ສະຫຼອD ສັDຄະທາໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ບຸເພaວະ ທາo ສຸມາໂນ ທະທໍ ຈິຕ*ໍ kບສະທະເຍ ທັຕ*ວK ອັຕ*ມະໂນ ໂຫຕິ ເອສາ ຍັໜຍັlາ ສັໝkບທາຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນສັDຄະທານານິ ສັDສະກະຖາ ແສJAຜiາອານິສົD ແຫ່DກາໜຖາJຽ ອາຫາໜບິໜທະບາf ແກ່kພພິdຂຸສົD ພໍເບັໜເຄື່vງ ສົ່Dເສີໝສັທ{າ ແຫ່Dສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັທັ{iາ ຈັdໄດ້ເລືvກເອົາແຕ່ ຂໍ້ທີ່ຖືdຕ້vງໄວ້ ເບັໜແນJທາDkບຕິບັf ສືປຕໍ່ໄບ “ຄຳວ່າທາໜ” ຕ້vງມີເຄື່vງ ໄຊຽະທາໜ ວັfຖຸອັໜ ຈະເພິ່DຖາJຽ ຈິ່Dຈະຮຽກວ່າທາໜ ອັໜສົໝບູຣ ຖ້າມີແຕ່ຄາJມຄິf ເກີfຂຶ້ໜຢ່າDດຽວ ຍັDບໍ່ທັໜໄດ້ ບໍລິຈາັທາໜ ກໍ່ບໍ່ຈັfເບັໜທາໜໄດ້.

 ທາໜນັ້ໜແບ່Dອັvເບັໜ 2 ຢ່າDຄື ກາໜໃຫ້ທາໜ ມີວັfຖຸ ສິ່DຂvAຕ່າDໆ ເບັໜຕົ້ໜ ເຂົ້າ ນ້ຳ ຜ້ານຸ່ງ ຜ້າຫົ່ໝ ຖາJຽໃຫ້ແກ່ kບຕິຄາຫົd ຊື່າJ ອະມິສະທານ 1 ກາໜຊີ້ແຈDແສfAທັມໝ ສັ່Dສvນຜູ້ອື່ໜ ໃຫ້ຮູ້ ບາປ ບຸp ຄຸຯ ໂທf ເບັໜໂຫຽດ ລົະ ບໍ່ເບໜkບໂຫຽດ ຕຼອfເຖິD ກາໜແນະນຳ ທາDໄບນາຣົd ສJັຣ ລົະ kພນິພaາໜ ໂດຽບໍ່ຫັJງ ອາມິຕ*ອປແທໜ ຊື່າJ ທັມໝທາໜ 1

 ໃນທາໜ 2 ຢ່າDນີ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ຕັເທ{lໜາ ໄວ້ວ່າ “ທັມໝທາໜkບເສີfກ່າJ” ເພາະໃຫ້ທັໝເບັໜທາໜ ຊື່າJໃຫ້ເຊິ່D kພນິພaາໜ ສົໝດ້Jຽພຸທ{ພາສິfວ່K “ຜູ້ໃດສvນທັມໝ ຜູ້ນັ້ໜຊື່າJໃຫ້ kພນິພaາໜ ເພາະວ່າສັຈ(ະໄດ້ ບັໜລຸທັໝພິເສf ກໍ່ເພາະໄດ້ອາໃສ  ສະດັປຮັປພ<D kພສັທ{ມໝ ເທlໜາ ເຫfນີ້ ຜູ້ແສfAທັໝ ຈິ່Dໄດ້ຊື່າJ ເບັໜຜູ້ໃຫ້ ອະມະລິຕະທັໝ ອັໜເບັໜຍvດແຫ່D ທາໜທັDບJA”.

