ອານິສົD ຖJາຽຫໝາັເບັDບູຊາ

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ວັເມໝສຸຕໍ [ກໍສມຍໍ ຟຄວK ສາວັຖ%ີຍໍ ວິຫລັເo* ກັlkບ ພຸທ{ສາສເນ kບຕິfຖີເຕ ເຍວ kບເສນMິໂກສລໍ ຕັໝkພລານໍ ຄັນMາລສາ ບຸບຜາມາລາ ຕີຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜ ໃຫ້ແກ່ ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຜູ້ມີໃຈສັທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ຫໝາັເບັDບູຊາ ຄຸຣkພຣັຕ*ນໄຕຽ໌ ຫJັງjາບຸpjາກຸສົໜ ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAຕົໜ ໃນໂລັເບື້vງຫໜາ້ ຄົໜເຮົາຈມີ ຄJາໝເບີdບາໜໃຈໄດ້ ກໍ່ເພາະ ຕົໜໄດ້ສ້າD ຄຸຣງາໝ ຄJາໝດີໄວ້ ຕົໜສ້າDສິ່Dໃດໄວ້ ສິ່Dນັ້ໜຈ ຕvບສໜອAຕົໜເອD ຄJາໝດີຍ່vມບົdຄvA ແລະ ຮັdສາຄົໜດີ ໄວ້ເບັນິໜດ ຖ້າບັຸຄົໜ ຫໝັ່ຣສ້າDສົໝ ອົປຮົປຂື້ໜໃນ ສັໜດາໜຂvA ຕົໜແລ້J…

 “ສາຍາວ ອນຸບາຍິນິ” ຍ່vມຈມີ ບົກdຕິ ຕິfຕາໝບັຸຄົໜ ຜູ້ນັ້ໜໄບ ເຫໝືອໜເງົາ ຕິfຕາໝບັຸຄົໜ ຜູ້ເດີໜຍ່າDຢູ່ດັ່Dນັ້ໜ ກາໜສ້າDສົໝ ກໍ່ຄືກາໜ ເຮັfໃຫ້ໄດ້ ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ ສ້າDໄວ້ຢູ່ເລື້vຽໆ ບໍ່ຂາfໄລຽະ ກາໜບໍ່kບມາf ຕໍ່ບຸpກຸສົໜ ຫໝັ່ຣສ້າDເພີ້ໝ ເຕີໝຢູ່ເສີໝ ກໍ່ຈເບັໜເຫf ໃຫ້ໄດ້ຮັປ ຄJາໝສັຸທັD ໃນຊາfນີ້ ແລະ ຊາfຫໜ້າ ອຳນJຽຜົໜ ອັໜຟິເສf ກຼ່າJຄື ຈໄດ້ເພີ່Dເຊີ່D ມນຸດສົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ແລະ ນິພaາໜສົໝບັf ດັ່Dທ່າໜທີ່ແສfAໄວ້ ໃນນິທິກັໜລນສູດ ມີໃຈຄJາໝວ່K

 ກາໜສ້າDສົໝບຸp ຄືຄຸຯງາໝຄJາໝດີ ມີສັທ{າ ວິຣິຽ ບັpາ ເບັໜຕົ້ໜ ແລະ ກຸສົໜອື່ໜໆ ເກີfຈາັກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັdສາສີໜ ກາໜຈເລີໜເມຕ*າ ພາວັນໜາ ເຮັfໃຫ້ ຈິfໃຈສຫງົປ ເຊີ່Dຕົໜໄດ້ ສ້າDໄວ້ເອD ຍ່vມເບັໜເຄື່vງ ສຫໜັບສຫໜູຣ ຕາໝEບປຖຳ ຮັdສາ ຄືoໍຄJາໝ ສັຸມາໃຫ້ ຜູ້ຄົໜທີ່ສ້າD ທັDໃນໂລັນີ້ ແລະ ໂລັຫໜ້າ ສົໝດັ່Dຟາສິfຄ$າ ທີ່ຕັ້Dໄວ້ເບື້vງຕົ້ໜ ນັ້ໜວ່K

 “kບເສນMິໂກສລໍ ຕັໝkພລານໍ ຄັນMາລສາ ບຸບຜາ ມາລາຕິ” ໃນກາຣຄັ້Dຫໜື່ງ ອົDສົໝເດັf kພບໍລົມໝ ສາlດາ ໄດ້ເສັfດ kບທັປຢູ່ ໃນວິຫາໜ ເມືvງສາວັຖ%ີ ພ້vມດ້Jຽ ຟິdສຸສົDທັiາ ເບັໜບໍຣິວKໜ ຄັ້Dນັ້ໜ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບັfເສນMິ ໂກສົໜ ຜູ້ເບັໜໃຫຽ່ ໃນນຄvຣ ສາວັຖ%ີ kບດັປຕົd ແຕ່Dດvັໄມ້ ຄັນMຣົl ຂvAຫvມ ເຄື່vງເສົາວຄົໜມີຕົ້ໜວ່K

 “ຕັໝkພລານໍ ຈຕຸຖາ ສາສນໍ” ຍັDຂັໜຫໝາັເບັD ງາໝວິຈິຕ*ກາໜ ຮຸ່Aເຮືvງ ມີເຂົ້າພັໜກ້vຣ ອາfບູຊາ ກໍ່ຈັfຕົdແຕ່D ສຳເລັfແລ້J ທ່າໜກໍ່jາ ຫໝູ່ບໍຣິວKໜ ນຳເຂົ້າໄບ ຖJາຽບູຊາ ແກ່kພຣັຕ*ນໄຕຽ ແລະ kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ແລ້Jຈິ່D ນມັlກາໜ ຂາປທູຣ ຖາໝເຖີDຜi ອານິສົD ນໍລຊົໜຍິDຊາຽ ມີໃຈໃສສັທ{າ ໄດ້ມາກໍ່ສ້າD ຫໝາັເບັDບູຊາ ແກ່ສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຍັDມີ kພຊົໜມາຍຸຢູ່ກີf ແລະ kພອຣິຽະສົDກີf ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຈມີອານິສົD ຢ່າDໃດ

 ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ໄດ້ຊົDພ<Dແລ້J ຈິ່Dໄດ້ຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ວ່K kດູາ kພຣາຊສົໝພາໜ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ມີໃຈໃສ ສັທ{າ “ມັfຖຸບຸບຜາ ຕັໝkພລານໍ ຈຕຸຖາ ສາສນໍ” ຍັDຫໝາັເບັD ງາໝສພາf ເຂົ້າພັໜກ້vຣ ອາfບູຊາ ແກ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລະ kພອຣິຽສົD ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຄັໜເມື່vສີ້ໜອາຍຸ ຈາັ ຊາfນີ້ແລ້J ຈໄດ້ໄບບັDເກີf ໃນສັJຣ ເສີJຽທິປkພສົໝບັf ເບັໜສັຸ ສີ້ໜກາຣຊ້າoໜ Oັ້ກີໝລົ

 ເຫໝືອໜດັ່D ນິທາໜ ມີຍິDຄົໜຫໜື່ງ ເຊີ່Dໄດ້ຖJາຽ ຫໝາັເບັDບູຊາ kພມຫາ ສຖູບປເຈດີ ສົໝເດັf kພກັlkບ ສັມໝສຳພຸທ{ເຈົ້າ ໃນເມືvງພາລານສີ ຄັໜເມື່v ຫໝົດກາຣກິຣິຽາ ຕາຽແລ້J ກໍ່ໄບບັDເກີf ໃນດາJດິDສັJຣ ມີວິມາໜທvAສູA ໄດ້ 12 ໂຍ_ ມີoAພ້າ ພັໜຫໜື່ງ ເບັໜບໍຣິວາໜ Eດົໝໄບດ້Jຽ ທິປkພສົໝບັf ບໍຣິບູຣ kດູາ kພຣາຊສົໝພາໜ “ຕັໝkພລານໍ ຈຕຸຖາ ສາສນໍ” ຍັDຜiະກຸສົໜ ອັໜບັຸຄົໜໄດ້ໃຫ້ ຫໝາັເບັDບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຽ໌ ມີຜiະ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ເບັໜລຳດັປຊັ້ໜ ຕາໝຊັ້ໜຫໝາັເບັD ຄືວ່K

 ເມື່vຕົໜໄດ້ຕາຽຈາັ ມນຸlໂລັ ນີ້ແລ້J ກໍ່ໄດ້jາຕົໜໄບເກີf ເທີDສັJຣດາJດິD ຈົໜເຖີDຊັ້ໜ ກາມາພິພົປ ເບັໜທີ່ສຸດຕາໝບຸpສົໝພາໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ ສ້າDສົໝໄວ້ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ທິປkພສົໝບັf ອັໜວິຈິf ຮຸ່ງເຮືvງ ເຫຼື້ອໝງາໝສົfໃສ ແນໝເຫັໜທົ່Jທິf ທv້Aຈັກວາໜ ອັໜມີoAພ້າ ເທພaອັdສvຣ ເຝົ້າຂັປລຳ ເສປkບໂຄໝດົໜຕີ oໜໄດ້ 9 ບີ ໃນເມືvງມນຸດ ແລະ ມີກາຽອັໜ ບໍຣິສຸດ ຜຸດຜ່vA ດຸຈ{ດັ່D oໍ້ຄຳອັໜສົfໃສ ແມ່ໜຈະບາຖໜາໃດໆ ກໍ່ໄດ້ສຳເລັffff ດັ່Dມເນາລົf ຄJາໝບາຖໜາ ຂvAຕົໜທຸັkບກາໜ ດັ່Dທ່າໜ ພັໜລນາໄວ້ ພຽAນີ້ກໝີລົ

 ຂໍໃຫ້ທ່າໜ ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຜູ້ມີຈິຕ*ໃຈ ເຫຼື້ອໝໃສ ຈົ່Dໄດ້ສ້າD ກvAກາໜກຸສົໜໄວ້ ເມື່vທ່າໜ ດັປຂັໜ ຕາຽຈາັໂລັນີ້ ໄບສູ່kບລໂລັ ເບື້vງຫໜ້າ ຈໄດ້ຮັປ ສ່Jຣບຸpກຸສົໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ສ້າDໄວ້ ໃນຊາfkບຈຸບັໜ ດັ່DອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ຊິOສີ ເຮົາໄດ້ ເທlໜາ ມາຄັ້Dນັ້ໜ ຂໍໃຫ້ ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຈົ່Dຕັ້Dອົdຕັ້Dໃຈ ຟາກັໜກໍ່ສ້າD ກvAກາໜກຸສົໜ ທັຸຖJ້ຣຫໜ້າ ຄົDໄດ້ດັ່D ມເoາລົf ຄJາໝບາຖໜາ ຂvAພຸທ{ສາທຸຊົໜ ທັຸkບກາໜ ກໍ່ຈໄດ້ kບສົປຄJາໝສັຸ ດັ່DແສfAມາ ກໍ່ສົໝຄJຣ ແກ່ເວiາ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣແລ້Jເທົ່ານີ້ກ່vຣ ລົ ນິຖ%ີຕາ…