ສະຫຼອD ເຂົ້າພັໜກ້ອໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ກັlkບ ພຸທັ{lາສະເນ ບັfຕິຖິ%ເຕ ເຍວະ ພາຣານະສີ ນະຄະເຣ ເອໂກ ທຸັຄະຕະບຸຣິໂສ ອາຣັພa ກະເຖສິຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ບາDເມື່vສາlໜາຂvA kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພນາໝວ່K kພກັlບ ຍັDຕັ້Dຢູ່ບາDນັ້ໜ “ເອກທິວສໍ” ໃນວັໜຫໜື່ງ “ເອໂກ ທະຣິໂກ” ມີຊາຽທຸັໄຣ້ ຂີໜໃຈຜູ້ຫໜ່ືງ ມັໜກໍ່ລ້ຽAຊິວິf ກັປດvມເມຽແຫ່Dຕົໜ ຢູ່ໃນເມື່vງ ພາຣານະສີ ມsານະຄອໜ ຊາຽທຸຄ&ຕຜູ້ນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ອັvຈາັ ບ້າໜໄບກັປດ້Jຽ ເຫfກາໜແຫ່Dເຂົາ “ທິສະວK” ເຂົາກໍ່ເຫັໜຍັD ຮູພaຣະພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜອັໜຊົໝຊື່ໜຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ຊາຽທຸັໄຣ້ຄົໜນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ຄືໜມາສູ່ ເຮືvນແຫ່Dຕົໜ ກ່າJເຊີ່Dເມຽ ຂvAຕົໜວ່K “ພະເທ” kດູາ ນາDຜູ້ເຈີຼຣ ພັJເຮົາທັDສvAນີ້ ກໍ່ໄດ້ເກີfເບັໜ ຄົໜທຸັໄຣ້ຂີໜໃຈ ຫາວັfຖຸເຂົ້າຂvA ເງີໜຄໍາສົໝບັf ເຂົ້ານໍ້າ ໂພຊະນະ ອາຫາໜ ມາຣັປບະທາໜ ກໍຍັDຍາັ ຫາເສື້vຜ້າແຜ່ໜແພ ອັໜຈັdນຸ່ງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ເຮົາທັD 2 ຈິ່DໄບແສfAຫາ ຮັປຈ້າD ເພື່vໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າສາໜມາ ລົ້Jໃຫ້ເຮົາທັDສvA ໄດ້ເອົາເຂົ້າ ໄບບູຊາຍັD ຣູພaຣະພຸທ{ເຈົ້າເຖີ້ໜ ພັລ}ຍາ ເມຽຊາຽທຸັໄຣ້ຜູ້ນັ້ໜ ຈິ່Dກ່າJ ສາທຸໆ ດີແລ້J ດັ່Dນັ້ໜແລ. 

 “ສາມິໂກ” Iີ ຜູ້ຍິ່Dທຸັໄຣ້ຄົໜນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ຄາ່JແສJAຫາ ກະທໍາກາໜຮັປຈ້າD ຜ່າຝືໜຂາຽ ໃຫ້ແກ່ທ່າໜຝູAອື່ໜ ໄດ້ເຂົ້າສາໜkບມາໜ 4 ທະນາໜຫໝາັພ້າJ ເມຽຊາຽທຸຄ&ຕ ເຂົາກໍ່ຄາ່JແສJAຫາ ກະທໍາກາໜ ຮັປຈ້າDຕໍາເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ທ່າໜຜູ້ອື່ໜ ໄດ້ເຂົ້າສາໜkບມາໜ 4 ທະນາໜຫໝາັພ້າJ ຜົJ ລົະ ເມຽ ທັDສvAມາເຖີDເຣືvນລົ້J ກໍ່ເອົາເຂົ້າສາໜ ມາໂຮໝກັໜ ເບັໜ 8 ທະນາໜຫໝາັພ້າJ ເຂົາທັD 2 ຜົJເມຽ ກໍ່ໝາກະທໍາຕົdແຕ່D ໃຫ້ເບັໜເຄື່vງບູຊາ ຜຸູ້ບັໜເບັໜເຂົ້າ 500 ກ້ອໜ ຜູ້ເບັໜເມຽບັໜເຂົ້າ 500 ກ້vນ ມາໂຮໝກັໜແລ້Jເບັໜ 1000 ກ້ອໜລົ.

