ຄຳຖJາຽ ຜ້າປ່າ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ບັDສຸກູລະ ຈີວະລານິ ສະບະລິ ວາລານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍະມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ບັDສຸກູລະ ຈີວະລານິ ສະບະລິວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ຜ້າບັDສຸກຸນຈີວvຣ ກັປທັDບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປ ຜ້າບັDສຸກຸນ ຈີວvຣ ກັປທັDບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.