ຄຳຖJາຽ ທຽຣພັໜສາ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ພຸທ{ະບູຊາຽະ ວັlາຄະຕັD ບະທີບັD ສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸໂນ ພັໜເຕ ອິມັD ວັlະຄະຕັD ບະທີບັD ບະຕິdຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັໜຈະ ມາຕາບິຕຸ ອາທີນັໜຈະ ເບຕານັD ສັປເພສັໜຈະ ເທວະຕານັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽ ເຊິ່Dທຽຣຈຳນຳພັໜສາ ເພື່vເບັໜພຸທ{ະບູຊາ ແດ່kພສົD ຂໍkພສົDຈົ່Dຮັປ ເຊິ່Dທຽຣ ຈຳoໍພັໜສາ ເພື່vບະໂຫຽດ ເພື່vຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ແກ່ມາຣດາ ບິດາ ຍາfສາຽໂລຫິf ມິlະຫາຽ ທີ່ລ່Jງລັປໄບແລ້J ຍັDບະລະໂລັ ກັປເທພaະຍະດາທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.