ສະຫຼອD ກາໜສ້າD ກຸດີ-ກຸຕິ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 [ ວຳເມ ສຸຕໍ ເອກໍ ສະມະຍໍ ຟຄວK ຣາຊະຄະເຫ ພິໝພິສາຣໍ ເວລຸວະເນ ບຸພaຣາເມ ລັຖິ%ວະເນ ສັໜຕີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໝກາໜສ້າD ກຸຕິວິຫາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜແກ່ kພພິdຂຸສົD ເຊິ່Dມາແຕ່ ທິຕ່*າDໆກີf ຫຼື ທີ່ຍັDບໍ່ ທັໜໄດ້ມາກີd ລົ ທີ່ມາkລຈຳຢູ່ຕຼອf ຊີວິfກີf ຈະມາອາໃສ ຈຳພັໜສາລ້ົJ ຫໜີໄບກໍ່ດີ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ ມີໃຈໃສ່ສັທ{າ ລົມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ຖາJຽເບັໜສັDຄະທາໜ ແກ່kພພິdຂຸສົD ທີ່ໄດ້ມາພັdພາອາໃສ ກໍຈະມີຜiາ ອານິສົD ເບັໜເຈຼີຣງvັງາໝ.

 ອາfນຳຕົໜ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັທຸັ ເອົາຕົໜໄບສູ່ ຄJາໝຈະເລີໜໄດ້ ລົະ ຈະແຜ່ອຸທິfສ່Jນບຸຣ ກຸສົໜໄບໃຫ້ແກ່ ບິດາ ມາໜດາ ລົ ຍາfມິlຫາຽ ທັiາກໍ່ກ່າJໄດ້ວ່K ດ້JຽອານິສົD ທີ່ໄດ້ສ້າD ກຸດີວິຫາໜນີ້ ເບັໜອານິສົD ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ໄພສາໜ ບຸັຄົໜຜູ້ມີ ສັທ{າ ບຸັຕົ້ນໄມ້ ສີມsາໂພfໄວ້ ເບັໜທີ່ສັກdຣບູຊາກີf ໄດ້ບັໜkພຊາ ອຸkບສົໝບົf ບຳເພັໜພົມໝຈັນ ໃນkພພຸທສາlໜາ ກີf ຫຼໍ່ຮູບkພ ບະຕິມາກvນ ສຼອDkພພຸທ{ອົD kບສົDຈະໃຫ້ເບັໜເຈດີ ທີ່ເຄົາລົປ ນະມັfສະກາໜ ບູຊານັ້ໜກີf ບຸັຄົໜເຫຼົ່ານີ້ ຈະສຳເລັfສົໝບັf ດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ຖ້າຮັdໃຄ່ໃນ ສັພັapູພຸທ{ພູມ ກໍ່ຈັໄດ້ສຳເລັf ດັ່Dມະໂນລົf kບນິທາໜ ທ່ຽAແທ້ດີຫຼີລົ.

 “ໂຍ kບສາທະວະຕິ” ບຸັຄົໜຜູ້ ມີສັທ{າ kກທໍາສັກdາລ ບູຊາ kພພຸທ{ອົDເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ kພສັDyເຈົ້າ ສິ້ໜກາລະທຸັເມື່v ບໍ່ໄດ້ເບື່v ໃນກິfບຳເພັໜທາໜ ຮັກ;າສິໜ ກະທຳບຸຣ ກຸສົໜດ້Jຽຕົໜ ລ້ົJຊັdນຳໃຫ້ຜູ້ອື່ໜ kກທຳດ້Jຽ ບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຖ້າຈະkບາຖໜາ ເອົາສິ່Dໃດ ກໍ່ຈັໄດ້ສິ່Dນັ້ໜ ດັ່Dkພຄ$າ ທີ່ຍົdຂື້ໜ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ຟຄວK ຣາຊະຄະເຫ ວິຫາເຣ ເວລຸວະເນ ບຸພaາຣາເມ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ.

