ສະຫຼອD ຫໍແຈd ສາລາໂຮDທໍາ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອິມິນາ ສຸຣຸຈິຣໍ ໂສ ອັໜພັໜເຕ ອິທໍ ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ ວິຫະຣັໜໂຕ ສຳພະທຸລາ ພິຂ)າເວ ທັມໝສາຂາ ກັl ອະນາຖະ ບີໜດິກະ ພຸທ{ມາຍິ ໂກ ບັກdຕິ ນະກະເຖສີຕິ. 

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນເລື້vງກາໜ ກໍ່ສ້າງຫໍແຈdໂຮDທັໝ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ພັdພາອາໄສ ແກ່kພພິdຂຸ ສາມໝເຯn ລົະ ນໍລະຍິDຊາຽທັiາ ຊ່wກັໜອຸດຫໜູຣຄ້ຳຈູຣ kພພຸທ ສາlໜາ ໃຫ້ຖາວອໜ ຫໝັ້ນຄົD ດ້Jຽສັທ{າ ອັໜແຮDກ້າຕໍ່ ກvAກາໜກຸສົໜ. 

 ບັfນີ້ ກາໜກໍ່ສ້າD ກໍ່ສໍາເລັfລົDລົ້J ໂດຽບໍຣິບູຣ ແຕ່ພຽAເທົ່ານີ້  ກໍ່ເບັໜມsາກຸສົໜ ອັໜໃຫຽ່ໄພສາໜ ນັປວ່າເບັໜໂອກາfທີ່ດີ ຈະໄດ້ບໍາເພັໜ ຈາຄະສະລະ ຄJາໝຂີ້ຖີ່ຫໜ້ຽວແຫໜ້ນ ອັໜເບັໜຕົJ ມັlຣິຽະ ຫJAແຫໜຊັປສົໝບັfໄວ້ ບໍ່ເພືvແຜ່ແກ່ຜູ້ອື່ໜ ລົະ ຕົໜເອD  ຈະບໍຣິໂພັ ບໍາຣຸAຮ່າDກາຽ ກໍ່ຄິfລົ້Jຄິfອີf ນີ້ເບໜກາໜບາບປາໝ ຫຼື ບັໜເທົາຄJາໝຂີ້ຖີ່ ຫJAແຫໜ. 

 ອີdkບກາໜຫໜື່ງ ທ່າໜທານາ ທິບໍດີທັiາ ມາກໍ່ສ້າDບຸຣກຸສົໜ ໃນຄາJນີ້ ຈິ່Dເບັໜຜູ້ອາfຫາໜ ຢຶfຫໜ່ວAເອົາກvAກາໜກຸສົໜ ເບັໜທີ່ເພິ່D ອາໄສຂvAຕົໜ ແມ່ໜຊັປຈະເສຽໄບ ເບັໜຕຼາຽ ດ້Jຽກາໜກະທຳບຸຣ ກຸສົໜກໍ່ບໍ່ເສຽໃຈ ເບັໜຜູ້ທີ່ມີ ຄJາໝເຫັໜຖືdຕ້vງ ຕາໝkເພນີ ທີ່ພຸທ{ບັໜດິf ໄດ້ກະທໍາມາລົ້J ເພາ່Jະຊັປສົໝບັf ລົະ ຮ່າDກາຽນີ້ ມີກາໜແຕdດັປໄບ ບໍ່ຄົDທົໜຖາວອໜ ມີອຸບະມາເຫໝືອໜ ເຮືອໜໄພົໄຫໝ້  ບຸັຄົຣທີ່ເບັໜເຈົ້າຂvAເຮືvນ ຂົໜພາຊະນະ ເຄື່vງໃຊ້ສw ອvັເສຽໄດ້ລົ້J ຂvAນັ້ໜກໍ່ຈັ ເບັໜkບໂຫຽດ ໄດ້ໃຊ້ສwຕ່ໍໄບພາຽຫໜ້າ ສິ່DຂvAທີ່ບໍ່ໄດ້ ຂົໜອັvນັ້ໜ ກໍ່ເບັໜເຊື້vໄພົ ສູຣຫາຽໄບ ບໍ່ເບັໜkບໂຫຽດ ອັໜໃດເລີຽ. 

