ຄຳຖJາຽ ເສນາສະນະ ກຸຕິ* ວິຫາຣ

  ມິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ເສນາສະນານິ ອາຄະນານາ ຄະຕັlະ ຈາຕຸທິ{ສັlະ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ເສນາສະນານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເສນາສະນະເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຜູ້ມີໃນທິທັ{ງສີ່ ທີ່ມາແລ້ວກໍ່ດີ ຍັDບໍ່ມາກໍ່ດີ ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປເສນາສະນະເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.