 ອະມິlທາໜ ຈັຕ*າໝລັdສະນະ ທີ່ໃຫ້ເບັໜ 2 kບກາໜຄື ໃຫ້ໂດຽອະນຸເຄາະ  ຄືໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ມີຖານະ ຕ່ຳຕ້wກ່າJ ດ້Jຽໃຈເມຕ*າ ກະຣຸນາ ເບັໜກາໜເກື້vກູຣອຸດຫໜູຣ ໃຫ້ຜູ້ຮັປ ມີຄJາໝສຸັ ຜ່າໜພົ້ໜຄJາໝທຸັໄບໄດ້ ເຊັ່ໜໃຫ້ເສື້vຜ້າ ແພພັໜແກ່ຽຈົd ເບັໜຕົ້ໜ ໃຫ້ໂດຽ ອະນຸເຄາະ ຄື ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ມີຖານະເສໝີກັໜ ໃຫ້ໂດຽບູຊາຄຸຣ ໃນທ່າໜຜູ້ມີ kພະຄຸຯແກ່ຕົໜ ມີມາໜດາ ບິດາ ເບັໜຕົ້ ຕຼອfຈົໜທ່າໜ ຜູ້ຊົDຄຸຯ ໃຫ້ແກ່ພົໜໂລັເຊັ່ໜ ສະມະນະ ຊີພາມ ລັdສະນະເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າເບັໜໄບໂດຽເຈາະຈົD ຮຽກວ່າ ບາຕິບຸຄ& ລິກdທາໜ 1. ຖາJຽແກ່ kພພິdຂຸສົD ຜູ້kບະພຶf kພທັມໝວິໄນ ເບັໜສາທາລໜະທົ່Jໄບ ບໍ່ຈຳກັຕົ*ວຮຽກວ່າ ສັDຄະທາໜ 1.

 ໃນ 2 ຢ່າDນີ້ “ສັDຄະທາໜ” kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕັເທ{lໜາໄວ້ວ່າ kບເສີfກ່າJ kບຕິບຸຄ&ລິກະທາໜ ເບັໜອັໜວ່K ອາມິສະທາໜມີ 2 ຢ່າDຄື kບຕິບຸຄ&ລິກdທາໜ ໃຫ້ໂດຽເຈາະຈົDຕົD 1. ສັDຄະທາໜ ໃຫ້ແກ່ kພພິdຂຸສົD ຜູ້kບພຶfkບຕິບັf ໃນkພທັມໝວິໄນ ໂດຽບໍ່ຈຳເພາະ ເຈາະຈົDຕົD 1. ດັ່DແສfAມານີ້.

 ອັໜຫໜຶ່ງ ອາມິສະທາໜທັDບJA ຍ່vມເບັໜກິfເກື້vກູຣ ກໍ່ໃຫ້ເກີf ຄJາໝສຸັກາຽ ສະບາຽຈິf ແກ່kບຕິຄາຫົd ຜູ້ບໍລິໂພັ ຄJນທີ່ເມທິຊົໜ ຈະຕ້vງບຳເພັໜ ໃຫ້ເບັໜກິຈ(ວັf ຕາໝສົໝຄJນ ແກ່ໂພຄະຊັປ ສົມບັfຂvAຕົໜ ເພື່vວິບາັສົໝບັf ອັໜຈະເພິ່Dໄດ້ ໃນພາຽຫໜ້າ ອົDສົໝເດັfkພສັມໝ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ຕັເທ{lໜາ ເບັໜkພຄ%າວ່K “ບຸເພaວະ ທານາ ສຸມະໂນ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ “ກ່vນແຕ່ຈະ ໃຫ້ກີໝໃຈດີ 1 ກຳລັDໃຫ້ຢູ່ ກໍ່ທຳຈິfໃຈ ໃຫ້ຜ່vງແຜ້J 1 ຄັໜໃຫ້ລົ້J ກີໝໃຈຊື່ໜບາໜ 1 ນີ້ເບັໜເຄື່vງສົໝບູຣແຫ່D ຍັpະ ຄື ທາໜບໍລິຈາັ” 

 ດັ່Dນີ້ ເມື່vຈະກ່າJເຖິD ຜົໜອັໜເຫັໜ kບຈັໃນkບຈຸບັໜ ຜູ້ໃຫ້ທາໜ ຍ່vມເບັໜທີ່ຮັdໃຄ່ ພໍໃຈຂvAຜູ້ເບັໜ ມິlຫາຽເບັໜອັໜຫຼາຽ ກິຕິ*ສັປ ຍົfຊື່ສຽA ລົະ ຄJາໝສັລ}ເສີໜ ຍ່vມລືກະສ່vນໄບ ທົ່Jທິlານຸທິf ກ້າຫາໜ ໃນສໝາຄົໝທົ່Jໄບ ເບັໜຜູ້kບກvບໄບດ້Jຽ ບັpາ ລົະມີ ສະຕິ ສຳkບຊັpະ ອັໜໃພບູຣ ເມື່vສິ້ໜຊີວິfລົ້J ຍ່vມໄບອຸບັf ບັDເກີfໃນສຸຄະຕິ ໂລັສັJຣ.