 ເຂົາທັD 2 ກໍ່ພ້vມກັໜ ຕົdແຕ່Dພາ ງາໝຊະພາf ເຂົ້າພັໜກ້ອໜ ອາfບູຊາ ດvັໄມ້ກໍ່ໃຫ້ ໄດ້ພັໜດJA ແຕ່Dພ້vມທຸັອັໜ ຂົໜຂາJຽຫາຫໝາັພູ ລົະ kບmູບປະmີປ ໄຕ້ຫຼາຽkບກາໜຕ່າDໆ ກັປໃຫ້ໄດ້ພັໜສິ່D ສvAເຂືvກໍ່ພາກັໜ ເອົາໄບບູຊາ ຣູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປທັDເຈົ້າພິdຂຸທັiາກໍ່ໄດ້ 500 ອົD ອັໜມີkພພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜເຄົ້າເບັໜkບທາໜ ລ້ົJກໍ່ກະທໍາ ອະນຸໂມທະນາ  ເຊິ່Dເຂົ້າພັໜກ້vນ ອາfບູຊາ ຂvAເຂົາຜົJເມຽ ນັ້ໜລົ ເຂືvຜົJເມຽທັDສvA ກໍ່ຮັກ;າສີໜ 5 ສີໜ 8 ດ້JຽຄJາໝ ບິຕີຍີໜດີ ຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອກີໝລົ. 

 “ອາຄັໜຕາJ” ຄັໜຄືໜມາສູ່ເຮືvນແຫ່Dຕົໜ ລົ້Jກໍ່ຕັ້Dຢູ່ ໂດຽkບກvບຊvບທໍານັ້ໜລົ “ອະນຸlຣິຕ*ວK” ກໍ່ໝາລະນືdເຖີD ກຸສົໜຜົໜບຸຣ ທີ່ຕົໜໄດ້ໃຫ້ລົ້J ຊື່Dເຂົ້າພັໜກ້vນອາfບູຊາ ທັDມາລາດJAດັv ກໍ່ໄດ້ພັໜດັv ໃນເມື່vແລ້J ອາຍຸແຫ່DເຂົາທັDສvA ຕາຽຈາັອັຕ*ພາປ ອັໜເບັໜຄົໜທຸັໄຣ້ ລົ້JເຂົາທັDສvA ກໍ່ໄດ້ເອົາຕົໜ ເມືvເກີfໃນຊັ້ໜພ<າ ຊື່າJ ຕາJຕິDສາ ສJັຣເທDໂລັ ພຸ້ຣຊະລົ. 

 ອັໜມີວິມາໜ ຜາ;າfຄຳສູAໄດ້ 12 ໂຍf ວິມາໜຜາ;າf ສvAເຂືvນັ້ໜ ກໍ່ຫາັສູAເສໝີກັໜລົ ອັໜນີ້ກໍ່ດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜໄດ້ໃຫ້ດvັໄມ້ ດJAງາໝຊະພາf ເຂົ້າພັໜກ້vນອາf ບູຊາ ຣູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ນັ້ໜລົ ເຂົາທັDສvAຜົJເມຽນັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ເບັໜເທJບຸດ ເສີJຽສຸັສົໝບັfທິປ ອັໜມີນາDຂັປນາDພ້ອໜ ອານັໜເນd ພ້vມທັDດີfສີຕີເບົ່າ ເສປຕຸຣິຍະມົໜຕີ ຢູ່ທຸັເມື່vທຸັຍາໝນັ້ໜລົ ອັໜນີ້ກໍ່ດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜໄດ້ເອົາເຂົ້າພັໜກ້vນອາດບູຊາ ຣູບkພພຸທ{ເຈົ້ານັ້ໜລົ ອັໜມີເຂົ້ານ້ໍາ ໂພຊະນະ ອາຫາໜ ກໍ່ເບັໜທິປ ມີດັvໄມ້ ຄັໜທະຣົl ຂvAຫvມກໍ່ເບັໜທິປ ມີເສື່ອ ສາດ ອາlໜາ ຜ້າກັ້D ລົະ ເພດາໜນັ້ໜ ກໍ່ເບັໜທິປ ມີພາຊະນະເງີໜຄຳ ກໍ່ເກີfມີຂື້ໜໃນ ຖາໝກາDຜາ;າf ຢູ່ທຸັເມື່vທຸັເວiາ ອັໜນີ້ກໍດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜໄດ້ເອົາ ເຂົ້າພັໜກ້ອໜອາfບູຊາ ຣູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ນັ້ໜແທ້ດີຫຼີ. 

