ໂມຣkບຣິຕັ*ງ

  ອຸ​ເທ​ໜຕຍັໜຈັdຂຸ​ມາ   ​ ເອກຣາຊາ
ຫຣິlວັໜ​ເo           kບຖວິບປພ​ໂສ
ຕັD ຕັD ນມັlໝິ ຫຣິlວັໜນັD kບຖວິບປພາ​ສັD
ຕຍັຊ_ ຄຸ​ຕ*າ          ວິຫ​ເຣມຸ ທິວ​ສັD
​ເຍ ພຣາມໝo          ​ເວທຄຸ ສັພaທັ​ເມ​ໝ
​ເຕ ເມ ນ​ໂມ          ​ເຕ ຈ ມັD ບາ​ລຍັໜຕຸ
ນມັfຖຸ ພຸ​ທ{ານັD          ນມັfຖຸ ​ໂພທິຍາ
ນ​ເມາ ວິມຸຕ*ານັD        ນ​ເມາ ວິມຸຕ*ິຍາ
ອິມັD ​ໂສ kບຣິຕັ*ງ ກັຕ>^າJ ໂມ​ໂຣ ຈຣຕິ ເອສo

 ອ​ເບ​ຕຍັໜຈັdຂຸ​ມາ      ເອກຣາຊາ
ຫຣິlວັໜ​ເo           kບຖວິບປພ​ໂສ
ຕັD ຕັD ນມັlໝິ ຫຣິlວັໜນັD kບຖວິບປພາ​ສັD
ຕຍັຊ_ ຄຸ​ຕ*າ          ວິຫ​ເຣມຸ ຣັຕິ*ງ
​ເຍ ພຣາມໝo          ​ເວທຄຸ ສັພaທັ​ເມ​ໝ
​ເຕ ເມ ນ​ໂມ          ​ເຕ ຈ ມັD ບາ​ລຍັໜຕຸ
ນມັfຖຸ ພຸ​ທ{ານັD          ນມັfຖຸ ​ໂພທິຍາ
ນ​ເມາ ວິມຸຕ*ານັD        ນ​ເມາ ວິມຸຕ*ິຍາ
ອິມັD ​ໂສ kບຣິຕັ*ງ ກັຕ>^າJ ໂມ​ໂຣ ວາ​ສາມ​ກັບປຍິຕຕິ.