ສະຫຼອD ເຂົ້າຈີີ່

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ທາເນນະ ສຸຄ&ຕິງ ຍັໜຕິ ອິມັD ທຳມະເທlໍໜ ສັຖ%າ ເຊຕະວັໜເນ ວິ ຫະຣັໜໂຕ ຣາຊຄຫ ເສຖິ%ໂນ ເຄເຫ ບຸນນະທາສິ ອາຣັພa ກະເຖສິຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ບາDເມື່v kພພຸທ{ເຈົ້າ ຍັDມີkພຊົໜຢູ່ ໃນໄສໝຄັ້Dນັ້ໜ kພອົDສະເດັfkບທັປ ສຳລາໜ kພອະຣິຽະບົf ຢູ່ໃນkພເຊຕວັໜ ມsາວິຫາໜ ໃນວັໜຫໜຶ່ງ kພອົDຊົD ຜຽາບາຣົປ ນາDບຸOະທາສີີ ໃຫ້ເບັໜອຸບະຕິຜົໜ ລົ້Jຕັf kພສັທ{ັມໝເທlໜາ ດ້Jຽບາfຄ$າວ່K “ທາເນນະ ສຸຄ&ຕິງ ຍັໜຕະຕິ” 

 ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ໃນບາfkພຄ$າ ນີ້ວ່າ ໃນເວiາ ໃກ້ຮຸ່ງແຫ່Dຣາຕີ kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ສະເດັfອvັໄບ ໃສ່ບາfລ້ົJ ຊົDສະນາໜສະສົD ເຊິ່Dkພສາຣິຣະ ສຳເລັfລ້ົJ ສະເດັfkບທັປເທີDບັໜລັD ອັໜkບເສີfລ້ົJ ຫຼິງລົກJດເບິ່D ຫໝູ່ສັfໃນຫໝື່ຣໂລັ ຈັກdວາໜ ຈິ່DເຫັໜນາD ບຸOະທາສີ ບາກົfໃນຂ່າຽ ຄືkພຍາໜຂvA kພຣະອົD ເມື່vຫຼິງລົໄບ ຮູ້ແຈ້Dຊັfວ່: ນາAບຸOະທາສີ ຈັdຈຸຕິຕາຽ ໄບໃນວັໜນີ້ ຢ່າDແນ່ນvນ ຖ້າkພອົDບໍ່ຊົD ອະນຸເຄາະ ກໍ່ຈະໄບສູ່່ ສຸຄະຕິທ່ຽAແທ້ ທຳມະດາ kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ເບັໜຜູ້ມີ kພມsາ ກະຣຸນາທິຄຸນ ອັໜຍິDໃຫຽ່. 

 ເມື່vຫຼິງເຫັໜບານະສັf ມາຂ້ອDໃນ kພຍາໜແລ້ວ ແມ່ໜຈະຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ໄກຈັບາໜໃດ ກໍ່ຊົDມີkພເມຕ*າ ສະເດັfໄບໂຜf ໃຫ້ພົ້ໜຈາັ ບາປອະກຸສົໜ ໃຫ້ບັໜລຸເຖິDຄJາໝສຸຸັ ມີມັd ຜົໜ ນິພaາໜ ຕາໝບາຣະມີ ຂvAສັfນັ້ໜໆ ສ້າDສົໝໄວ້ ສ່JນນາAບຸOະທາສີນີ້ ກໍ່ເຊັ່ໜດຽວກັໜ ເມື່vເວiາບິໜທະບາf ມາເຖິDລົ້J kພອົDຊົD ນຸ່ງຈີວvນ ສຳເລັfສາຣະພັfແລ້J kພອານົໜ ຖືເອົາບາf ຕາໝສະເດັf ໄບສູ່ທີ່ຢູ່ ຂvAນາAບຸOະທາສີ ສ່JນນາAບຸOະທາສີ ເບັໜຄົໜຍາັຈົໜ ເຂັໜໃຈໄຮ້ຊັປ ອາໃສຢູ່ ໃນເຮືvນຂvAເສຖີ% ຊາJກຸAຣາຊະຄຶ ລ້ຽAຊີວິfເບັໜຢູ່ ໃນເວiາວັໜນັ້ໜ ທ່າໜເສຖີ% ໃຫ້ນາDຕຳເຂົ້າ ແຕ່ເຊົ້າຈົໜຮvດຄ່ຳ ກໍ່ບໍ່ແລ້J ຄັໜຮູ່ງເຊົ້າຂື້ໜມາ ຈິ່Dລຸັຂື້ໜມາ ແຕ່ເຊົ້າມືf ໄຕ້ໄພົຊ້vມຕຳ ຕໍ່ໄບ ພໍສ່າAJກໍ່ແລ້Jພໍດີ.