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ສົໝເດັfkພບໍຣົມໝ ສາlfາ ສະເດັfkບທັປຢູ່ ໃນລັຖິ%ວັໜ ສJນຕາໜຫໜຸ່ມ kພອົDຊົDຂົໜຂາJຽ ແຕ່ທີ່ຈະ ຮື້ຈະຂົໜຊຶ່D ເວໄນຽະ ສັaພະສັທັDບJA ໃຫ້ອvັໄບຈາັ ສັDສາລະວັf ຕັfkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ໂຜfສັfໃຫ້ໄດ້ມັd 4 ຜົໜ 4 ໃຫ້kບດິlຖາໜໄວ້ ໃນkພນິພaາໜ ອັໜkກເສີໝສຸັ ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີສົໝເດັf kພຽາພິໝພິສາໜ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຣາຊະສົໝບັf ໃນກຸAຣາຊະຄຶ ມsານະຄvນ ກໍ່ບັDເກີfເຫຼື້ອໝໃສ ສັທ{າມາກໍ່ສ້າD ກຸດິວິຫາໜ ໃນkພຣາຊະອຸທິຍາໜ ເວຣຸວັໜ ສJນບ່າໄມ້ໃຜ່ ໃຫ້ເບັໜວັfວາອາຣາໝ ລ້ົJກໍ່ຖາJຽ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປທັDຊາJເຈົ້າພິDຂຸສົD ທັiາເບັໜບໍຣິວາໜ ຖາJຽສັDຄະທາໜ ບິໜທະບາf ສົໝເດັfkພຜູູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເມື່vສຳເລັf ພັທ{ກິfລ້ົJ kພເຈົ້າkພຽາ ພິໝພິສາໜ ກໍ່ໄຫ້Jທູຣຖາໝ kພສັພັapູເຈົ້າ ວ່K “ພັໜເຕ ຟຄວK”.

 ຂ້າແຕ່ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ບຸັຄົໜນໍຣະ ຍິDຊາຽທັຽາ ມີໃຈໃສສັທ{າ kບສັໜນາກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພພຸທ{ສາlໜາ ມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ຖາJຽເບັໜສັDຄະທາໜ ນັ້ໜໄບໃນ ໂລັເບື້vງຫໜ້າ ຈະໄດ້ຜiາ ອານິສົD ເບັໜkບກາໜສັໜໃດ ຈົ່DຊົDkພກະຣຸນາ ຕັfkພສັທັ{ມໝ ເທlໜາ ໃຫ້ຂ້າພະອົD ກັປທັDພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຮູ້ແຈ້DເຫັໜຈິD ແດ່ກໍ້)າເທີ້ໜ.

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພສາlfາເຈົ້າ ຈິ່Dມີkພພຸທ{ດີກາ ໂຜfkບທາໜ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ kດູາມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ບຸັຄົໜນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ມີສັທ{າ kບສັໜນະກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສ ໄດ້ມາກໍ່ສ້າD ກຸດີວິຫາໜ ລົະ ຜາສາfໂຮDມົໜດົປ ສາລາຫ້vງຄູຫາ ນ້wໃຫຽ່ ເອີ້ໜວ່າ ວິຫານທັDນັ້ໜ ບຸັຄົໜນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດໄດ້ຖາJຽ ເບັໜທາໜລ້ົJ ກໍ່kບກvບດ້Jຽ ຜiາອານິສົD ຫຼາຽkບກາໜ ເບັໜອະເນdອະນັໜ ນັປໄດ້ເຖິD 40 ກັປເບັໜກຳນົf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dນຳເອົາ ອະດີfນິທາໜ ມາເທlໜາ ຕໍ່ໄບວ່K “ອະຕິເຕ ກິຣະ” ດັ່Dໄດ້ຍິໜມາວ່K ໃນອະດີຕ*ະກາໜ ລ່ວDລັປໄບ ລ້ົJຊ້ານາໜ ກ່ອໜພັທ{ກັປອັໜນີ້ kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ຍັDບໍ່ໄດ້ອຸບັf ບັDເກີfຂື້ໜ ໃນໂລັນີ້ ຍັDສູນເບົ່າຢູ່ ສິ້ໜກາໜຊ້ານາໜ.

