ສະຫຼອD ຮັກ;າສິນ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ສິເລນະ ສຸຄະຕິງ ຍັນຕິ ສິເລນະ ໂພຄະສຳປະທາ ສີເລນະ ນິບພູຕິງ ຍັນຕິ ຕັດສະມາ ສິລັງ ວິໂສທະເຍຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນສີລາ ສັDສະກະຖາ  ພັລ}ນາຜiາ ອານິສົD ແຫ່Dກາໜສະມາທາໜ ຮັກ;າສີໜ ເພືvເບັໜເຄື້vງ kບດັປສະຕິບັpາ ສະຫຼອDສັທ{າ ແຫ່Dທ່າໜພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຕາໝຄJາໝສົໝຄJນ ແກ່ກາລະເວiາ ໃນວັໜນີ້ ທ່າໜພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ໄດ້ມີຈິf kບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າ ຄືຄJາໝເຊື່v kບສາທະ ຄືຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼແກ້J 3 kບກາໜຄຶ kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົ kພສັDyະເຈົ້າ ຈິ່Dໄດ້ສຼະ ກິຈ(ກາໜ ບ້າໜເຮືvນຂvAຕົໜໆ ເບັໜກາໜຊົ່JຄາJ ມາບໍາເພັໜບຸນກຸສົໜ ໃນງາໜມົDຄຸນ ໃນສະຖາໜທີ່ນີ້ ຕາໝວິທີແຫ່D kພພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜທົ່Jໄບ ລົມີຈິfໃຈມັໄຄ່& ຢາັສະດັປ ຣັປພ<DຍັD kພະສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ອີdທັDນີ້ ເພື່vຈະໄດ້ ຮູ້ຜົໜງາໜແຫ່Dກາໜ kກທຳຂvAຕົໜໆ ກໍ່ແລ້Jນີ້ ກ່vນຫໜ້າທີ່ຈະ ໄດ້ສະດັປ ຣັປພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ທ່າໜສາທຸຊົໜທັiາ ໄດ້ພ້vມກັໜ ສະມາທາໜສີໜ 5 kບກາໜ ຮຽກຕາໝພາສາ kພພຸທ{ເຈົ້າວ່K “ບັໜຈະສີນ”ຫຼື “ນີຈະສີໜ” ຫຼື “ເບັໜຈະສີໜ” ໄດ້ແກ່ຂໍ້ ທີ່ຈະຄJນລະເວັ້ໜ 5 kບກາໜຄື

 1. ບານາຕິບາf ເວັ້ໜຈາັກາໜ ຂ້າສັຕັ*ດຊິວິf ໃຫ້ຕົdລ່Jງ

 2.ອະທີOາທາໜ ເວັ້ໜຈາັກາໜ ລັdຊັປທີ່ ເຈົ້າຂvAເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ 

 3.ກາເມ ສຸເມສາຈາໜ ເວັ້ໜຈາັກາໜ kບພຶfຜິf ທາDkບເວເນສູ່ ຊູ້ສາJໃນສາເມພັໜລະຍາ ຂvAຄົໜອື່ໜ 

 4.ມຸສາວາf ເວັ້ໜຈາັກາໜ ຕົະJຫຼອdລJA kບໂຫຽດຂvA ບຸັຄົໜຜູ້ອື່ໜ

 5. ສຸຣາເມ ເວັ້ໜຈາັກາໜ ດື່ໝສຸຣາ ລົເມໄລ ອັໜເບັໜທີ່ຕັ້D ແຫ່DຄJາໝkບຫໝາf ຂາlຕິ ລົ້JທຳຄJາໝຊົ່Jຕ່າDໆໄດ້

 ກາໜລະເວັ້ໜໄດ້ທັD 5 ຂໍ້ນີ້ ຈັfວ່Kໄດ້ ບູຊາສົໝເດັf kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້kບຕິບັfບູຊາ ບູຊາດ້Jຽ ກາໜkບຕິບັf ຕາໝຄຳສvຣຂvA kພພຸທ{ອົD ລົມີຜiາ ອານິສົD ຫຼາຽກ່າJ ອາມິlບູຊາ ຄື ບູຊາດ້Jຽສິ່DຂvA ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໜ ສະມາທາໜ ຮັກ;າສີໜ 5 Oັ້ມີມາັມາຽກາຽກvA ແຕ່ທ່າໜກ່າJໄວ້ ເບັໜຫົJຂໍ້ໃຫຽ່ໆມີ 3 ຂໍ້ ຄື