 “ເອວະມາ ທິເຖ ໂລເກ ຊະຣາຽະ ມະຣະເນນະຈະ” ເມື່vໂລັຄື ເບັໜຈະຂັໜ ອັໜເບັໜຊະຣາ ລົະ ມະຣະນະ ເຜົາຜາໜລົ້Jຢ່າDນີ້ “ນິຫະເຣຖະ” ເພິ່Dນໍາອvັດ້Jຽ ຄJາໝສາມາf ບໍຣິຈາັແກ່ຽາຈົd ວະນິພົd ຄົໜອະນາຖາ ລົະ ສະມະນະພາໝ  “ທີໜນໍ ໂຫຕຸ ສຸນິປພຸຕໍ” ສັພaຣະສິໝງ ພັlດຸ ທີ່ໄດ້ບໍຣິຈາັ ລົ້Jນັ້ໜ ເບັໜອັໜນໍາອັvໄບດ້Jຽດີ ຈະມີຜົໜຕໍ່ໄບພາຽຫໜ້າ ສ່ວໜຂvAທີ່ເກັປໄວ້ບໍ່ໄດ້ ບໍຣິຈາັທາໜ ກໍ່ເຫໜືອໜ ຂvAອັໜສູຣເສຽໄບ ໃນໄພົນັ້ໜລ້າໆ ບໍ່ມີຄຸຣ ອັໜໃດແກ່ຕົໜ ສະນັ້ໜ ເພາະສາທາຣະນະທົ່Jໄບດ້Jຽ ອໍານາfໄພົຕ່າDໆ “ອະເຖພັໜເຕນະ ສະຫາຕິ ສະຣິຣໍ ສາkບຣິຄ&ຫໍ” ເມື່vມໍຣະນະໄພົ ນີ້ມາເຖີD ສະຣິຣະຮ່າDກາຽ ກັປທັDພັlດຸ ໂພຄະຊັປ ກໍ່ຍ່vມລະຖີ້ໝ ບໍ່ມີອັໜໃດ ຈະຕິຕ*າໝໄບຍັD kບລະໂລັ ນັ້ໜໄດ້ລົ. 

 ເພາະສະນັ້ໜ ທ່າໜທາຍົdທາຍິກາທັiາ ເພີ່vຜ່vນຜັໜ ບໍຣິຈາັທາໜ ລົະ ບໍຣິໂພd ໃຊ້ສwຕາໝສົໝຄວໜ ແກ່ໂພຄະສັປຂvAຕົນ ຢ່າໃຫ້ເກີfຄJາໝ ວິບະຕິສາໜເດືvດຮ້vນ ຕໍ່ກາໜພາຽຫຼັງ ໃຫ້ຮິປກະທຳເຖີ້ໜ ເຊິ່Dບຸຣຄື ຄJາໝດີທັiາ ອັໜເບັໜເຄື່vງ ຊໍາລະສັໜດາໜ ຈິfໃຈໃຫ້ຜ່vງໃສ ທັDເບັໜບັfໃຈໃຫ້ແກ່ຕົໜ ນໍາໄບສູ່ ບະຣະໂລັເບື້vງຫໜ້າໄດ້ ເຫໝືອໜດັ່D kພຄ%າ ທີ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕັເທ{lໜາໄວ້ວ່K “ບຸpາມີ kບຣະໂລກັlໝິງ kບຕິຖ%າ ໂຫໜຕິ ບານິນໍ” ບຸpຍ່vມເບັໜ ທີ່ເພີ່DຂvAສັfທັiາ ໃນkບຣະໂລັ ຂ້າDຫໜ້າດັ່Dນີ້ ບຸpນີ້ຄJນສ້າD ຢ່າໄດ້ບະຣະ ເພາ່Jະເບັໜຂຸມຊັປ ນໍາສູ່ແດໜສັJຣ ຄື ຄJາໝສຸັອັໜແທ້ຈິ່D. 