 ໃນລະຫJ່າDນັ້ໜ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າທັiາ ກໍ່ບັDເກີf ຕັlຮູ້ ໃນໂລັນີ້ລ້ົJ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ນັ້ໜກໍ່ອາໃສຢູ່ ໃນບ່າ ຫິມໝວັໜທີ່ນັ້ໜ ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ທີ່ຄJາໝkບາຖໜາ ເພື່vຈະມາ ຢູ່ໃກ້ແດໜມະນຸດ ຈັປບາດ ລົະ ຈີວvນ ເຄື່vງບໍຣິຂາໜ ລ້ົJກໍເຫາະໄບໂດຽ ນະພາໄລkບເທf ລົDໄບໃນບ້າDແຫ່Dຫໜຶ່ງ ອັໜເບັໜແວ້ໜແຄ້Jນ ກາສີກະຣາf ອາໃສຢູ່ ໃນຮີໝບ່າແຫ່Dຫໜຶ່ງ ແຖປໃກ້ບ້າໜອັໜນັ້ໜ “ເອໂກ ນະລະກາຣະ ບຸຣິໂສ” ຍັDມີນາຽສ່າDອໍ້ ຜູ້ຫໜື່ງ ຢູ່ໃນບ້າໜນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ໄບບ່າກັປ ດ້Jຽລູັຊາຽ ເພື່vຈະຕັf ໄມ້ອໍ້ນັ້ໜ ມາຂາຽກິໜ ລ້ຽAຊີປຕາໝເຄີຽ  ກໍ່ຍ່າDເຂົ້າໄບໃກ້ ລ້ົJນ້vມກາຽ ຖາJຽນະມັlກາໜ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ກະທຳບາໃສ ລ້ົJທູຣຖາໝວ່K. 

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈະໄບໃສ ຈຶ່Dມາຢູ່ໃນທີ່ນີ້ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ຈື່Dຕvບວ່K kດູາອາວຸໂສ ບັfນີ້ຈJນຈະ ເຂົ້າພັໜສາລ້ົJ ອາຕະມາທ່ຽວແສJAຫາ ກຸຕິວິຫາໜ ທີ່ຈະຈຳພັໜສາ ສ່າDອໍ້ກໍ່ ອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈຳພັໜສາຢູ່ໃນທີ່ນີ້ເທີ້ໜ kພບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຮັປດ້Jຽ ຕຸສະນີພາປ ນິ້Dຢູ່ ພໍ່ລູັທັ້DສvAນັ້ໜ ກໍ່ຊື່ໜຊົໝໂສມະນັfຍິ່Dນັd ຈິ່Dອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ເຂົ້າໄບສູ່ເຮືvນ ຖາJຽບິໜດິບາf ລົສັDຄະທາໜ ແກ່kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ເມື່vຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກະທຳພັຕ*າກິf ສຳເລັfລ້ົJ. 