 1. ສິເລນະ ສຸຄຕິD ຍັໜຕິ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຈັໄດ້ໄບສູ່ ສຸັຄຕິໂລັ ສັJຣໄດ້ກໍ່ເພາະສີໜ ອທິບາຽວ່K ສຸຄ&ຕິ ໄດ້ແກ່ສະຖາໜທີ່ ມີອາລົໝດີ ເບັໜທີ່ຢຸ່ຂvAຄົໜດີໆ ທັDOັ້ລົ ຈິ່Dໄດ້ໄບຢູ່ກັປຄົໜດີ ໃນໂລັສັJຣໄດ້ ເມື່vຄົໜກັປຄົໜດີ ມີໂອກາf ຢູ່ຮ່Jມກັໜເຊັ່ໜນີ້ ກໍ່ຍິ່Dດີຂື້ໜໄບກິd ບີໝຄJາໝເດືvດຮ້vຣ ບໍ່ຕ້vງມີ ກົfຫໝາຽບັDຄັປ ບໍ່ຕ້vງມີ ບ້vງກັໜຕຳຫຼວf ໄວ້ສຳຫຼັບຈັປກຸມ ລົະບາປບາໝ ດັ່DOັ້ສັJຣ ຈິ່Dຈັfວ່Kມີ ຄJາໝສັຸ ອັໜຫໜື່ງຄື ຄJາໝສັຸສະບາຽໃຈ ລົເບັໜສັJຣ ຄJາໝເດືvດຮ້vຣເບັໜoຣົd ໄດ້ໃນຄຳເວົ້າທີ່ວ່K " ສັJຣ ຢູ່ໃນອົd oຣົdຢູ່ໃນໃຈ" ດັ່Dນີ້ ຜູ້ມີສີໜກໍ່ ເທົ່າກັປຂື້ໜສັJຣ ສັJຣທີ່ມີຊີວິfຢູ່.

 2. ສີເລນະ ໂພຄສັໝບະທາ ນໍຣຍິDຊາຽ ຈະມັ່Dຄັ່Dສົໝບູຣດ້Jຽຊັປ ຄືສົໝບັfສິ່DຂvA ກໍ່ເພາະສີໜ ອະທິບາຽວ່K ສີໜເບັໜທາDແຫ່D ໂພຄະຊັປທັDບJA ຄື ຄົໜມີສີໜ ເບັໜທີ່ຮັdແພD ຂvAສັDຄົໝ ຈະເຮັfວຽກງາໜໃດໆ ກໍ່ບໍ່ເບັໜທີ່ ລັDກຽດຂvAສັDຄົໝ ມີແຕ່ກາໜ ສະຫໝັບສະຫໜູຣ ກິຈ(ກາໜ ທີ່ກຳລັD ເຮັfລົDໄບOັ້ ກໍ່ຍ່vມເຈີຼຣຮຸ່ງເຮືvງ ລົກໍ່ໃຫ້ເກີfໂພຄະຊັປ ນັປວັໜທJີຂື້ໜ ເລື້vຽໆໂດຽລຳດັປ ເພາະເຫfOັ້ ທ່າໜສັພaບຸຣູດ ຈິ່Dກ່າJວ່K ສີໜເບັໜເຫf oໍມາເຖີDພ້vມດ້Jຽ ໂພຄະຊັປທັDບJA

 3. ສີເລນ ນີປພຸຕິD ນໍຣຍິDຊາຽ ຈະມັ່Dຄັ່Dສົໝບູຣດ້Jຽຊັປ ຄືສົໝບັfສິ່DຂvA ກໍ່ເພາະສີໜ ອະທິບາຽວ່K ສີໜເບັໜຂັ້ໜໃດ ຂັ້ໜຕົ້ໜສຳຫຼັປ ດຳເນີໜໄບສູ່ kພນິພaາໜ ເຫໝືອໜກັປບຸັຄົໜຈະຂື້ໜເຮືvຣ ຕ້vງໄຕ່ຂື້ໜໄບ ຈາັຂັ້ໜທຳອີf ເບັໜລຳດັປໄບ ສີໜເບັໜຂັ້ໜໃດຂັ້ໜຕົ້ໜ ທີ່ຈັoໍ ບຸັຄົໜໄບສູ່ kພນິພaາໜ ດ້Jຽkບກາໜດັ່Dນີ້

