ສະຫຼອD ຂົJສະພາໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ອິທະ ໂມທະຕິ ເບຈ(ະ ໂມທະຕິ ກະຕະບຸຣໂຍ ອຸພະຍັຖ% ໂມທະຕິ  ໂສ kບໂມທະຕິ ທິlາJ ກັມໝວິສຸທິ{ ມັຕ*ໂນຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ສ້າDຂົJ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ພໍເບັໜເຄື້vງຊີ້ແຈ່D ແສfAຜົໜອັໜຈະເພີ່D ໄດ້ຣັປຈາັເສຕຸ ທະນຸບໍາລຸAນໍ້າໃຈ ໃຫ້ສະອາf ທາໜເພີ່ໝພູຣ ສັທ{າຂvA ທາຍົdທາຍິກາທັiາ ຊື່Dສະລະຊັປ ລົະ ກຳລັDກາຽຂvAຕົໜ ອັvມາກໍ່ສ້າDຂົວໃຫ້ເບັໜທາໜ ເພື່vເບັໜ ສາທາລໜະkບໂຫຽດ ແກ່ມsາຊົໜ ຜູ້ໂຄຈvນທ່ຽວໄບໝາ ໄດ້ສະດJັສະບາຽ ກາໜສ້າDບັປບຸA ໃຫ້ສໍາເລັfສີ້ໜສຸດລົDລົ້J. 

 ແຕ່ພຽAເທົ່ານີ້ ກໍ່ເບັໜກຸສົໜ ອັໜຍີ່Dໃຫຽ່ໄພສາໜ ບໍ່ແມ່ໜນ້w ແຕ່ເຖີDຢ່າDນັ້ໜ ກໍ່ຍັDມີຈິfໃຈ ໃຄ່ຈະບໍາເພັໜ ບຸຣຕື່ໝອີd ເພື່vໃຫ້ເບັໜອຸຕ*ມະ ມsາກຸສົໜຍິ່Dໆຂື້ໜໄບ ຈີ່Dໄດ້ບ່າJ kບກາfຊັdຊJນ ຍາຕິ*ກາສາຽໂລຫິf ມິlຫາຽ ມາກະທຳເບັໜ ມsາກໍາກາໜສະຫຼອD ເບັໜງາໜມະໂຫລາໜ ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ເບັໜໂອກາf ທີ່ຈະໄດ້ບໍາເພັໜທາໜ ຣັກ;າສີໜ ພ<Dທັມໝເທlໜາ ຮ່Jມກັໜເບັໜ ສາມັຄີ& ເພື່vເຈືfຈູIອຸດຫໜູຣ ເພີ່ໝເຕີ່ໝ ບຸຣກຸສົໜ ໃຫ້ທີJຍີ່Dໆ ຂື້ໜໄບ ເບັໜເທືvທີ 2 ເຫໝືອໜດັ່D ຮັປkບທາໜ ອາຫາໜຄາJລົ້J ຍັDຮັປkບທາໜຕໍ່ເຄື່vງຫJາໜ ເພີ່ໝຕີ່ໝອີd ເພື່vໃຫ້ມີ ຣົfອັໜແຊປນົJ ໃນກາໜບໍຣິໂພັ ອາຫາໜນັ້ໜ ໃຫ້ທີJຂື້ໜ ອັໜບຸຣກຸສົໜ ຍີ່Dທໍາໄດ້ ຫຼາຽກໍ່ຍີ່Dດີ ບີໝເວiາເຕັໝ ເພາະບຸຣກຸສົໜ ເບັໜທັມໝຊາf ທີ່ຍັDຜູ້ກະທຳ ໃຫ້ຣັປຄJາໝສຸັ ຄJາໝເຈີຼຣໃນພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າຕໍ່ໆໄບ ສົໝດ້Jຽ ພຸທ{ຄ$າ ອັໜມີໝາໃນທັມໝບົf ທີ່ຍົdໄວ້ເບື້vງຕົ້ໜ ນັ້ໜວ່K. 

