະນາເຖິD ມານົປຜູ້ນີ້ຢູ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ສະເດັfມາເຖິDທີ່ນັ້ໜ ຈິ່Dຕັຖ%າໝເຖິD ເຫfທີ່ສົໜທະນາ ກັໜນັ້ໜ ພິdຂຸທັiາ ກາປທູຣໃຫ້ ຊົDຮູ້ລ້ົJ kພອົDຊົDແສfAທັມໝ ແກ່ພິdຂຸເຫຼົ່ານັ້ໜວ່K kດູາພິdຂຸທັiາ ນໍຣະຊົໜທັiາ ເຫຼົ່າໃດ ເກີfມາkບສົປ ຂະນະທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ອຸບັfເກີfຂື້ໜ ໃນໂລັກີf ໃນຂະນະທີ່ ສາlໜາຂvAkພອົD ຍັDkບດິlຖາໜ ຢູ່ກີf ນໍຣະຊົໜເຫຼົ່ານັ້ໜ “ນະໂສ ຈັໜຕິ” ຍ່vມບໍ່ເສົ້າໂສັ ໃນອະບາຽຍະພູມ ເບັໜຈຳນວໜ ຫຼວDຫຼາຽ ມານົປ ທີ່ເບັໜສ່າDທvA ເກີfkບສົປທັDສvAນັ້ໜລ້ົJ ລົະບໍ່ປະຫໝາດ.

 ຍັDຂະນະເຫຼົ່ານັ້ໜ ໃຫ້ເຕັໝບໍລິບູນ ຄື ເມື່vພົປ kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ສ້າDເວຈ(ກຸດີ ຖາJຽບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ດ້JຽຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ສັທ{າ ຊື່າJ ຍັDຂະນະ kບສົປໄດ້ໂດຽຍາັ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າໝ ພົ້ໜຕົໜໄປເລີຽ “ສຸຂໍ ເສຕິ” ໄດ້ເສີJຽສຸັ ໃນສຸຄ&ຕິ ໂລັສັJຣ ລົະ ທັDເບັໜບັfໃຈ ໃຫ້ເຖິD kພນິພaາໜ ຢ່າDແນ່ນອໜ ແມ່ໜໃນສາlໜາ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພນາໝວ່K ຕັໜທັDກາໂຣ ເຮົາຕະຖາຄົf ກໍ່ເຄີຽສ້າD ເວຈ(ກຸດີ ຖາໜ ລົະ ຫ້vງອາປນ້ຳ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ໃຫ້ສັfຈະ ອະທິຖາໜວ່າ “ພັໜເຕ ອິມິນາ ວັຈ*ກຸຕິD ທາເນນະ ອະນາຄະເຕ ພຸໂທ{ ພະວາມິຫໍ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ແບຄJາໝວ່າ ຂ້າແຕ່ kພອົDຜູ້ເຈີຼຣ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະອົD ໄດ້ຕັfເບັໜ kພພຸທເຈົ້າ kພອົDຫໜຶ່ງ ໃນອະນາ ຄົຕ*ກາໜພຸ້ນເທີີ້ໜ “ອິມິນາ ທາເນນະ” ດ້Jຽຜົໜ ອານິສົD ທີ່ຂ້າພະອົD ໄດ້ຖາJຽ ເວຈ(ກຸດີ ຖາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ.

 ຕະຖາຄົf ຄັໜທຳລາຽຂັໜ ຈາັຊາfນັ້ໜ ລ້ົJກໍ່ໄບເສີJຽ ສົໝບັfທິປ ຢູ່ເທີDຊັ້ໜ ຕຸສິຕາ ຄັໜຈຸຕິຈາັຊາf ນັ້ໜມາລ້ົJ “ສັDສະຣັໜໂຕ” ທ່vງທ່ຽວຢູ່ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ຈົໜບາຣະມີແກ່ກ້າ ເຕັໝບ່ຽມດີ ລ້ົJຈິ່Dໄດ້ມາ ຕັfເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ດັ່Dຄຳkບາຖໜາ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ເມື່vຈົປ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາລົD ນໍຣະຊົໜທັiາ ໄດ້ດJAຕາເຫັໜທຳ ເບັອັໜຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ ຕ່າDກໍ່ສາທຸກາໜ ໃນເວຈ(ກຸດີ ຖາໜ ຖາJຽທາໜລື່ໜເລີD ໃນພພຸທ{ຄ$າ ຍິ່Dຫໜັກ ທ່າໜພຸທ{ ບໍລິສັfທັiາ ເພິ່Dຮູ້ຜົໜ ອານິສົD ຂvAກາໜສ້າDຖາໜ ຖາJຽທາໜຄັ້Dນີ້ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.