 ດັ່Dນີ້ ຊີ້ສ່vງທາD ໃຫ້ເຫັໜເບັໜຕົDຢ່າD  ດັ່Dພຸທ{ພາສິf ທີ່ຕັfໄວ້ແກ່ ພິdຂຸທັiາວ່K “ພິdຂະເວ ບຸpຍານໍ ພາຍິດຖະ” kດູາພິdຂຸທັiາ ຄໍາວ່າບຸpໆນີ້ ເບັໜຊື່ຂvAຄJາໝສຸັ ທີ່ເກີfໃນກາຽ ລົະ ຈິfໃຈ ອັໜຄJາໝສຸັນີ້ ສັfທັiາ kບາຖໜາ ຮັdໃຄ່ບໍ່ເລືvກວ່K ຜູ້ໃດເລີຽ ລ້ວໜແຕ່ແສJAຫາ ຄJາໝສຸັດ້JຽກັໜທັDສີ້ໜ ຖ້າວ່າບຸpເບັໜທືໜ ທີ່ໃຫ້ພົປຄື ຄJາໝສຸັ ສົໝບັfລົ້J ບໍ່ຄJນທີ່ຈະkບມາf ຫໝັ່ນບໍາເພັໜບຸpໄວ້ ໃຫ້ຫຼາຽໆ ໃນຈິfໃຈສັໜດາໜ ຂvAຕົໜຢ່າDເນື່vງນິf ສົໝບັfເບັໜອັໜທິປ ກໍ່ຈະຜຸດຂື້ໜລໍຄw ຢູ່ໃນສຸຄ&ຕິ ໂລັສັJຣ ດັ່Dkພຄ%າທີ່ຕັfໄວ້ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ອິມານິ ສຸຣຸຈິຣໍ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ແບເບັໜເນື້vໃນ ໃຈຄJາໝວ່K ໃນກາໜຄັ້Dນັ້ໜ kພບໍຣົມໝ ສາlfາ ຂvAເຮົາທັiາ ໄດ້ສະເດັfkບທັປຢູ່ ໃນບ່າເຊຕະວັໜ ອັໜເບັໜອາຣາໝ ຂvAນາຽອະນາຖະ ບິໜດິກະ ມsາເສຖີ% ສ້າDຖາJຽ ແກ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະ kພສາວົdທັiາ ຢູ່ມາໃນວັໜຫໜຶ່ງ kພສາວົdທັiາ ກໍ່ສົໜທະນາເຊິ່Dກັໜ ລົະ ກັໜວ່K ນາຽອະນາຖະຜູ້ນີ້ ກໍ່ມີສັທ{າສ້າD ວັfວາອາຣາໝທັiາ ຖາJຽເບັໜທາໜແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປທັDເບັໜ ຜູ້ລ້ຽAດູ ຄຸ້ມຄvAຮັd;າ kພສາlfາຈາໜເຈົ້າ ກໍ່ຈະເບັໜkບໂຫຽດ ຢ່າDໃດຫໜໍ?

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ຊົDທັlນະກາໜເຫັໜ ຊາJເຈົ້າພິdຂຸ ໂຈfທະນາຖາໝກັໜ ດັ່Dນັ້ໜລົ້J kພອົDກໍ່ ສະເດັfເຂົ້າມາ ສູ່ສຳນັdຂvA ພິdຂຸສົD ລົ້Jກໍ່ຖາໝວ່K ພJັທ່າໜທັiາ ໂຈfທະນາ ໄຕ່ຖາໝກັໜ ໃນເລື່vງອັໜໃດ? ຊາJເຈົ້າພິdຂຸທັiາ ມີkພອານົໜເຖຣະ ຈິ່DກາປທູຣຖາJຽ kພອົDວ່K ພJັຂ້າkພອົDທັiາ ໂຈfທະນາຖາໝກັໜເຖິD ເລື້vງນາຽ ອະນາຖະບິໜດິກະ ມsາເສຖີ% ໄດ້ກໍ່ສ້າD ອາຣາໝ ຖາJຽkພພຸທ{ເຈົ້າ ຈະເບັໜkບໂຫຽດ ລົະ ໄດ້ຜiາອານິສົD ແກ່ທ່າໜຢ່າDໃດ? kພພຸທ{ເຈົ້າເອີຽ ພັJຂ້າkພອົD ໄດ້ໂຈfທະນາ ຖາໝກັໜດັ່Dນີ້.

