ຄຳຖJາຽ ກະໂທD

 ມະຍັD ອິມິນາ ບະທີເບນະ ອະສຸກາຽະ ນັມໝະທາຽະ ນະທິຍາ ບຸລິເນ ຖິຕັD ມຸນິໂນ ບາທະວະລັໜຊັD ອະພິບູເຊມະ ອະຍັD ບະທີເບນະ ມຸນິໂນ ບາທະວະລັໜຊັlະ ບູຊາ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ ສັDວັຕ*ະຕຸ.

 ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍບູຊາ ເຊິ່່Dຮwkພພຸທ{ະບາf ທີ່ຕັ້Dຢູ່ ເຫໜືອຫາfຊາຽ ໃນແມ່ນ້ຳຊື່ ນັມໝະທານະທີ ນັ້ນ ດ້Jຽບະmີປນີ້ ກິລິຍາ ທີ່ບູຊາ ຮwkພພຸທ{ະບາf ດ້Jຽບະmີປນີ້ ຂໍຈົ່Dເບັໜໄບ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.