ສະຫຼອD ບັູຕົ້ໜໂພສີ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ວິບັfສິl ຟຄວໂຕ ກະຕະຽາທິກາໂຣ ອາຍັlມະໂຕ ບຸຖິຽະທາຽະກະເຖໂຣ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ແຫ່Dກາໜ ຊຳລະບັfກJາf ທຳຄວາມສະອາດ ໃນໃຕ້ຮົ່ໝໄມ້ສີມະຫາໂພf ລົ້Jນຳເອົາ ຊາຽໄບໂຮຽລົD ກະທຳໃຫ້ເບັໜ kພແທ່ໜ ທີ່kບທັປບູຊາແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຍ່vມເບັໜສິຣິມຸAຄຸຣ ຄືມິ່DຂJັຣ ເບັໜທີ່ນຳມາແຫ່D ໂພຄະຊັປທັiາ ທີ່ເບັໜໂລກິຽະ ລົະ ໂລກຸຕ*ະລະ ຄືມະນຸlົໝບັf ສJັຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ອັໜເບັໜຍອfແຫ່D ຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ມຸ້ງຫJັງ ໃນສົໝບັfທັD 3 kບກາໜ ນີ້ກີໝລົ.

 ຈົ່Dຈົfຈຳ ນຳໄບkບພຶf kບຕິບັfຕາໝ ຄຳສັ່DສອໜຂvA kພພຸທ{ໂອວາf ທີ່ໄດ້ຕັfເທlໜາ ຍົdຍ້vງຜiາ ອານິສົDສາ kບກາfໃຫ້ບາກົf ແກ່ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາວ່K “ໂຍບຸຄ&ະໂລ” Iີ ບຸັຄະລະຜູ້ໃດ ມີຈິfໃຈໃສສັທ{າ ມາບັູຕົ້ໜ ສີມະຫາໂພfກfີ ໄດ້ເອົາຊາຽ ມາໂຮຽລົD ກະທຳໃຫ້ ຮາປພຽAກfີ ລົະ ໄດ້ບັfກJາf ໄດ້ຖາັຖາDຫຽ້າເຄືv ເຖົາວັໜອັvຈາັ kພສີມsາໂພfກfີ “ໂສ ບຸຄ&ໂລ” Iີ ບຸຄ&ລະ ຜູ້ນັ້ໜຍ່vມ ໄດ້ເສີJຽຜiາ ອານິສົDມາັຫໜັກ ເມື່vຍັDທ່vງທ່ຽວ ຢູ່ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ຍ່vມຖືເອົາກຳເນີf ທີ່ດີໃນສຸຄະຕິພົປ ເພາະອານິສົD ແຫ່Dກາໜkບຕິບັf ຕົ້ໜສີມະຫາໂພ ອັໜເບັໜບຸຊະນິຽະສະຖາຽ ຄvບງຳເສຽ ເຊິ່DອະບາຽະພູມທັD 4 ຄື ນາຣົd ເຜf ອະສຸລະກາຽ ລົະ ສັfເດຽລະສາໜ. 

 ມີເລື້vງແຫ່Dບຸພaກັໝ ຂvAkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ບຸຕະຖິນະທາຽະກັfເຖຣະ ທີ່ຍົdໄວ້ເບັໜຫົJບົfເທlໜາ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K kພບຸຕະຖິນະທາຽະກັfເຖຣະ ນີ້ບJດໃນສາlໜາຂvA kພໂຄດົໝບໍຣົມໝ ສາlໜາຂvAເຮົາ ໄດ້ບຳເພັໜ ພຽຣວິບັlໜາ ຈົໜສຳເລັf ເບັໜkພອາຣະຫັໜ kບກvບໄບດ້Jຽ ອະພິໜຍາ 6 ຊ່ຽວຊາໜມາັ ເມື່vkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າໄດ້ ບັໜລຸkພອໍຣະຫັໜ ສໍາເລັfລົ້J ວັໜຫໜຶ່ງນັ່Dໃນ ທີ່ສະຫັDດງຽບ “ອັຕ*ໂນ ບຸພaກຳມໍ ອະນຸlຣິfຕາJ” kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກໍ່ລະນຶd ເຖິDບຸພaກັໝ ເຫfທີ່ໃຫ້ບັໜລຸເຖິD kພອະຣະຫັໜ ຕະຜົໜ ເພາະກຸສົໜຜົໜກັໝ ອັໜໃດທີ່ຕົໜ ໄດ້ກະທຳ ໄວ້ລົ້JໃນບາDກ່vນ ຈິ່Dໄດ້ເສີJຽ ວິມຸຕິ*ສຸັ ເຖິDພຽAນີ້. 

 kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກໍ່ຊາປຊັfເຊິ່Dບຸພaກັໝ ເຫຼົ່ານັ້ໜໂດຽແຈ່ໝແຈ້D ດ້Jຽທິປພະຈັdຂຸຍາໜ ຄັໜຮູ້ລົ້J ກີໝໃຈkບສົD ເພື່vຈະແສfA ເຊິ່DບຸພaກັໝຂvAຕົໜ ເພື່vຈະໃຫ້ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ຕໍ່ໄບພາຽຫໜ້າ ຈິ່Dລຸັຈາັ ອາlໜາ ລົ້Jເຂົ້າໄບ ສູ່ສຳນັd ບໍລິສັfທັD 4 ເພື່vຈະແສfA ເຊິ່DບຸພaກັໝຂvAຕົໜ ກ່າJເຖິDkພຄ%າວ່K “ວິບັfສິl ຟຄວໂຕ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ kດູາພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ເມື່vສາlໜາຂvA kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ kພນາໝວ່K ວິບັlິ ໄດ້ຖືເອົາກຳເນີf ແຫ່Dບູຣຸດຜູ້ຫໜຶ່ງ ມີຈິfເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພສາlໜາ ໃນວັໜຫໜຶ່ງ ອັvຈາັບ້າໜໄບສູ່ ອາຣາໝ ໄດ້ທັlນະເຫັໜ kພສີມະຫາໂພ ເສົ້າ  ຫໝອDດ້Jຽຫຽ້າ ລົະ ໃບໄມ້ ໄດ້ຊຳລະສະສາD ເຊິ່Dຫຽ້າ ລົະ ໃບໄມ້ ລົະ ຂົໜຊາຽເກົ່າອັvເສຽ “ໂອກິຣິfຕາJ” ຈິ່Dນຳຊາຽໃຫໝ່ ມາໂຮຽລົD ກະທຳໃຫ້ເບັໜແທ່ໜ ໃຕ້ໄມ້ສີມະຫາໂພ ເບັໜkບຣິມົໜທົໜ ກ້ຽAຮາປພຽA ດູຮຸ່ງເຮືvງ ງາໝສະອາf ລັ້Jkບດັປຕົdແຕ່Dດ້Jຽ ດັvໄມ້ຂvAຫvມ ມີວັໜນະຕ່າDໆ ກະທຳລJົ້ ດ້JຽຄJາໝບິຕິຍິໜດີ ລື່ໜເລີDບັໜເທິDໃຈ ຄັໜເຖິD ມະຣະນະ ໄສໝ ໃກ້ຈະກະທຳ ກາລະກິຣິຽາຕາຽ.