 ນາຽສ່າDອໍ້ ສvAພໍ່ລູັນັ້ໜ ກໍ່ພາkພບັfເຈກd ໄບສູ່ຮີໝບ່ານັ້ໜ ຍັDkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໃຫ້ຢູ່ແທປຮິມ ສະໂບັຂະຣະນີ ອັໜໃຫຽ່ ສ່Jນນາຽສ່າDອໍ້ ສvAພໍ່ລູັນັ້ໜ ທ່ຽວຕັfໄມ້ອໍ້ນັ້ໜ ໄດ້ຫຼາຽລ້ົJ ກໍ່ແບdມາວາD ໄວ້ໃນທີ່ ຈະກະທຳ ກຸດດິວິຫາໜແລ້ວ ຈຶ່Dໄບສູ່ໄມ້ ຫໝາັເດື່v ເລືvກຕັfເອົາ ແຕ່ທີ່ຈະກະທຳ ເສົາດັ້Dຂື່ ຕັfເອົາທັDເຄືvເຂົາ ເຖົາວັໜລ້ົJ ທ່ຽວກ່ຽວຫຽ້າຄາ ມາເພື່vຈະມຸA ລ້ົJກໍ່ບຸັ ໃຫ້ເບັໜກຸດດິ ນ້wຫຼັງຫໜື່ງ ສຳເລັfໄບດ້Jຽ ໄມ້ຫໝາັເດື່v ໄມ້ອໍ້ກະທຳເບັໜຝາ ຫຽ້າຄາເບັໜໄພມຸA ເບື້vງເທິD ເຮັfkບຕູເຂົ້າອvັ ຄwເບິ່Dສະ ໂບັຂາຣະນີ ລ້ົJ ກະທຳທີ່ ຈົໝກົໝຍາJ ທາໄບດ້JຽດິໜແດD ລ້ົJkບດັປດ້Jຽດັvໄມ້ ມີສີຕ່າDໆ ຫJ່າໜໂຮຽລົD ໄວ້ໃນທີ່ ຈົໝກົໝໂດຽຮvບ ກະທຳກາໜ ສຳເລັfລ້ົJ. 

 ກໍ່ເຂົ້າໄບກາປໄຫ້J ນະມັlກາໜ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າວ່າ ຂ້າແຕ່kພ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຜູ້ເຈີຼຣ ບັໜດາກຸດິ ລົະ ທີ່ຈົໝກົມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ທຳໄວ້ສຳເລັfລ້ົJ ຂໍອາຣາທໜາ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຢູ່ໃຫ້ເບັໜສຸັເທີf ຂະນ້w ຄັໜkພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ໄດ້ຮັປນິມົໜ ຂvAນາຽສ່າDອໍ້ ທັDສvAພໍ່ລູັລ້ົJ ກໍ່ລຸັຈາັ ອາlໜາ ຣຸຂ)ະມູນ ໄບສູ່ກຸດິອຸບາສົdທັDສvA ກໍ່ຖືເອົາບາf ຈີວvນ ຕາໝໄບສົ່Dໃຫ້ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຢູ່ເບັໜສຸັສຳລາໜ ໃນບັໜນະ ກຸດິທີ່ນັ້ໜ ລ້ົJສ່າDອໍ້ ທັDສvAພໍ່ລູັ ກໍ່ຖາJຽກຸດິ ລົະ ບ່vນທີີ່ຈົໝກົໝ ເບັໜສັDຄະທາໜ ໃຫ້ແກ່kພ ບັfເຈກdໂພທິເຈົ້າ ລ້ົJກໍ່ຕັ້D ຄJາໝkບາຖໜາ ຂໍຈົ່Dໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ພົ້ໜຈາັຄJາໝທຸັ ຍາັໄຮ້ເຂັໜໃຈ ລົະ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທັDສvAນີ້ ໄດ້ເບັໜkພ ອະຣະຫັໜຂີນາສາວົd ຜູ້kບເສີfອົDຫໜຶ່ງເຖີ້ໜ.

 kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຮັປອະນຸໂມທໜາ ຊຶ່Dບຸຣນາຽນະຣະກາໜ ສ່າງອໍ້ ສvAພໍ່ລູັລ້ົJ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ກໍ່ຈຳພັໜສາ ຢູ່ທີີ່ນັ້ໜ ຈຳເດີໝແຕ່ ທີ່ນັ້ໜມາ ພໍ່ລູັທັDສvA ກໍ່ອຸlາຫະ ກະທຳວັfkບຕິບັfແກ່ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ດ້Jຽຈະຕຸບັfໃຈ ທັDສີ່ບໍ່ໄດ້ຂາf ຈົໜວັໜອvັ kພວັlາ ຖາJຽໄຕຼຈີີວvນແກ່ kພບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້າ ລ້ົJທ່າໜກໍ່ໄບສູ່ ບ່າຫິມໝພາໜ ສ່Jນນາຽ ນະຣະກາໜ ທັDສvAພໍ່ລູັ ກໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂfອາຍຸແຫ່Dຕົຽ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ຄັໜກະທໍາກາລະ ກິຣິຽາຕາຽ ກໍ່ໄດ້ໄບບັDເກີf ໃນສJັຣຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ເສີJຽທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນວິມາໜ ຜາ;າfໃຫຽ່ ຄົໜລະຫັຼງ ຜູ້ພໍ່ນັ້ໜຊື່Jາ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຜູ້ລູັນັ້ໜຊື່າJ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ.