 “ອິທະ ໂມທະຕິ ເບຈ( ໂມທະຕິ ກະຕະບຸນໂຍ ອຸພະຍັຖ% ໂມທະຕິ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ຄJາໝຫໝາຽວ່າ ຜູ້ມິີບຸຣ ອັໜໄດ້ກະທຳລົ້J ຍ່vມບັໜເທີD ໃນໂລັທັDສvA ຄືບັໜເທີDໃນໂລັນີ້ ເມື່vລະໂລັນີ້ໄບລົ້J ຍ່vມບັໜເທີDໃນໂລັຫໜ້າ ເຂົາຍ່vມບັໜເທີD ລື່ໜເລີDໃຈ ເພາະຄJາໝບໍຣິສຸດ ແຫ່DກັໝຂvAຕົໜ ດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄື່vງຊີ້ໃຫ້ ສາທຸຊົໜເຫັໜແຈ້Dວ່K ໃນບັfຈຸບັOຊາfນີ້ ຍ່vມໃຫ້ເກີf ສຸັພາຽໃນ ໄດ້ຢ່າDໃດ ແມ່ໜໃນສັໝkບຣາຍິກະພົປ ເບື້vງຫໜ້ານັ້ໜ ກໍ່ຍv່ມໃຫ້ kບສົປສຸັໄດ້ ຢ່າDນັ້ໜ. 

 ທ່າໜທັiາເພີ່Dຮູ້ວ່K ຄJາໝkບພຶfອັໜເບັໜ ຫິຕ*kບໂຫຽດ ສະເພາະຕົໜ ລົະ ທົ່Jໄບແກ່ຜູ້ອື່ໜ ເຫໝືອໜດັ່Dທ່າໜທັiາ kບພືfkບຕິບັfຢູ່ນີ້ ກໍ່ເອີ້ໜວ່າບຸຣກຸສົໜ ອັໜເບັໜເຫfອຸດຫໜູນ ໃຫ້ເກີfສຸັ ເພາະມາ ພິຈາຣະນາ ເຖີDກັໝທີ່ສະອາf ທີ່ຕົໜໄດ້ກະທຳລົ້J ຍ່vມຊື່ໜຊົໝຣື່ໜເຣີDໃຈ ບີໝເວໜໃກ້ ໃນອັຕ*ພາປນີ້ ແມ່ໜໃນອັຕ* ພາປຕໍ່ໆໄບ ກໍ່ຈັໄດ້ kບສົປສຸັ ໃນສຸັຄະຕິ ໂລັສັJຣ ທັDຍັDຈະເບັໜບັfໃຈ ໃຫ້ເຖີDkພນິພaາໜ ດັ່Dວັຖຸນິທາໜ ທີ່ສ້າDຂົJ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ມາເບັໜ ນິທັlໜະ ອຸທ{າຫvນ Oັ້ກີໝລົ. 

 ໃນກາລະວັໜຫໜື່ງ kພກະບິເຖຣະ ໄດ້ອະທິຖາໜ ນໍ້າໃນ ມsາສະຫໝຸດໃຫ້ແຂDກະດ້າD ເດີໜທ່ຽວໄບໝາ ໄດ້ສະດັJ kພພິdຂຸສົDເຫັໜ ລິfແດfອານຸພາປຂvA ທ່າໜລົ້J ເຫຼື້ອໝໃສ ໃນທັມໝຄໍາສັ່Dສvນ ຂvAkພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຍີ່Dຫໜັກ ເພາະສາມາf ບັໜດາໜໃຫ້ຜູ້ອື່ໜ kບພຶfkບຕິບັf ໄດ້ບັໜລຸ ອິfທິພິນິຫາໜຕ່າDໆ ກຳລັDບາຣົປເຣື່vງ kພກະບິຣັf ເຖຣະຢູ່ ສົໝເດັfkພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ສະເດັfມາkບທັປ ເຫໜືອອາlໜາ ຊົDດໍາຣັຕັ*ຖ%າໝ ຮູ້ເຣື່vງລົ້J ຈິ່Dຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາວ່K “ພິຂ)ເວ” kດູາພິdຂຸທັiາ. 