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ kພສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dຕັfkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ແກ່kພພິdຂຸສົD ອັໜມີ kພອານົໜເຖຣະ ເບັໜkບທາໜ kພອົDຈິ່D ຍົdເອົາເລື້vງ kພຽາສຸທັlຣາຊາ ຈັdພັfຕິຣາf ມາແສfAເບັໜຕົJຢ່າD ຄືໃນກາລະ ຄັ້Dນັ້ໜມີ kພຣະສຸທັດ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ເບັໜເຈົ້າkກສັf ໃນເມືvງ ສຸທັfນະຄອໜ ໃນຄັ້DສາlໜາຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ບິຽະທັlິ kພອົDກໍ່ໄດ້ ບັDເກີfເບັໜ ບຸດຂvAkພຽາອົDຫໜຶ່ງ ຊື່າJ kພຽາສຸທັfຣາຊາ  ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ເຂົາກໍ່ໄດ້ ສ້າDອາຣາໝ ໃຫ້ເບັໜທາໜແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ບະຽະທັlິ ລົ້Jກໍ່ຕັ້D kບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາວ່K ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າອົDຫໜຶ່ງເຖີ້ໜ. 

 ເມື່vຈຸຕິຈາັຊາf ເບັໜkພຽານັ້ໜ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ ໄບບັDເກີf ໃນສJັຣຊັ້ໜຕຸສິດາ ໄດ້ເສີJຽສົໝບັf ມີນາAພ<າ ເທພaອັປພະສvນ ກັລ}ຽາແສໜຫໜຶ່ງ ເບັໜບໍລິວາໜ ມີຜາ;າfຄຳສູAໄດ້ 44 ໂຍf ມີອາຍຸ ຍືໜນາໜໄດ້ພັໜບີທິປ ຄັໜຈຸຕິຈາັຊັ້ໜ ຕຸສີດານັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ມາບັDເກີfເບັໜບຸດ kພຽາກາວິຕະກະສັf ໃນເມືvງເສຖະ ນະຄອໜທີ່ນັ້ໜ ຊື່າJ ຣາມະວັຕິ*ກຸມໝາໜ ຄັໜເຈີຼຣໄວໃຫຽ່ຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ດາປ ກາຽະສິfກົ້J ວະຊິຣາເພັf ຊ້າDກົ້J ມ້າກົ້J ງົJກົ້J ຄາJຽກົ້J ຜາ;າfກົ້J ກໍ່ເກີfຂື້ໜ ດ້Jຽບຸpະຣາສີ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າD ຫໍແຈd ອາຣາໝ ໃຫ້ເບັໜທາໜນັ້ໜລົ ຄັໜທົJລະໄວໄບໝາ ກໍ່ໄດ້ມາອຸບັfບັDເກີf ເບັໜອົDຕະຖາຄົf ໃນກາລະບັfນີ້ລົ.

 ເມື່vkພບໍຣົມໝ ສາlfາ ໄດ້ແສfA kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຈົປລົD ຫໝູ່kພພິdຂຸສົDທັiາ ກໍ່ໄດ້ສຳເລັf ຊັ້ໜໂສດາ ສັຄິ&ທາ ອະນາຄາ ລົະ ອໍຣະຫັໜຕະ kບຕິສຳພິທາຍາໜ ລົ້Jແຕ່ ອຸບະນິfໃສຂvAໃຜ ຈະແກ່ກ້າ ສະນັ້ໜ ຂໍແກ່ເຫຼົ່າສາທຸຊົໜ kພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ທີ່ໄດ້ໄຕ່ເຕົ້າ ເຂົ້າມາພ<D ຍັDkພສັທ{ັມໝເທlໜາ ຮູ້ແຈ້Dໃນຜiາ ອານິສົD ລົ້Jຈົ່Dພາກັໜລື່ໜເລີD ບັໜເທິDໃຈ ໃນກາໜກໍ່ສ້າD ກຸສົໜໃນຄັ້Dນີ້ ຈົ່Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາ ເອົາຊັປສົໝບັf ອັໜໃດໆ ກໍ່ຄົDຈະໄດ້ ສຳເລັfດັ່D ມະໂນລົf ຄJາໝkບາຖໜາຂvAຕົໜ ໂສfຖິຜົໜທຸັkບກາໜ ບໍ່ຕ້vງສົDໃດເລີຽ ກໍ່ສົໝຄJຣແກີເວiາ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານິ້ ກ່ອໜລົ.