 ຕັlໝາ ສິລໍ ວິໂສທະເຍ ເພາະເຫfOັ້ ຂໍເລົ່າພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ ຜູ້ມີສະຕິ ສຳkບຊັp ເພີ່DສຳລະສີໜຂvAຕົໜ ຕົໜໃຫ້ບໍຣິສຸດເຖີ້ໜ ເຖີDແມ່ໜວ່K ຈະປະຕິບັf ເບັໜນິlະເມີໄບບໍ່ໄດ້ kບຕິບັfພຽA ຊົ່Jຄັ້Dຊົ່JຄາJ ກໍ່ຍັDນັປວ່K ເບັໜກາໜດີ ລົຈະມີ ຜiາອານິສົD ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ດັ່Dພໍ່ຄ້າສະເພົາ 700 ຄັໜ ເຄີຽkບຕິບັfມາລ້ົJ ແຕ່ໃນອິດີf ທີ່ລ່Jງມາ.

 ໃນວັໜຫໜື່ງ ພໍ່ຄ້າສະເພົາ 700 ຄັໜ ລົDເຮືvໄບ ຄ້າຂາຽທາDທະເລ ພໍເຖີDວັໜທີສາໝ ເຮືvຫຼົ້ມລົDໃນ ຖາໝກາDມsາສໝຸດ ດ້JຽກຳລັDພvA ຂອDoໍທະເລ ເຂົາເຫຼົ່າOັ້ ຕ່າDພາກັໜ ຢ້າໜກົJຄJາໝຕາຽ ຈິ່Dກັໜກາປໄຫ້J ບJAສJAເທJດາ ທີ່ຕົໜນັປຖື ມີຜູ້ຫໜຶ່ງ ໃນຈຳນJຣOັ້ ກ່vຣຈະລົDເຮືv ໄບຄ້າຂາຽ ເຂົາໄດ້ຮັປໄຕຼ ສຼະນະຄົໝ 3 ຄື ເຖີDkພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົ kພສັDyເຈົ້າ ພ້vມທັDໄດ້ ສາມາທາໜສີໜ 5 ນັvຈາັOັ້ ຍັDໄດ້ຖາJຽທາໜແກ່ kພພິຂຸສົDອີdດ້Jຽ ເຂົານັ່Dຢູ່ໃນເຮືv ໂດຽບໍ່ຕ້vງນືd ເຖີDສິ່Dໃດເລີຽ ນັvຈາັສີໜທີ່ຕົໜ ໄດ້ສະມາທາໜລົ້J ບໍ່ໄດ້ແສfA ອາກາໜຕົdອົdຕົdໃຈ ຢ້າໜກົJຕໍ່ຄJາໝຕາຽ ເຫໝືອໜຄົໜອື່ໜໆເຂົາ ເມື່vພັJຫໝູ່ ເພື່vຣເຫັໜອາກາໜດັ່DOັ້ ລົ້Jຈິ່Dພາກັໜ ຖາໝເຖີDເຫf ເຂົາຈິ່Dແຈ້D ເຫfໃຫ້ຮູ້ວ່K "ຂ້າkພເຈົ້າ ມີຈິfບໍຣິສຸດ ຕັ້Dຫໝັ້ຣຢູ່ໃນສີໜ 5 kບກາໜ ເຖີDວ່Kຕາຽລົ້J ກໍ່ຄົDໄດ້ໄບເກີf ໃນສັJຣ ເພາະສະOັ້ ຂ້າkພເຈົ້າ ຈິ່Dຢ້າໜກົJຄJາໝຕາຽ."

 [ ວໍ ວຸເຕ* ເມື່vຊາຽຜູ້Oັ້ ບັvແກ່ຫໝູ່ຂvAຕົໜ ດັ່DOັ້ລົ້J ຫໝູ່ເພື່vຣທັiາ ເຂົາຕ່າDໆຄົໜ ຕ່າDພາກັໜດີໃຈ ຂໍຮັປສີໜ 5 ຈາັເຂົາ ຄົໜເລົ່າOັ້ ໄດ້ຈັfເບັໜ 7 ຈຳພັJ ມີຈຳນJຣຄົໜພັJລະ 100 ຄົໜ ຮ້wທີ 1 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAຫຼັງຕີໜ ຮ້wທີ 2 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAຫົJເຂົາ ຮ້wທີ 3 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAແອJ ຮ້wທີ 4 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAສະບື ຮ້wທີ 5 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAນົໝ ຮ້wທີ 6 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAຄໍ ຮ້wທີ 7 ຮັປສີໜລົ້J oໍ້ຖ້Jມຂື້ໜມາ ພຽAບາັ

