ຄຳຖJາຽ kພພຸທ{ະຮູບ

 ອິມັD ພັໜເຕ ພຸທ{ະລູບັD ສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍະມະ ອາຍະຕິD ສາສະນັlະ ອະຕິໂລຈະນາຍະ ຈະຖາວະ ລາຍະຈະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ສັDໂຄ ອິມັD ພຸທ{ະລູບັD ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເຊິ່Dkພພຸທ{ະຮູບນີ້ ແກ່kພສົງ ເພື່vຄJາໝຈະເລີໜຮຸ່ງເຮືອD ແລະ ເພື່vຄJາໝຖາວvຣແຫ່D kພສາlໜາຕໍ່ໄບ ຂ້າແຕ່ ທ່າໜທັiາຜູ້ເຈີຼຣ ຂໍkພສົDຈົ່Dຮັປ ເຊິ່Dkພພຸທ{ະຮູບນີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.