 “ອະນຸlຣິfຕາJ” ກໍ່ຣະນຶdເຖິD ກຸສົໜຜົໜບຸຣ ທີ່ຕົໜໄດ້ກໍ່ສ້າD ແທ່ໜkພສີມsາໂພນັ້ໜໄດ້ ຄັໜຈຸຕິ*າຽຈາັ ອັຕ*ພາປນັ້ໜ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ໄບ ອຸບັfເກີfໃນຊັ້ໜ ຕຸສິດາ ເສີJຽທິພa ວິມາໜຜາ;າfທvA ສູງເຖິDຮ້wໂຍf ມີຫໝູ່ນາAອັປບສອໜ ແວfລ້vມເບັໜຍົf ບໍລິວາໜ ຮຸ່ງເຮືvງງາໝດ້Jຽ ທິພaຣັຕ*ນະ ບຽບປາໜດັ່D ວິມາໜຜາ;າf ຂvAທ້າJສັກdເທJຣາf ເທພaບຸດອົDນັ້ໜ ຄັໜເຄື່vນຈາັ ເທJໂລັລົ້J ມາບັDເກີfໃນ ມະນຸlໂລັ ໄດ້ເບັໜkພເຈົ້າຈັກdພັຕິ*ຣາf ເບັໜໃຫຽ່ໃນທະວີປທັD 4 kບກvບໄບດ້Jຽ ຣັຕ*ນ ທັD 7 kບກາໜ.

 kພເຈົ້າຈັກd ພັຕິ*ຣາfອົDນີ້ ທ່vງທ່ຽວຢູ່ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜໄບໆມາໆ ຄັໜຈຸຕິຈາັ ມະນຸlໂລັ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ ນຳຕົໜໄບບັDເກີf ໃນເທJໂລັສັJຣ ໄດ້ເບັໜໃຫຽ່ກາ່J ເທJດາທັiາ ຄັໜທຳລາຽຂັໜ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ເກີfເບັໜ kພເຈົ້າຈັກdພັຕິ*ຣາfອີd ລົະ ບາDຄາJກໍ່ໄດ້ເບັໜ kພຽາkບເທliາf ມີອານາເຂf ອັໜກ້JາDຂJ້າDຍິ່Dຫໜັກ ມີຄJາໝເບັໜຢູ່ ໂດຽນິຍົໝດັ່Dນີ້ ນັປຕັ້Dແຕ່ ສາlໜາຂvA kພວິບັlິບໍຣົມໝຄູ ເບັໜລຳດັປມາ ຈົໜເຖິDສາlໜາແຫ່D kພສະມະນະໂຄດົໝ ຈິ່Dໄດ້ມາ ອຸບັfເກີfຂື້ໜ ໃນຕະກູຣອັໜມັ່Dຄັ້D ດ້Jຽຍົfສັdສົໝບັf ບໍລິວາໜ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ໄດ້ອັvບJດ ເຈີຼຣວິບັlໜາ ບໍ່ຊ້ານາໜ ກໍ່ໄດ້ບັໜລຸkພອະຣະຫັໜ ເພາະບຸຣກຸສົໜ ທີ່ໄດ້ບຸັຕົ້ໜໂພສີ ກໍ່kພແທ່ໜສີມsາໂພນັ້ໜ.

 ເບັໜkບຖົມໝ ເທlໜາເບື້vງຕົ້O ເມື່vຈົປkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາລົD ພJັພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຍິໜດີໃນ ທັມໝຄ%າ ພາສິfເບັໜທີ່ ເຫຼືອຈະຄັໜນະoນັປ ທ່າໜສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ຈົ່Dພິຈາລະນາ ເບິ່Dແບປຢ່າDຂvA kພບຸຕະ ຖິນະທາຽະກັf ເຖຣະເຈົ້າ ລົ້Jຈົ່Dເບັໜຜູ້ບໍ່kບຫໝາດ ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ ກະທຳໄວ້ ກໍ່ຄົDຈະkບສົປວິບາັຜົໜ ທີ່ທ່າໜkບພຶfດີລົ້Jນັ້ໜ ຢ່າDແນ່ນvນ ບໍ່ຕ້vງສົDໃສ ກໍ່ສະເສັf ບໍຣະບJຣ ສົໝຄJຣແກ່ເວiາ ນິຖີ%ຕາ.