 ນາDຈິ່Dເອົາຮຳອ່vນ ມາkບສົໝກັໜ ກັປເຂົ້າໃຫ້ຫໜຽວ ບັ້ໜຈີ່ໄພົສຸັດີລົ້J ກໍ່ໃສ່ພົdຍົdເອົາຄຸ ຂື້ໜເທິDບ່າ ເດີໜໄບຕັdນ້ຳ kບາຖໜາ ຈະນຳໄບ ບໍຣິໂພັ ດ້JຽຕົໜເອD ຄັໜໄບເຖິDກາDທາD ໄດ້ທັlນາກາໜ ເຫັໜkພບໍຣົມໝ ສາlfາ ມີkພອານົໜ ເບັໜບັlາ ສະມະນະ ເກີfສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ຄຳນຶDໃນໃຈຂvAຕົໜວ່K ເຮົາທຸັຍາັ ລຳບາັກາັໃຈ ຕ້ອDເບັໜທາສີ ອາໃສທ່າໜເສຖີ% ລ້ຽDຊີວິfຢູ່ບາໜນີ້ ກໍ່ເພາະບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ ສ້າDບຸຣໄວ້ ໃນຊາfບາDກ່vນ ຈິ່Dໃຫ້ເດືvດຮ້vນ ໃນຊາfນີ້ ຫຼາຽຍິDຫໜັກຫໜາ ເມື່vສັທ{າເຈຕະນາ ອັໜນ້vມໄບ ໃນທາDບຸຣກຸສົໜ ເກີfຂື້ໜແກ່ນາD ເຊັ່ໜນີ້ ນາDຈິDເດີໜ ເຂົ້າໄບຫາ kພບໍຣົມໝ ສາlfາແລ້J ອາຣາທ{ນາວ່K “ພັໜເຕ ຟຄວK” ຂ້າແຕ່kພອົD ຜູ້ເຈີຼຣ ຂໍkພອົDຈົ່Dຮັປ ເຂົ້າຈີ່ບັ້ໜນີ້ ຂvAຂ້ານ້wດ້Jຽເຖີ້ໜ ເພື່vອະນຸເຄາະຂ້ານ້w ຜູ້ຍາັຈົໜເຂັໜໃຈ ດ້Jຽເຖີf ໂດຽຂ້ານ້w. 

 “ສັຖ%າ” Iີ ອົDສົໝເດັf kພບໍຣົມໝຄູ ຈິ່Dເບີfບາf ນ້vມເຂົ້າໄບຮັປ ເຂົ້າຈີ່ຂvAນາD ບຸOະທາສີ ລ້ົJກໍ່ສະເດັfໄບ ທາDບ້າໜເສຖີ% ນາDບຸOະທາສີ ຄັໜໃສ່ບາfລ້ົJ ກໍ່ຍັDຢືໜຢູ່ທີ່ນັ້ໜ ຫຼຽວເບິ່Dkພພູມີ ທີ່ກຳລັD ສະເດັfເຂົ້າໄບ ສູ່ບ້າໜຂvAເສຖີ% ດ້JຽຄJາໝຮ່ຳເພິDວ່າ ເມື່vkພພຸທ{ເຈົ້າ ສະເດັfເຂົ້າ ໄບສັໜເຂົ້າ ໃນບ້າໜເສຖີ% ພັfຕາຫາໜໃນເຮືvນ ຂvAເສຖີ% ລ້Jນແຕ່ຂvAດີໆ ມີກິ່ໜ ລົະ ຣົfຊາf ອັໜແຊປນົJດີ ທັDເບັໜຂvAທີ່ ບານີfຫໜ້າຂົປສັໜ. 

 ສ່Jນເຂົ້າຈີ່ຂvAເຮົາ ເບັໜຂvAເລJຊາໝ kພອົDຄົD ບໍ່ສັໜແນ່ນvນ ຈະເອົາໂຍໜຖິ້ໝໃຫ້ແຮ້Dກາ ລົະ ສຸນັdເສຽ ນາDຮຳເພິDຢູ່ ໃນໃຈດັ່Dນັ້ໜ ສົໝເດັf ຟຄວັໜຕບໍພິf ຊົDຮູ້ວ່K ບໍ່ຄJຣຣະ ນໍ້າຈິfຂvAນາD ຈິD່ຫັໜກັປ ຮັປສັ່Dໃຫ້ kພອານົໜ ບູຣາfອາlໜະ ຖາJຽ ສັໜພັຕ*ຫາໜ ທີ່ພາຽໃຕ້ ຮົ່ໝໄມ້ຮີໝທາD ສຳເລັfລ້ົJ kບທັປນັ່D ສັໜເຂົ້າຈີ່ນັ້ໜ ໃຫ້ນາA ບຸOະທາສີເຫັໜ ຄັໜກະທຳ ພັຕ*າກິfລ້ົJ ຕັfkພສັທ{ົມໝ ເທlໜາ ອະນຸໂມທໜາທາໜ ຂvAນາDບຸOະທາສີ ດັ່Dບາf kພຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜ ມີໃຈຄJາໝວ່K ຂື້ນຊື່າJ ໂພຄະຊັປສົໝບັf ຂvAບຸັຄົໜ ຜູ້ຕະຫໜີ່ ອັໜມີຢູ່ໃນ ມະນຸlໂລັນີ້ ຈະຫຼາຽຈັຫໝື່ນແສໜ ຫຼື ຫຼາຽກ່າJນັ້ໜ ກໍ່ຕາໝ ບໍ່kບເສີfທໍ່ ເຂົ້າບັ້ໜຫໜຶ່ງ ອັໜບຸັຄົໜໃຫ້ ທາໜລ້ົ້Jນັ້ໜ ເພາ່Jະໂພຄະຊັປທັiາ ທີ່ມີຢູ່ກັປ ບຸັຄົໜຜູ້ຕະຫໜີ່ ຫໜຽວແຫໜ້ຣ ບໍ່ເບັໜkບໂຫຽດ ອັໜໃດເລີຽ.