 ອີfkບກາໜຫໜຶ່ງ ຍາໝເມື່vໄດ້ ຫົfສົDຍັDຣູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ເອົາດvັ ໄມ້ບູຊາ ຍາໝເມື່vເຂົ້າພັໜສາ ແລະ ອັvພັໜສາກີf ນໍລະຍິDຊາຽທັiາຝູAນັ້ໜ ກໍ່ເອົາຕົໜໄບເກີf ໃນຊັ້ໜພ<າ ຕາJຕິDສາ ສJັຣເທJໂລັ ພຸ້ນກີໝລົ “ກັບປາຣຸຂ)ານິ” Iີ ຕົ້ໜກາລະພຶdທັiາ ກໍ່ງvັອvັມາ ຄູ່kບຕູທJາໜທັDມວໜ ມີເສື້vຜ້າທິປ ຫາັແຂJຣຫ້wຍ້wຢູ່ ໃນລຳໃນຕົ້ໜ ກິ່Dຫ່DາທັDມວໜ ແມ່ໜວ່າ ຜ້ານຸ່ງຜ້າຫົໝ ກໍ່ໄບບິfເອົາ ໃນຕົ້ໜກiາພຶfທິປນັ້ໜລົ 

 ອັໜນີ້ກໍ່ດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜໄດ້ເອົາ ເຂົ້າພັໜກ້vນອາfບູຊາ ຣູບພຣະພຸທ{ເຈົ້ານັ້ໜລົ “ໂຍບຸຄ&ໂລ” Iີ ບຸັຄົໜ ນໍລະຍິDຊາຽທັD ທາຍົdທາຍິກາທັiາ ຝູAໃດລົໄດ້ເອົາ ເຂົ້າພັໜກ້ອໜອາfບູຊາ ຣູບພຣະພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົະ kພສັDyເຈົ້າ ກໍ່ຈັdເອົາຕົໜ ເມືvເກີfໃນຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ສJັຣເທJໂລັ ພຸ້ຣກີໝລົ “ໂສບຸຄ&ໂລ” Iີ ບຸັຄະລະຜູ້ນັ້ໜ ຍັDທ່ຽວຢູ່ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ຍ່vມໄດ້ຖືເອົາ ກໍາເນີfທີ່ດີ ໃນສຸຄ&ຕິພົປ ເມື່vບາຣະມີແກ່ກ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ເຖີD ຊາfຊັ້ໜ ອໍຣະຫັໜຕາ ຕາໝບຸpະສົໝພາໜ ທີ່ໄດ້ກະທຳ ໄວ້ນັ້ໜລົ.

 “ບາບຸນິDສຸA kພຫຸຊະນາ ວະສາເນ” ໃນເມື່vລ້ົJ ຣົl ທັມໝເທlໜາ ດJAນີ້ ອັໜເບັໜຫິຕkບໂຫຽດ ໂຜfບັOສັfທັiາ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າສູ່ ນິຣະພາໜ ເບັໜທີ່ລົ້Jກີໝລົ ກ່າJຍ້ອDຍໍ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜຊາຽທຸັໄຮ້ ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າພັໜກ້ອໜ ອາfບູຊາ ເບັໜທາໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽA ເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.