 “ອະຕິເຕ ກາເລ” ໃນອະດີຕ*ກາໜ ຄັ້Dສາlໜາ kພກຸກກຸສັໜໂທ ສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ kພກະບິລັfເຖຣະ ເກີfໃນຕະກູຣ ຄົໜເຂັໜໃຈ ມີອາຊີປຮັປຈ້າD ພໍລ້ຽAອັຕ*ພາປໄບວັໜໆ ຢູມາວັໜຫໜຶ່ງ ໄດ້ທາDໂຄຈvນ ບິນທະບາfຂv kພພິdຂຸສົD ມີຂີຕົໝເບື້ອຣເບີະ ຈິ່Dນຳເອົາ ຊັປຂvAຕົໜ ທີ່ໄດ້ຮິປໂຮໝໄວ້ ພຽງເລັdນ້wນັ້ໜ ມາສ້າDຂົJສະພາໜ ຖາJຽໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໃຫ້ເດີໜໄຕ່ທຽວໄບໝາ ໄດ້ສະດັJ ດ້JຽຄJາໝ ບິຕິຍີໜດີຍິ່Dຫໜັກ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ຄັໜບູຣຸດເຂັໜໃຈນັ້ໜ ໃກ້ມາເຖິDແກ່ ຄJາໝຕາຽ ກໍ່ເກີfອັlຈັໜນິມິf ເບັໜມsາມຸAຄຸຣ ຄືເຫັໜຂົJສະພາໜເງິໜ ຂົJສະພາໜທvA ລwລົDມາ ແຕ່ເທJໂລັ ຈະມາຮັປເອົາ ບູຣຸດເຂັໜໃຈນັ້ໜ ໃຫ້ຂື້ໜໄບ ສູ່ສັJຣ ບູຣຸດເຂັໜໃຈຈິ່Dເວົ້າວ່K ບັfດຽວຈິ່Dຂື້ໜໄບ ຄຳທີ່ກ່າJນັ້ນ ກໍ່ບາກົfແກ່ ຄົໜທັiາ.

 ຢູ່ມາkບມາໜ ຫຼາຽນາທີໄດ້ ກໍ່ເຖິDອະນິຈ(ະກັໝ ທຳລາຽຂັໜ ຂະນະນັ້ໜ ສຽAຕຸລິຽາມົໜຕີກໍ່ດັD ສະນັ່ໜຫJ່ັນໄຫJ ທົ່Jເວsາ kບຊາຊົໜຊາJບ້າໜ ກໍ່ໄດ້ຍິໜສຽA ທິພaມົໜຕີ ອັໜເທພານີລະມິf ໃຫ້ເກີfມີທຸັຖ້ວໜຫໜ້າ ສ່ວໜບູຣຸດເຂັໜໃຈນັ້ໜ ຄັໜທຳລາຽຂັໜ ລົ້Jກໍ່ໄບບັDເກີf ເທີDສJັຣຊັ້ໜ ຕາJຕິDສາ ເສີJຽທິພaສົໝບັf ອັໜມະໂຫລາໜ kບກvບໄບດ້Jຽກ້ົJ 7 kບການ ຕຼອfຈົໜມາເຖິD ສາlໜາຂvA kພຕຖາຄົfນີ້ ເທພaບຸດອົDນີ້ ຈິ່Dຈຸຕິຈາັ ວິມາໜຜາ;າf ລົDມາເກີf ເບັໜມະນຸດ ອັvບວfໃນ ພຸທ{ສາlໜາ ບຳເພັໜພຽຣ ໄດ້ສຳເລັf kພອະຣະຫັໜຕະຜົໜ kບກvບໄບດ້Jຽ ວິຊາ ລົະ ອະພິpາ ຈິ່Dດົໜບັໜດາໜນ້ຳໃນ ມະຫາສໝຸດ ໃຫ້ແຂDກະດ້າD ເຫໝືອໜກັປພື້ໜkບຖະພີ ດ້JຽຜiາອານິສົD ທີ່ໄດ້ສ້າDຂົJສະພາໜ ແຕ່ຄັ້DສາlໜາຂvA kພກຸກກຸສັໜໂທ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້ານັ້ໜ ມາແສfA ວິບາັຜົໜ ໃຫ້ຜາກົf ແກ່ທ່າໜ kພມsາ ກະບິລັf ເຖຣະນີ້ລົ.

 ສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ທີ່ມີຈິfkບສັໜນາກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສໃນ ບຸຣກຸສົໜ ຈະຣິຽາສັມໝາ kບຕິບັfຂvAຕົໜ ບັໜດາທ່າໜທີ່ໄດ້ ສະດັປຮັປພ<D kພທັມໝ ເທlໜາ ຜiາອານິສົD ສ້າDຂົJສະພາໜນີ້ ແມ່ໜຍັDບໍ່ໄດ້ພົ້ໜຈາັ ວັຕ*ສົDສາໜ ວົໜວຽຣຢູ່ ຕາປໃດ ກີໝສຸຄ&ຕິ ເບັໜທີ່ໄບເບື້vງຫໜ້າ ດັ່Dkພມsາ ກະບິລັດເຖຣະ ເບັໜນິທັlໜາ ອຸທ{າຫອໜ ໄດ້ເທlໜາໃນເລື້vງ ສ້າDຂົJສະພາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.