 ແຕ່ຕົໜເອD ຈະກິໜກໍ່ທັDຍາັກາ່J ແຕ່ຈະຫໝົດເບືvງໄບ ຄັໜຜູ້ທີ່ຕະຫໜີ່ນັ້ໜ ຕາຽລົDໄບ ສົໝບັfເຫຼົ່ານັ້ໜ ກໍ່ເບັໜຂvAຄົໜອື່ໜໄບ ບໍ່ໄດ້ຕິfຕາໝຕົໜໄບ ສູ່kບຣະພົປເບື້vງຫໜ້າ ຊັປສົໝບັfເຫຼົ່ານັ້ໜ ແມ່ໜຕົໜມີ ຊີວິfຢູ່ ກໍ່ບໍ່ສ້າDຄຸຣ kບໂຫຽດໃຫ້ ຄັໜຕາຽໄບລ້ົJ ກໍ່ເອົາຕິຕ*າໝ ໄບບໍ່ໄດ້ ສູ້ແຕ່ທ່າໜ ອັໜມີkບມາໜນ້w ທີ່ບຸັຄົໜໄດ້ຖາJຽລ້ົJ ໃນkພອະຣິຽະເຈົ້າ ເພາະທາໜນັ້ໜ ຈະເບັໜຂັ້ໜໃດ ໄບສູ່ສຸຄ&ຕິ ໂລັສັJຣ ລົະ ເບັໜສະບຽAລ້ຽAຕົໜ ໄບໃນຫົໜທາD ທຸຣະກັໜດາໜ ໃນຄາJທີ່ ທຳລາຽຂັໜໄບ. 

 ເມື່vຈົປ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາລົງ ນາAບຸOະທາສີ ໄດ້ຊ້vງສາທຸກາໜ ບັໜເທີD ໃນທາໜສົໝບັf ທີ່ຕົໜໄດ້ໃຫ້ລ້ົJ ຖາJຽອະພິວາf ກາປໄຫ້J kພສາlfາ ລ້ົJຫຼີກໄບ ໃນຂະນະທີ່ນາD ເດີໜໄບຕາໝທາDນັ້ໜ ດ້JຽຄJາໝ ເອີປອີ່ໝຍິໜດີ ບໍ່ທັໜພິຈາລະນາ ເບິ່DທາDເດີໜທາDໄບ ຢຽບງູເຫົ່າ ໃນລະຫາJAທາD ງູເຫົ່າເລີຽຂົປ ກັfຕີໜຂvAນາDເຂົ້າ ພິfອັໜຮ້າຽແຮD ແລ່ໜເຂົ້າສູ່ຫົJໃຈ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ນາAບຸOະທາສີ ກໍ່ເຖີDແກ່ຄJາໝຕາຽໃນທີ່ນັ້ໜ ແລ້Jນໍາເອົາຕົໜ ໄບອຸບັfເກີfຂື້ໜ ເທີDສັJຣ ເສີJຽສົໝບັfໃນທິພa ວິມາໜຜາ;າf ມີນາDພ<າ ແວfລ້vມເບັໜຍົfສັd ບໍລິວາໜ. 

 “ຕັlໜາ ສາທໂວ” ເພາະເຫf ດັ່Dນັ້ໜ ທ່າໜຍົdທາຍິກາທັiາ ທີ່ມີຈິfສັທ{າ ໄດ້ນ້ອໝນຳມາ ເຊິ່Dເຂົ້າຈີ່ ມີລົfຊາf ອັໜແຊປນົJດີ ຖາJຽໃຫ້ເບັໜທາໜ ກັປພິdຂຸ ສັມໝເຯn ໃນເວiານີ້ ຈົ່Dລື່ໜເລີD ບັໜເທິDໃຈອາfຫາໜ ໃນທາໜບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ກະທຳລ້ົJນີ້ ຄົDຈະໄດ້kບສົປ ສົໝບັfອັໜຍJດຍິ່D ໃນສຸຄ&ຕິ ໂລັສັJຣ ດັ່DຕົJຢ່າD ນາAບຸOະທາສີ  ທີ່ໄດ້ຖາJຽ ທາໜມາລ້ົJ ໃນຄັ້Dkພຸທ{ກາໜ ພຸ້ຣເທີ້ໜ ນິຖິ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽັ້ເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.