 ທາໜຍ່vມໃຫ້ຜົໜ ທັDໃນພົປນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ ນຳວິບາັ ສົໝບັfມາໃຫ້ ໂດຽທຳໃຫ້ ເບັໜຜູ້ມີໂພຄະສົໝບັf ບໍລິບູຣ ເບັໜທີ່ເພິ່DຂvAສັທັ{ບJA ດັ່Dເຊັ່ໜທ່າໜ kພສີວະລີເຖຣະ ຜູ້ໄດ້ຮັປເອຕະທັຄ& ໃນທາD ມີເອກະລາປ ເຫຼືລົ້ໜ ທ່າໜຈະໄບໃນທີ່ໃດໆ ກີໝລາປສົໝບູຣ ຢູ່ເນື່vງນິf ບໍ່ບົfຜ່vງ ເສື່vມຄາຽລົD ດ້JຽອານິສົD ທີ່ໄດ້ ຖາJຽທາໜ ແຕ່ບາDກ່vນ ດັ່Dຈະໄດ້ຍົd ອະດີfນິທາໜ ມາເທlໜາ ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້ ໃນສໄສໝຫໜຶ່ງ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ສີວະລີ ອຸບັfບັDເກີfຂື້ໜ ເບັໜບຸດເສຖີ% ເມື່vເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ໄດ້ໃຫ້ທາໜແກ່ kພບັເຈ(ກdພຸທ{ເຈົ້າ ວັລ}ອົDໆ ຄັໜໄດ້ຕຳແຫໜ່ງ ເບັໜເສຖີ%ແທໜບິດາລົ້J ຕໍ່ແຕ່ນັ້ໜມາ ໄດ້ຖາJຽທາໜແກ່ kພບັເຈ(ກdພຸທ{ເຈົ້າ ເພີ່ໝຂື້ໜອີd ລJມເບັໜ 7 ອົD ຕຼອfມາ ກະທຳຢູ່ດັ່Dນີ້ ຈົໜສິ້ໜຊີວິf ກໍ່ໄດ້ໄບ ອຸບັfບັDເກີf ບົໜສັJຣຊັ້ໜຍາມາ ມີວິມາໜຜາ;າf ສູAໄດ້ 30 ໂຍf ມີນາDພ<າ ເທພaອັdສອໜ ກັລ}ຍາkບ ມາໜຫໝື່ຣຫໜຶ່ງ ເບັໜບໍລິວາໜ. 

 ແຕ່ເສີJຽສຸັຢູ່ເທີDສJັຣ ຊັ້ໜຍໝາkບມາໜວ່າ ໄດ້ໂກfບີ ໃນເມືvງມະນຸດ ຄັໜເຖິDສາlໜາ kພໂຄດົໝບໍຣົມໝຄູ ຈິ່DຈຸຕິລົDມາ ຖືເອົາກຳເນີf ໃນຕະກູນ ເຈົ້າສາກະຍະ ບໍຣິບູຣໄບດ້Jຽ ໂພຄະສົໝບັfຍິ່Dຫໜັກ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ອັvບJດ ໃນສຳນັd kພບໍຣົມໝຄູ ໄດ້ບັໜລຸເບັໜ kພອະຣະຫັໜ ມີຊື່kບກົfວ່າ kພສີວະລີເຖຣະ ຜູ້ເລີfກ່າJພິdຂຸ ບໍລິສັfທັiາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໄບສູ່ສະຖາໜທີ່ໃດ ເທJດາ ລົະ ມະນຸດຍ່vມສັກdາຣະບູຊາ ຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອ ແມ່ໜຫໝູ່ບໍລິວາໜຂvAທ່າໜ ກໍ່ບໍລິບູຣໄບດ້Jຽ ບໍ່ອາfຈະບໍລິໂພັ ເຄື່vງສັກdາຣະ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ໃຫ້ຫໝົດສິ້ໜ ລົDໄບໄດ້ ນີ້ກໍເພາະຜiາ ອານິສົD ແຫ່ງສັDຄະທາໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ໃຫ້ລົ້J ໃນຊາfບາDກ່vນ ໄດ້ນຳມາ ອຳນJຽຜົໜ ຂໍສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ເພິ່Dຍິໜດີໃນທາໜ ທີ່ໄດ້kກທຳ ໄວ້ນີ້ເທີ້ໜ.

