ຄຳຖJາຽ ເຂົ້າສາໜ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ຕັໜທຸລານິ ສະບະລິ ວາລານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍະມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ຕັໜທຸລານິ ສະບະລິ ວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເຂົ້າສາໜ ກັປທັDເຄື່ອD ບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປເຂົ້າສາໜກັປທັD ບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຕຼອfກາລະນາໜເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.