 ເມື່vເຂົາເລົ່າOັ້ ພາກັໜຮັປສີໜ ສຳເດັfຮຽບຮ້wລົ້J ຊາຽຜູ້ເບັໜ ອາຈາໜ ຈິ່Dkບກາf ໃຫ້ຮູ້ທົ່J ເຖີDກັໜວ່K "ສີໜຫ້າkບກາໜ ນີ້ລົເບັໜທີ່ເພີ່D ຂvAທ່າໜທັiາ ໃນຍາໝດັປຂັໜ ເຊັ່ໜນີ້ ສິ່Dອື່ໜນvັເຫໜືອ ຈາັນີ້ບີໝລົ້J ພັJເພື່vຣທັຸຄົໜ ຈົ່DນືdເຖີD ສີໜໃຫ້ຫໝັ່ຣຄົD" ດ່ັDນີ້ ພໍຂາfຄຳບຸຣຸດOັ້ ເຂົາເຫຼົ່າOັ້ ກໍ່ພາກັໜຕາຽ ຫໝົດບໍ່ຈັຄົໜ ຈາັOັ້ ກໍ່ໄດ້ບັDເກີf ເບັໜເທJດາ ຢູ່ສັJຣຊັ້ໜ ຕາJຕິDສາ ວິມາໜຜາ;າf ຂvAເທJດາ ຜູ້ເບັໜອາຈາໜ ສູAkບມາໜ 100 ໂຍf ຕັ້Dຢູ່ຖາໝກາD ຂvAເທJດາ ທີ່ເບັໜສິf ແຕ່ມີວິມາໜ ຜາ;າfຂvA ເທJດາທີ່ເບັໜສິf ສູAພຽA 12 ໂຍf ເທJດາເຫຼົ່າOັ້ ໄດ້ເສີJຽ ທີພaສົໝບັf ມີoDພົ້າ ເທພaອັdສvຣ ເບັໜບໍຣິວາໜ ດ້Jຽຜiາ ອານິສົD ຜົໜແຫ່Dກາໜ ຮັກ;າສີໜ ພຽAເວiາ ຊົ່Jກັ້ໜໃຈດຽວ ເທົ່າOັ້ ຈັfວ່Kໄດ້ຜົໜດີ ຄື ຄJາໝສັຸ ເກີໜກ່າJແຮDງາໜ ຄືກາໜໃຊ້ ເວiາຮັກ;າສີໜ ພຽAເດັdນ້w.

 ທ່າໜພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ເມື່vທ່າໜທັiາ ໄດ້ຮູ້ຜiາ ອານິສົD ແຫ່Dກາໜ ສະມາທາໜສີໜ  ແລ້Jຈົ່Dເບັໜ ຜູ້ມີoໍ້ໃຈ ອາfຫາໜ ເສີໝກຳລັDໃຈ ໃຫ້ຫໝັ້ຣຄົD ຢູ່ໃນສີໜ ຜົໜອັໜໄພບູຣ ທີ່ທ່າໜທຸັໆຄົໜ ພາກັໜkບາຖໜາ ກໍ່ເບັໜຂvAທ່າໜ ໂດຽທ່ຽAແທ້ ເຖີDແມ່ໜວ່K ຈະມີງາໜ ລົ້ໜ ບ່າເຫຼືອມື ຈົ່Dພຽາຍາໝ ຫາເວiາ ຮັກ;າສີໜ ໃຫ້ຈົໜໄດ້ ເພາະສີໜຍ່vມoໍ ຜູ້ບະຕິບັf ໄບສູ່ສັJຣ ໃຫ້ເຈຼີຣດ້Jຽ ໂພຄຊັປoໆ kບກາໜ ອີdທັDoໍໄບສູ່ kພນີພaາໜ ໂດຽດັ່Dທີ່ໄດ້ ເທlໜາມາ ກໍ່ສະເດັf ບໍຣິບJຣ ສົໝຄJຣແກ່ເວiາ ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ ນິຖີ%ຕາ.