 ເທlໜາ kບຣິໂຍສາເນ ໃນເມື່vລົ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາ ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ຂໍທ່າໜສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັf ຜູ້ໄດ້ຮັປພ<D ເຊິ່Dຜiາ ອານິສົD ແຫ່DສັDຄະທາໜ ຂໍຈົ່Dຫຼັ່ງນ້ຳ ທັdສີໂນຫົd ໃຫ້ຕົdລົDເຫໜືອ kບຖະພີ ອຸທິfວິບາັຜົໜ ແຫ່DກvAກາໜກຸສົໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ສ້າD ສົໝອົປຮົໝມາລົ້J ໃຫ້ແກ່ມາໜດາ ບິດາ ຍາfມິf ຄູ ອຸບັຊ_າ ອາຈາຣເບັໜຕົ້ໜ ຜູ້ເກື້vກູຣອຸດຫໜູຣຕົໜມາ ຕຼອfເຖິD ສັພaສັfທັiາ ໃນຫໝື່ຣໂລັ ຈັກdະວາໜ ເບື້vງຕ່ຳເຖິDອະເວຈີ ເບື້vງບົໜຈົໜເຖິD ອະກະນິຖ%າພິພົປ ເບັໜທີ່ສຸດ ຂໍບັໜດາສັພaສັf ຈົ່Dໄດ້ຮັປສ່Jນບຸຣ ກຸສົໜນີ້ລົ້J ກໍ່ຈະໄດ້ ພາກັໜຊື່ໜຊົໝ ອະນຸໂມທະນາ ໃນຄJາໝເມຕ*າຂvAທ່າໜ ຜູ້ເບັໜທຳ ຂໍບຸpກຸສົໜສ່Jນນີ້ ຈົ່Dໄບກັ້D ໄບບັDເສຽ ເຊິ່Dkບຕູ ອະບາຽະພູມທັD 4 ຄື ນາຣົd ເຜຕ*ວິໃສ ອະສຸຣະກາຽ ລົະ ກຳເນີf ສັfເດຽລະສາໜ ຂໍໃຫ້ທ່າໜພົ້ໜຈາັທຸັ ທັDບJA ຈົ່DເສີJຽສຸັສົໝບັf 3 kບກາໜຄື ມະນຸດສົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ສິ້ໜກາລະຊ້ານາໜ ຕາປເທົ້າ kພອະຣິຽະເມໄຕ* ບໍຣົມໝໂພທິສັf ຈະໄດ້ລົDມາຕັlຮູ້ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ໃນຄັ້Dນັ້ໜ ກີໝລົ

 ທ່າໜທັiາ ຈັdໄດ້ພ<D kພທັມໝເທlໜາ ໃນສຳນັdຂvA kພອົDລົ້J ຈະໄດ້ບັໜລຸມັdຜົໜຕາໝສົໝຄJນ ແກ່ວາlຫໜາ ບາຣະມີຂvAຕົໜໆ ຈະໄດ້ຮັປເສຽ ເຊິ່Dຊາf ຊະລາ kພຍາທິ ມະລະນະ ໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະອ່Jຽຫໜ້າ ເຂົ້າສູ່ເມືvງກົ້J ກ່າJຄືkພອະມະຕະ ມsານິລະພາໜ ຕາໝແບປ ຢ່າDຂvA kພອະຣິຽະທັDບJA ທີ່ລ່ວDມານັ້ໜລົ້J ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽA ເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.