ຄຳຖາJຽສັDຄະທາໜ

  ອຸທິfທຳບຸຣໃຫ້ກັປ ຜູ້ທີ່ລ່ວDລັປໄບແລ້J

 ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ມະຕະກະພັຕ*ານິ ສະບະລິວາລານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ມະຕະກະພັຕ*ານິ ສະບະລິວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັໜເຈວະ ມາຕາບິຕຸ ອາທີນັໜຈະ ຍາຕະກາ ນັD ກາລະກະຕານັD ທີຄະລັດຕັD ຫິຕາຍະ ສຸຂາຽະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົງຜູ້ເຈີຼຣ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້ອມຖາJຽ ມະຕະກະພັຕ*າຫາໜ ກັປທັD ບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ແກ່ພຣະພິdຂຸສົD ຂໍພຣະພິdຂຸສົD ຈົ່ງຮັປມະຕະກະພັຕ*າຫາໜ ກັປທັD ບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່ອບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ແກ່ຍາfຂັAv ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ມີມາຣດາ ບິດາເບັໜຕົ້ໜ ແລະ ຂໍອຸທິດໃຫ້ “ຊື່ຜູ້ທີ່ຕາຽໄບແລ້J”……………ຜູ້ທຳການລະລ່ວງລັປໄບແລ້J ສິ້ໜການລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.