 ເທJບຸດທັDສvAນັ້ໜ ກໍ່ຮຸ່ງເຮືvງ ສ່າJAໄບດ້Jຽ ລັlໝີແກ້J ລົະ ທvA kບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽແກ້J 7 kບກາໜ ບາໜkບຕູ ລົະ ຫໜ້າຕ່າD ລົ ຫໜ້າມຸັ ລົະ ຍອfກຸຕາຄາລະມະຫາບຸດ ສະບົdໂດຽຮvບ ມີພJAເງິໜພJAທvA ເບັໜອັໜງາໝ ສະເນາະສະນັ່ໜ ໄບດ້JຽສຽAຂັປຮ້vງພົ້vນລຳ kບໂຄໝມົໜຕີ ອັໜນາDເທພa ອັdສvນທັiາ ພັໜກາ່J ລ້Jນແຕ່ມີລັlໝີ ອັໜໂອພາlຫJ່າD ນະລະກາໜ ເທJບຸດທັDສvA ເສີJຽທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນສJັຣເທJໂລັ ສິ້ໜກາຣຊ້ານາໜ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຄັໜຈຸຕິຕາຽຈາັ ສັJຣນັ້ໜແລ້J ກໍ່ໄດ້ມາບັDເກີf ນຳສົໝເດັfkພເຈົ້າ ສຸໂຣທິບໍຣົມໝkກສັf ໄດ້ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ໃນເມືvງມິຖິລາ ມsານະຄvນ ຊົDkພນາໝວ່າ ມsາkບນາfກຸມໝາໜ ເມື່vເຈົ້າມsາ kບນາfກູມາໜ ເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ຣາຊະສົໝບັf ເບັໜkພຽາຈັກdພັຕິ*ຣາf ໃນຂະນະນັ້ໜທ້າJໂກສີລະ ມະລິໜເທJລາf ຈິ່Dໃຊ້ວິສຸກັມໝ ເທJບຸດລົDມາ ສ້າDຜາ;າfແກ້J ມີພື້ໜໄດ້ 7 ຊັ້ໜ ສູAໄດ້ 12 ໂຍf ກ້າJAໄດ້ເຄິ່Dໂຍf ຍາJໄດ້ໂຍf 1 ງາໝເຫໝືອໜ ທິພaວິມາໜ ໃນເມືvງສັJຣ ມີນາDນາfນາລີທັiາ 6 ພັໜເບັໜບໍລິວາໜ ຄັໜສົໝເດັf ມsາkບນາf ໄດ້ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ບ້າໜເມືvງແລ້Jຮຸ່ງເຮືvງ ສ່JາDໄບດ້Jຽ ຂvAທິປກໍ່ເກີfມາພ້vມ ຈະຄະນະນານັບບໍ່ຖ້Jນ ດ້JຽອານິສົDສະ ໄດ້ສ້າD ກຸຕິ ຖາJຽເບັໜທາໜ ໃຫ້ແກ່kພ ບັfເຈກd ໂພທິເຈົ້ານັ້ໜລົ.

