ຄຳຖJາຽ ຜ້າອາປນ້ຳຝົໜ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ວັlິກະສາຕິການິ ສະບະລິວານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ວັlິກະສາຕິການິ ສະບະລິ ວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ຜ້າອາປນ້ຳຝົໜ ກັປທັD ບໍລິວານເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່ງຮັປ ຜ້າອາປນ້ຳຝົໜ ກັປທັDບໍລິວານເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.