 ຄັໜວ່າ ຕາຽຈາັຊາfເບັໜ kພຽາມsາkບນາfນັ້ໜ ລົກໍ່ທ່vງທ່ຽວໄບໝາ ຢູ່ໃນມະນຸດສົໝບັf ສJັຣສົໝບັf ລ້ົJກໍ່ໄດ້ມາ ເກີfເບັໜບຸດເສຖີ% ມີຊັປເຖິD 8 ໂກf ຢູ່ໃນເມືvງພັທິ{ຽນະຄvນ ກຸມາໜນັ້ໜມີນາໝຊື່າJ ພັທ{ສີ ໄດ້ເສີJຽຜາ;າf 3 ຫຼັງຢູ່ໃນ 3 ລະດູ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າບJດ ໃນສາlໜາ ກໍ່ໄດ້ເບັໜ kພອໍຣະຫັໜ ຊົDkພນາໝວ່າ ພັທ{ສີ ເທJເຖຣະ ຜູ້ມີອະນຸພາປ ໃນສາlໜາ ຕະຖາຄົfດຽວນີ້ລົ. 

 ສ່Jນວ່າ ນະລະກາໜ ເທJບຸດອົDພໍ່ ນີ້ຍັDເສີຽ ທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນເມືvງສJັຣຊ້ານາໜ ຈົໜເຖິDສາlໜາ kພສີອະຣິຽະເມໄຕ* ລົDມາຕັfເບັໜ kພສັພັapູ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໃນມະນຸlໂລັນີ້ ນະລະກາໜ ເທJບຸດ ຈິ່DຈຸຕິລົDມາ kບຕິສົໜທິແຫ່D kພອັຄ&ມະເຫສີ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ກຸAເກຕຸມະວະດີ ບໍຣົມໝຜູ້kບເສີf ຊົDkພນາໝວ່K ສົDຄະກຸມາໜ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍໄດ້ເສີJຽສົໝບັf ເບັໜອິlຣະພາປໃນ ຈະຕຸທJີບໃຫຽ່ທັD 4 ມີ ທJີບນ້wໄດ້ 2 ພັໜ ເບັໜບໍຣິວາໜ ຊົDວິຊາກາໜ ຊຳນາໜໃນໄຕຼເພf ເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ໃນເກຕຸມະວະດີ ຣາຊະທານີ ບາສະຈາັ ອາຍາ ບາສະຈາັ ອາວຸດ ທົ່Jທຸັບະເພf ຍ່vມເກDເດf ຖາJຽບັDຄົໝ ນຳເຄື່vງຣາຊະ ບັໜນະກາໜ ມາອ່vນນ້vມສົໝເດັf kພເຈົ້າສັDຂະຈັd  ບໍຣົມໝ kກສັfຜູ້kບເສີfນັ້ໜ. 

 kພອົDຈຶ່Dຈັໄດ້ ສະຫຼະຣາຊະສົໝບັf ອvັໄບບັໜkພຊາ ໃນສຳນັd kພສີອາຣິຽະເມໄຕ* ກັປທັDບໍຣິວາໜ 1 ໂກf ກໍ່ໄດ້ເຖິD kພອໍຣະຫັໜ ຈຶ່Dໄດ້ເບັໜ ອັຄ&ສາວົd ເບື້vງຂາJ ຊົDkພນາໝວ່າ ອະໂສກະ ເຖຣະນັ້ໜລົ ກໍ່ດ້Jຽ ອານິສົDສ້າD ກຸດິ ໃຫ້ເບັໜທາໜນັ້ໜລົ ອັໜເບັໜບຸຣ ໃຫ້ເຖິDເຊິ່DຄJາໝສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ ນິພaາໜສົໝບັf “ຕັlໝາ ສາທະໂວ” ເພາະສະນັ້ໜລົ ທ່າໜພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ຈົ່Dຣື່ໜເຣີD ໃນທາໜບາຣະມີ ທີ່ທ່າໜໄດ້ສ້າD ສົໝໄວ້ໃນວັໜນີ້ ຄົDຈະສຳເລັf ດັ່Dມະໂນຣົf ຄJາໝkບາຖໜາ ທຸັkບກາໜນັ້ໜລົ ນິຖີ%ຕາ ກໍຂົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.